ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:06


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ԱՐԻԻՆ

ºë »Ùª ³ÝѳïÁ ²ñÇ î»ë³ÏǪ ÇÙ ²ñÇ ò»ÕÇ ÙÇ Ù³ëÝÇÏÝ »Ù »ë: ºì »ë Ñ»Ýó ÇÙ Ù»ç ÇÙ ò»ÕÝ »Ù ÏñáõÙ, ò»ÕÇë áñ³ÏÝ»ñÝ ÇÙ Ù»ç »Ý »ñÏÝáõÙ: ´³Ûó »ë ã·Çï»Ùª ³ñųÝDZù ¿ ¹³, û± ÉáÏ ï³é³å³Ýù: ⿱ áñ µÝ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí ò»Õ»ñ ³åñáõÙ »Ý Ù»Ïï»Õª ³ëáõÝ, áã ³ëáõÝ, ß³ñÅáõÝ, áã ß³ñÅáõÝ, ëï»ÕÍáÕ, áã ëï»ÕÍáÕ...  ºì ³Û¹ µáÉáñÁ ÝáõÛÝ »ñÏñÇ íñ³, ÝáõÛÝ »ñÏÝùÇ ï³Ï. ÝáõÛÝ ³ñ¨Ý ¿ µáÉáñÇÝ ÅåïáõÙ, ¨ ÝáõÛÝ ³ëïÕ»ñÝ »Ý ûñáñáõÙ Ýñ³Ýó: ²Ù»ÝùÁ Çñ»Ýó å»ïùáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý, ³Ù»ÝùÁ Çñ»Ýó ½áñáõÃÛáõÝÝ áõݻݪ ݳ¨ سñ¹Ï³ÛÇÝ ò»Õ»ñÁ µ³½áõÙ: ²Ûá, µ³Ûó ÇÝãá±õ, ÇÝãá±õ ¿ ÙdzÛÝ ²ñÇÝ ï³é³åáõÙ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãá±õ ¿ ÙdzÛÝ ²ñÇÝ ³ñ³ñáõÙ: ÆëÏ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ò»Õ»ñÁ â³ñÇ í³Û»ÉáõÙ »Ý ÉáÏ ëï»ÕͳÍÝ ²ñÇÇ áõ ¹»é... ³í»ñáõÙ: ⿱ áñ ò»ÕÝ ²ñǪ ÐáÕÇ µÝ³ÏÇã, سñ¹Ï³ÛÇÝ ¿ ݳ, ÝÙ³Ý µ³½Ù³ÃÇí â³ñÇ ò»Õ»ñÇ: ´³Ûó ÇÝãá±õ ²ñÇݪ ³ñ³ñáÕ àñ³Ï, ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ½áñáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ¨ ÇÝãá±õ سñ¹Ï³ÛÇÝ àã ²ñÇ ò»Õ»ñ ½áõñÏ »Ý êï»ÕÍáõÙÇó: ¶áõó» ÇëÏ³å»±ë ²ñÇÝ ¨ â³ñÇÝ ß³ï ß³ï »Ý ï³ñµ»ñ ¨ áõÝ»Ý ÝáõÛÝÇëÏ ï³ñµ»ñ ͳ·áõÙÝ»ñ:

            ö³¯éù ²ñÇÇÝ,

            ö³¯éù ̳·áõÙÇÝ:

            Ð»ï³ùñùÇñ ¿ª ÇÝãá±õ ¿ ÇÙ ò»ÕÁ Ñ»Ýó ²ñÇ ÏáãíáõÙ: ¶áõó» ³Û¹ ²ñÇÝ ÉáÏ ³Ýá±õÝ ã¿ å³ñ½, ³ÛÉ ³ñ³ñã³·áñÍ àñ³±Ï ´ÝáõÃÛ³Ý: ºì ÇÙ ò»ÕÝ ³Û¹ àñ³ÏÁ Ïñá±ÕÝ ¿ ÙdzÏ: ºì û ëï»Õͳ·áñÍ àñ³Ï ¿ ²ñÇÝ, ¨ ³Û¹ àñ³ÏÁ ÇÙ Ù»ç »Ù ÏñáõÙª ²ñDZ »Ù ÏáãíáõÙ: àôñ»ÙÝ ³Û¹ àñ³ÏÁ ãáõÝ»óáÕ ò»Õ»ñÁ ½á±õñÏ »Ý êï»ÕÍáõÙÇó, ¨ Ýñ³Ýù àã ²ñǪ â³ñDZ »Ý ÏáãíáõÙ: ºì ·áõó» â³ñÇÝ ÑáÕ³ÍÇÝ ¿ ÉáÏ, ¨ ²ñ³ñã³½³±ñÙ ¿ ²ñÇÝ Çëϳå»ëª ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í ²ñáñ¹Ç± ¿ ݳ: ¶áõó» Ñ»Ýó ²ñ³Ý سÛñ ²ñ³ñ³ïáõ٠DZÝùÝ ¿ ³ñ³ñ»É ÇÙ ò»ÕÁ ²ñÇ: ºì ¹»é ³ñ³ñá±õÙ ¿ ³Ýí»ñç, ³Ý¹³¹³ñ ²ñÇ ë»ñáõݹݻñª ³ñ³ñáõÙ Ýñ³Ýó Ñ»Ýó Çñ Ï»ñå³ñáí áõ Çñ µÝáõÃÛ³Ùµ, áñ ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ êï»ÕÍáõÙá±í ÉóíÇ, áñ ÇÙ³ëï³íáñíDZ ÉáõÛëÁ ³ñ¨Ç, ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á ÏÛ³ÝùÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñï»ñáõÙ ³Ýí»ñç ³éϳÛÍDZ: ºì ³ñ³ñã³Ï³Ý áñ³ÏÝ»±ñÝ ¿ ÙÇßï ݳ ÇÙ Ù»ç ëÝáõÙ ³Ýí»ñç ³ñ³ñٳٵ: ºì ³ñ³ñã³Ï³Ý ½áñáõÃÛ³Ùµ ûÍí³Í, ÇÙ ò»ÕÁ ²ñÇ »ñÏñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝó±óùÝ ¿ Ï»ñïáõÙ: ºì DZÝã ÏÉÇÝ»ñ سñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ, »Ã» ãáõݻݳñ ²ñÇ ò»ÕÝ Çñ Ù»ç, »Ã» ãáõݻݳñ êï»ÕÍáõÙÝ ²ñÇÇ:

            ö³¯éù ²ñÇÇÝ,

            ö³¯éù êï»ÕÍáõÙÇÝ:

            ¶áõó» Çëϳ廱ë ÇÙ ò»ÕÁ ²ñÇ »ñÏñÇ ëï»Õͳ·áñÍ àñ³ÏÝ ¿ ÙdzÏ: ´³ ¿É ÇÝãå»±ë ¿, áñ »ñÏñÇ íñ³ ÇÝã Ðñ³ß³ÉÇù ëï»ÕÍí³Í ¿ ÙÇÝã ³Ûëª ÙdzÛÝ ÇÙ ²ñÇ Ý³ËÝÇù »Ý ëï»ÕÍ»É: ºì áõñÇß áã áù: ºÃ» Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÝ »Ýù ï³ÉÇë, µ³ ÙÛáõë ò»Õ»ñÁ DZÝã »Ý Ï³ï³ñ»Éª ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ÙdzÛÝ ³íÇñ»±É: »± â³ñÇ »Ý Ýñ³Ýùª ã»Ý ϳñáÕ êï»ÕÍ»É: ºì û êï»ÕÍáÕÁ ÇÙ ò»ÕÝ ¿ ÙdzÛݪ ݳ± ¿ ѳßí»ïáõ ²ñ³ÛÇ ³é³ç ³ÙµáÕç سñ¹ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ⿱ áñ ݳ áõÝÇ ²ñÇ àñ³ÏÝ»ñ, ¨ ÙdzÛÝ Ý³ ¿ Ñ»Ýó ²ñÇ ÏáãíáõÙ: ºì Áëï Çñ ÏáãÙ³Ý, ÇÙ ò»ÕÁ ²ñÇ Ñ³½³ñ áõ ѳ½³ñ ï³ñÇÝ»ñ ³Ýí»ñç ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÉáõÛëÝ ¿ ù³ÙáõÙ ³ñ¨Çó áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó µ³ßËáõÙ, ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ßáõÝãÁ »ñ·Ç Ù»ç ÑÛáõëí³Íª Ù³ñ¹Ï³Ýó å³ñ·¨áõÙ, Çñ Ó»é³Ï»ñï Ðñ³ß³ÉÇùÝ»ñáíª í»Ñ³óÝáõÙ Ýñ³Ýó ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÇÙ³ëï³ëÇñáõÃÛ³Ùµª ÷áñÓáõÙ â³ñÇÇÝ ÙÇ ùÇã Ù³ñ¹³óÝ»É: ²ñÇÝ ëï»ÕÍáõÙ ¿, ²ñÇݪ ϳéáõóáõÙ, ²ñÇݪ Ñá۳ϻñï ù³Õ³ùÝ»ñ ßÇÝáõÙ... àô ãÇ ëñïÝ»ÕáõÙ, »ñµ â³ñÇÝ Ñ³×³Ë ëï»ÕͳÍÝ ¿ ù³Ý¹áõÙ, ù³Ý½Ç â³ñÇÝ»ñÁ ëï»ÕÍ»É ã·Çï»Ý ¨ ÙdzÛÝ ëï»ÕͳÍÁ ϳñáÕ »Ý ù³Ý¹»É: سÝáõÏÝ»ñÇ å»ëª áñå»ë ˳ճÉÇù ²ñÇÇ ëï»ÕͳÍÝ »Ý ù³ñáõù³Ý¹ ³ÝáõÙ: ¶áõó» ï»ëÝ»Éá±õ, û ÇÝã ϳ ³ÛÝï»Õ ¨ ·áõó» ù³Ý¹»Éá±í »Ý ׳ݳãáõÙ ¹ñ³Ýù ¨ ׳ݳã»Éáí ѳëá±õÝ »Ý ¹³éÝáõÙ áõ ѳëϳÝá±õÙ »Ý ÇÙ³ëïÁ ¹ñ³Ýó... » ãÉÇÝ»ñ ÇÙ ò»ÕÁ ²ñÇ, ³Ûë سñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ÇÝãå»±ë åÇï ³åñ»ñª â³ñÇ ò»Õ»ñÁ ¿É DZÝãÁ ù³Ý¹»ÇÝ, ÇÝãå»±ë ½³ñ·³Ý³ÛÇÝ: â³ñÇÝ»ñÝ ³ÛÝų٠ϳí»ñ»ÇÝ Çñ³ñ ¨ ³í»ñ»Éáí ÏÏáñã»ÇÝ ³Ý¹³ñÓ:

            ö³¯éù ²ñÇÇÝ,

            ö³¯éù â³ñÇÇÝ:

            Ð»ï³ùñùÇñ ¿ª DZÝã ËáñÑáõñ¹ áõÝÇ ´ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ Ù»ç, áñ ³ñ³ñáÕ ò»ÕÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ å³ÑáõÙ ¿ ݳ¨ ã³ñ³ñáÕ ò»Õ»ñ: ¶áõó» ÇëÏ³å»±ë ´ÝáõÃÛ³ÝÝ ¿ å»ïù â³ñÇÝ ³í»ñáÕ Ñ»Ýó ³Û¹ àñ³Ïáí: ÆÝãá±õ ã¿: ⿱ áñ »ë ¿Éª ÙÇ µÝáõÃÛáõÝ, ÇÙ ëï»Õͳ·áñÍ µçÇçÝ»ñÝ áõÝ»Ù: ´³Ûó DZÝã ÏÉÇÝÇ, »Ã» »ë ѳÝϳñÍ ³Ù»Ý ÙÇ ï»ë³Í, ³Ù»Ý ÙÇ Éë³Í áõ ëï»Õͳ·áñÍ³Í ³ÝÙáé³ó ÑÇ߻٪ »ë ³Ýå³ÛÙ³Ý Ï˻ɳ·³ñí»Ù: ⿱ áñ ³Ù»Ý ÇÝã ÑÇᯐ ãÇ ÉÇÝÇ: Øáé³Ý³ÉÝ ¿É ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÇÝÓ: ºì µÝ³Ï³ÝÇó áõݻ٠»ë ݳ¨ µ³½áõÙ ³íÇñáÕ ã³ñÇ µçÇçÝ»ñ: àôñ»ÙÝ µ³½áõÙ ò»Õ»ñÁ â³ñÇ Ø³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÝ »Ý å»ïù Ñ»Ýó ³Û¹ àñ³Ïáí: â³ñÇÝ, ù³Ý¹»Éáí ëï»ÕͳÍÝ ²ñÇÇ, ëïÇåáõÙ ¿ Ýñ³Ý ÙÇßï ÝáñÁ ëï»ÕÍ»É: ºÃ» ãÉÇÝ»ÇÝ ò»Õ»ñÁ â³ñÇ, ¨ ÙdzÛÝ ²ñÇÝ ëï»ÕÍ»ñ áõ ëï»ÕÍ»ñª á±õñ ÏѳëÝ»ñ ݳ: ܳ Ïѳ·»Ý³ñ, ݳ ÏÉ׳ݳñ áõ ¿É ã¿ñ ½·³ ëï»ÕÍ»Éáõ å³Ñ³Ýç: àô سñ¹Á »ñµ»ù ¿É ã¿ñ ½³ñ·³Ý³: àôëïÇ Ã» ²ñÇÝ àñ³ÏÝ ¿ êï»ÕÍáÕ, ³å³ â³ñÇÝ ¿Éª Øáé³óÙ³Ý àñ³Ï, ÑáõÛÅ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ سñ¹ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ѳٳã³÷Ç Ù»ç: » ѳٳã³÷áõÃÛáõÝÁ »ñµ¨¿ ˳ËïíÇ, سñ¹ÏáõÃÛáõÝÝ, ³Ýßáõßï, ËÇëï ÏíݳëíÇ: » â³ñÇÝ ã³÷Çó ³í»É ½áñ³Ý³, ¨ ²ñÇÝ Ãáõɳݳ ã³÷Çó ³í»ÉǪ â³ñÇÝ ³Ñ³íáñ ³í»ñ Ï·áñÍÇ. ݳ ³ÛÝáõÑ»ï¨ áã û Ïù³Ý¹Ç, ³Ûɪ ÏÏáñͳÝÇ: ºì سñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ÏÑÇí³Ý¹³Ý³ª ݳ ÏÏáñóÝÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ Çñ: ⿱ áñ µ³½Ù³ÃÇí â³ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù ÙÇ ²ñÇ ò»ÕÝ ¿ ÙdzÛÝ ³ñ³ñáõÙ: ÆëÏ ³ñ³ñã³Ï³Ý êï»ÕÍáõÙÇ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿, áñ ²ñÇÝ ½áñ³íáñ ÉÇÝÇ:

            ö³¯éù ²ñÇÇÝ,

            ö³¯éù ¼áñáõÃÛ³ÝÁ:

            ²ñ³ñ»Éáõ ѳٳñ ½áñáõÃÛáõÝ ¿ å»ïù: ²é³Ýó ½áñáõÃÛ³Ý ¿É DZÝã ³ñ³ñáõÙ: » ²ñÇÝ ÙÇ³Ï ò»ÕÝ ¿ ³ñ³ñáÕª åÇïÇ â³ñÇÇó ½áñ³íáñ ÉÇÝÇ, áñ ϳñáճݳ ѳ°Ù ëÇñáí ³ñ³ñ»É ¨ ѳ°Ù ¿É ³ñ³ñáÕ ë»ñÁ å³ßïå³Ý»É: » ê»ñ ãáõݻݳª ÇÝãå»±ë ϳñ³ñÇ: » ½áñáõÃÛáõÝ Çñ Ù»ç ãáõݻݳª ÇÝãå»±ë å³ßïå³ÝÇ ê»ñÁ ³ñ³ñÙ³Ý: » ²ñÇÝ ã½·³ àñ³ÏÝ Çñ ò»ÕÇ, û Çñ µÝ³Ï³Ý ÝÛ³ñ¹Á ݳ ã½·³ ¨ ã½·³ ݳ¨ ÆÝùÝ ²ñ³ÛÇݪ ¿É DZÝã ¼áñáõÃÛáõÝ, ¿É DZÝã ³ñ³ñáõÙ: » ²ñÇÝ ã½·³ Çñ ͳ·áõÙÝ ³Ý·³Ù, ¿É á±Ýó ½áñ³Ý³ ò»ÕÝ ²ñdzϳÝ, á±Ýó ½³ñ·³óÝÇ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ³Ûë: ºì ¹»é ³í»ÉÇݪ û ²ñÇÝ ÷áñÓÇ Çñ ³ñ³ñã³Ï³Ý ¼áñáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó â³ñÇÇ ¼áñáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÇó ëÝ»É ¨ ëïñáõÏÁ ¹³éÝ³É â³ñÇÇ àôÅÇÝ, â³ñÇÇ ²ëïÍáõÝ å³ßï»É, ÍÝñ³¹ñ»É ¨ ³Ù»Ý³Ýí³ëï ëïáñ³óÙ³Ý ·Ýáí ³Û¹ â³ñÇ ²ëïÍá ·áõÃÁ ³Õ»ñë»Éª ¿É DZÝã ¼áñáõÃÛáõÝ, ¿É DZÝã ³ñ³ñáõÙ:

            ²ñ³ñáõÙÁ ÙÇßï ¿É áã ³ñ³ñáõÙÇó ½áñ»Õ ¿ ÉÇÝáõÙ: ºì áñå»ë ²ñÇ, »ë ß³ï »Ù ½áñ»Õ â³ñÇ ²ëïÍáõó: ܳ ÇÝÓ Ç±Ýã ²ëïí³Í, »ñµ ÇÝùë »Ù ³ëïí³Íª ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í ²ñáñ¹Ç »Ù »ë. »ë ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ »Ù ¨ »ë ¼áñáõÃÛáõÝ ëÝíáõÙ »Ù ÙdzÛÝ ÇÙ ²ñ³ñãÇó: ºë ½áñ³ÝáõÙ »Ù ÇÙ ÇëÏ ¼áñáõÃÛ³Ùµ, ÙdzÛÝ ²ñ³ÛÇ ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÝ ÇÙ Ù»ç Ïñ»Éáí, ÙdzÛÝ ÇÝÓ³Ýáí ½·³Éáí ²ñ³ÛÇݪ ÇÙ ì³Ñ³·Ýáí...

            ö³¯éù ²ñÇÇÝ,

            ö³¯éù ì³Ñ³·ÝÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 175
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz