ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:08


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ԼԻՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

ºë ²ß˳ñÑÇ Ù»çª ³Ñ³ ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ: ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ »ñÏáõëÇë ѳëï³ïáõÙÝ ¿ Ù»Ïï»Õ: » »ë ÉÇݻ٠àãÝãÇ Ù»ç, ϳ٠»ë áãÇÝã ÉÇݻ٠²ß˳ñÑÇ Ù»ç, ÝáõÛÝ µ³ÝÝ ¿ª »ñÏáõëë ¿É àãÇÝã »Ýù: ÆëÏ àãÇÝãÁ ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ÅËïáõÙÝ ¿ ³ñ¹»Ý: ºñµ»ù ã»Ý ϳñáÕ Ýñ³Ýù ѳٳï»Õ»É: âÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ¨° ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ, ¨° àãÇÝã: ÈÇÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ï³°Ù ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ, ϳ°Ù àãÇÝã:

            ºë ϳ٠²ß˳ñÑáõÙ: ºë ½·áõÙ »Ù, ï»ëÝáõÙ »Ù ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ ÇÙ: ´³Ûó ³Û¹ àãÇÝãÁ ã»Ù ï»ëÝáõÙ »ñµ»ù: ºì á±í ϳ٠ÇÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ ï»ëÝ»É ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ÅËïáõÙÝ ²ß˳ñÑáõÙ, ï»ëÝ»É ³Û¹ àãÇÝãÁ ¨ ÇٳݳÉ, û ÇÝã µ³Ý ¿ ¹³: ºÃ» ã·Çï»Ýù, û ϳ ³Û¹ àãÇÝãÁ, áõñ»ÙÝ ãϳ: ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ ÙdzÛÝ Ñ³ëï³ïáõÝ: ²ëïí³Í³ÛÇÝ ¿ ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ: ºì û µ³ó³ñÓ³Ï ¿ ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÇÝùÁ, µ³ó³ñÓ³Ï ¿ ݳ¨ ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ, µ³ó³ñÓ³Ï »Ù ¨ »ë µ³ó³ñÓ³Ï ²ß˳ñÑáõÙ: ºì û ²ß˳ñÑáí »Ù Ñ³ëï³ïáõÙ »ë ÇÝÓ, ²ß˳ñÑÝ ¿É ÇÙ Ù»ç ¿ Çñ»Ý ѳëï³ïáõÙª ³ëïÕ»ñÝ ÇÙ Ù»ç »Ý »ñ·Ç í»ñ³ÍíáõÙ, ³ñ¨Ý ÇÙ Ù»ç ¿ ç»ñÙáõÃÛáõÝ µáõñáõÙ, ϳÛͳÏÝ ÇÙ Ù»ç ¿ Ñá·Ç Ññ¹»ÑáõÙ ¨ ÏÛ³ÝùÝ ÇÙ Ù»ç ¿ Ññ³ß³ÉÇù ¹³éÝáõÙ:

            ö³¯éù ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ,

            ö³¯éù ÎÛ³ÝùÇÝ:

            Æ¯Ýã Ññ³ß³ÉÇ ¿ ÎÛ³ÝùÁ: ²ÛÝ Ñ»ùdzÃÇ å»ë ѳñáõëï ¿ áõ µ³½Ù³½³Ý: ºì µ³í³Ï³Ý ¿ Ëáñ³Ý³É ³Û¹ ÎÛ³Ýù-лùdzÃÇ Ù»ç ¨ ³Ù»Ý ûñ, ³Ù»Ý ų٠Ýáñ Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñ ϵ³óí»Ý Ù»ñ ³éç¨: Üá±ñ: à㪠ÝáñáíÇ: ²Ù»ÝÁ ÝáõÛÝÝ »Ýª Ýáñá·í³Í ÝáõÛÝáõÃÛáõÝ: Ø»Ýù ³Ù»ÝûñÛ³ ÝáõÛÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³åñ»Éáí, ÙÇßï ÝáñáíÇ »Ýù ï»ëÝáõÙ ³Û¹ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁ: ÜáõÛÝ ²ß˳ñÑÇÝ ÝáñáíÇ »Ýù ݳÛáõÙ, ÝáñáíÇ »Ýù ÅåïáõÙ ÝáõÛÝ ²ñ»·³ÏÇÝ, ÝáõÛÝ Ë³ÕÁ ÝáñáíÇ »Ýù ˳ÕáõÙ, ÝáñáíÇ ¿ ÑÝãáõÙ ÝáõÛÝ ½ñáõÛóÁ ¨ ÝáõÛÝ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ ÝáñáíÇ »Ýù ·ïÝáõÙ ³Ù»Ý ûñ:

            ÎÛ³ÝùÁ ¨ »ë ÝáõÛݳÝáõÙ »Ýù Çñ³ñ: » ÎÛ³ÝùÁ ϳ, »ë ¿É ϳÙ. û »ë ϳÙ, ÎÛ³ÝùÝ ¿É ϳ: ºì ÏÛ³ÝùÁ ÇÝÓ³ÝÇó ¹áõñë ã¿, ݳ ÇÙ Ù»ç ¿: ÎÛ³ÝùÁ Ñ»Ýó Ýáñá·í³Í ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ ÇÙ: ºì ÏÛ³ÝùÁ Ñ»Ýó ÇÙ Ññ³ß³ÉÇùÝ ¿ ÇÙ Ù»çª ÇÙ »ñ¨³Ï³Û³Ï³Ý í³é ÃéÇãùÝ»ñáí, ëÇñá, ϳñáïÇ ï³é³å³ÝùÝ»ñáí, Ñá·»å³ñ³ñ »ñ³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÇÝùë ÇÝÓ ¨ Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÇë Ùßï³å»ë  ·ïÝ»Éáõ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ùµ: ¸³ ¿ ÙÇ³Ï ËáñÑáõñ¹Á ÎÛ³ÝùÇ: àãÇÝãÁ ËáñÑáõñ¹ ãáõÝÇ ÎÛ³ÝùÇ Ù»ç: ºì Çëϳå»ëª ¿É ÇÝãá±õ »Ù ÍÝíáõÙ, ÇÝãá±õ »Ù ëÇñáõÙ, Ï»ñïáõÙ, »ñ³½áõÙ, »Ã» ³Û¹ µáÉáñÝ ÇÝÓ ãÇ ÙݳÉáõ, »Ã» »ë ÇÝùë ¿É ÇÝÓ ã»Ù ÙݳÉáõ, ¨ ÇÙ ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ çÝçí»Éáõ ¿ سÑáí:

            ö³¯éù ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ,

            Ð³ñóá¯õÙÝ Ø³ÑÇÝ:

            Æ±Ýã µ³Ý ¿ سÑÁ: ØDZû ݳ Çñáù ã·áÛáõÃÛáõÝ ¿: ´³Ûó ·áõó» سÑÁ µáÉáñáíÇÝ ¿É ã·áÛáõÃÛáõÝ ã¿±: ¶áõó» سÑÁ µÝ³Ï³Ý ß³ñáõݳÏáõÃÛá±õÝÝ ¿ ÎÛ³ÝùÇ: ºì û ÎÛ³ÝùÁ Ù»Ýù »Ýù, سÑÝ ¿±É »Ýù Ù»Ýù: ¶áõó» سÑÁ Çñá±ù Ù»½³ÝÇó ¹áõñë ã¿, ³ÛÝ Ù»ñ Ù»ç ¿, ÇÝãå»ë ¨ ÎÛ³ÝùÁª ³Ù»Ý ųÙ, ³Ù»Ý ûñ, ѳñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ, ѳí»ñÅ... ºÃ» ³Û¹å»ë ¿, ¿É ÇÝãá±õ »Ýù Ù»½³ÝÇó ³Ýç³ïáõ٠سÑÁ áñå»ë Ññ»ß³íáñ ÙÇ µ³Ý, áñ Ù»½³ÝÇó ¹áõñë ¿: ØDZû ÎÛ³ÝùÁ ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ ¿, ÇëÏ Ø³ÑÁª àãÇÝã: ÆÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ áãÝã³Ý³É: ¸³ Ñݳñ³íáñ ã¿: ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ àãÝãÇ í»ñ³Íí»É ãÇ Ï³ñáÕ, ù³Ý½Ç àãÇÝãÁ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: ²å³ DZÝã ¿ سÑÁ: ܳ ÝáõÛÝå»ë ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ ¿: ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ÎÛ³ÝùÇ áõ سÑÇ ÙdzëÝáõÃÛáõÝÝ ¿: سÑÁª ÎÛ³ÝùÇ Ù»ç, ÎÛ³ÝùÝ ¿Éª سÑÇ Ù»ç, Ñ»Ýó ¹³ ¿ ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ, ¹³ ¿ ²ÝÙ³ÑáõÃÛáõÝÁ, ¹³ ¿ гí»ñÅáõÃÛáõÝÁ: àôëïÇ Ø³Ñ áñå»ë ã·áÛáõÃÛáõÝ, áñå»ë áãÝã³óáõÙ ãϳ: سÑÁ ϳ áñå»ë ÎÛ³ÝùÇ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ: سÑÁ à·áõ ÷á˳ϻñåáõÙÝ ¿ ÉáÏ: ÎÛ³ÝùÁ à·ÇÝ ¿ Ù³ñÙݳíáñ, ÇëÏ Ø³ÑÁª à·ÇÝ ³ÝÙ³ñÙÇÝ:

            ö³¯éù ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ,

            ö³¯éù à·áõÝ:

            ¶áõó» Çñ³Ï³Ýá±õÙ Ù»é³ÍÝ»ñÁ ·Çï»Ý, áñ Ù»é³Í »Ý: ¶áõó» Ýñ³Ýù µáÉáñáíÇÝ ¿É Ù»é³Í ã»±Ý: ¶áõó» Ýñ³Ýù ß³ñáõݳÏá±õÙ »Ý ³åñ»É, ß³ñáõݳÏá±õÙ »Ý ï»ëÝ»É, ½·³É, Éë»É... áñå»ë à·Ç ³ÝÙ³ñÙÇÝ: ƱÝã ÷áõÛÃ, û Ù»Ýù ã»Ýù ï»ëÝáõÙ Ýñ³Ýó: ´³Ûó Ýñ³Ýù Ñ³×³Ë ÑÇß»óÝáõÙ »Ý Ù»½ Ñ»Ýó Çñ»Ýó Ù³ëÇÝ, »ñµ ѳÝϳñÍ ·Çß»ñáí ѳÛïÝíáõÙ »Ý Ù»ñ ³ãùÇ ³é³ç: ºì ѳÛïÝíáõÙ »Ý áÕç Ù³ñ¹áõ µáÉáñ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñáí: Ø»é³ÍÝ»ñÝ ¿É ·Çï»Ý ϳñáï»É, ·Çï»Ý ëÇñ»É áõ óËÍ»É... Ø»é³ÍÝ ³ÝÙ³ñÙÇÝ ¿: ´³Ûó 㿱 áñ Ñ»Ýó ë»ñÁ, ϳñáïÁ, óËÇÍÁ ½áõï Ñá·»Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñ »Ý, ³ÛÉ á㪠ٳñÙݳϳÝ: àôñ»ÙÝ ³ÝÙ³ñÙÇÝ à·áõÝ Ñ³ïáõÏ »Ý ¹ñ³Ýù: ºì Çñ»Ýó ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ à·ÇÝ»ñÝ ½·áõÙ »Ý Ù»½, ÉëáõÙ »Ý Ù»½, ï»ëÝáõÙ »Ý Ù»½: ÆëÏ Ù»±Ýù: Ðá·ÇÝ ¿ ÙdzÛÝ à·ÇÝ»ñÇÝ ½·áõÙ, Ñá·ÇÝ ¿ ÙdzÛÝ à·áõ Ñ»ï ϳåíáõÙ: ºì Ù»é³ÍÝ»ñÇ à·ÇÝ»ñÇÝ Ù»Ýù ÙdzÛÝ Ñá·áí ϳñáÕ »Ýù ½·³É:

            Ø»é³ÍÝ»ñÁ ϳÝ, ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ »Ý Ýñ³Ýù, ³åñáõÙ »Ý áñå»ë ³ÝÙ³ñÙÇÝ á·Ç, ³åñáõÙ ½·³óÙáõÝùáí, ëÇñáí, ϳñáïáí. ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ý Ù»½, ½áñ³óÝáõÙ »Ý Ù»½, ½áñ³ÝáõÙ »Ý ݳ¨ Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ù»ç, Ýáñá·»Éáí Çñ»Ýó ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ýáñ ³ñß³ÉáõÛëÁ:

            ö³¯éù ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ,

            ö³¯éù Üáñá·áõÙÇÝ:

            ¶áõó» ÇëÏ³å»±ë »ë ÇÝÓ »Ù ÙݳÉáõ, ³Ù»ÝÝ ¿É ÇÝÓ ¿ ÙݳÉáõ: ⿱ áñ àãÝãÇó ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ ãÇ ëï»ÕÍíÇ, ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿É »ñµ»ù àãÇÝã ãÇ ¹³éݳ: ºì ³ÛÝ, ÇÝã áñ Ù»Ýù Ýáñ ëï»ÕÍí³Í »Ýù ϳñÍáõÙ, å³ñ½³å»ë Ýáñá·áõÙÝ ¿ ÑÝÇ, ³Ýó³ÍÇ: Üáñ ÑáñÇÝí³Í »ñ·Á Ýáñá·áõÙÝ ¿ ß³ï ÑÇÝ áõ Ùáé³óí³Í »ñ·Ç: Ø»Ýù ³Ûëûñ ϳéáõóáõÙ »Ýù, ù³Ý¹í³Í, Ùáé³óí³Í ÝáõÛÝ ù³Õ³ùÁ ÑÇÝ:  Þ³ï í³Õáõó Éëí³Í, í³Õáõó Ùáé³óí³Í ½ñáõÛóÝ »Ýù ÑÇßáõÙ: ºì ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ËáñùÇó »Ï³Í ÝáõÛÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ »Ýù ѳݹÇåáõÙ ÝáñÇó: Üáñ Ù³ñ¹Ý ¿É Ýáñ ã¿, ³ÛÉ ÑÝáõÙ ³åñ³Í, á·Ç³ó³Í áõ í»ñ³ÍÝí³Í ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ݳ: سñ¹Ý Çñ ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³í»ñÅ ÁÝóóùáõÙ Ýáñá·íáõÙ ¿ ÙÇßï, ÙÇßï ÷á˳ϻñåíáõÙª á·ÇÝ Ù³ñÙݳíáñ, ³å³ª ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ÝáñÇóª Ù³ñÙݳíáñ ¨ ³Û¹å»ë ³Ýí»ñç:          Ø³ÑÁ Ýáñá·áõÙ ¿, ³ÛÉ áã û í³Ë׳Ý: ÎÛ³ÝùÁ Ýáñá·áõÙ ¿, ³ÛÉ áã ëϽµÝ³Ï»ï: سÑáí Ù»ñ á·ÇÝ Ñá·Ý³Í áõ ïϳñ Ù³ñÙÝÇó ³½³ïíáõÙ, ³å³ Ýáñ ÏÛ³Ýùáí óñÙ, áõÅ»Õ Ù³ñÙÇÝ ¿ ëï³ÝáõÙ: ÆëÏ á·ÇÝ Ù»ñ ÝáõÛÝÝ ¿ª Ýáñá·í³Í ÝáõÛÝáõÃÛáõÝ, ¨ ÝáõÛÝ ½·³óÙáõÝùáí »Ýù ²ß˳ñÑÝ ÁÝϳÉáõÙ, ÝáõÛÝ ëÇñáí »Ýù ²ß˳ñÑÇÝ ÷³ñíáõÙ, ÝáõÛÝ Ñ³Û³óùÝ ¿ ßáÛáõÙ ³ñ¨ÇÝ, ÝáõÛÝ ÅåÇïÝ »Ýù µ³ßËáõÙ µáÉáñÇÝ ¨ ÝáõÛÝ ½áñáõÃÛ³Ùµ ѳí»ñÅÝ »Ýù Ï»ñïáõÙ:

            ö³¯éù ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ,

            ö³¯éù гí»ñÅáõÃÛ³ÝÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 202
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz