ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 05:25


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ԲԱՑԱՐՁԱԿՈՒԹՅԱՆ

ºëª ½·³ó³Ï³Ý µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ, ÇÙ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ´³ó³ñÓ³ÏÝ »Ù ½·áõÙ. ½·áõÙ »Ù ´ÝáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ »ë, ѳëÝáõÙ ²ñ³ñãÇÝ ÝáõÛÝ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ: ´³ó³ñÓ³ÏÁ ÙdzÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ½·³É. ³ÛÝ ×³Ý³ã»É »ñµ»ù ãÇ ÉÇÝÇ: ÆÙ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÁ ѳëáõ ¿ ÙdzÛÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇÝ: ÆëÏ ¿áõÃÛáõÝÁ ٻݳßÝáñÑÝ ¿ ÉáÏ ÇÙ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý: ø³Ý½Ç ¿áõÃÛáõÝÝ ¿ ½·áõÙ ¾áõÃÛáõÝÁ, ¨ µ³ó³ñÓ³ÏÝ ¿ ´³ó³ñÓ³ÏÁ ½·áõÙ: ºì áñù³Ý ³é³í»É »Ù ´³ó³ñÓ³ÏÁ ½·áõÙ, ³ÛÝù³Ý ³é³í»É »Ù ѳí³ïáõÙ Ýñ³Ý: ÆëÏ Ã» ´³ó³ñÓ³ÏÁ ÷áñӻ٠׳ݳã»É, ÇÙ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ùÝݳñÏ»É Ýñ³Ý, »ë ÏÏïñí»Ù Ñá·áí Ýñ³ÝÇó, »ë Ïϳëϳͻ٠¨° ÇÝÓ, ¨° Ýñ³Ý áõ ÏË××í»Ù Ï»ÕÍ áõëÙáõÝùÝ»ñÇ ³ÝѻûÃáõÃÛ³Ý Ù»ç:

            ö³¯éù ´³ó³ñÓ³ÏáõÃÛ³ÝÁ,

            Øá°õÅ ²ÝѻûÃáõÃÛ³ÝÁ:

            ¾ë DZÝã »Ý ¹³ñÓñ»É Ù³ñ¹áõÝ: سñ¹Ý ³åñáõÙ ¿ ÙÇ ³ÙµáÕç ÏÛ³Ýù ¨ ÙÇ ³ÙµáÕç ÏÛ³Ýù Ý»ñáõÙ ¿ ËݹñáõÙ ÇÝã-áñ ÙÇ ³ëïÍáõóª Çñ ϳï³ñ³Í ϳ٠ãϳï³ñ³Í Ù»Õù»ñÇ Ñ³Ù³ñ: سñ¹Á Ùßï³å»ë Ù»Õù»±ñ ¿ ·áñÍáõÙ ¨ ¹»é Ùßï³å»ë Ý»ñá±õÙ ¿ ËݹñáõÙ, ÇÝã ¿ª Ó»é ¿± ³éÝáõÙ ³ëïÍáõÝ: ºÃ» ݳ ½·áõÙ ¿ áñ Ù»Õù ¿ ·áñÍáõÙ, ÃáÕ ¿É ã·áñÍÇ: » Ù»Õù ãÇ ·áñÍ»É, ¿É ÇÝãá±õ ¿ ݳ Ý»ñáõÙ ËݹñáõÙ: ÆÝã ¿, Ù³ñ¹ Ù»Õ³íáñ ¿ ¹»é ãÍÝí³±Í: à±ñÝ ¿ Ýñ³ Ù»ÕùÁ: ºì ÇÝãá±õ ݳ ³ÙµáÕç Çñ ÏÛ³ÝùáõÙ Ù»Õù»ñ ¿ ½ÕçáõÙ, Ý»ñáõÙ ³Õ»ñëáõÙ, áñ ¸ñ³ËïÇ ²ñù³Ý ·Ã³é³ï ÉÇÝÇ áõ ÷ñÏÇ Ñá·ÇÝ: ºì ã»ë ѳëϳÝáõÙª ²ëïí³±ÍÝ ¿ ²ñù³, û± ²ñù³Ýª ²ëïí³Í: » ²ëïí³ÍÝ ¿ ²ñù³ª ²ñ³ñÇãÝ ¿ ݳ, ¨ ÇÝùÝ ¿ Çñ»ÝÇó ³ñ³ñ»É ÇÝÓ: ÆëÏ Ã» ²ñù³Ý ¿ ÇÝùݳÏáã ²ëïí³Íª Ýí³×áÕ ¿ ݳ, ¹³Å³Ý ïÇñ³Ï³Éª â³ñÇ ìÇß³åÇ ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Íª  ³½·»ñ ·»ñ»Éáõ, ɳ÷»Éáõ ѳٳñ: ºì DZÝã ¿ áõ½áõÙ: àñ »ë ãÉÇÝ»±Ù: ºë Ù»Õ³íáñ »Ù ÙdzÛÝ ³ÛÝ µ³ÝáõÙ, áñ ϳ±Ù ³ß˳ñÑáõÙ:  ÆÝãå»±ë ãÉÇÝ»Ù, »ñµ ϳÙ, »ñµ ÇÝÓ ²ñ³ñÇãÝ ¿ ³ñ³ñ»É ¨ ³ñ³ñ»É ¿ Ñ»Ýó Çñ å»ë µ³ó³ñÓ³Ï: ºì û µÝ³Ï³Ý ¿ ²ñ³ñÇãÁ ÇÙ, µÝ³Ï³Ý »Ù ¨ »ë: ºì ´ÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝÓ³Ýáí ¿ ѳëï³ïáõÙ Çñ»Ý:

            ö³¯éù ´³ó³ñÓ³ÏáõÃÛ³ÝÁ,

            ö³¯éù ´ÝáõÃÛ³ÝÁ:

            ºë ¨ ´ÝáõÃÛáõÝÁ... ºë »Ù ´ÝáõÃÛáõÝÁ: ºëª ´ÝáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³Ý áñ³Ï, »ë Éñ³óÝáõÙ »Ù ´ÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝÓÝáí: ´ÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝãå»±ë ϳåñÇ ³é³Ýó ÇÝÓ: » »ë ãÉÇÝ»Ù, û ë»ñ ãÉÇÝÇ, ²ñ¨ ãÉÇÝÇ áõ »ñ· ãÉÇÝǪ ¿É DZÝã ´ÝáõÃÛáõÝ: »± ϳñÍáõÙ »Ýù Ù»Ýù, û ë»ñÁ ÙdzÛÝ Ù³ñ¹áõÝ ¿ ѳïáõÏ: » ë»ñÁ ½·³óÙáõÝù ¿ª ½·³ó³Ï³Ý áñ³Ï, ³å³ ϻݹ³ÝÇÝ áõ µáõÛëÝ ¿É ë»ñ áõÝ»Ý: ê»ñÁ ѳïáõÏ ¿ ϻݹ³ÝÇ Ù³ñÙÝÇÝ: ÆëÏ ´ÝáõÃÛá±õÝÁ: ²ñ¹Ûá±ù ϻݹ³ÝÇ ÙÇ Ù³ñÙÇÝ ã¿ Ý³: ⿱ áñ ³Ýϻݹ³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ϻݹ³ÝÇ áñ³Ï ãÇ ÉÇÝÇ »ñµ»ù: ºë ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳ٠¨ ϳ٠»ë »ñ·áí, ½·³óÙáõÝùáí, ë»ñáí... ¾¯, û ϻݹ³ÝÇ ã¿ Ù»ñ ´ÝáõÃÛáõÝÁ, ¿É ÇÝãå»±ë ¿, áñ ë»ñ ϳ Ýñ³ Ù»ç: ê»ñÁ ÙdzÛÝ Ñá·áõÝ ¿ ѳïáõÏ: ºì Ñá·ÇÝ Ï³ Ñ»Ýó Ù»ñ ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: à±ñï»ÕÇó, ÇÝãå»±ë: àôñ»ÙÝ ´ÝáõÃÛáõÝÝ ¿É Ñá·Ç áõÝÇ, áõÝÇ ½·³óÙáõÝù ¨ ÙÇïù áõÝÇ: àôñ»ÙÝ ´ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿ª ·áõó» ÇÝÓ ÝÙ³Ý, ϳ٠¿É áõñÇß Ï»ñå: ´³Ûó ݳ ÇÝÓ ÝÙ³Ý Ùï³Í»É ·ÇïÇ, ·ÇïÇ ÇÝÓ ÝÙ³Ý ëÇñ»É áõ óËÍ»É: λݹ³ÝÇ ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿ ´ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ, ²Ýë³ÑÙ³Ý, ´³ó³ñÓ³Ï ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿ ݳ: ºì û ´ÝáõÃÛáõÝÁ ϻݹ³ÝÇ Ù³ñÙÇÝ ¿ - ½·³ó³Ï³Ý ¿ ݳ, áõñ»ÙÝ Ý³¨ ²ñ³ñáÕ ¿ ݳ:

            ö³¯éù ´³ó³ñÓ³ÏáõÃÛ³ÝÁ,

            ö³¯éù ²ñ³ñáÕÇÝ:

            ²ñ³ñáÕ ´ÝáõÃÛáõÝÁ ÆÝã ã¿, ³ÛÉ àí ¿: ܳ ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ¿: àôñ»ÙÝ ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÇÝÓ³ÝÇó ¹áõñë ã¿: ܳ ÇÙ ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇëÏ »ëª Ýñ³ Ù»ç µÝ³Ï³Ý áñ³Ï: ºì Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ª ÇÝãå»±ë ¿ ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ½·áõÙ Ù»½ µáÉáñÇë áõ ϳé³í³ñáõÙ: ÆÝã ϳ áñ: » ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÇÙ ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ ¿, »ë ÇÙ ¿áõÃÛ³Ùµ ÝÙ³Ý »Ù Ýñ³Ý: ºë ¿Éª  µÝ³Ï³Ý ÙÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, ³ñ³ñã³Ï³Ý ½áñáõÃÛ³Ùµ ûÍí³Í, »ëª ²Ýë³ÑÙ³Ý ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ë³Ñٳݳ÷³Ï: ÆÙ µçÇçÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ »Ù »ë ¨ ³ñ³ñáÕ µÝáõÃÛáõÝ Ýñ³Ýó ѳٳñ: ²Ù»Ý µçÇçÇÝ Ï³åí³Í »Ù ÝÛ³ñ¹áí: ²Ù»Ý ÙÇ µçÇç Çñ ÝÛ³ñ¹áí ¿ ½·áõÙ ÇÝÓ, ¨ ³Û¹ ÝáõÛÝ ÝÛ³ñ¹áí »ë ½·áõÙ »Ù Ýñ³Ý áõ ϳé³í³ñáõÙ: ºë ¿É ÙÇ µçÇç ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç, »ë ¿É ÇÙ ÝÛ³ñ¹áí ϳåí³Í »Ù Ýñ³Ý: àô û »ë ½·áõÙ »Ù ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÇÙ, ݳ ¿É ÇÝÓ ¿ ½·áõÙ ¨ ϳé³í³ñáõÙ: ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ µáÉáñ ϻݹ³ÝÇ áñ³ÏÝ»ñÇÝ ¿ ½·áõÙ: ÆëÏ Ï»Ý¹³ÝÇ ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»ÝÁ Ï³Ý áñå»ë ϻݹ³ÝÇ, ½·³ó³Ï³Ý áñ³Ï. ¨ ÐáÕ³·áõݹÁ ÇÙ:

            ö³¯éù ´³ó³ñÓ³ÏáõÃÛ³ÝÁ,

            ö³¯éù ÐáÕ³·Ý¹ÇÝ:

            ÐáÕ³·áõݹÁ Ù»ñª ϻݹ³ÝÇ µçÇç, Ø»Í ²ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ë ¿ µÝ³Ï³Ý: ¼·³óáÕáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ù»ñ ºñÏÇñÁ, áõÝÇ Ù³Ûñ³Ï³Ý ùÝùß³Ýù áõ ݳ½³Ýù: ºñÏÇñÁ ÐáÕ ¿ª سÛñ ¿ ÍÝݹϳÝ: ܳ Çñ ³ñ·³Ý¹áõÙ ²ñ³ñãÇ ó³Ý³Í ë»ñÙ»ñÝ ¿ ëÝáõÙ: سÛñáõÃÛ³Ý ï»Ýãáí, »ñÏáõÝùÇ ó³íáí ·³É³ñíáõÙ ¿ ݳ ¨ ³å³ ÍÝáõÙ µ³½áõÙ ½³í³ÏÝ»ñ: »° ͳé, û° ͳÕÇÏ, û° Ù³ñ¹, û° ·³½³Ý ½³í³ÏÝ »Ý ÐáÕÇ, ÇëÏ ÐáÕÁª Ýñ³Ýó سÛñÁ ëÇñ³ëáõÝ:

            ÆÝãå»ë ³Ù»Ý Ù³Ûñ, ÐáÕÝ ¿É ¿ ëÇñáõÙ ··í³Ýù, ·áõñ·áõñ³Ýù, ÅåÇï áõ ËݳÙù: » »ë ѳñ³½³ï ½³í³ÏÝ »Ù ÐáÕÇ, û ½·áõÙ »Ù ³ñÙ³ïÝ ÇÙ ³Û¹ ÐáÕÇ ÏñÍùáõÙ, û å³ßïáõÙ »Ù Ýñ³ Ù³ÛñáõÃÛáõÝÁ »ë, û å³ßïå³ÝáõÙ »Ù ûï³ñ åÕÍáõÙÇó ¨ ³ÏݳͳÝùáí ËݳÙáõÙ Ýñ³Ý, ݳ µ³½áõÙ µ³ñÇù Çñ ÏñÍùÇó ѳÝáõÙ, ÇÝÓ ¿ å³ñ·¨áõÙ: ÆëÏ Ã» »ë ÇÙ ³Ýµ³ñá í³ñùáí ÐáÕÇ Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ åÕÍ»Ù, û ÉÉϻ٠Ýñ³ Ñá·ÇÝ ÝíÇñÛ³É áõ ãå³ßïå³Ý»Ù ûï³ñ åÕÍáõÙÇóª ÐáÕÁ ϳÙɳݳ, áõ Ïó³Ù³ù»Ý ëïÇÝùÝ»ñÁ Ýñ³: ܳ ÏËéáíÇ, ó³íÇó Ïáéݳ áõ... ÃáÕ Ù³ñ¹Ý Çٳݳ, áñ î»ñ ã¿ ÐáÕÇݪ ÇÝùÝ ¿ å³ïϳÝáõÙ ³Ûë ÐáÕ³·Ý¹ÇÝ: ºì å³ïϳÝáõÙ ¿ ÐáÕÇ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áõñ ³ñÙ³ïÝ ¿ Çñ: ºì û Ù³ñ¹Á ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳ, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª ݳ åÇïÇ ÉÇÝÇ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ݳ ´ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ»Ýó ºñÏñÇ íñ³: ¾É ÐáÕÇó Ñ»éáõ DZÝã ²ñù³ÛáõÃÛáõÝ, DZÝã ¸ÅáËù, DZÝã ¸ñ³Ëïª ë³ñë³÷ ï³ñ³ÍáÕ ³Ýѻûà ѻùdzÃ: ÐáÕÇ íñ³ ¿ Ù³ñ¹: ºì ÐáÕÇ íñ³ ÙdzÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ½·³É µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ Çñ, ½·³É ¨ ѳí³ï³É...

            ö³¯éù ´³ó³ñÓ³ÏáõÃÛ³ÝÁ,

            ö³¯éù гí³ïùÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 174
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz