ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:32


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ԱՍՏՎԱԾԱՏԵՍԻՆ

¶Çß»ñ ¿ñ, ˳í³ñ ¨ ϳñÍ»ë »ñµ»ù ãϳñ Éáõë³µ³ó ÇÙ ²ñ³ñ³ïáõÙ: ºì ˳í³ñÇ Ù»ç ÃáõÛÝÁ ìÇß³åÇ ³ÕáÃùÇ Ó¨áí ò»ÕÇë ßáõñûñÇÝ í»ñù»ñ ¿ñ µ³óáõÙ, ¨ ò»Õë ²ñǪ Çñ áõÅÁ Éù³Í, Ùáõñ³óÏ³Ý ¹³ñÓ³Í, â³ñÇÇ ½áñáõÃÛ³Ý ÷ßñ³ÝùÝ ¿ñ ÙáõñáõÙ... ºì ѳÝϳñÍ ²ñ¨±: ²Û¹ á±í ¿ ï»ë»Éª ²ñ¨Á ͳ·Ç ·Çß»ñí³ Ï»ëÇÝ, ¨ á±í ¿ ï»ë»Éª ÙáËÇñÝ»ñÇ Ù»ç Ññ¹»Ñ µéÝÏíǪ ò»Õ³Ù³ñ¹ ÍÝíÇ ¨ ³ñ¨»Éáí ì³Ñ³·ÝÇÝ Ñ³ëÝÇ, ï»ëÝÇ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ºì ²ñ³ñ³ïÇ É»éÝ»ñÇ íñ³, É»éÝ»ñÇ Ñëϳݪ ì³Ñ³·Ýáí ûÍí³Í, ÑáõñÁ ì³Ñ³·ÝÇ Çñ Ù»ç ³Ù÷á÷³Í, áñå»ë ëáõñµ å³ï·³Ù ì³Ñ³·ÝÇó ͳ·³Í ¨ ݳËÝÇÝ»ñÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ ëÝí³Íª ÜŹ»ÑÝ ¿ ѳéÝáõÙ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹, ˳í³ñÁ å³ïéáõÙ ¨ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ÈáõÛëÁ ì³Ñ³·ÝÇ Ñ³í³ïáí ë÷éáõÙ ÇÙ ²ñ³ñ³ïáõÙ: ܳ ÇÝùÁª ÜŹ»Ñ, ÇÝùݪ ²ëïí³Í³ï»ë:

            ö³¯éù ²ëïí³Í³ï»ëÇÝ,

            ö³¯éù ÜŹ»ÑÇÝ:

            Ü³ ³é³çÇÝÝ ¿ñª ݳۻó »ñÏÝùÇÝ áõ »ñÏÝÇ ËáñùáõÙ ÇÝùÝ Çñ»Ý ï»ë³í: ÆÝùÝ Çñ»ÝÇó ¹á±õñë: ÆÝãå»±ë ÏÉÇÝÇ: ²Û¹ á±í ¿ Ýñ³Ý Ïïñ»É Çñ»ÝÇó, á±í ¿ Ù³ëݳï»É ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ Çñ: ²Û¹ á±í ¿ Çñ ×ÛáõÕÁ Çñ ͳéÇó Ïïñ»É áõ ˳éÝ»É ï³ñµ»ñ Ïïñ³Í ×ÛáõÕ»ñÇÝ, ³Û¹ á±í ¿ ½ñÏ»É Ýñ³Ý ͳÕÏáõÙÇóª ϳéã³Í Çñ µÝÇÝ: ´³ Ù³ñ¹ ÉÇÝǪ ͳ·áõÙ ãáõݻݳ±, Çñ ³ñÙ³ïÇÝ ãÙdzݳ±, ã³ÙµáÕç³Ý³± ÇÝùÝ Çñ»Ýáí: ÆÝùݳáñáÝÙ³Ý »ñ¹áõÙÇ áõËïáí ݳ ÜŹ»Ñ³ó³í, ³ß˳ñÑÁ ³ÙµáÕç áïùÇ ï³Ï ³é³í, ï³ñµ»ñ ÐáÕ»ñáõÙ ³ñÙ³ïÝ Çñ ÷Ýïñ»ó, ï³ñµ»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç áñáÝ»ó Çñ»Ý: ´³Ûó áã ÙÇ ³ÛÉ ÐáÕ Ýñ³Ý ãÁݹáõÝ»ó, ãßáÛ»ó Ýñ³Ý: ²Ù³éÁ ßá·»ó, µ³Ûó ãï³ù³ó³í. ÓÙ»éÁ Ùñë»ó, µ³Ûó ã½áí³ó³í: ¶»ïÇÝÁ ë³ÑáõÝ áïù»ñÇ ï³ÏÇÝ... ³ñÙ³ï ãÓ·»ó áõ ã½áñ³ó³í: سñ¹ÇÏ ¿Éª Ù³ñ¹ÇÏ, µ³Ûó á°ã Çñ Ýٳݪ Ýñ³Ýù ÇÝùÁ ã¿ÇÝ: ºì Ñá·áõ ËáñùáõÙ ËÇëï ½³Ý³½³Ý»ó Çñ»ÝÝ ûï³ñÇó: ܳ ²ñ³ñ³ïáõÙ Çñ ³ñÙ³ïÁ ½·³ó, ¨ ÝáõÛÝ ³ñÙ³ïÇó µÛáõñ³íáñ ºë-»ñª Ñ»Ýó ÇÝùÁ ϳñÍ»ëª Ååï³óÇÝ Ýñ³Ý: ܳ Çñ»Ý ·ï³í Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ ²ñÇ ò»ÕÇ Ù»ç áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹ª ò»ÕÇ à·áõ Ù»ç ÙÇ á·Ç ³Ýѳï, ò»ÕÇ ³ñÛáõÝÇ µÝ³Ï³Ý ųé³Ý·, ó»Õ³ÛÇÝ ¹»ÙùÇ Ù³ëݳíáñ Ï»ñïí³Íù: ºì ³ÙµáÕç³ó³í ÜŹ»ÑÝ Çñ ò»Õáí, Çñ ò»Õáí ëÇñ»ó, Çñ ò»Õáí Ïéí»ó, Çñ ѳí³ïÁ ݳ Çñ ò»Õáí Ï»ñï»ó, ò»ÕÇ á·Çáí ì³Ñ³·ÝÇÝ ÷³ñí»ó... ÎÝùí»ó Çñ ò»Õáí:

            ö³¯éù ²ëïí³Í³ï»ëÇÝ,

            ö³¯éù ÎÝáõÝùÇÝ:

            Â» ã׳ݳãÇ Ù³ñ¹ ÇÝùÁ Çñ»Ý, û ݳ ãÇٳݳ Çñ ͳ·áõÙÝ, ³Ý·³Ù, û ã׳ݳãÇ Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ ¨ Çñ ³ñÙ³ïÇ ½·³óáõÙ ãáõݻݳª ÇÝãÇ±Ý Ñ³í³ï³: гí³ï³ ÙdzÛÝ ûï³ñÇ áõÅDZÝ, áñ Çñ»ÝÁ ã¿: ƱÝã ѳí³ï ¿ ¹³ª Çñ ïϳñáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáÕ Ð³í³ï ¨ å³ñ½ ëïñϳóáõÙ: ÆÝùݳ׳ݳãáõÙÝ ¿ гí³ïÇ ³ÕµÛáõñ: ò»Õ³ÏñáÝÁ ÉáÏ Ñ³í³ï³É ·Çï»: ÜŹ»ÑÝ ³é³çÇÝÝ ¿ñª »Õ³í ò»Õ³å³ßï ¨ áñå»ë ²ñÇ, ݳª ²ñdzå³ßï:  ºì ²ëïí³ÍÝ»ñÁ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ, ¶³éÝÇ î³×³ñÇ ßáõñçÁ ѳí³ùí³Í, ì³Ñ³·ÝÛ³ Ðáõñáí ˳ñáõÛÏ í³é»óÇÝ, Ûáà ²ñ¨Ý»ñÇó ·³ÝÓ»ñ ѳɻóÇÝ, åë³Ï ÑÛáõë»óÇÝ ÜŹ»ÑÇ Ñ³Ù³ñª Ýñ³Ý ÏÝù»Éáõ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹: ²ñ¨áí ÓáõÉí³Í êáõñÁ »ñÏë³ÛñÇ ì³Ñ³·Ý ûÍ»ó, áñå»ë ½áñáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹: ʳã-å³ï»ñ³½ÙÇݪ ³ëïÕ»ñÇó ÑÛáõëí³Íª ²ëïÕÇÏÁ ϳå»ó Ýñ³ µ³½áõÏÇÝ, áñ Çñ ë»ñÁ í³é å³Ñ³å³Ý ÉÇÝÇ ³Ñ»Õ Ù³ñï»ñáõÙ: سÛñ ²Ý³ÑÇïÁª Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïÇ Ñ³½³ñ ͳÕÏáõÝùÇó ѳí³ù³Í ÛáõÕáí ³ãù»ñÁ ß÷»ó, áñ ÜŹ»ÑÝ ²ñÇ Çñ ÙÇ µ³½áõÏáíª ùݳÍ, û ³ñÃáõݪ ÙÇßï ëáõñÁ µéÝǪ ÐáÕÁ å³ßïå³ÝÇ, ÇëÏ ÙÛáõë µ³½áõÏáí Ñ»ñÏÇ áõ ó³ÝÇ, ³ñ³ñÇ, Ï»ñïÇ, Çñ ÐáÕÁ ëÝÇ ¨ ÇÝùÝ ¿É ëÝíÇ Ø³Ûñ³Ï³Ý ÐáÕÇóª Çñ ÐáÕÁ å³ßïÇ: ò»ÕÇë ëáõñµ ݳËÝÇù, ßáõñçÁ µáÉáñí³Í, ûÍ»óÇÝ Ýñ³Ý Çñ»Ýó ½áñáõÃÛ³Ùµ: îÇ»½»ñ³Ï³Ý ³ÝÑáõÝáõÃÛ³Ý Ù»ç гÛñ ²ñ³Ý Ååï³ó ·áÑáõݳÏáõÃÛ³Ùµ: ºì ²ëïí³Í³ÛÇÝ Ðñ³í³éáõÃÛ³Ùµ ÜŹ»ÑÁ ÏÝùí»óª ÎÝùí»ó ò»Õ³Ù³ñ¹:

            ö³¯éù ²ëïí³Í³ï»ëÇÝ,

            ö³¯éù ò»Õ³Ù³ñ¹ÇÝ:

            Â» Ù»Ýù Ù»ñ ÐáÕáõÙ å³ñïí»Ýù â³ñÇÇó, ¨ Ù»Ýù Ù»ñ ÐáÕáõÙ ëïñáõÏ ÉÇÝ»Ýù Ýñ³Ýª ³ÝÝ»ñ»ÉÇ ¿ ¹³, ³ÙáÃÇ Ë³ñ³Ý: ´³ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ¹³ Ù»½ ÏÝ»ñ»±Ý, Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÁ ã»±Ý ³ÝÇÍÇ Ù»½: » ò»Õáí ã³åñÇ ë»ñáõݹÁ ²ñÇ, ã½·³ ÇÝùÝ Çñ Ù»ç áõÅÁ سÛñ ÐáÕÇ, û ã³å³íÇÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïÍáõÝ ¨ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ Ï³ÙáíÇ ÉùǪ ¿É ÇÝãå»±ë ÏéíÇ, ¿É ÇÝãá±í ÏéíÇ, ¿É ÇÝãá±õ ÏéíÇ: ò»Õ³Ù³ñ¹Á ÉáÏ Ñ³ÕÃáõÃÛ³Ùµ ÏûÍÇ ëáõñÁ Çñ Ó»éùÇ: ò»Õ³Ù³ñ¹Á ÉáϪ Ñ³Ù³Ï ½áñáõÃÛáõÝ, ì³Ñ³·ÝÇÝ ï»ë³Í, ì³Ñ³·ÝÇó ëÝí³Í, ì³Ñ³·Ýáí ½ÇÝí³Í, ³Ýå³ñï»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñáõñáí µéÝÏí³Íª ÜŹ»ÑÁ ²ñÇ: ƱÝã ÷áõÛÃ, û â³ñÇÝ ³ÝÃÇí - ³Ýѳٳñ ½áñù ¿ Ïáõï³Ï»É, DZÝã ÷áõÛÃ, û Ýñ³Ý ìÇß³åÝ ¿ ûÍ»É: ⿱ áñ سÛñ ÐáÕÇ áõÅÝ ¿ ³éϳÛÍáõÙ ÜŹ»ÑÇ ëñïáõÙ, ëáõñµ ݳËÝÇÝ»ñÇ ³Ýѳٳñ á·Çùª ³Ýå³ñï»ÉÇ áõŪ Çñ»Ý ½ÇݳÏóáõÙ, úñÑݳÝùÝ ²ñ³ÛÇ, àôÅÁ ì³Ñ³·ÝÇ, ²ñ¨Ý Çñ »ñÏñÇ... ¾É DZÝã ÃßݳÙÇ, ¿É DZÝã µ³½ÙáõÃÛáõݪ å³ñ½³å»ë ÷ùí³Í ÓÛáõÝ» Ù»ÍáõÃÛáõÝ, áñ çáõñ ¿ ¹³éÝáõÙ ½áñáõÃÛ³Ý µáóÇó: ²Ýå³ñï»ÉÇáõÃÛ³Ùµ ÜŹ»ÑÁ ûÍí³Í, سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ úñÑݳÝùÝ ¿ ëï³ÝáõÙ. µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇ, ÏáõÛë ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ñ³í³ïÝ ¿ ëï³ÝáõÙª ѳÕÃáõÃÛ³Ý Ñ³í³ï. ÉáõÛë Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ, »ñÏñÇ ½³Ý·»ñÇ Ù³ÕóÝùÝ ¿ ëï³ÝáõÙª ѳÕÃáõÃÛ³Ý Ù³ÕóÝù: ú°Ñ, ǯÝã ¼áñáõÃÛáõÝ: ¾É DZÝã ÃßݳÙÇ ³Ûë ³ÙµáÕç³Ï³Ý ½áñáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó: ºì ÜŹ»ÑÝ ²ñÇ, ÇÝùݪ ²ëïí³Í³ï»ë, ÇÝùÁª ò»Õ³Ù³ñ¹, Çñ Ýí³½ ½áñùÇó ÑÇëáõݳå³ïÇÏ ³í»É ½áñùÇ ¹»Ù ÑÇëáõݳå³ïÇÏ ³í»É ½áñáõÃÛ³Ùµ Ù³ñïÇ ¿ »ÉÝáõÙ: ºì áã ÙÇ ½ÇçáõÙª ÙdzÛÝ Ñ³ÕóݳÏ... سÛñ ÐáÕÇ íñ³ ݳ ÙÇßï ѳÕóϳݪ ²é³çÝáñ¹Ý ²ñÇ:

            ö³¯éù ²ëïí³Í³ï»ëÇÝ,

            ö³¯éù ²é³çÝáñ¹ÇÝ:

            Ü³ ³é³çÇÝÝ ¿ñª ï»ë³í ì³Ñ³·ÝÇÝ, ¨ ì³Ñ³·Ý Ýñ³Ý ²é³çÝáñ¹ ûÍ»ó ²ñáñ¹Û³ó Ýáñá· àôËïÇÝ:  ºì ²ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ûÍí³Í ÜŹ»ÑÁ ²ñÇ, ÇÝùݪ ²ëïí³Í³ï»ë ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÉáõÛëÝ ¿ ³é³ùáõÙ ÇÙ ²ñÇ ò»ÕÇÝ:  ÆÝùÁª ½áñáõÃÛáõÝ ¨ Çñ ½áñáõÃÛ³Ùµ áõÅ ¿ Ý»ñ³ñÏáõÙ ²ñÇ ù³ç»ñÇÝ:  ÆÝùÁª ³ñ³ñáÕ ¨ ³ñ³ñáõÙÇ ë»ñÝ ¿ Ññ¹»ÑáõÙ ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç:  ÆÝùÁª ò»Õ³Ù³ñ¹ ¨ ò»ÕÇ à·ÇÝ Ïï³ÏáõÙ ¿ Ù»½ª ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ ³ÕáÃùÇó ³é³ç, áñå»ë ³ÕáÃùÝ»ñÇ ³ÕáÃù ·»ñ³·áõÛÝ, áñå»ë Ñá·¨áñ ëÝáõݹ ³ÝѳïÝáõÙ, ׳ݳã»Ýù Ù»Ýù Ù»½ª Ù»ñ ͳ·áõÙÝ ²ñÇ, áõÅÁ سÛñ ÐáÕÇ, ²ñ¨Á Ù»ñ Ù»ç... ÉÇÝ»Ýù ò»Õ³Ù³ñ¹:  ºì ãѳݹáõñÅ»Ýù ïϳñ µ³ñáõÃÛáõÝ, ËáݳñÑ Ñ»½áõÃÛáõÝ, ëáëÏ ³ÕáÃáÕÇ ËÕ׳ÉÇ íÇ׳Ϫ ѳÝáõÝ ¨ áã ÙÇ Ù»Í³Ñá·áõÃÛ³Ý, ѳÝáõÝ ¨ áã ÙÇ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛ³Ý, ѳÝáõÝ ¨ áã ÙÇ »ñÏݳÛÇÝ ÷³éùÇ:  ÈÇÝ»Ýù Ý³Ë áõÅ»Õ, Ýáñ ÙdzÛݪ µ³ñÇ, Çãå»ë í³Û»É ¿ áñ¹áóÝ ²ñ³ÛÇ:  ºì ÇÝùÁª ÜŹ»ÑÁ, ì³Ñ³·Ýáí ûÍí³Í, ì³Ñ³·ÝÇ ÉáõÛëáí ÇÝùÁ ½áñ³ó³Í, ì³Ñ³·ÝÇ ³éç¨ Ï³Ý·Ý»ó ݳ Ñå³ñï, µ³ñ¨»ó Ýñ³Ý ¨ ëñïÇó µË³Í »ñ¹áõÙÁ ïí»ó, áõËï³íáñ ¹³ñÓ³í ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá:  ÜŹ»ÑÁ ·Ý³ó ì³Ñ³·ÝÇ ÉáõÛëáí, ݳ ÇÝùÁ ³åñ»ó ²ëïÍá å³ï·³Ùáí ¨ ÇÝùÁ »Õ³í êáõñµ ä³ï·³Ù³ñ³Ý:

            ö³¯éù ²ëïí³Í³ï»ëÇÝ,

            ö³¯éù ä³ï·³Ù³ñ³ÝÇÝ:
Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 181
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz