ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:49


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ՎԱՀԱԳՆԻՆ

²ñ³ñÇãÁ Ù»ÏÝ ¿, ²ëïí³ÍÝ»ñÁª ß³ï: ºì µ³½Ù³ëïí³Í ¿ ²ß˳ñÑÁ ѳٳÛÝ: ²Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Íª ²ñ³ÛÇ àñ¹Ç, ³Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Íª Èáõë»Õ»Ý à·Ç, ³Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Í ºÃ»ñ³ÛÇÝ àôÅ: ²Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Í Çñ î»ë³ÏÝ áõÝǪ Çñ ò»ÕÁ áõÝÇ ¨ Çñ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ëÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý, ϳåáõÙ ²ñ³ÛÇÝ: ºì ³Ù»Ý ²ëïí³Í ÝÛáõÃ»Õ»Ý ï»ëùáí ϳñáÕ ¿ ÍÝí»É Ñ»Ýó Çñ ò»ÕÇ Ù»çª Çñ ò»ÕÇ Ñ³Ù³ñ:

            ºñÏÝÇ áõ ºñÏñÇ ³Ù»Ý »ñÏáõÝùÇó ì³Ñ³·Ý ¿ ÍÝíáõÙ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ: ì³Ñ³·Ýª ²ëïí³ÍÝ ÇÙ ²ñÇ ò»ÕÇ, ³Ù»Ý³³Ñ»Õ àñ¹ÇÝ ²ñ³ÛÇ, ³Ù»Ý³½áñ»Õ ²ëïí³ÍÝ ²ß˳ñÑÇ, ù³Ý½Ç ³ñ³ñÙ³Ý ²ëïí³ÍÝ ¿ ÙdzÏ, ÇëÏ ³ñ³ñáõÙÁ ß³ï ¿ ½áñ³íáñ áã ³ñ³ñáõÙÇó: ì³Ñ³·Ýª ³ÝÑáõÝ îÇ»½»ñùÇ Ù»çª îÇ»½»ñ³Ï³Ý àôÅ, ²ñ»·Ý»ñÇ Ù»çª Ðáõñ ²ñ»·³Ï»½, Èáõë³ëïÕ»ñÇ Ù»çª ÈáõÛëÇ Ï»Ýë³ÕµÛáõñ, à·ÇÝ»ñÇ Ù»çª à·áõ í»ÑáõÃÛáõÝ, ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»çª ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í: ºì Çñ ¼áñáõÃÛ³Ùµ, ÈáõÛëáí, ²ñ¨áí ëÝáõÙ ¿ ³Ýí»ñç ÇÙ ò»ÕÁ ²ñǪ Ýñ³ Ñá·áõ Ù»ç ѳí³ïÁ í³éáõÙ, µ³½áõÏÁ Ýñ³ª ѳÕÃáõÃÛ³Ùµ ÏéáõÙ, ß³Ýûñáí ÑÛáõëáõ٠ѳ۳óùÁ Ýñ³, ëñïáõÙª ²ñ»·Çó µ»ÏáñÝ»ñ ó³ÝáõÙ, ³ñ³ñáÕ á·Çݪ Ññáí ß³Õ³ËáõÙ, áñ ²ñÇÝ ¨° Çñ ³ñ³ñáõÙÁ Ï»ñïÇ, ¨° ³ÛÝ å³Ñå³ÝÇ ù³Ý¹áÕ â³ñÇÇó: ì³Ñ³·ÝÁ ÇÝùÁ »ñµ»ù ãÇ ÙïÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏéíÇ Ù»çª Ù³ñ¹»ñÇ ¹ÇÙ³ó ݳ ÇÝãå»±ë ÏéíÇ: ܳ ٻͳٳñïáõÙ ¿ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ïª ÉÇÝÇ ºñÏÝùáõÙ, û ºñÏñÇ íñ³: ºì »Ã» ѳÝϳñÍ â³ñÇÇ ²ëïí³Íª ìÇß³åÇ ï»ëùáí ºñÏÇñÝ ¿ åÕÍáõÙ, ºñÏÝÇ áõ ºñÏñÇ ³Ñ»Õ ºñÏáõÝùÇó ì³Ñ³·Ý ¿ ÌÝíáõÙ:

            ö³¯éù ì³Ñ³·ÝÇÝ,

            ö³¯éù ÌÝáõݹÇÝ:

            ºñÏÝÇ »ñÏáõÝùÇó, ºñÏñÇ »ñÏáõÝùÇó ¨ ÍÇñ³Ý³·áõÛÝ ÍáíÇ »ñÏáõÝùÇó ÍÇñ³ÝÇ ÍáíáõÙ »Õ»·Ý ¿ »ñÏÝáõÙ: ºÕ»·³Ý ÷áÕÇó ÍáõË ¿ »É³ÝáõÙ, »Õ»·³Ý ÷áÕÇó µáó ¿ »É³ÝáõÙª Ðáõñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ, »ñÏÇÝù ¿ Ó·íáõÙ, ѳëÝáõÙ ²ñ»·ÇÝ ¨ Ùdz˳éÝíáõÙ ²ñ»·Ç µáóÇÝ: ²ñ»·Á ºñÏÝÇó Ïñ³Ï ¿ ó³Ûïáõ٠׳׳ÝãÝ»ñÇ ï»Õ, µ³½áõ٠γÛͳÏÝ»ñ Çñ³ñ »Ý ˳ãíáõÙª ÑáßáïáõÙ »ñÏÝÇ Ï³åáõÛïÁ ɳ½áõñ, àñáïÝ ¿ ³Ñ»Õ ³ñÓ³·³Ýù ï³ÉÇë ²ëïÕ»ñÇó í»ñ¨: ºñÏáõÝùÇ ó³íÇó ºñÏÇñÝ ¿ ïÝùáõÙ, ÑáÕÝ ¿ Ïïñ³ïíáõÙ áõÅ·ÇÝ óÝóáõÙÇó, áõ ºñÏñÇ ËáñùÇóª Ññ³µáõË Å³ÛÃùáõÙ, ÍáíÝ ¿ ÷áÃáñÏíáõÙ ÍÇñ³ÝÇ Ý»ñÏí³Í, ¨ ÑáõÅÏáõ ³ÉÇù ³Ñ»Õ áéÝáóáí ·ñáÑáõÙ »Ý سÛñ ò³Ù³ùÇ íñ³: ´³½áõÙ ÏáõÛë ²ëïÕ»ñ åë³Ï »Ý ÑÛáõëáõÙ ÍÝíáÕ ì³Ñ³·ÝÇÝ, µÛáõñ ²ñ»·³ÏÝ»ñ γÛÍ-ÂáõñÝ »Ý ÏéáõÙ ì³Ñ³·ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ ²ñ»·Á Ù»ñª Ñ»Ýó Çñ Ù»ç ÓáõÉáõ٠ʳã-ä³ï»ñ³½ÙÇÝ: سÛñ ²ñ³ñ³ïáõÙ ºÕ»·³Ý ÷áÕÇó ÐáõñÁ ºñÏáõÝùÇ îñݹ»½íáõÙ ¿ ˳ñáõÛÏÝ»ñÇ Ù»ç, ¨ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝùÇ ÐáõñÇó ѳñëÝ»ñÝ »Ý »ñÏÝáõÙª »ñÏÝáõÙ ì³Ñ³·Ýáí, áõ ì³Ñ³·Ý³ÝÙ³Ý ²ñÇ Ù³ÝáõÏÝ»ñ ÍÝáõݹ »Ý ³éÝáõÙ Ñ»Ýó ³Û¹ Ïñ³ÏÇó:

            ºñÏÝÇ áõ ºñÏñÇ ÙdzÓáõÛÉ µáóÇó ì³Ñ³·Ý ¿ ÍÝíáõÙª Ðñ» ä³ï³ÝÇ: ܳ Ñáõñ Ñ»ñ áõÝÇ, ³å³ û µáó áõÝÇ Ùáñáõë ¨ ³ãÏáõÝùÝ »Ý ³ñ»·³ÏáõÝù: òÝͳ¯ µÛáõñíÇß³å ²ñ³ñ³ï ³ß˳ñѪ ì³Ñ³¯·Ý ¿ ÍÝíáõÙª ÷ñÏáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í, ì³Ñ³¯·Ý ¿ ÍÝíáõÙª àñ¹ÇÝ ²ñ³ÛÇ, ì³Ñ³¯·Ý ¿ ÍÝíáõÙª ¼áñáõÃÛ³Ý ²ñù³. Ù»ñ ºñÏñÇ Ñ³Ù³ñª áõÅÇ Ý»ñßÝã³Ýù, ²ñ»·Ç ѳٳñª Ññá ½áñáõÃÛáõÝ, ²ëïÕ»ñÇ Ñ³Ù³ñª Éáõë» å³ï³ÝÇ, ÈáõëÝÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñª ëÇñá Ù»Õ»¹Ç, ºñÏÝùÇ Ñ³Ù³ñª ëÇñ³ëáõÝ Ù³ÝÏÇÏ, ²ñÇÇ Ñ³Ù³ñª Ññ»Õ»Ý »Õµ³Ûñ, ÇëÏ ìÇß³åÇ Ñ³Ù³ñª ¹³Å³Ý ³ËáÛ³Ý, ݳª ìÇß³å³ù³Õ:

            ö³¯éù ì³Ñ³·ÝÇÝ,

            ö³¯éù ìÇß³å³ù³ÕÇÝ:

            ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ñï Ù»ñ ºñÏñÇ íñ³±, Ù³ñ¹Ï³Ýó ½³ñÙ³ó³Í ³ãù»ñÇ ³é³±ç: ÜÛáõÃ»Õ»Ý ï»ëùáí ³Ñ»Õ ²ëïí³ÍÝ»ñª ¹³Å³Ý, ³Ý½ÇçáÕ... ìÇß³åÁ â³ñǪ µ³½áõÙ ·³Ý·»ñáí, ³ñÝáï ³ãù»ñáí, ¨ ÃáõÛÝ ¿ ó³ÛïáõÙ Çñ åÇÕÍ »ñ³ËÇó. ì³Ñ³·Ý ²ñǪ Ðñ» ä³ï³ÝÇ, ²ñ¨ ³ãù»ñáí, µáó ¿ áõ Ïñ³Ï ¨ µáóÁ Ó»éùÇݪ Çñ Âáõñ-λͳÏÇÝ: ì³Ñ³·Ý ³Ñ»Õ ß³Ýûñ ¿ ë÷éáõÙ Çñ Ñáõñ ³ãù»ñÇó, ˳í³ñÝ ¿ óñáõÙ, ³ëå³ñ»½ ϳÝãáõÙ â³ñÇ ìÇß³åÇݪ ×³Ï³ï ³é ׳ϳï ٻͳٳñï»Éáõ, ÇÝãå»ë í³Û»É ¿ Ñ»Ýó ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: ìÇß³åÁ ÃáõÝáïª â³ñÇÇ ²ëïí³Í, áéÝáõÙ ¿ ³Ñ»Õª Ç ï»ë ì³Ñ³·ÝÇ, Ù³Ñí³Ý ë³ñë³÷áí ·³É³ñíáõÙ ¿ ݳ ºñÏÇñÁ ·ñϳÍ, ϳï³Õ³Í áõ½áõÙ ºñÏÇñÁ ˻չ»É Çñ í»ñçÇÝ ßÝãáí... µ³Ûó ßáõÝãÝ ¿ ÷ãáõÙ: ì³Ñ³·Ý ²ñǪ ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í, ÑáõÅÏáõ ½³ñÏ»ñáí ·³Ý·»ñÝ ¿ ÷ßñáõÙ ³Û¹ åÇÕÍ ìÇß³åÇ, ºñÏÇÝù ¿ ·óáõÙ Ù³ñÙÇÝÁ Ýñ³, áñ ²ñ»·³ÏÝ»ñÁ ·³ñß³ÝùÁ Ýñ³ ³Ûñ»Ý Ïñ³Ïáí, ÇëÏ åÕÍáõÙÁ Ýñ³ Ù»ñ ºñÏñÇ íñ³ Ù³ùñáõÙ ¿ çñáíª Ø»Í æñѻջÕáí: ºì æñѻջÕÁ í»ñç ã¿ ²ß˳ñÑÇ, ³ÛÉ ëÏǽµÝ ¿ Ýñ³ª ¶³ñáõÝÁ ºñÏñÇ Î»Ý³ó ¶áïáõ Ù»ç: ¶³ñá¯õÝ ¿, ¶³ñá¯õÝ... ÎÛ³ÝùÝ ¿ Ëï³ÝáõÙ Çñ ²ñÙ³ïÝ»ñÇ Ù»ç áõ... ÝáñÇó ÍÉáõÙ áõ ÝáñÇó ͳÕÏáõÙ, ÝáñÇó ³ñ³ñáõÙ... ºì ³ñ³ñáÕ ²ñÇÝ Çñ ²ñ³ñ³ïáõÙª Çñ ²ñÙ³ïÇ Ù»ç ÝáñÇó ¿ Ï»ñïáõÙ, ÝáñÇóª ½áñ³ÝáõÙ ¨ ³å³ ÝáñÇó, Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïÇó ï³ñ³ÍíáõÙ ãáñë ¹ÇÝ: ºì ì³Ñ³·ÝÁ ²Ñ»Õ³ßáõÝ㪠¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í, Çñ ¼áñáõÃÛÛáõÝÝ ¿ ºñÏÝùÇó ë÷éáõÙ ²ñ»·Ç ï»ëùáí, áñ ºñÏñÇ íñ³ ˳í³ñÁ ãÇßËÇ á×ñ³ÛÇÝ ï»Ý¹áí:

            ö³¯éù ì³Ñ³·ÝÇÝ,

            Ø»ñÅá¯õ٠ʳí³ñÇÝ:

            ¾ë DZÝã ¿ª ÝáñDZó ˳í³ñÝ ¿ å³ï»É áÕç ºñÏÇñÁ Ù»ñ, ÝáñDZó â³ñÇÇ ³í»ñÝ ¿ ÇßËáõÙ Ù»ñ ºñÏñÇ íñ³: ¶áõó» ÇëÏ³å»±ë ²ëïí³Í â³ñÇǪ ìÇß³åÇ ï»ëùáí ÝáñÇó ¿ ÍÝí»É áõ ÝáñÇó µ³½Ù»É Ù»ñ ºñÏñÇ íñ³, ÃáõÛÝ áõ åÕÍáõÃÛáõÝ ë÷é»É ³Ù»Ý ï»Õ: ìÇß³åÁ â³ñǪ ʳí³ñÇ ²ñù³Ý, Ù³Ñí³Ý ÎñáÝÝ»ñáí, Ù³Ñí³Ý ë³ñë³÷áí ºñÏÇñÝ ¿ ïÇñáõÙ, â³ñÇ åÕÍáõÃÛ³Ùµ ºñÏÇñÝ ¿ åÕÍáõÙ: ²ñÛáõÝÇ Í³ñ³í »ñ³ËÁ µ³ó³Í, ɳ÷áõÙ ¿, ɳ÷áõÙ ²ñÇ ë»ñáõݹݻñ: ¶ÉáõËÁ ¹ñ³Í Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ, ëáõñ ųÝÇùÝ»ñáí سÛñ ²ñ³ñ³ïÇ ³ñ·³Ý¹Ý ¿ ÏñÍáõÙ, áñ í»ñçݳϳݳå»ë ë»ñÙ»ñÁ ɳ÷Ç ÇÙ ²ñÇ ò»ÕǪ ºñÏÇñÁ ½ñÏÇ êï»ÕÍáõÙÇ á·áõó: â³ñÇÝ ¿ óÝÍáõÙ Ç ï»ë ìÇß³åǪ ˳ãáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ˳ãáõÙ ¿ ³½·»ñ, ˳ãáõÙ ¿ ݳ¨ ²ñ³ñ³ïÁ Ù»ñ: ºì ²ñ³ñ³ïáõ٠˳ãáõÙ ¿ áã û ÙdzÛÝ áÕç»ñÇÝ. Ù»é³ÍÝ»ñÇÝ ¿É ¿ ݳ ÝáñÇó ˳ãáõÙ, ·áõó» ѳÙá½í³Í, áñ гÛÇ Ñ³Ù³ñ ÙdzÛÝ ÙÇ Ù³ÑÁ µ³í³Ï³Ý ã¿ ¹»é, áñ гÛÁ µ³½áõ٠ٳѻñÇó Ñ»ïá ¿ÉÇ ãÇ Ù»éÝáõÙ: ²ñÝáï Ëñ³Ë׳Ýù ¿ ÇÙ ²ñ³ñ³ïáõÙª Ëñ³Ë׳Ýù ìÇß³åÇ ¨ â³ñÇ ³ÙµáËÇ: ¾¯, ɳ°í, ѳëϳó³°Ýùª â³ñÇÝ µÝáõÃÛ³Ùµ ³í»ñáÕ ¨ µáõÃ: ´³ Ýñ³ ²ëïí³±Í: ´³ ݳ ã·ÇïDZ ì³Ñ³·ÝÇÝ ½áñ»Õ. ݳ Ùáé³ó»±É ¿ áõÅÁ ì³Ñ³·ÝÇ, áñ µ³½áõÙ ³Ý·³Ù å³ïé»É ¿ Ýñ³ »ñ³ËÁ ÃáõÝáï. ãDZ ÑÇßáõÙ, ³ñ¹Ûáù, áñ ѳ½³ñ³íáñ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç Ñ»Ýó ºñÏñÇ íñ³ ì³Ñ³·Ý ÌÝí»ó ¨ Çñ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ï³å³É»ó Ýñ³Ý: ´³ ݳ ã·ÇïDZ, áñ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ºñÏáõÝùÇ ó³íÇó ì³Ñ³·Ý ÝáñÇó åÇï ÍÝáõݹ ³éÝÇ ¨ ÝáñÇó åÇïÇ ç³Ëç³ËÇ Ýñ³Ý: ´³ ݳ ã·ÇïDZ, áñ ÇÝùÝ Çñ Ó»éùáí Çñ Ù³ÑÝ ¿ ÝÛáõÃáõÙ: ²Û¹ù³Ý ¿É ³ÝÙÇï ²ëïí³±Í ÏÉÇÝÇ, ³Û¹ù³Ý ³Ýï³Õ³Ý¹ å³ñïíá±Õ ÏÉÇÝÇ: »± ѳ½³ñ³íáñ ³Ý·³Ù ç³ñ¹í»Éáí, ÝáñÇó ÇÝùÝ  Çñ»Ý ³Ýå³±ñï ¿ ϳñÍáõÙ: »± ϳñÍáõÙ ¿ ݳª ˳í³ñ ë÷é»Éáí Ñ»Ýó ºñÏñÇ íñ³, ì³Ñ³·ÝÁ Ýñ³Ý ãDZ ï»ëÝÇ »ñµ»ù: Ð³å³ ²ñ¨±Á:

            ö³¯éù ì³Ñ³·ÝÇÝ,

            ö³¯éù ²ñ¨ÇÝ:

            Ð³å³ ²ñ¨°Áª ³ãùÁ ì³Ñ³·ÝÇ, áñ ³Ù»Ý ˳í³ñ, ÙÃáõÃÛáõÝ ×»ÕùáõÙ ¨ ÉáõÛë ¿ ë÷éáõÙ ²ß˳ñÑÇ íñ³: Ð³å³ ²ñ¨°Áª ʳã-ä³ï»ñ³½ÙÇÝ ì³Ñ³·ÝÇ µ³½ÏÇݪ ß³Ýûñ ³ñÓ³ÏáõÙ ìÇß³åÇ íñ³: Ð³å³ ²ñ¨°Áª ë»ñÁ ì³Ñ³·ÝǪ ѳí³ï ¿ µáõñáõÙ ²ñÇ ù³ç»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÇ Ù»ç: Ð³å³ ²ñ¨°Áª ³Ý³ã³é íÏ³Ý â³ñÇ ìÇß³åÇ ã³ñ³·áñÍáõÃÛ³Ý: ìÇß³åÁ â³ñÇ ã·ÇïDZ, ³ñÛáù, áñ Çñ á×ÇñÁ ·áñÍ»Éáõó ³é³ç, Ý³Ë å»ïù ¿ ²ñ¨Á ºñÏÝÇó ó³Í µ»ñÇ: γñá±Õ ¿, ³ñ¹Ûáù, ³Û¹ù³Ý áõÅ áõÝDZ: ܳª áñ ÇÝùÝ ¿ ²ñ¨Çó ÷³ËãáõÙ, ݳª áñ Ñ»Ýó ÇÝùÝ ¿ ÉáõÛëÇó óùÝíáõÙ ºñÏñÇ Í»ñå»ñáõÙ, Ù³Ñí³Ý »ñÏÛáõÕáí ë³ñë³÷áõÙ ¿ ݳ ì³Ñ³·ÝÇ ï»ëùÇóª ÇÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ ²ñ¨Á Ù³ñ»É:

            ºì ù³ÝÇ ²ñ¨Á ßáÕáõÙ ¿ ºñÏÝáõÙ, ²ñÇ Ù³Ûñ»ñÁª ì³Ñ³·Ýáí »ñÏÝáõÙ, ²ñÇ »Ý ÍÝáõÙ, ³ÕçÇÏÝ»ñÁ  ÏáõÛë »ñ³½Ý»ñÇ Ù»ç ì³Ñ³·Ý »Ý ï»ëÝáõÙ, ²ñÇ å³ï³ÝÇùª ²ñ¨ÇÝ ÃÇÏݳͪ ì³Ñ³·Ýáí ßÝãáõÙ, Éáõë»ñ»ë Ù³ÝÏïÇùª ²ñ¨Çó ßÇÏݳÍ, ì³Ñ³·Ý »Ý »ñ·áõÙ, ݳËÝÇÝ»ñÁ Ù»ñª Éáõë»Õ»Ý á·Çùª ì³Ñ³·ÝÇÝ ÷³ñíáõÙ, سëÇëÁ Ñå³ñïª ºñÏÇÝù ËáÛ³ó³Íª ì³Ñ³·ÝÇÝ ëå³ëáõÙ, ²ñ³ñ³ïÁ سÛñª ²ñ¨ÇÝ ·ñϳÍ, ì³Ñ³·Ý ¿ ϳÝãáõÙ: ì³Ñ³·Ý »Ý ϳÝãáõÙ µáÉáñÁ Ù»Ï ï»Õ, ѳí³ïùáí ëå³ëáõÙ ÙÇ Ýáñ ºñÏáõÝùÇ, ÙÇ Ýáñ ÌÝáõÝ¹Ç Ðñ» ì³Ñ³·ÝÇ: ²ãù»ñÁ ѳé³Í µ³ñÇ ²ñ¨ÇÝ... ²ñ¨Á Ù»ñ Ù»çª ´³ñ¨¯ ì³Ñ³·ÝÇÝ:

            ö³¯éù ì³Ñ³·ÝÇÝ,

            ö³¯éù ´³ñ¨¯ÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 209
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz