ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 00:33


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ԱՍՏՂԻԿԻՆ

ä³ï³Ý»ÏáõÃÛáõݪ ¶³ñáõÝÝ ²ß˳ñÑÇ: ´ÝáõÃÛ³Ý ¶³ñáõݪ Ñáñ¹³é³ï ³ÝÓñ¨, ³ñ¨ Ññ³ßáõÝã, ³ëïÕáõÝù Ååï»ñ»ë, ³Ùå»ñ ÙóٳÍ, ϳÛÍ³Ï áõ áñáï ¨ ϳåáõÛï, Ù³ùáõñ, Éáõë³ßáÕ »ñÏÇÝù áõ ³å³... »ñÏáõÝù: ´ÝáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý ¶³ñáõÝÁ Ù³ñ¹áõª ä³ï³Ý»ÏáõÃÛáõݪ ÅåÇï áõ ³ñóáõÝù, ѳí³ï áõ óËÇÍ, áõñ³ËáõÃÛáõÝ, Ëéáíù, »ñ³½³Ýù, ³å³... ѳñëݳóáõÙ:

            ¶³ñáõÝÁ ä³ï³Ý»ÏáõÃÛáõÝ ¿, ä³ï³Ý»ÏáõÃÛáõÝÁª ê»ñ: ¶³ñáõÝÝ ³é³Ýó êÇñá ¿É Ç±Ýã ¶³ñáõÝ. ¿É ÇÝãå»±ë »ñ·Ç ëá˳ÏÝ ³Ýï³éáõÙ. ³éí³ÏÝ ¿É ÇÝãå»±ë ϳÛï³é ϳñϳãÇ, ¿É ÇÝãå»±ë ù³ÙÇÝ Ë»É³·³ñ ÃéãÇ, ³ñ¨Ý ¿É ÇÝãå»±ë Ååï³ ³ß˳ñÑÇÝ, ÉáõëÇÝÝ ¿É ÇÝãå»±ë ϳñáïáí óËÍÇ... û ê»ñ ãÉÇÝÇ: ¾É ÇÝãå»±ë »ñÏÝÇ Ù³ÛñÁ Ù³Ûñ³óáÕ, ¿É ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ÇÝãå»±ë ѳñëݳݳÝ, ÇÝãå»±ë Ëǽ³ËÇ å³ï³ÝÇÝ ²ñÇ, á±õ٠ѳٳñ ÏéíÇ, ݳ á±õÙ å³ßïå³ÝÇ ¨ û íÇñ³íáñª ÑáÕÝ ÇÝãå»±ë ·ñÏÇ... û ê»ñ ãÉÇÝÇ: ÆÝãå»±ë ³ñ³ñÇ ³ñ³ñáÕ ²ñÇÝ, êï»ÕÍáõÙÇ á·ÇÝ ÇÝãå»±ë å³Ñå³ÝÇ ¨ ½áñáõÃÛáõÝÁ Çñ ÇÝãå»±ë ½áñ³óÝÇ... û ê»ñ ãÉÇÝÇ: » ê»ñ ãÉÇÝÇ, ë»ñ ÇÝãå»±ë ÉÇÝÇ: êÇñá ¸ÇóáõÑÇ ²ëïÕÇÏÁ íϳª û ݳ ãÉÇÝÇ, ê»ñ ÇÝãå»±ë ÉÇÝÇ:

            ö³¯éù ²ëïÕÇÏÇÝ,

            ö³¯éù êÇñáõÝ:

            ê»ñ ¨ ¼áñáõÃÛáõݪ Ñ»Ýó ßÝáñÑÝ ²ñ³ÛÇ: ê»ñ ¨ ¼áñáõÃÛáõݪ ¶³ñáõÝÝ ²ß˳ñÑÇ, ËáñÑáõñ¹Á µ³ñáõ ¨ ³ñ³ñáõÙÇ: ê»ñ ¨ ¼áñáõÃÛáõݪ áõÅ ÉÇÝ»ÉáõÃ۳ݪ Çñ³ñ Éñ³óÝáÕ ¨ Çñ³ñ Ï»ñïáÕª Çñ³ñÇó ³ÝÏ³Ë ÉÇÝ»É ã»Ý ϳñáÕ: ¼áñáõÃÛáõÝÝ ³é³Ýó êÇñá ½·³óáõÙǪ ÇÝùÁ ÏáñͳÝáÕ. ³é³Ýó ¼áñáõÃ۳ݪ ê»ñÝ ¿ ÏáñͳÝíáÕ: êÇñá ¨ ¼áñáõÃÛ³Ý ÙdzëÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ÉáÏ ËáñÑáõñ¹Á ÏÛ³ÝùÇ: ºì û ì³Ñ³·Ýª ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í, ²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑÇÝ ê»ñÝ ¿ ¼áñáõÃÛ³Ý, ê»ñÝ ¿ ¶³ñáõÝùǪ å×Ýí³Í Ïáõë³Ï³Ý ×»ñÙ³Ï ßÕ³ñßáí, í³éí»Éáí Çñ ëáõñµ ßáÕ»ñÇ ÙÇçÇÝ, ê»ñ ¿ ׳鳷áõÙª ëÇñá ç»ñÙáõÃÛáõÝ ¨ ³Û¹ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ÑáõÛ½»ñ ¿ í³éáõÙ, ³ñóáõÝùÝ»ñ ù³ÙáõÙ, óËÇÍ ³ñ³ñáõÙ, Ñá·¨áñ Ëéáíù áõ ï³é³å³ÉÇó »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ å³ñ·¨áõÙ ëÇñáÕ å³ï³ÝáõÝ: » ÝáõÛÝÇëÏ å³ï³ÝÇÝ ì³Ñ³·ÝÁ ÉÇÝÇ: ºì ì³Ñ³·Ý ÇÝùÁª û¨ Ðñ»Õ»Ý, û¨ ÇÝùÝ ²ëïí³Í, ÇÝùÁª ¶»ñѽáñ, ß³Ýûñ ³ñÓ³ÏáÕ, ³ÙåñáåÝ»ñ ë³ÝÓáÕ, ìÇß³åÝ»ñ ù³ÕáÕ... ²ëïÕÇÏÇ ëÇñáõó ÇÝã廱렠å³ßïå³ÝíǪ ݳ ¿É ¿ ÁÝÏÝáõÙ ëÇñá áñá·³ÛÃ: ºì Ù³ÝÏ³Ý ÝÙ³Ý ßÇÏÝáõÙ ¿, í³éíáõÙ, ëÇñáõó Ë»Ýóó³Íª Çñ³ñ ¿ ˳éÝáõÙ »ñÏÇÝù áõ »ñÏÇñ, ëÇñïÁ ëÇñ³í³éª í³ñ¹Ç å»ë µ³óíáõÙª Ù»ÕÙ áõ ùÝùß³ÉÇ ¨ å³ñáõñáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÁ áÕçª ¨° ͳé, ¨° ͳÕÇÏ, ¨° Ù³Ûñ, ¨° Ù³ÝáõÏ, ¨° ѳñëÝ»ñ ãùݳÕ, ¨° ÏáõÛë ²ëïÕÇÏÇÝ: ºì êÇñáí ûÍí³Í ÑáõÛ½Á ¼áñáõÃÛ³Ý Ñáñ¹áõÙ ¿ Ýñ³ Ññ» ³ãù»ñÇó, ¨ ìÇß³åÇ ¹»Ù Ù³ñïÇ ¿ »ÉÝáõ٠ѳÝá°õÝ ÅåÇïÇ, ѳÝá°õÝ Ï³ñáïÇ, ѳÝá°õÝ Ñ³ñëÝáõÃÛ³Ý ¨ Ù³Ûñ³óáõÙÇ, ѳÝá°õÝ ëñµáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ³ñáõÙÇ: ºì á±í ϳñáÕ ¿ ì³Ñ³·ÝÇ ¹»Ù ϳݷݻÉ, »ñµ Ýñ³Ý ëÇñáõÙ ¿ ²ëïÕÇÏÁ ãùݳժ ¸ÇóáõÑÇÝ êÇñá ¨ ¶»Õ»óÏáõÃÛ³Ý:

            ö³¯éù ²ëïÕÇÏÇÝ,

            ö³¯éù ¶»Õ»óÏáõÃÛ³ÝÁ:

            ¶»Õ»óÇÏÇó ¹áõñë DZÝã ¶»Õ»óÏáõÃÛáõÝ: ¶»Õ»óÇÏÁ ÇÝùÝ ¿, ÇëÏ ¶»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁª ¶»Õ»óÇÏÇ ³ñï³óáÉáõÙÝ ¿ Ù»ñ ÑáõÛ½»ñÇ Ù»ç: ¶»Õ»óÇÏÁ ¶»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ÑáõÛ½»ñ ¿ ÍÝáõÙ, ¶»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁª ê»ñ: ¶»Õ»óÇÏÁª Ñ»Ýó ÇÝùÁ µÝ³Ï³Ý, ÇÝùÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý, ÇÝùÁ ѳٳã³÷, ÇÝùÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ êÇñá ³ñ³ñáõÙ, ÇÝùÁª ´ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ Ýñ³ å³ïÏ»ñÁ ²ëïÕÇÏÇ ï»ëùáí: ²é³Ýó ²ëïÕÇÏÇ ¿É DZÝã ´ÝáõÃÛáõÝ, ³é³Ýó ²ëïÕÇÏÇ ¿É DZÝã ¶»Õ»óÇÏ, DZÝã ¶»Õ»óÏáõÃÛáõÝ: » áõ½áõÙ »ë ¶»Õ»óÇÏÁ ï»ëÝ»É Ñ»Ýó ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»çª Ý³ÛÇñ ²ëïÕÇÏÇÝ ¨ û áõ½áõÙ »ë áÕç ¶»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ Ñá·áõ¹ Ù»ç Ï»ñï»Éª ëÇñÇñ ²ëïÕÇÏÇÝ: ²ß˳ñÑÇ µáÉáñ ¶»Õ»óÇÏÝ»ñáí ¿ ²ëïÕÇÏÁ Ï»ñïí³Íª ³ñ¨Çó ÙÇ ßáÕ, ÉáõëÝÛ³ÏÇóª óËÇÍ, ³ëïÕ»ñÇóª ÅåÇï, Ù³ùñáõÃÛáõݪ »ñÏÝÇó, Ñáõ½ÙáõÝùÁª »ñÏñÇó, ݳ½³ÝùÁª ÑáíÇó, ѳé³ãÁª ÑáÕÙÇó, ϳñϳãÁª ³éíÇó, ³ÝÓñ¨Çóª ³ñóáõÝù, ¹³ßï»ñÇóª Ñ»½³Ýù, É»éÝÇóª Ñå³ñï³Ýù...

            ºì ¶»Õ»óÇÏÁ Ñ»Ýó Çñ Ù»ñÏáõÃÛ³Ùµª Øßá ·»ïÇ Ù»ç ²ëïÕÇÏÁ ãùÝ³Õ Éá·³Ýù ¿ ³éÝáõÙ: ²ñÇ å³ï³ÝÇù ëÇñáí ³ñµ»ó³Í, ¹ÇïáõÙ »Ý Ýñ³Ý Ã÷»ñÇ ÙÇçÇó: ºì ¶»Õ»óÇÏÁ ³Û¹ª ²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑÇÝ, ׳鳷áõÙ ¿ í³é Çñ ¶»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ ¨ ë»ñ ¿ »ñÏÝáõÙ Ù³ï³Õ ëñï»ñáõÙ: ºì å³ï³ÝÇÝ»ñÁ ëÇñáõÙ »Ý, ëÇñáõÙª ëÇñáõÙ ²ëïÕÇÏÇÝ: ´³Ûó ÇÝùÁª ²ëïÕÇÏÁ, ì³Ñ³·ÝÇÝ ¿ ëÇñáõÙ: ºì ëÇñáÕ ³ãù»ñÇó ͳÍÏáõÙ ¿ Çñ»Ý í³ñ¹ ÙßáõßÇ Ù»çª ¸ÇóáõÑÇÝ ÇÝùÝ ¿É ÏáõÛë ¿ å³ïí³ë»ñª ì³Ñ³·Ý, ³Ý·³Ù, ѳñëݳóáõÙÇó »ïù ϳñáÕ ¿ ï»ëÝ»É Ù³ñÙÇÝÁ Ýñ³, áõñÇß áã ÙÇ ³Ûñª ûÏáõ½ áã ³ëïí³Í: ºì ¶»Õ»óÇÏÁª ÙßáõßÇ ÙÇçáõÙ: ºì å³ï³Ý»Ï³Ý ÑáõÛ½»ñÝ »Ý ßÇÏÝáõÙ êÇñá ²ëïÕÇÏÇÝ ï»ëÝ»Éáõ ÑáõÛëáí:

            ö³¯éù ²ëïÕÇÏÇÝ,

            ö³¯éù ÐáõÛëÇÝ:

            ¾É ÇÝãå»±ë ëÇñÇ å³ï³ÝÇÝ ²ñÇ, û ²ëïÕÇÏ ãÉÇÝÇ, û ²ëïÕÇÏÁ ¶»Õ»óÇÏ ãÉÇÝÇ, û ²ëïÕÇÏÝ Çñ Ñ»ï í³é ê»ñ ãµ»ñÇ, ë»ñÁ ãí³éÇ Ýñ³ ëñïÇ Ù»ç, Ýñ³ ÑáõÛ½»ñáõ٠ϳñáï ã³ñ³ñÇ: ²Ù»Ý å³ï³ÝÇ ²ëïÕÇÏÇÝ ëÇñáõÙ, ÷ÝïñáõÙ ¿ Ýñ³Ý, áõÙ Ïáñóñ»É ¿ í³ñ¹ ÙßáõßÇ Ù»ç: ºì ë»ñÁ ëñïáõÙ, å³ïÏ»ñÁ Ýñ³ª ³ãù»ñÇ ³é³ç, áñáÝáõÙ ¿ ݳ Ïáñ³Í ²ëïÕÇÏÇݪ ëñïÇ ¹ÇóáõÑáõÝ, áñáÝáõÙ ¿ ݳ ²ñÇ Ù³Ýϳٳñ¹ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ù»ç: ²Ù»Ý ÙÇ ³ÕçÇÏ ÇÙ ²ñÇ ò»ÕáõÙª ·»Õ»óÇÏ ²ëïÕÇÏ, ³Ù»Ý ÙÇ ³ÕçÇÏ å³ïÏ»ñÁ áõÝÇ ²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑáõ, ݳ½³ÝùÝ ²ëïÕÇÏÇ áõÝÇ Ý³ Çñ Ù»ç, ²ëïÕÇÏÇ ëÇñá ³ÝáõñçÁ áõÝÇ ¨ ì³Ñ³·ÝÇÝ ·»ñ»Éáõ Ïñ³ÏÁ áõÝÇ:

            ²ëïÕÇÏÇÝ ¿ ëÇñáõÙ ³Ù»Ý å³ï³ÝÇ, ²ëïÕÇÏÝ ¿É ëÇñáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ºì ³Ù»Ý ³ÕçÇϪ ³Ù»Ý ÙÇ ²ëïÕÇϪ ì³Ñ³·ÝÇÝ ëÇñáõÙ, Ýñ³Ý ¿ ï»ÝãáõÙ ¨ ²ñÇ ò»ÕÇë ïճݻñÇ Ù»çª ì³Ñ³·ÝÇÝ ÷ÝïñáõÙ... ²Ù»Ý ÙÇ ³ÕçÇÏ ì³Ñ³·ÝÇ ëÇñáí ³ÕáÃù ¿ ³ÝáõÙ êÇñá ¸ÇóáõÑáõÝ, áñ û·ÝÇ Çñ»Ýª ·ïÝ»É ì³Ñ³·ÝÇÝ áõ ë»ñ ³ñÃݳóÝÇ ì³Ñ³·ÝÇ ëñïáõÙ: ²ÕáÃù ¿ ³ÝáõÙ ²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑáõÝ å³ï³ÝÇÝ ëÇñáÕ, áñ Çñ »ñ³½áõ٠ѳÛïÝíÇ ëÇñáí, áñ ëÇñÇ Çñ»Ý ²ëïÕÇÏÁ ëÇñ³Í: ²ëïÕÇÏÁ ãùݳժ êÇñá ¸ÇóáõÑÇÝ, áñ ë»ñ ¿ í³é»É Ù³ï³Õ ëñï»ñáõÙ, ëÇñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ë»ñÁ Éáõë³÷³Ûɪ ÉáõÛëÇ å»ë ³ÝÏÇñù, Ù³ùáõñ áõ ³½ÝÇí... ¨ û·ÝáõÙ Ýñ³Ýóª ·ïÝ»Éáõ Çñ³ñ: ²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑáõ êÇñá ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝáõÙ »Ý Çñ³ñ ì³Ñ³·Ý áõ ²ëïÕÇÏ: ì³Ñ³·Ý ¿ ßÝãáõÙ ³Ù»Ý å³ï³ÝÇ, ²ëïÕÇÏ ¿ µáõñáõÙ ³Ù»Ý ÙÇ ³ÕçÇÏ: ²Ù»Ý å³ï³ÝÇ ëÇñ³Í ÏáõÛëÇ Ù»ç ²ëïÕÇÏ ¿ ï»ëÝáõÙ ¨ ëÇñáõÙ Ýñ³Ý: ²ÕçÇÏÝ ¿É ëÇñ³Í å³ï³ÝÛ³ÏÇ Ù»ç ì³Ñ³·Ý ¿ ï»ëÝáõÙ ¨ ëÇñáõÙ Ýñ³Ý: ²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑÇÝ Çñ³ñ ¿ ϳåáõÙ ëñï»ñÁ Ýñ³Ýó í³ñ¹³µáõÛñ óáÕáí áõ ì³ñ¹³í³éáí:

            ö³¯éù ²ëïÕÇÏÇÝ,

            ö³¯éù ì³ñ¹³í³éÇÝ:

            Â» â³ñÇ ²ëïí³Í ÙáÉ»·ÝáõÙ ¿ ¹»é ²ñÇ ò»ÕÇë Ù»ç ¨ Ñá·ÇÝ Ýñ³ ëñëÏáõÙ ÃáõÛÝáí, ¨ Ãáõݳíáñí³Í ²ñÇ å³ï³ÝÇù Ñá·ÇÝ »Ý ѳÝÓÝ»É â³ñÇ ²ëïÍáõÝ... » Ñáõë³Éùí³Í ³ÕçÇÏÝ»ñÝ ²ñÇ ¿É ã»Ý ѳݹáõñÅáõÙ á°ã ë»ñ, á°ã å³ïÇí, á°ã ÑáõÛ½, á°ã ݳ½³Ýù. û ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ¿É ã»Ý ϳñáïáõÙ, ¿É ã»Ý ÝíÇñíáõÙ, ¿É ã»Ý ѳñëݳÝáõÙ Ù³ÛñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ... ä³ï³ÝÇÝ ²ñÇ Ã» ¿É ãÇ ï»ÝãáõÙ, ¿É ãÇ Ë»ÝóÝáõÙ, ëÇñá, ϳñáïÇ »ñ·»ñ ãÇ ÑÛáõëáõÙ, ëÇñá ½áñáõÃÛ³Ùµ ãÇ ÃéãáõÙ »ñÏÇÝù áõ ãÇ »ñ³½áõ٠ѳÛñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ... ²Û¹å»ë ÏÉÇÝDZ: ²é³Ýó ëÇñá ¿É Ç±Ýã å³ï³ÝÇ, ¿É DZÝã ·»Õ»óÇÏ áõ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ, ÏÛ³ÝùÇ Ç±Ýã ·³ñáõÝ: » ë»ñ ãÉÇÝÇ, ²ëïÕÇÏ ãÉÇÝÇ, û ãѳí³ï³ å³ï³ÝÇÝ Ýñ³Ý ¨ û ã³ÕáÃÇ Çñ ëÇñá ѳٳñ ²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑáõݪ ¿É DZÝã å³ï³ÝÇ: ²ëïÕÇÏÁ ÙdzÛݪ êÇñá ¸ÇóáõÑÇÝ, ì³ñ¹³í³é ë³ñùáõÙª í³ñ¹»ñ ¿ ó³ÝáõÙ ·³ñáõÝ ëñï»ñÇÝ, í³éáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ³ñ¨Ç Ññáí, í³ñ¹-çáõñ ¿ ó³ÝáõÙ ³ãù»ñÇÝ Ýñ³Ýó: ÞñçáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ²ñ³ñ³ïÁ ݳ ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ »ñ·»ñáí ëÇñ᪠ÏáõÛë ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ Çñ ßáõñçÁ ³éÝáõÙ, ë»ñ ¿ Ý»ñßÝãáõÙ, ë»ñ ¿ ³ñ³ñáõÙ Ù³ï³Õ ëñï»ñáõÙ áõ í³ñ¹³çñáí ë³÷áñÇ ÙÇçÇó ·áõß³ÏáõÙ ¿ ݳ ͳÕÏáõÝùÁ Ýñ³Ýó: ²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑÇÝ ì³Ñ³·ÝÇ ëÇñáí ßñçáõÙ ¿ ïÝ»ñ ¨ ³Ù»Ýáõñ»ù ëÇñá »ñ·»ñáí, í³ñ¹áí áõ çñáí ûÍáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýóª û° Í»ñ, û° Ù³ÝáõÏ ¨ û° å³ï³ÝÇ: ²ÕçÇÏÝ»ñÁ ÏáõÛëª ëÇñáí µáñµáùí³Í, Ñ»Ýó ²ëïÕÇÏÇ Ñ»ï, ²ëïÕÇÏÇ ÝÙ³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó »Ý µ³ßËáõÙ Ïáõë³Ï³Ý ÅåÇï. ³Ý³ñ³ï, Ù³ùáõñ áõ ³ÝÙ»Õ ëÇñáíª ì³Ñ³·ÝÇÝ Ï³ÝãáõÙ ëÇñá ÙñóáõÃÛ³Ý: ²ñÇ å³ï³ÝÇùª Ç ï»ë ²ëïÕÇÏÇ, Ç ï»ë µ³½Ù³ÃÇí ë»ñ ²ëïÕÇÏÝ»ñÇ, ëÇñá ½áñáõÃÛ³Ùµ í³éíáõÙ »Ý ÝáñÇó ¨ Ññ¹»ÑíáõÙ »Ý ëÇñá ϳñáïáí. ³ñ¨ »Ý ù³ÕáõÙ »ñÏÝÇ Ï³åáõÛïÇó, ÷Ýç»ñ »Ý ϳåáõÙ ùÝùáõß ³ëïÕ»ñÇóª ëÇñ³Í ²ëïÕÇÏÇ ëÇñá ËáëïáõÙÇÝ áñå»ë í³é åë³Ï: ºì ê»ñ ¿ ßÝãáõÙ ÇÙ ò»ÕÁ ²ñÇ, ê»ñ ¿ è³ÍáõÙ ²ñ³ñ³ïáí Ù»Ï... êÇñáí »Ý ï»ÝãáõÙ, ëÇñáí »Ý »ñÏÝáõÙ, ëÇñáí »Ý ÍÝáõÙ ¨ ÝáõÛÝ ³Û¹ ëÇñáíª ·áõñ·áõñáõÙ Çñ³ñ: سÝáõÏÁ ëÇñáí Çñ ÙáñÝ ¿ ··íáõÙ, Çñ Ñáñ ³ñ¨ÇÝ ÷³ñíáõÙ ¿ ëÇñáí, »Õµ³ÛñÝ Çñ »Õµáñ ³ãù»ñÇÝ Ý³ÛáõÙª ѳí³ïÇ ëÇñáí, ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ÏáõÛë ·ïÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ëñïÇ ì³Ñ³·ÝÇÝ áõ »ñç³ÝϳÝáõ٠ѳñëÝáõÃÛ³Ý ùáÕáí... ºì ÙdzÛÝ ²ëïÕÇÏÁª êÇñá ¸ÇóáõÑÇÝ, ì³Ñ³·ÝÇ ëÇñáí, ѳñëÝáõÃÛ³Ý ï»Ýãáíª ¹»é ëå³ëáõÙ ¿ ݳ Ðñ» ì³Ñ³·ÝÇ ÙÇ Ýáñ ÍÝáõݹÇÝ:

            ö³¯éù ²ëïÕÇÏÇÝ,

            ö³¯éù гñëݳóáõÙÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 189
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz