ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:53


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ՀԱՎԱՏՔԻՆ

ÎÛ³ÝùÁ ½·³óáõÙ ¿, ½·³óáõÙÁª ѳí³ï: гí³ïÁ ÇÙ Ù»ç ¿, ³ÛÉ á㪠ÇÝÓÝÇó ¹áõñë: ºì áñù³Ý ß³ï »Ù »ë ½·áõÙ ÇÝùë ÇÝÓ, ³Û¹ù³Ý ß³ï »Ù Ñ³í³ïáõÙ ¨ ³Û¹ù³Ý ß³ïª ³åñáõÙ: ºì û ÷áñÓáõÙ »Ù ¶»ñ³·áõÛÝÁ ½·³É, ³å³ ¶»ñ³·áõÛÝÁ ÇÙ Ù»ç ¿ ¹³ñÓÛ³É: ¸³ ͳ·áõÙÝ ¿ ÇÙ, ÇÙ ò»ÕÁ ²ñÇ, ²ñÙ³ïÝ Ç٠̳éÇ... ºë ½·áõÙ »Ù ³Û¹ µáÉáñÝ ÇÙ ¿áõÃÛ³Ý Ù»ç: ºì ³Û¹ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ÇÙ Ù»ç í»ñ³ÍÝ»É Ð³í³ïùÝ Ç٠ݳËÝÛ³óª гí³ïùÝ ²ñ¨áñ¹Û³ó áñå»ë Ýáñá· àôËï ²ñáñ¹Û³ó:                    

            Ì³·áõÙÇ Ñ³í³ï ¿ ²ñáñ¹Û³ó гí³ïùÁ, ½áñáõÃÛ³Ý Ñ³í³ï ¿, µÝ³Ï³Ý ѳí³ï ¿, µÝ³Ï³ÝÇ Ñ³í³ï ¿ ²ñáñ¹Û³ó гí³ïùÁ: ²ÛÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ËáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ: ²ÛÝ ÙÇÝ㨠²ñ¨Á ϳñáÕ ¿ ѳëݻɪ ì³Ñ³·ÝÇ Ñ»ï áÕç³·áõñí»Éáõ: ²ÛÝ ÙÇÝã ´³ó³ñÓ³ÏÁ ϳñáÕ ¿ Ãéã»Éª ÷³ñí»Éáõ ѳٳñ Ñ»Ýó ÆÝùÝ ²ñ³ÛÇÝ: ²ÛÝ ÙÇÝã ºñÏñÇ Áݹ»ñù Ϸݳª سÛñ ÐáÕÇ Ù»ç ÇÙ ³ñÙ³ïÝ ½·³Éáõ: ºì ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ¹³ñ»ñ è³Í»Éª ׳ݳã»Éáõ ѳٳñ Ç٠ͳ·áõÙÝ ²ñÇ:

            ö³¯éù гí³ïùÇÝ,

            ö³¯éù ̳·áõÙÇÝ:

            ú¯Ñ, ÙDZû ϳ ¹ñ³ÝÇó ³í»ÉÇ Ù»Í Ñ³í³ï, ù³Ý ½·³É ѳñ³½³ï ÐáñÁª ѳí³ï³É Ýñ³Ý, áí ÇÝùÝ ¿ ÇÙ Ù»ç ³ñ³ñ»É Çñ»Ý: Æ٠гÛñÝ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ áõÅÝ ¿ ´ÝáõÃÛ³Ý, ²ñÇ Í³·áõÙÇ Ñ³ëï³ïáõÙÝ ÇÙ Ù»ç, ³ñ³ñÇãÝ áõÅÇ, ÏáñáíÇ, ÑáõÛëÇ, »ñç³Ýϳµ»ñ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý: ºì Ðáñë Ó»éù»ñÝ »Ý ÇÝÓ í»ñ µ³ñÓñ³óÝáõÙ: ºë µ³ñÓñ³ÝáõÙ »Ù í»¯ñ, í»¯ñ, í»¯ñ... г½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ »Ý ë³ÑáõÙ ÇÙ ÏáÕùáí: ºì ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ËáñáõÃÛ³Ý ÙÇçÇó ¹ÇÙ³óë »Ý »ÉÝáõ٠ܳËÝÇÝ»ñÁ ÇÙ: ²½·Çë ܳËÝÛ³ó à·ÇÝ»ñÁ êáõñµª ³Ýѳٳñ, ³Ýí»ñç: ¸»åÇ Ñ³í»ñÅáõÃÛáõÝ »Ý Ç٠ܳËÝÇù Ó·íáõÙ, ÙÇÝ㨠²ñ³ñÇã: ºì ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý ³ñ³ñ»É Ýñ³Ýù ÇÝÓ: àôñ»ÙÝ »ë ¿É ѳí»ñÅÇó »Ù ·³ÉÇë, ²ñ³ñãÇó »Ù ·³ÉÇë, ¨ ÇÙ Ù»ç ¿É Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ý µáõÛñÁ ϳ: ºë ²ñáñ¹Ç »Ù, »ë ³ëïí³Í³Ù³ñ¹ »Ù, ¨ ²ñ³ñÇãÝ ÇÝùÝ ¿ ³ñ³ñ»É ÇÝÓ Ç٠ݳËÝÇÝ»ñÇ Ù»ç Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ:

            ö³¯éù гí³ïùÇÝ,

            ö³¯éù ²ñ³ñ³ïÇÝ:

            ²ñÇÝ Çñ ´Ýûññ³ÝáõÙ... ´ÝáõÃÛ³Ý å»ë í³ÛñÇ, ´ÝáõÃÛ³Ý å»ë ½áñ»Õ áõ ѳÙáí... ºì ϳñÍ»ë Ñ»Ýó ÑáÕÇó ¿ µáõë»É, ¨ Ëáñ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ý å³ÑáõÙ Ýñ³Ý ϳݷáõÝ: ÆëÏ ÇÝãá±õ ã¿: ⿱ áñ ³Ù»Ý ÑáÕ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ´Ýûññ³Ý ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ: ºë ²ñ³ñ³ïÇ ÍÇÉÝ »Ù µÝ³Ï³Ý, áõëïÇ »ë ³Ûëï»Õ Ëáñ ³ñÙ³ï áõÝ»Ù: ºì »ë ½·áõÙ »Ù ÇÙ ³ñÙ³ïÝ ³Ûë ÑáÕáõÙ:

            ºë Ï³Ý·Ý³Í »Ù ÇÙ Ñáñ áõë»ñÇÝ, ݳª Ç°ñ Ñáñ, ݳª Ç°ñ Ñáñ... ¨ ³Û¹å»ë ³Ýí»ñç: ºë ½áñ³íáñ »Ù ÇÙ ³ñÙ³ïáí: ºì í³¯Û ÇÝÓ, »Ã» »ë ѳÝϳñÍ åáÏí»Ù ÇÙ Ñáñ áõë»ñÇó: ºë ÏÏïñí»Ù ÇÙ µáõÝ ³ñÙ³ïÇó ¨ Çñ ³ñÙ³ïÇó ÏÏïñ»Ù ݳ¨ ÇÝÓ³ÝÇó ë»ñíáÕ ·³ÉÇù ë»ñݹÇÝ: ⿱ áñ ÇÙ áõë»ñÇÝ ¿É ÇÙ áñ¹ÇÝ ¿ ϳݷݻÉáõ, Ýñ³ áõë»ñÇݪ Ýñ³ áñ¹ÇÝ... Üñ³Ýó ͳÝñáõÃÛáõÝÇó »ë ¿É »Ù Ëñí»Éáõ سÛñ ÐáÕÇ Ù»ç, áõñ ÇÙ µ³½Ù³ë»ñáõݹ ѳÛñ»ñÝ »Ý ³ñ¹»Ý: ºì ù³ÝÇ ¹»é »ë ³Ùáõñ »Ù Ï³Ý·Ý³Í ÇÙ Ñáñ áõë»ñÇÝ, µ³ó³ñÓ³Ï »Ù »ë áõ ѳí»ñŠϳݷáõÝ: лÝó ¹ñ³Ýáí ¿ سÛñ ²ñ³ñ³ïÁ ´Ýûññ³Ý ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ, ¨ Ñ»Ýó ¹ñ³Ýáí ¿ ÏáãíáõÙ ²ñ³ñ³ï, áñ ²ñÇ ³ñÙ³ïÝ ¿ å³ÑáõÙ Çñ ÏñÍùáõÙ: ²ñ³ñ³ïáõÙ ¿ ÇÙ ²ñÇ ò»ÕÇ ²ñÙ³ïÁ ¨... ÇÙ: ºì ²ñ³ñ³ïáõÙ ¿ ²ñ¨ßáÕ ì³Ñ³·ÝÁ Çñ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ÇÙ ³ñÙ³ïÁ ëÝáõÙ:

            ö³¯éù гí³ïùÇÝ,

            ö³¯éù ì³Ñ³·ÝÇÝ:

            Î³ñ»ÉDZ ¿, ³ñ¹Ûáù, Ý³Û»É ²ñ»·ÇÝ: ²Ûá, ϳñ»ÉÇ ¿, »Ã» ѳí³ïáõÙ »ë, »Ã» ½·áõÙ »ë: ºì »ë ݳÛáõÙ »Ù... ÆÙ ³ãù»ñÇ Ù»ç ²ñ»·Ç óáÉùÝ ¿ ÷³ÛÉáõÙ, ׳׳ÝãÝ»ñÁ ÷áõÝç-÷áõÝç ·³ÉÇë »Ý áõ ÙËñ×íáõÙ ³ãù»ñÇë Ù»ç áõ ã»Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ, ÙÝáõÙ »Ý ³ÛÝï»Õ, Ïáõï³ÏíáõÙ ³ÛÝï»Õ:

            ºì í»ñ³ÝáõÙ ¿ ²ñ»·Á áñå»ë ·áõݹ: ÈáõÛëÇ, ç»ñÙáõÃÛ³Ý ÙÇ Ññ³í³éáõÃÛáõÝ ¿, áñ ·³ÉÇë ¿ Ñ»éíÇóª ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ³ÝÑáõÝáõÃÛáõÝÇó: ºì ³Û¹ ѳí»ñÅáõÃÛáõÝÇó ÙÇ Ññ»Õ»Ý Ï»ñå³ñª µáó Ùáñáõùáí, Ñáõñ ³ãù»ñáíª Ùáï»ÝáõÙ ¿ ÇÝÓ: Ðñ³±ßù ¿ ¹³: àã, »ë ã»Ù ѳí³ïáõÙ Ññ³ßùÝ»ñÇ, µ³Ûó ѳí³ïáõÙ »Ù µÝ³Ï³ÝÇÝ, µÝ³Ï³Ý ½áñáõÃÛ³ÝÁ: ºì ³Û¹ ¼áñáõÃÛáõÝÁ ²ñ»·Ç ï»ëùáí Ùáï»ÝáõÙ ¿ ÇÝÓ: àô ϳݷÝáõÙ ¿ ÇÙ ¹ÇÙ³ó ²ñ¨ßáÕ ì³Ñ³·ÝÁ: ö³ñíáõÙ »Ýù Çñ³ñ ì³Ñ³·Ý áõ »ë, áñå»ë ѳí»ñÅÇó »ÏáÕ Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ: ºì ì³Ñ³·Ý Çñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÉáõÛëáí áõ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ëÝáõÙ ¿ ÇÝÓ:

            ØÇ ½áñ³íáñ Ññ³í³éáõÃÛáõÝ ¿ µéÝÏíáõÙ ÇÙ Ù»çª Ññ³í³éáõÃÛáõÝ ÏÛ³ÝùÇ, ѳí³ïÇ, ëÇñá, ½áñáõÃÛ³Ý: ²ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝ ¿ Ïáõï³ÏíáõÙ ÇÙ Ù»ç: ºì »ë ÇÝùë ë³ñë³÷áõÙ »Ù ÇÙ ½áñáõÃÛáõÝÇó:

            ö³¯éù гí³ïùÇÝ,

            ö³¯éù ¼áñáõÃÛ³ÝÁ:

            ²ß˳ñÑÁ Ù³Ñí³Ý ÎñáÝÝ»ñÇó å³ñïí³Í, ÏÛ³ÝùÇó Ñáõë³Ñ³ï, ã³ñ³ó³Í Çñ ¹»Ù, ٻͳ½áñ سÑÇ ÷³éùÝ ¿ ·áí»ñ·áõÙ, ï³×³ñÝ»ñ ßÇÝáõÙ, ³ÕáÃáõÙ, å³ßïáõÙ â³ñÇÇ ëï»ÕÍ³Í Ù³Ñ³µ»ñ ²ëïÍáõÝ: ºì Ù³ñ¹ÇÏ ³Ûëûñ Ù³ÑÇó ë³ñë³÷³Í, Ñ»Ýó Ù³ÑÇ Ù»ç »Ý ÷ñÏáõÃÛáõÝ ·ïÝáõÙ: ÆëÏ Ø³Ñí³Ý ÎñáÝùÇÝ ìÇß³åÝ ¿ ÑëÏáõÙ: ²ÝÏáõßï Çñ³Ýáí ºñÏÇñÝ ûճϻÉ, ɳ÷áõÙ ¿ ²½·»ñ, ò»Õ»ñ ÏáñͳÝáõÙ, ë³ñë³÷ áõ ³í»ñ ³ß˳ñÑáõÙ ë÷éáõÙ: ºì ²½·»ñ ÃÙñ³Í, Ù³ÑÁ »ñ·»Éáí, ìÇß³åÇ »ñ³ËÝ »Ý ·ÝáõÙ Ù»éÝ»Éáõ: ºì ã»Ý ѳݹáõñÅáõÙ, û Ù»ÏÁ ãáõ½Ç Ï»ñ ¹³éÝ³É Ýñ³Ý:

            ¾¯Ñ, DZÝã ÷áõÛÃ, » سÑÇ ½áñáõÃÛ³Ý »ñÏñå³·áõÝ»ñÁ ѳݹÇë³íáñ ËáݳñÑáõÃÛ³Ùµ ٳѳµ»ñ ìÇß³åÇ ÷³éùÝ »Ý ·áí»ñ·áõÙ: ºë ã»Ù ÁݹáõÝáõÙ ìÇß³åÇ ·»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝÁ: ºë ì³Ñ³·ÝÇ ÙáïÇó »Ù ·³ÉÇë, ì³Ñ³·ÝÇ ÑáõñÝ áõ ½áñáõÃÛáõÝÝ »Ù µ»ñáõÙ, ì³Ñ³·Ý ¿ ûÍ»É ÇÙ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ, ˳ã-å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ï³å»É ÇÙ µ³½ÏÇÝ: ºë ·³ÉÇë »Ù ìÇß³åÇÝ Ñ³ÕûÉáõ: ìÇß³å³ù³Õ »Ù »ë ¨ ³ß˳ñÑÁ åÇïÇ Ù³ùñ»Ù Ýñ³ÝÇó:

            ÂáÕ áñ ٻͳ¹Õáñ¹ å³ï»ñ³½Ù ÉÇÝÇ, ÃáÕ ë³éó³É»éÝ»ñÁ ßÇϳݳÝ, ѳÉã»Ý, ÃáÕ ÙÇÝ㨠ºñÏÇÝù çáõñÁ µ³ñÓñ³Ý³ ¨ ³å³ ó÷áí ºñÏÇñÁ áÕáÕÇ, ¨ æñѻջÕÇ ï³Ï Ïáñã»Ý ìÇß³åÁ ¨ Ýñ³ »ñÏñå³·áõÝ»ñÁ:

            Ð»ïá Ïϳݷݻ٠³½³ïÝ ²ñ³ñ³ïáõÙ, Ïݳۻ٠³ß˳ñÑÇ Ñ³Ý¹³ñïí³Í çñÇÝ, ¹³éÁ ÏÅåï³Ù ¨ ³å³ Ó»éù»ñë ¹»å ºñÏÇÝù å³ñ½³Í, ϵ³ó³Ï³Ýã»Ù.

            - Ü»ñÇ°ñ ÇÝÓ, à¯í, гÛñ ²ñ³¯, Ý»ñÇ°ñ ùá áñ¹áõÝ... å³ñ½³å»ë ÇÙ ½áñáõÃÛáõÝÁ ß³ï ß³ï ¿ñ ³Ûë ÷áùñÇÏ ÑáÕ³·Ý¹Ç ѳٳñ:

            ö³¯éù ²ñáñ¹Û³ó гí³ïùÇÝ,

            ö³¯éù ²ñáñ¹ÇÝ»ñÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 174
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz