ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 05:57


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ԱՐԱՅԻՆ

ÈáõÛëÁ Ù³ñ¹áõ Ù»çª òáÉùÝ ¿ ²ñ³ÛÇ: ºì ³Û¹ ÉáõÛëÝ ÇÙ Ù»ç ÅËïáõÙ ¿ ÙáõÃÇ ËáñÑáõñ¹Á Ùé³ÛÉ ¨ ²ß˳ñÑÁ µ³óáõÙ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ϳ: ´Ûáõñ Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñ å³Ûͳé áõ íë»Ù ÇÙ ßáõñçÝ »Ý ˳ÕáõÙ, ÇÝÓ Ñ»ï »Ý Ë³ÕáõÙ: ºë ¿É Ññ³ß³ÉÇùª Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñÇ Ù»ç, »ë ¿É »Ù ˳ÕáõÙ ³ÝͳÛñ ²ß˳ñÑáõÙ ¨ ѳëÝáõÙ ÙÇÝ㨠ѻÝó ÆÝùÁª ²ñ³¯Ý: ²å³ ÷³ñíáõÙ »Ù ²ñ³ÛÇ ÏñÍùÇÝ áõ ÓáõÉíáõÙ Ýñ³Ý: ÆÙ ²ñ³ñÇãÝ ¿ ݳ, Ç٠ѳۻÉÇÝ ¿ ݳ. »ë ÇÝÓ »Ù ï»ëÝáõÙ Ýñ³ å³ïÏ»ñáõÙ: ܳ ÇÝÓ ¿ ÝÙ³Ý: ´³Ûó ݳ ÝÙ³Ý ¿ ݳ¨ µáÉáñÇÝ: ºì µáÉáñÇ ÝÙ³Ý µÝ³Ï³Ý ¿ ݳ: ºë ½·áõÙ »Ù Ýñ³ ½³ñÏ»ñÁ ëñïÇ: ºë Ýñ³ ÏñÍùÇ ç»ñÙáõÃÛáõÝÝ »Ù ½·áõÙ: ºì ݳ Ñ»Ýó ÇÙ Ù»ç ³ñ³ñáõÙ ¿ ÇÝÓ:

            ö³¯éù ²ñ³ÛÇÝ,

            ö³¯éù ²ñ³ñáõÙÇÝ:

            ²ñ¹Ûá±ù ³ñ³ñáõÙÁ ëï»ÕÍáõÙÝ ¿ ÝáñÇ: ´³ ¿É DZÝãÝ ¿ ÇÙ Ù»ç ³ñ³ñáõÙ ²ñ³¯Ý: » »ë ³ñ¹»Ý ϳ٪ ݳ ÇÝÓ ãÇ ëï»ÕÍáõÙ: ÆëÏ Ã» ëï»ÕÍáõÙ ¿ª áõñ»ÙÝ ãϳÙ: » »ë ϳÙ, ¨ ²ñ³¯Ý ³ñ³ñáõÙ ¿ ÇÝÓª ÇÙ ÉÇÝ»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÝ ¿ ¹³: ÆëÏ Ã» ²ñ³¯Ý Ýáñ ¿ ÇÝÓ ëï»ÕÍáõÙª ÇÙ ÉÇÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÝ ¿ ÅËïíáõÙ ¹ñ³Ýáí: àôñ»ÙÝ ²ñ³ñáõÙÁ êï»ÕÍáõÙ ã¿ »ñµ»ù: àôñ»ÙÝ ¹ñ³Ýù ÅËïáõÙ »Ý Çñ³ñ: àñï»Õ ϳ êï»ÕÍáõÙª ²ñ³ñáõÙ ãϳ: ¾É DZÝã ²ñ³ñáõÙ, »Ã» ³Ù»Ý ÇÝã Ýáñ ¿ ëï»ÕÍí»Éáõ: àôñ»ÙÝ Ñ³ëï³ï áã ÙÇ µ³Ý ãϳ±: ºì ÁݹѳÝñ³å»±ë áãÇÝã ãϳ: ²Ù»ÝÁ å³ÑÇ ³éϳÛáõÃÛá±õÝ »Ý ÉáÏ: àôñ»ÙÝ ´ÝáõÃÛáõÝÝ ¿±É å³ïñ³Ýù ¿ ÙdzÛÝ, ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë ´ÝáõÃÛáõÝ ãϳ±: àôñ»ÙÝ Ñ»Ýó ÆÝùÁª ²ñ³¯Ý ¿±É ãϳ: ´³ ¿É ÇÝãÁ ϳ: ØdzÛÝ àãDZÝãÁ ϳ: ÆÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ àãÇÝãÁ ÉÇÝ»É: àãÇÝãÁ ãϳ, ²Ù»ÝÁ ϳÝ: γ ²ñ³ñÇãÁª ´³ó³ñÓ³Ï ²ñ³¯Ý, ϳ ´ÝáõÃÛáõÝÁª гëï³ïáõÝ àñ³Ï: ²ñ³ñÇãÁ ϳ, ´ÝáõÃÛáõÝÁ ϳ. µ³Ûó ²ñ³ñÇãÁ ÝáñÁ ãÇ ëï»ÕÍáõÙ ³Û¹ ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: àôñ»ÙÝ ´ÝáõÃÛáõÝÁ Çñá±ù ϳï³ñÛ³É ¿: ºì áã ÙÇ å³Ï³ë ϳ٠³í»É áñ³Ï ݳ ãáõÝDZ Çñ Ù»ç: ºë ¿É ÙÇ áñ³Ïª ϳï³ñÛ³±É »Ù »ë: àôñ»ÙÝ ²ñ³¯Ý DZÝã ¿ ³ñ³ñáõÙ, ¨ ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÝ Ç±Ýã ¿, í»ñç³å»ë: ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÁª ¿ ϳï³ñÛ³É ´ÝáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÛ³É áñ³ÏÝ»ñÇ ³Ýí»ñç Ýáñá·áõÙ: ´ÝáõÃÛ³Ý Ù³ë»ñÝ Çñ»Ýó áñ³ÏÝ»ñÁ ÙÇßï Ýáñá·»Éáí »Ý Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç å³Ñå³ÝáõÙ Çñ»Ýó: ºì ²ñ³ñÇãÁ Ñ»Ýó µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ³Ýí»ñç ³ñ³ñáõÙ ´ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ î»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»ç, ÙÇßï Ýáñá·»Éáí àñ³ÏÁ Ýñ³Ýó:

            ö³¯éù ²ñ³ÛÇÝ,

            ö³¯éù àñ³ÏÇÝ:

            Ð»ï³ùñùÇñ ¿ª Çñá±ù ÇÙ áñ³ÏÝ ³Û¹ù³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ´ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñ ²ñ³¯Ý ³Ýí»ñç Ýáñá·áõÙ ¿ ³ÛÝ: ºë ÇÙ áñ³Ïáí ´ÝáõÃÛá±õÝÝ »Ù ÉóÝáõÙ: ºì ´ÝáõÃÛáõÝÝ ³é³Ýó ÇÝÓ Ã»ñDZ ÏÉÇÝ»ñ: гϳé³Ï ¹»åùáõÙ ÇÝãá±õ ¿ ²ñ³¯Ý ÇÝÓ³Ýáí ½µ³ÕíáõÙ: àôñ»ÙÝ ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç µÝ³Ï³Ý àñ³±Ï ¿ ³Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï ¨ ´ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ýá±í ¿ ÉóÝáõÙ: ²Û¹ù³Ý µ³½Ù³½³Ý áõ ³ÝÃÇí î»ë³ÏÝ»ñ... µáÉá±ñÝ »Ý ´ÝáõÃÛ³ÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï, ³ñ¹Ûáù: » ÝáõÛÝáõÃÛáõÝ »Ý áñ³ÏÝ»ñÁ Ýñ³Ýó, ¿É µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÝ á±õÙ ¿ ѳñϳíáñ ¨ ¿É DZÝã µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ: àôñ»ÙÝ µ³ó³ñÓ³Ï ÝáõÛÝáõÃÛáõÝ ãϳ: ºì ³Ù»Ý î»ë³Ï ѳïáõÏ àñ³ÏÇ ÏñáÕÝ ¿ ÙdzÛÝ: ²Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï Çñ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ àñ³ÏÁ áõÝÇ ¨ å»ïù ¿ ´ÝáõÃÛ³ÝÁ Ñ»Ýó ³Û¹ àñ³Ïáí: ºì àñ³ÏÝ»ñÇ ³Û¹ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ñ³ñáõÙ ²ñ³¯Ý ¨ ³ñ³ñáõÙ ¿ Ñ»Ýó ³Û¹ àñ³ÏÝ»ñÁ ÏñáÕ î»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»ç: ºì Çëϳå»ëª ²ñ³¯Ý ÇÝãå»±ë ÇÝÓ Ï³ñ³ñÇ ÇÝÓ³ÝÇó ¹áõñë: » ÇÙ áñ³ÏÝ ¿ Ýáñá·áõÙ ²ñ³¯Ý, ³å³ ÇÙ áñ³ÏÇ ÏñáÕÝ »Ù Ñ»Ýó »ë: àôñ»ÙÝ ÇÙ ³ñ³ñáõÙÁ ÇÙ Ù»ç ¿ ÉÇÝáõÙ: àôñ»ÙÝ ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ó³Ï³Ý ã¿: ²ñ³¯Ý ³ñ³ñáõÙ ¿ ³Ù»Ý ÙÇ àñ³Ï Ñ»Ýó ³Û¹ áñ³ÏÁ ÏñáÕÇ Ý»ñëáõÙ ¨ ³Û¹ àñ³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ´Ý³ï»ÕÇ Ù»ç:

            ö³¯éù ²ñ³ÛÇÝ,

            ö³¯éù ´Ý³ï»ÕÇÝ:

            Ð»ï³ùñùÇñ ¿ª »ë áñå»ë áñ³Ï ÇÙ ´Ý³ï»ÕÝ áõÝ»±Ù, û± »ë »Ù áñáßáõÙ ÇÙ ï»ÕÝ ²ß˳ñÑáõÙ: ÆÝãå»±ë ÏÉÇÝÇ: ÆÝã ¿, ´ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »±ë »Ù áñáßáõÙ, »±ë »Ù áñáßáõÙ ÇÙ ¹»ñÁ ³ÛÝï»Õ, »±ë »Ù áñáßáõÙ ÇÙ ï»ÕÝ ³ñ³ñÙ³Ý ¨ »±ë »Ù ÇßËáõÙ ²ñ³ÛÇ íñ³: ´ÝáõÃÛáõÝÇó ¹á±õñë »Ù »ë, å³ï³Ñ³Ï³±Ý »Ù »ë: ºì ³Ù»±ÝÝ »Ý å³ï³Ñ³Ï³Ý: ¾É DZÝã ´ÝáõÃÛáõÝ, ¿É DZÝã µÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÝ áñ³Ï: » µÝ³Ï³Ý áñ³Ï »Ù »ëª Ç٠ѳëï³ïáõÝ ´Ý³ï»ÕÝ áõÝ»Ù: лÝó ³Û¹ ï»ÕáõÙ »ë ÇÙ ¹»ñÝ áõÝ»Ù: лÝó ³Û¹ ï»ÕáõÙ ¿É ÇÝÓ ½·áõÙ ¿ ²ñ³¯Ý áõ ÙÇßï ³ñ³ñáõÙ: ²Ûë ºñÏñÇ íñ³ ³Ù»Ý ÙÇ ³Ýѳï, ³Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï Çñ ѳëï³ïáõÝ ´Ý³ï»ÕÝ áõÝǪ Çñ ³ñÙ³ïÝ áõÝÇ áñáßÛ³É ï»ÕáõÙ: ºì ³Ù»Ý î»ë³Ï Çñ ´Ý³ï»ÕáõÙ ¿ Çñ ¹»ñÁ ϳï³ñáõÙ: ²Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï ѳñ³½³ï àñ³ÏÝ ¿ Çñ ´Ý³ï»ÕÇ: ´Ý³ï»ÕÇó ¹áõñë ݳ ³ñÙ³ï ãáõÝÇ, ݳ ¹»ñ ¿É ãáõÝÇ: úï³ñ ´Ý³ï»ÕÝ ¿É ³Ýѳñ³½³ï ³ñÙ³ïÇÝ ëÝáõݹ ãÇ ï³ÉÇë: ¾É Ýñ³Ý ÇÝãå»±ë ²ñ³¯Ý ³ñ³ñÇ: ²Ù»Ý î»ë³ÏÇÝ Çñ ´Ý³ï»ÕáõÙ ¿ ²ñ³¯Ý ³ñ³ñáõÙ, ù³Ý½Ç Ñ»Ýó ³ÛÝï»Õ ¿ ²ñ³¯Ý ½·áõÙ Ýñ³Ý Çñ ѳïáõÏ ÝÛ³ñ¹áí:

            ö³¯éù ²ñ³ÛÇÝ,

            ö³¯éù ÜÛ³ñ¹ÇÝ:

            ²ñ³Ý ³ñ³ñáõÙ ¿ ÇÝÓ: ÆëÏ »±ë: ÆÙ ³ñ³ñÙ³ÝÁ »ë ã»±Ù Ù³ëݳÏóáõÙ: ºë ²ñ³ÛÇÝ ã»±Ù Ñ³ñ³µ»ñíáõÙ: ÆÝãå»±ë ²ñ³¯Ý ϳñáÕ ¿ ÇÝÓ ½·³É, »Ã» »ë ÇÝùë ã»Ù ½·áõÙ Ýñ³Ý: » ÇÙ Ù³ñÙÝÇ Ù»ç ÙÇ Ù³ë ÇÝÓ ã½·³, »ë ÇÝãå»±ë Ýñ³Ý ½·³Ù: » »ë ¿É ã½·³Ù ÇÙ ²ñ³ñÇãÇÝ, ݳ ÇÝãå»±ë ÇÝÓ ½·³ ¨ ÇÝãå»±ë Ýáñá·Ç áñ³ÏÝ»ñÁ ÇÙ: àôñ»ÙÝ ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÁ ÇÙ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇ±í ¿ ÉÇÝáõÙ: ÆÝãá±õ ã¿: » ´ÝáõÃÛáõÝÁ ϻݹ³ÝÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿ª ݳ ¿É ÇÝÓ ÝÙ³Ý Çñ ÝÛ³ñ¹»ñÝ áõÝÇ, áõÝÇ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ ³ÙµáÕç ѳٳϳñ·, áñáí ϳåí³Í ¿ Çñ àñ³ÏÝ»ñÇÝ: ºì ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ð³Ù³Ï³ñ·Á ³Û¹ª ²ñ³ÛÇ Ï³ÙùÇ, ¼áñáõÃÛ³Ý, ØïùÇ... ³ñ³ñáÕ àôÅÝ ¿ µáÉáñ µÝ³Ï³Ý Ù³ë»ñÇ íñ³: ºì ³Ù»Ý ÙÇ ÝÛ³ñ¹ ϳåí³Í ¿ ÙdzÛÝ ÙÇ î»ë³ÏÇ Ñ»ï. ³Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï Ç°ñ ÝÛ³ñ¹Á  áõÝÇ: ºì Ñ»Ýó  Ç°ñ ÝÛ³ñ¹áí ¿ ݳ ½·áõÙ ²ñ³ÛÇÝ, ¨ ÝáõÛÝ ÝÛ³ñ¹áí ¿ ²ñ³¯Ý ½·áõÙ Ýñ³Ý áõ ϳé³í³ñáõÙ: î»ë³ÏÁ ãÇ Ï³ñáÕ Çñ ÝÛ³ñ¹Á ÷áË»É, ÝÛ³ñ¹Ý ¿É »ñµ»ù î»ë³Ï ãÇ ÷áËáõÙ: ºÃ» î»ë³ÏÁ Çñ ÝÛ³ñ¹Á ã½·³, ÇÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ ݳ ½·³É ²ñ³ÛÇÝ, ¨ ÇÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ ²ñ³¯Ý ½·³É Ýñ³Ý: ºì ³Û¹ î»ë³ÏÁ ½ñÏíáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý Çñ ³ñ³ñáõÙÇó, ¨ áñå»ë àñ³Ï ïϳñ³ÝáõÙ ¿ ݳ: ܳ å»ïù ¿ µáõÅíÇ: ²ñ³ÛÇÝ Ï³åí»É áõñÇßÇ ÝÛ³ñ¹áí »ñµ»ù ãÇ ÉÇÝÇ: î»ë³ÏÁ åÇïÇ Çñ àñ³ÏÁ ½·³ Çñ ´Ý³ï»ÕáõÙ áõ Ç°ñ ÝÛ³ñ¹Á ½·³ ¨ Ñ»Ýó ³Û¹ ÝÛ³ñ¹áí ϳåíÇ ²ñ³ÛÇÝ: ¸³ ¿ µÝ³Ï³Ý: ²åñ»É µÝ³Ï³Ý, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª ³åñ»É ²ñ³Ûáí: ºì µÝ³Ï³Ýáí ³åñáÕ î»ë³ÏÇÝ ÙÇßï ½·áõÙ ¿ ²ñ³¯Ý áõ ÙÇßï Ýáñá·áõÙ àñ³ÏÁ Ýñ³. û ÑÇí³Ý¹ ¿ª µáõÅáõÙ ¿ Ýñ³Ý, û ïϳñ ¿ª áõÅ ¿ Ý»ñ³ñÏáõÙ, û íÑ³ï ¿ª ϻݳó ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ëÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý... ¨ ³Û¹å»ë ³Ýí»ñç  ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ùµ µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ Ýñ³:

            ö³¯éù ²ñ³ÛÇÝ,

            ö³¯éù ´Ý³Ï³ÝÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 180
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz