ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:23


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ՆԱԽՆԻՆԵՐԻՆ

ÆÙ å³åÁ, å³åÇë å³åÁ, Ýñ³ å³åÁ... ³Û¹ µáÉáñÁ ݳËÝÇÝ»ñÝ »Ý ÇÙ: лÝó Ýñ³Ýù ¿É åÇïÇ ÇÙ ÃáéÁ ÉÇÝ»Ý, ÃáéÇë ÃáéÁ, Ýñ³ ÃáéÁ... àôñ»ÙÝ Ç٠ݳËÝÇù ÇÙ ·³ÉÇùÝ »Ý ݳ¨: ºì »ñµ¨Çó» »ë ÇÝùë Ýñ³Ýó ݳËÝÇÝ åÇï ÉÇÝ»Ù: ⿱ áñ ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ »Ù »ë: àñå»ë ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ, ³Ýë³ÑÙ³Ý »Ù »ë: àôñ»ÙÝ »ë ѳí»ñÅÇó »ÏáÕ ÇÙ ³ÝóÛ³ÉÝ áõÝ»Ù, »ë ÇÙ ³å³·³Ý áõÝ»Ù, áñ ·ÝáõÙ ¿ ¹»å ѳí»ñÅáõÃÛáõÝ: ºì ÇÙ ³ÝóÛ³ÉÝ áõ ³å³·³Ý ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý Çñ³ñ: Æ٠ݳËÝÇùÝ »Ý ÇÙ ³ÝóÛ³ÉÁ, Ýñ³Ýù »Ý ݳ¨ ÇÙ ³å³·³Ý: ºì »ë Ç٠ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇÙ ³ÝóÛ³ÉÝ áõ ³å³·³Ý ϳåáõÙ »Ù Çñ³ñ: ºë ÇÙ ³ÝóÛ³ÉÇó ã»Ù ϳñáÕ ½ñÏí»É, ѳϳé³Ï ¹»åùáõÙ »ë Ïí»ñ³Íí»Ù ³ÝïáÑÙÇÏ áñµÇ áõ ã»Ù Çٳݳ, áí ϳ٠ÇÝã »Ù »ë, áõñÏÇó »Ù ·³ÉÇë ¨ áõñ »Ù ·ÝáõÙ: ÆÙ ³ÝóÛ³Éáí »Ù Ñ³ëï³ïáõÙ »ë ÇÝÓ, »ë ³ÙµáÕç³ÝáõÙ »Ù Ç٠ݳËÝÇÝ»ñáí: ºì ÇÝãå»±ë ãѳí³ï³Ù Ç٠ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, »ñµ ÇÝùë »ñ»Ï ݳËÝÇ »Ù »Õ»É áõ í³ÕÁ ÝáñÇó ݳËÝÇ åÇï ÉÇÝ»Ù:

            ö³¯éù ܳËÝÇÝ»ñÇÝ,

            ö³¯éù гí³ïÇÝ:

            Ð³í³ïÁª ÇÙ Ù»ç ѳëï³ïí³Í Çñ³Ï³ÝÝ ¿: ÆëÏ Çñ³Ï³ÝáõÙ, Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ª á·ÇÝ Í³ÝñáõÃÛáõÝ áõÝDZ: ⿱ áñ ³ÝÝÛáõà ¿ ݳ: ²Ûá, µ³Ûó ÙDZû ÏßÇéÁ ÙdzÛÝ ÝÛáõÃÇÝ ¿ ѳïáõÏ: ÜÛáõÃÇ ÏßÇéÁ ѳëï³ï ¿ ³ñ¹»Ý, ÇëÏ ³ÝÝÛáõÃDZÝÁ... ´³Ûó »Ã» á·ÇÝ ÏßÇé ãáõݻݳ, ݳËÝÇÝ»ñÁ ÇÙ ³Ýѳݷñí³Ý Ïó÷³é»Ý ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ³ÝÑáõÝáõÃÛ³Ý Ù»ç áõ »ñµ»ù, »ñµ»ù ÇÝÓ ã»Ý Ùáï»Ý³: ⿱ áñ á·ÇÝ ÷á˳ϻñåíáõÙ ¿ ÙÇßï Ù³ñ¹-»ñ¨áõÛÃÇ: ÆëÏ ÷á˳ϻñåíáõÙ ¿ ݳ ÙdzÛÝ Çñ ²½·Ç áõ îáÑÙÇ Ý»ñëáõÙ: àôñ»ÙÝ Ç٠ݳËÝÇù »ñµ»ù ã»Ý åáÏíáõÙ ²½·Çó áõ îáÑÙÇó. ÆëÏ ²½·Ý áõ îáÑÙÁ ÑáÕÇÝ »Ý ϳéã³Í: ºì û Ç٠ݳËÝÇù ³å³·³Ý »Ý ÇÙ, ³å³ »ë åÇïÇ Ýñ³Ýó ³ñ³ñ»Ù: ºì ³ñ³ñ»Éáõ »Ù Ñ»Ýó ÑáÕÇ íñ³: àôñ»ÙÝ Ç٠ݳËÝÇù Ñ»éáõ ã»Ý ÇÝÓÝÇó, ÇÝÓ Ñ»ï »Ý Ýñ³Ýù, ÇÝÓ Ñ»ï »Ý ù³ÛÉáõÙ, ÇÝÓ Ñ»ï »Ý ÝëïáõÙ, ÇÝÓ Ñ»ï »Ý ßÝãáõÙ µáõñÙáõÝùÁ ÑáÕÇ, ÇÝÓ Ñ»ï »Ý ·³ñÝ³Ý ³ñ¨Á ·ñÏáõÙ: ÆëÏ Ýñ³Ýó ÏßÇéÝ ¿ ÑáÕÇ Ñ»ï ϳåáõÙ, ÏßÇéÝ ¿ Ýñ³Ýó Ù»ñ ßáõñçÁ å³ÑáõÙ: àôñ»ÙÝ Çñáù ³ÝÝÛáõà á·ÇÝ Í³ÝñáõÃÛáõÝ áõÝÇ: ´³Ûó ·áõó» á·ÇÝ ¨ ½áñáõÃÛá±õÝ áõÝÇ: ºì ·áõó» Ç٠ݳËÝÇù Çñ»Ýó ½áñáõÃÛ³±Ùµ »Ý ³½¹áõÙ ÇÙ íñ³: ºì ·áõó» Ýñ³Ýó ½áñáõÃÛáõÝÝ Çñá±ù ½·áõÙ »Ù »ë ÇÙ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ:

            ö³¯éù ܳËÝÇÝ»ñÇÝ,

            ö³¯éù ¼·³óáÕáõÃÛ³ÝÁ:

            ÆÝãá±õ »Ýù Ù»Ýù Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ ï»ëÝáõÙ »ñ³½áõÙ, ùÝ³Í Å³Ù³Ý³Ï: ºì ݳËÝÇÝ»ñÁ Ù»ñª Éáõë» Ï»ñå³ñáí, ³ÝÝÛáõà ͳÝñáõÃÛ³Ùµ ÑáÕÇÝ åÇݹ ϳݷݳÍ, Ù»½ »Ý ѳÛïÝíáõÙ, ËáëáõÙ »Ý Ù»½ Ñ»ï, Ååïáõ٠ϳ٠óËÍáõÙ, Çñ»Ýó ½áñáõÃÛ³Ùµ ½áñ³óÝáõÙ »Ý Ù»½: ƱÝã ËáñÑáõñ¹ ¿ ¹³ª »ñ³±½ ¿, ³ñ¹Ûáù, û± å³ñ½ ÇëÏáõÃÛáõÝ:

            ¶áõó» Çëϳ廱ë Ù»½ Ñ»ï »Ý Ýñ³Ýù ¨ ûñ ó»ñ»Ïáí, µ³Ûó Ù»Ýù ã»Ýù ï»ëÝáõÙ, ã»Ýù ½·áõÙ Ýñ³Ýó: ¶áõó» Ù»Ýùª Ù»Ýù ã»±Ýù ûñÁ ó»ñ»Ïáí ¨ ûï³ñ³ÍÇÝ Ùïù»ñÇó Ïùí³Í, Ïñù»ñÇÝ ïñí³Í, Ù»Ýù Ù»½ ã»±Ýù ï»ëÝáõÙ, Ù»ñ Ñá·ÇÝ, ³Ý·³Ù, ã»Ýù ½·áõÙ Ù»ñ Ù»ç: ¾É ÇÝãå»±ë Ù»Ýù ½·³Ýù Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ: ⿱ áñ ÉáÏ Ñá·ÇÝ á·áõÝ Ïï»ëÝÇ: ØdzÛÝ ·Çß»ñáí, »ñµ ÙÇïùÝ ¿ ùݳÍ, Ïñù»ñÝ »Ý ë³é³Í, ¨ ϳå³ÝùÝ»ñÇó ³½³ïí³Í Ñá·ÇÝ ³ñÃáõÝ ¿ ÙÝáõÙ, Ù»Ýùª Ù»Ýù »Ýù ¹³éÝáõÙ: Ø»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù Ù»½, Ù»ñ Ñá·ÇÝ »Ýù ½·áõÙ ¨ Ñ»Ýó Ù»ñ Ñá·áí ï»ëÝáõÙ »Ýù Ýñ³Ýóª Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ: ºì ½·áõÙ »Ý Çñ³ñ, ÷³ñíáõÙ »Ý Çñ³ñ Ñá·ÇÝ áõ á·Çݪ áÕçÁ ¨ Ù»é³ÍÁ: ºì Ù»ñ ÙdzëÝáõÃÛáõÝÝ »Ýù ÑÛáõëáõÙ Ù»Ýù Ù»ñ Ù»ç:

            ö³¯éù ܳËÝÇÝ»ñÇÝ,

            ö³¯éù ØdzëÝáõÃÛ³ÝÁ:

            Ø»ñ ݳËÝÛ³ó á·Çù áÕç»ñÇ ÝÙ³Ý ÅåÇï »Ý ëÇñáõÙ, ç»ñÙáõÃÛáõÝ ¨ ÉáõÛë: êÇñí»É »Ý ëÇñáõÙ áÕç»ñÇ ÝÙ³Ý: ºì µáÉáñ Ù»ñ áÕç ѳÛñ»ñÇ ÝÙ³Ý, áÕç áñ¹íáó ÏáÕÙÇó å³ßïí»É »Ý ëÇñáõÙ: êÇñáõÙ »Ý ݳ¨ ·Ã³É áõ Ñá·³É: ºì Ù»Ýù Ù»ñ ³ÝÝÛáõà гÛñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ î³×³ñ »Ýù ßÇÝáõ٠سÛñ ÐáÕÇ íñ³ª îáõÝ à·ÇÝ»ñÇ: ºì ³Û¹ î³×³ñáõÙ Ù»ñ ݳËÝÛ³ó ѳٳñ Ù»Ýù ËáõÝÏ »Ýù ÍËáõÙ, Ýñ³Ýó Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ë»ñ »Ýù í³Û»ÉáõÙ, µ³ñ¨ áõ ù³ñá½: ºì ³Û¹ ÙdzëÝáõÃÛ³Ùµ Ù»Ýù »Ýù ½áñ³ÝáõÙ: ¶áõó» Ù»ñ ܳËÝÛ³ó à·ÇÝ»ñÁ êáõñµ ³í»ÉÇ Ùá±ï »Ý Ù»ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: ¶áõó» ÇëÏ³å»±ë ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï ë»Õ³Ý »Ý ÝëïáõÙ ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ûñÑݳÝùÁ ëï³ó³Í, Ù»½ »Ý ÷á˳ÝóáõÙ ½áñáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ýó: ºì ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ÓáÝí³Í î³×³ñáõÙ Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÁ Ù»½ Ñ»ï ¨ Ù»½ ѳٳñ »Ý ¹ÇÙáõÙ Ù»ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: ¶áõó» Ù»Ýù Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ ÙÇçáóá±í »Ýù ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ½·áõÙ, ¨ ·áõó» ²ëïí³ÍÝ»ñÝ ¿É Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ ÙÇçáóá±í »Ý Ù»½ ÏÛ³Ýùáí ëÝáõÙ:

            Ø»Ýù ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ î³×³ñ »Ýù ßÇÝáõÙ á㪠²ëïí³ÍÝ»ñÇ, ³Ûɪ ݳËÝÛ³ó ѳٳñ: ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Áݹ·ñÏáõÙ áõÝ»Ý, Ýñ³Ýù ã»Ý ³Ù÷á÷íÇ ³Û¹ ãáñë å³ïÇ Ù»ç áõ »ñµ»ù Ù³ñ¹áõÝ ·»ñÇ ã»Ý ¹³éݳ: ºì ³ÛÝ î³×³ñáõÙ, áõñ ݳËÝÇù ãϳÝ, ³ÕáÃùÁ ²ëïÍáõÝ Ã³ï»ñ³Ë³Õ ¿ ÉáÏ, ¨ ³Û¹ î³×³ñÇó ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë Ù³ñ¹ ËÕ×áí ¹³ï³ñÏí³Í áõ Ñá·áí ïϳñ: î³×³ñ »Ýù ßÇÝáõÙ áã û å³ñ½³å»ë ÷³é³µ³Ý»Éáõ Ù»ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: î³×³ñ »Ýù ßÇÝáõÙ Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ Ñ»ï Ñá·»ÓáõÉí»Éáõ, Ù»ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ѳٳñ ¨ ½áñ³Ý³Éáõ áõ ½áñ³Ý³Éáõ...

            ö³¯éù ܳËÝÇÝ»ñÇÝ,

            ö³¯éù ¼áñáõÃÛ³ÝÁ:

            Æ٠سÛñ ÐáÕÇ íñ³ ÇÝÓ Ñ³ÕûÉáõ ѳٳñ, â³ñÇÝ Ý³Ë ÷áñÓáõÙ ¿ ÇÝÓ Ïïñ»É Ç٠ݳËÝÇÝ»ñÇó: ܳËÝÇÝ»ñÇë Ù»ç ¿ ½áñáõÃÛáõÝÁ ÇÙ: سÛñ ÐáÕÁ Ñ»Ýó Ýñ³Ýáí ¿ гÛñ»ÝÇù ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ, áñ ³ÛÝï»Õ »Ý µáÉáñ ݳËÝÇÝ»ñÁ ÇÙ: ºì سÛñ ÐáÕÇó ¹áõñë Ç٠ݳËÝÇù ãϳÝ, Ç٠سÛñ ÐáÕÇó ¹áõñë гÛñ»ÝÇù ãϳ: سÛñ ÐáÕÇ íñ³ ݳËÝÇÝ»ñÁ ÇÙ ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ »Ý ÇÙ Ñá·ÇÝ ëÝáõÙ ¨ ²ëïÕÇÏÇ êÇñáí ÇÙ ë»ñÝ »Ý ûÍáõÙ: àô û »ë ½·áõÙ »Ù Ç٠ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, û ÙdzÓáõÉí³Í »Ù Ñá·áí »ë Ýñ³Ýó, ÇÙ áõÅÇó µ³óÇ ½·áõÙ »Ù »ë ÇÙ Ù»ç áõÅÁ å³å»ñÇë ¨ ÇÙ ÃáéÝ»ñÇ ½áñáõÃÛáõÝÝ »Ù ½·áõÙ: ºì »ë ·»ñѽáñ »Ù Ç٠سÛñ ÐáÕÇ íñ³: ºì »ñµ»ù â³ñÇÝ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ÇÝÓ³ÝÇó ѽáñ Ç٠гÛñ»ÝÇùáõÙ: àôëïÇ ³ÝµÝ³Ï³Ý ¿ áõ ³Ýå³ïí³µ»ñ, û »ë ÇÙ ÐáÕáõÙ ûï³ñÇó å³ñïí»Ù: ÂáÕ áñ µ³½áõÙ ÉÇÝÇ ËáõųÝÝ ûï³ñÇ: ´³Ûó ÇÝÓ Ñ»ï »Ý Ç٠ܳËÝÇÝ»ñÁ êáõñµ, ÇÝÓ Ñ»ï »Ý µ³½áõÙ ãÍÝí³Í Ù³ÝÏïÇù, ¨ á·Ç³óáÕ ½³é³ÙÛ³É Ù³Ûñ»ñ, ¨ Ù³ñÙݳíáñí³Í á·Çù Ýáñ³ÍÇÝ, ²ñ³ÛÇ Ð³Ûñ³Ï³Ý úñÑݳÝùÝ ¿ ÇÝÓ Ñ»ï ¨ ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛáõÝÁª ÇÙ »ñ³ÏÝ»ñáõÙ:  ºì ³Û¹ µáÉáñÇ ¹ÇÙ³ó ÃßݳÙÇÝ ÙÇ Ù»Í áõ ѳÉãáÕ Óݳ·áõݹ ¿ ÉáÏ: ÆëÏ »ë ³Ýå³ñï»ÉÇ »Ù Ç٠سÛñ ÐáÕÇ íñ³:

            ö³¯éù ܳËÝÇÝ»ñÇÝ,

            ö³¯éù سÛñ ÐáÕÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 183
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz