ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:52


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ԱՐՏԱՎԱԶԴ ՄԻՀՐԻՆ

´³ó³ñÓ³Ï ¿ ²ñ³ñÇãÁ Ù»ñ, µ³ó³ñÓ³Ï ¿ ¨ ³Ù»Ý ³ñ³ñí³Í ³ÙµáÕç ²ß˳ñÑáõÙ: ºì µ³ó³ñÓ³ÏÁ ²ñïáí ¿ Ï»ñïíáõÙ: ²ñ³ñãÇó µËáÕ îÇ»½»ñ³Ï³Ý úñ»ÝùÝ ¿ ¹³, áñ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ á·áõ, ͳ·áõÙÇ áõ ³ñ³ñáõÙÇ: ²ñ³ñãÇ Ï³Ùùáí ØÇÑñÁ µÛáõñ³ãÛ³ª ÇÝùÝ ²ñïÇ ²ëïí³Í, ÇÝùÁ ²ñï³í³½¹, ÇÝùÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ úñ»ÝùÁ ²ñïÇ µ³ñÓñ »ñÏÝùáõÙ áõ »ñÏñÇ íñ³: ºì ·Çß»ñ-ó»ñ»Ï ÑëÏáõÙ ¿ ³Ýí»ñç ²ñïÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ³ÝÑáõÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:

            ö³¯éù ØÇÑñÇÝ,

            ö³¯éù ²ñïÇÝ:

            ²ñ¹³ñÁª ²ëïí³Í³ÛÇÝ ²ñïÇ ËáñÑáõñ¹Ý ¿ Ù»ñ Ù»ç: ºì Ñ»Ýó Áëï ²ñïǪ µ³ó³ñÓ³ÏÝ ¿ ³ñ¹³ñ: ÆëÏ µ³ó³ñÓ³Ï ¿ ½áñáõÃÛáõÝÁ ÉáÏ: ¼áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ ¿ ´ÝáõÃÛáõÝÝ ³ñ³ñª ²ñïÇ úñ»Ýùáí: ÆëÏ ïϳñáõÃÛáõÝÁª ²ñïÇó Ïïñí³Í ³ÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÍÝáõݹ ¿ ÙdzÛÝ:

            Â» ÏÛ³ÝùáõÙ ã³åñ»ë ²ñïÇ úñ»Ýùáí, ÇÝù¹ ϳٳíáñ Éù»ë ØÇÑñÇÝ áõ ÏÛ³Ýù¹ ϳå»ë Ï»ÕÍ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ. û ÇÝù¹ Ù»ñÅ»ë ²ñ³ñãÇó ïñíáÕ, ²ñ³ñãÇó ëÝíáÕ ÑáõñÁ ùá Ñá·áõ, áõÅÁ ùá µ³½ÏÇ, ÉáõÛëÁ ³ñ¨Ç. ˳í³ñáí ëÝ»ë ùá Ñá·ÇÝ ³Ýí»ñç, ÇÝù¹ áõñ³Ý³ë ùá ͳ·áõÙÝ ³Ý·³Ù, ûï³ñ ½áñáõÃÛ³Ýó ¹áõ »ñÏñå³·»ëª ÇÝãå»±ë å³Ñå³Ý»ë ½áñáõÃÛáõÝÁ ùá: ¸áõ Ïïϳñ³Ý³ë ¨ ùá ÃáõÉáõÃÛ³Ùµª Ù³ÕÓÁ ùá Ñá·áõ Ïó³Ûï»ë ùá ßáõñç ¨ Ñ»Ýó ùá íñ³: ¼áñ³íáñÝ ¿ ÉáÏ ³åñáõÙ ³ñ¹³ñáí, ½áñ³íáñÝ ¿ ÉáÏ í³é ëÇñáí ³åñáõÙ: ÆëÏ ÃáõÛÉÁ ÙdzÛÝ Ï³ñ·³Ëáë ëï»ÕÍáõÙª ϳñ·³Ëáë ëÇñá, ³ñ¹³ñÇ, µ³ñáõ... µ³Ûó ÇÝùݪ ³Ý³ñ¹³ñ, ÇÝùÁª ãëÇñáÕ, ÇÝùÁª áã µ³ñÇ... ºì ïϳñáõÃÛáõÝÁ á×Çñ ¿ ³ñ¹»Ý, ¨ ³ÝûñÇÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ûñ»ÝùÁ ÃáõÛÉÇ:

            ö³¯éù ØÇÑñÇÝ,

            Ü½á¯íù ²ÝûñÇÝáõÃÛ³ÝÁ:

            ºì ²ñ³ñã³Ï³Ý ϳÙùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï, ²ñï³í³½¹ ØÇÑñÇ ³ãù»ñÇó Ñ»éáõ, ³ß˳ñÑÇ Ë³í³ñ, Ùáõà ͻñå»ñÇ Ù»ç, â³ñÇ Ãáõݳíáñ ßÝãáí ³ñµ»ó³Í, ³ÝûñÇÝáõÃÛáõÝ ÝÛáõûóÇÝ Ù³ñ¹ÇϪ ³ÝûñÇÝáõÃÛáõÝ ûñ»ÝùÇ Ó¨áí: ºì ïϳñÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÇëÏ í³ËÇó ÑáñÇÝ»óÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñ µ³½áõÙª ûñ»Ýù á×ÇñÇ, ûñ»Ýù µéÝáõÃÛ³Ý, ûñ»Ýù å³ïÅ»Éáõ... ºì Ù³ñ¹Á Ù³ñ¹áõÝ å³ïÅáõÙ ¿ ³Ýí»ñç: Ø»ÏÁ ¹³ïáÕ ¿, ÇëÏ ÙÛáõëÁª ¹³ïíáÕ: ¸³ïáÕÁ ¹³ïáõÙ ¿, ¹³ïíáÕÁª ¹³ïíáõÙ, áõ »ñµ»ù Ýñ³Ýù Çñ³ñ ã»Ý ݳÛáõÙ: ¸³ïáÕÁ ¹³ïáõÙ ¿ Ç°ñ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ùµ, ¹³ïíáÕÁ ¹³ïíáõÙ ¿ Ç°ñ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ùµ: ºì ã»ë ÇÙ³ÝáõÙ, û á±í ¿ ³ñ¹³ñª ¹³ïá±ÕÁ, û± ¹³ïíáÕÁ: ¾É DZÝã ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ýñ³Ýó ÙÇ稪 ÙdzÛÝ ³±ÛÝ, áñ ¹³ïáÕÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ¹³ï»Éáõ ÙdzÛÝ, ÇëÏ ¹³ïíáÕÁª ÙdzÛÝ ¹³ïí»Éáõ: ÆëÏ Ç±Ýã ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» ¹³ï»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ ¹³ïíáÕÁ ëï³Ý³ñ: ºì á±í ¿ ³ñ¹³ñª ¹³ ¿É ÏáñáßÇ Ù»Ï ³ÛÉ ¹³ïáÕ, áñÁ Ϲ³ïÇ »ñµ»ÙÝÇ ¹³ïáÕÇÝ:

            ´³Ûó ɳí 㿱ñ ÉÇÝǪ ûñ»Ýù ãëï»ÕÍ»ÇÝ, ³ÛÉ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ²ñïáí ³åñ»ÇÝ ¹³ïáÕ áõ ¹³ïíáÕ: ²ñïÇ úñ»Ýùáí ¹³ïáÕÁ ¹³ï»ñ, ²ñïÇ úñ»Ýùáí ¹³ïíáÕÁ ¹³ïí»ñ, ¨ ¿É ãÉÇÝ»ÇÝ ¹³ïáÕ áõ ¹³ïíáÕ: ºì Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ ÉáõÛëÁ ãÙ³ñ»ÇÝ, ³ÛÉ Çñ³ñ µ³ßË»ÇÝ ÉáõÛëÁ ³ñ¨Ç:

            ö³¯éù ØÇÑñÇÝ,

            ö³¯éù ÈáõÛëÇÝ:

            ²ñï³í³½¹ ØÇÑñÇ ÉáõÛëáí ÙdzÛÝ Ù»Ýù ϳ½³ïí»Ýù ³ÝûñÇÝáõÃÛáõÝÇó áõ ϳåñ»Ýù ²ñïáí: ²ÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ áõÅÝ ¿ ˳í³ñÇ, ÇëÏ ²ñïÁ ÙdzÛÝ ÉáõÛëáí ¿ å³ÑíáõÙ: ²ñï³í³½¹ ØÇÑñÝ ¿ ÉáõÛëÁ ³é³ùáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ãù»ñÇÝ, Ñá·ÇÝ»ñÁ Ù»ñ ûÍáõÙ ³ñ¨áí: ÈáõÛëáí ¿ ØÇÑñÁ ѳÕÃáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç Ù³ÕÓÁ ã³ñáõÃÛ³Ý, å³ïñ³ÝùÁ Ù³ÑÇ, áõÅÁ ˳í³ñÇ:

            ²ñ¨Ç ÉáõÛëáí Ù³ñ¹Á Ïï»ëÝÇ Çñ ѳñ³½³ïÇÝ ¨ ÉáõÛëáí ÙdzÛÝ Ýñ³Ý Ï׳ݳãÇ: ⿱ áñ ˳í³ñáõÙ ã»Ýù ï»ëÝÇ »ñµ»ù ·áõÛÝÁ ÃÇûéÇ, »ñ³Ý·Á ͳÕÏÇ ã»Ýù ï»ëÝÇ »ñµ»ù, ã»Ýù ï»ëÝÇ Ý³¨ ÅåÇïÁ Ù³ñ¹áõ: ʳí³ñÇ Ù»ç ·áñß ¿ ³Ù»Ý ÇÝã, Ùé³ÛÉ áõ ïѳ×: лÝó ³Û¹ ·áñßáõÃÛ³Ùµ Çñ³ñ »Ý ݳÛáõÙ, ã³ñ³ÝáõÙ í³ËÇó ¨ ûñ»Ýù ÝÛáõÃáõÙª Çñ³ñ å³ïÅ»Éáõ: ÈáõÛëáí ¿ ÙdzÛÝ ·áõÛÝÁ »ñ¨áõÙ, ³Ù»Ý ·»Õ»óÇÏ ÉáõÛëÝ ¿ Ù³ïáõóáõÙ, Ù³ñ¹áõ ÅåÇïÝ ¿É ÉáõÛëáí ¿ µ³óíáõÙ: ØÇÑñÇ ïí³Í ÉáõÛëáí »Ýù ÙdzÛÝ Ù»Ýù ï»ëÝáõÙ Ù³ñ¹áõݪ Ýñ³ Ñá·»Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ í»Ñ, ÅåÇïÁ ¹»ÙùÇ, ϳñáïÁ Ñá·áõ, óËÇÍÁ ëÇñá, ÷³ÛÉÁ ³ãù»ñÇ... ºì ³Û¹ µáÉáñáí ǯÝã ɳíÝ ¿ Ù³ñ¹Áª áñù³¯Ý ·»Õ»óÇÏ, áñù³¯Ý ѳñ³½³ï: ÄåïáõÙ »Ýù Çñ³ñ ѳñ³½³ïáñ»Ý ¨ ³Û¹ ÅåÇïáí ³ñ³ñáõÙ Ù»ñ Ù»ç µ³ñÇ ÙÇïù, µ³ñÇ Ëáëù, µ³ñÇ ·áñÍ:   ºì ³Û¹ µ³ñÇ áõÅáí »Ýù Ù»Ýù ݳÛáõÙ Çñ³ñ, µ³ñ¨áõÙ Çñ³ñ ¨ áõËïáõÙ Çñ³ñ:

            ö³¯éù ØÇÑñÇÝ,

            ö³¯éù àôËïÇÝ:

            àôËïÁ Ëáëù ã¿ ÉáÏ, áñ ÃéãÇ ·Ý³: àôËïÁ »ñ¹áõÙÇ ËáñÑáõñ¹Ý ¿ Ù»ñ Ù»ç: » áõËï »Ýù ϳåáõÙ áõÙ Ñ»ï áñ ÉÇÝǪ Ù»Ýù íϳ áõÝ»Ýù ³Ý³ã³é áõ ËÇëï: àôËïáõÙ »Ýù Ù»ÏÇݪ »ñ¹áõÙ »Ýù ï³ÉÇë Ù»ñ Ñá·áõ ³é³ç, »ñ¹áõÙ »Ýù ï³ÉÇë Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ áõ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: àôËïÁ ²ñïÇ Ñ³ëï³ïáõÙÝ ¿ Ù»ñ Ù»ç, áñ ÑëÏáõÙ ¿ ØÇÑñÁ ³Ýí»ñç: ²ñï³í³½¹ ØÇÑñÝ, ³Ý·³Ù, ãÇ Ï³ñáÕ Ë³Ëï»É Çñ ÇëÏ Ñ³ëï³ï³Í úñ»ÝùÁ ²ñïÇ: Ø»Ýù ¿É ã»Ýù ϳñáÕ Ù»ñ áõËïÁ ˳Ëï»É: ä³ÛÙ³Ý Ï³å»Éáí ϳ٠ËáëïáõÙ ï³Éáí, Ù»Ýù áõËï »Ýù ÏÝùáõÙ ¨ ¹³éÝáõÙ ÇÝùÝ»ñë áõËïÇÝ å³ñï³å³Ý: àôËï»Éáí Ù»ÏÇÝ, Ù»Ýù ³é³í»É Ù»ñ Ñá·áõ Ñ»ï »Ýù ³Û¹ áõËïÁ ϳåáõÙ: àôËïÁ å³Ñ»Éáíª áã û áõñÇßÇÝ, ³ÛÉ Ù»½ »Ýù Ï»ñïáõÙ, Ù»ñ Ñá·ÇÝ Ù³ùñáõÙ ¨ áõŻճóÝáõÙ: ºì áõÅ»Õ Ñá·áí ϳåíáõÙ »Ýù ѳëï³ï Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ áõ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, Ù»ñ ѳí»ñÅáõÃÛáõÝÝ »Ýù Ï»ñïáõÙ Ýñ³Ýóáí:

            àôËï³¹ñÅáõÃÛ³Ùµ Ù»Ýù Ù»ñ Ñá·áõ ¹»Ù á×Çñ »Ýù ·áñÍáõÙ: ¾É ÇÝãå»±ë Ù»Ýù ½·³Ýù ½áñáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ, ¿É ÇÝãå»±ë Ù»Ýù ½·³Ýù гÛñ ²ñ³ÛÇÝ, ¿É ÇÝãå»±ë Ù»Ýù ½·³Ýù Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ... ¨ Ù»Ýù ÇÝùÝ»ñë ËáñóÝáõÙ »Ýù Ù»½ÝÇó: àôËï³¹ñáõÅÁ ëï³Ëáë ¿ ³ñ¹»Ý: ÆëÏ ëáõïÁ Ñá·áõ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿: ºì ¹Åµ³Ëï ¿ »ñ¹Ùݳ½³ÝóÁª ݳ ãÇ Ï³ñáÕ ÇÝùÝ Çñ Ñá·áõ ÉáõÛëÁ å³Ñå³Ý»É: ºì ëïáí ѳÕóݳÏÁ ÙdzÛÝ ÏÛ³ÝùÇ ÙÇ Ñ³ïí³Íáõ٠ϳñáÕ ¿ µ³í³ñ³ñ»É Ï»Ýó³Õ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ Ù»ñ: ´³ Ñ»ïá±: гí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç DZÝã ³ñÅ» ÙÇ å³ÑÇ Ñ³ÕóݳÏÁ, áñ ëïáí ¿ ÝÛáõÃíáõÙ: гí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñá·ÇÝ ¿ ѳí»ñÅ: ºì áõËïÁ Ñá·áõ ½áñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ ¿, áñ µ³í³ñ³ñ»Éáí ÙdzÛÝ Ù»Ýù ϳå³Ñáí»Ýù ѳí»ñÅáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ:

            ö³¯éù ØÇÑñÇÝ,

            ö³¯éù гí»ñÅáõÃÛ³ÝÁ:          
Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 159
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz