ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:03


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ԱՐԱՐԱՏԻՆ

 ²Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï Çñ àñ³ÏÝ áõÝÇ, ³Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï Çñ ͳ·áõÙÝ áõÝÇ, ³Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï Çñ ´Ý³ÏÝ áõÝÇ ¨ ³ñÙ³ïÝ áõÝÇ Ñ»Ýó Çñ ´Ý³ÏáõÙ: гÛñÁ Çñ áñ¹áõÝ Ùáñ Ù»ç ³ñ³ñáõÙ, Ù³ÛñÝ ¿É Ñáñ áñ¹áõÝ Çñ Ù»ç ¿ ÏñáõÙ ¨ ³å³ ÍÝáõÙ: àôñ»Ùݪ û ѳÛñë ³ñ³ñáÕÝ ¿ ÇÙ, Ù³Ûñë ¿Éª ï»ÕÝ ¿ ³ñ³ñٳݪ ³ñ³ñ³ïÝ ¿ ÇÙ:

            ÆÙ ²ñ³ñÇãÝ ¿É ÇÙ ò»ÕÁ ²ñÇ ³ñ³ñ»É ¿ Ñ»Ýó ÇÙ ÇëÏ ´Ý³ÏáõÙª ²ñ³ñÙ³Ý í³ÛñáõÙª ÇÙ ²ñ³ñ³ïáõÙ: ²ñ³ñ³ïÝ ¿ ëáõñµ سÛñ³Ï³Ý ²ñ·³Ý¹, ¨ »ë ²ñ³ñ³ïÇ »ñÏáõÝùÇ ÍÝáõݹ, ³ÙµáÕç ¿áõÃÛ³Ùµ ϳåí³Í »Ù Ýñ³Ý: ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë DZÝã ²ñÇ Í³·áõÙ: ºë ²ñ³ñ³ïÇ ÍÇÉÝ »Ù µÝ³Ï³Ý ¨ ³ñÙ³ï áõݻ٠»ë ³Ûë ÐáÕÇ Ù»ç: ò»Õ³Í³éÝ ²ñÇ Ëáñ ²ñÙ³ï áõÝÇ Ø³Ûñ ²ñ³ñ³ïáõÙ, ¨ ³Û¹ ²ñÙ³ïáí سÛñ ²ñ³ñ³ïÇ ëïÇÝùÝ»ñÝ ¿ ù³ÙáõÙ, ϻݳó ëÝáõݹáí ³Ýí»ñç ½áñ³ÝáõÙ ¨ ³å³ ÷³ñó٠×ÛáõÕ»ñÝ ³ñÓ³ÏáõÙª ²½·»ñÁ ²ñÇ:

            ö³¯éù ²ñ³ñ³ïÇÝ,

            ö³¯éù ²½·»ñÇÝ:

            ì»ñ³ó³Ï³Ý ²½· ãϳ ³ß˳ñÑáõÙ: ²½·Áª Çñ ò»ÕÇ Ù³ëݳíáñ àñ³Ï, ×ÛáõÕÝ ¿ µÝ³Ï³Ýª Çñ µÝÇó ÍÝí³Í: ºñµ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ²Ù³éÝ ¿ ·³ÉÇë, лջÕÁ ¶³ñÝ³Ý Ý³Ñ³ÝçáõÙ ¿ »ï, ¨ Áݹ³ñÓ³ÏíáõÙ ¿ ó³Ù³ùÁ ºñÏñÇ Î»Ý³ó ¶áïáõó ¹áõñë: ºì ²ñ³ñ³ïÇóª ²ñÇ îáÑÙ»ñÇó ·³ÕÃ³Ï³Ý ËÙµ»ñ ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý Ýáñ ó³Ù³ùÇ íñ³: ºì ³Û¹ µáÉáñÁ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ Çñ»Ýó гÛñ³Ï³Ý îáÑÙ»ñÁ áõÝ»Ý, Çñ»Ýó ïáÑÙ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÝ áõÝ»Ý, Çñ»Ýó ïáÑÙ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÝ áõÝ»Ý ¨° ëáíáñáõÛÃÝ»ñ, ¨° ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ... ³Û¹ µáÉáñÝ áõÝ»Ý Ø³Ûñ ²ñ³ñ³ïáõÙ: ºì ³Û¹ µáÉáñÁ Ñ»ïÝ»ñÝ »Ý ï³ÝáõÙ ¨ Ýáñ ÑáÕ»ñáõÙ Çñ»Ýó îáÑÙ»ñÇ ×ÛáõÕ»ñÝ »Ý ëï»ÕÍáõÙ: лÝó ³Û¹ ³½·³ÏÇó îáÑÙ»ñÁ ²ñÇ µ³½Ù³ÃÇí ²ñÇ ²½·»ñ »Ý ϳ½ÙáõÙ ¨ Ñ»Ýó гÛñ³Ï³Ý úç³ËÇ ÏáÕùÇÝ Çñ»Ýó ²½·³ÛÇÝ îÝ»ñÝ »Ý ßÇÝáõÙ: ºì ³Û¹ µ³½Ù³ÃÇí ²½·»ñÁ ²ñǪ ÝáõÛÝ Í³éÇ ×ÛáõÕ»ñ, ³½·³ÏÇó ÙÇÙÛ³Ýó, Ñ»Ýó ÝáõÛÝ ²ñÙ³ïÇó ëÝáõݹ »Ý ëï³ÝáõÙ, гÛñ³Ï³Ý úç³ËÇó Ïñ³Ï »Ý ëï³ÝáõÙ, ½áñáõÃÛáõÝ ëï³ÝáõÙ ò»ÕÇ ÝáõÛÝ ÝÛ³ñ¹Çóª Ø»ÍÝ ì³Ñ³·ÝÇó... ºì ²½·»ñÝ ²ñÇ ³éáÕç »Ý ³ÛÝù³Ý, ù³ÝÇ ²ñ³ñ³ïáõÙ Çñ»Ýó ²ñÙ³ïÝ »Ý ½·áõÙ ¨ ëÝíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ²ñÙ³ïÇó:

            ö³¯éù ²ñ³ñ³ïÇÝ,

            ö³¯éù ²ñÙ³ïÇÝ:

            ²Ù»Ý ÙÇ àñ³Ï ѳٳå³ï³ëË³Ý ¿ Ñ»Ýó Çñ ´Ý³ÏÇÝ: àôñ»ÙÝ àñ³ÏÝ ²ñÇ ²½·»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¿ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïÇÝ: ²½·»ñÁ ²ñÇ ×ÛáõÕ»ñÝ »Ý ͳéÇ, áñÝ Çñ ²ñÙ³ïáí Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïÇ ÏñÍùáõÙ ¿ ϳݷݳÍ: ºì ²ñ³ñ³ïáõÙ ²ñÙ³ïÝ ¿ ÙdzÛÝ ÇÙ ²ñÇ ò»ÕǪ ѳñ³½³ï ÍÝáõݹ Ñ»Ýó ³Û¹ سÛñ ÐáÕÇ: ºì ²ñ³ñ³ïáõÙ ²ñÙ³ïÁ ò»ÕÇëª ²ñÇ îáÑÙ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ ¿ ¹³, áñÇó ³Í³Ýóí»É »Ý µ³½Ù³ÃÇí ²½·»ñ: ºì ²ñ³ñ³ïáõÙ ²ñÙ³ïÁ ò»ÕÇë ÏáãíáõÙ ¿ ²ñǪ ²ñÇ Ð³Û ÏáãíáõÙ: ²Û¹å»ë ¿ ÏáãíáõÙ ò»ÕÇ ³ÝáõÝáí, ù³Ý½Ç гÛÝ ²ñÇ ²½· ã¿ å³ñ½³å»ë, ³Í³Ýóáõ٠㿠ݳª ݳ ò»ÕÝ ¿ ²ñÇ, ²ñÙ³ïÝ ¿ ò»ÕÇ, ¨ Ñ»Ýó Ýñ³ÝÇó »Ý ²½·»ñÝ ³Í³Ýóí»É: гÛÁ ³½·³ÛÇÝ ï³ñ³ï»ë³Ï ã¿: гÛÝ ÁݹѳÝñ³Ï³Ý àñ³ÏÝ ¿ ò»ÕÇ. ²ñÇ àñ³ÏÇ Ëï³óáõÙÝ ¿ ݳª ݳ ò»ÕÇ È»½áõÝ Çñ Ù»ç ¿ å³ÑáõÙ, гí³ïÁ ò»ÕÇ Çñ Ù»ç ¿ ëÝáõÙ, Çñ Ù»ç ¿ ÏñáõÙ ´³ñù»ñÁ ò»ÕÇ, Çñ Ù»ç ¿ »ñÏÝáõÙ êï»ÕÍáõÙÁ ò»ÕÇ ¨ Ñ»Ýó Çñ Ù»ç ¿É ò»ÕÇ ÝÛ³ñ¹Ý ¿ ½·áõÙª ì³Ñ³·ÝÇÝ ¿ ½·áõÙ áõ ò»ÕÝ ³Û¹ ÝÛ³ñ¹áí ϳåáõÙ ²ñ³ÛÇÝ: ºì ²ñ³ñ³ïáõÙ ²ñ³ñÇãÁ Ù»ñ ³ñ³ñáõÙ ¿ ÙÇßï áñ³ÏÝ»ñÝ ²ñǪ ò»ÕÇë êñïÇ Ù»ç, ò»ÕÇë ²ñÙ³ïÝ ¿ Ýáñá·áõÙ ³Ýí»ñç: ºì гÛÁ ²ñǪ ²ñÙ³ïÁ ò»ÕÇë, ²ñ³ÛÇ ³Ýí»ñç ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ùµ, ò»ÕÇë áñ³ÏÝ»ñÝ ¿ ³Ý³Õ³ñï å³ÑáõÙ ¨ ³å³ ëÝáõÙ ²ñÇ ²½·»ñÇÝ:

            ö³¯éù ²ñ³ñ³ïÇÝ,

            ö³¯éù êÝáõÙÇÝ:

            ²½·»ñÁ ²ñÇ Çñ»Ýó гÛñ»ÝÇ ÐáÕ»ñÇ íñ³ êï»ÕÍáõÙÝ »Ý Ï»ñïáõÙ, ÉáõÛë »Ý ³ñ³ñáõÙ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ áõųϳÝáõÃÛáõÝÁ ½áñáõÃÛ³Ùµ ÉóÝáõÙ... ¨ ϳñÍáõÙ »Ý, û áãÇÝã ã»±Ý å³ÑáõÙ ²ñ³ñ³ïÇó Çñ»Ýó Ù»ç ¨ ϳñÍáõÙ »Ý, û ²ñ³ñ³ïáõÙ áãÇÝã ã»±Ý ÃáÕ»É: »± ϳñÍáõÙ »Ý, áñ ë»ñÙ»ñÁ Çñ»Ýó Ñ»Ýó ³ÛÝå»ëª ÁÝÏ»É ÇÝã-áñ ÙÇ ï»ÕÇó áõ å³ï³Ñ³Ï³Ý ÍÇ±É »Ý ³ñӳϻÉ: ºì ã»±Ý ÇÙ³ÝáõÙ, áñ ò»Õ³Í³éÇ ÖÛáõÕ»ñÝ »Ý Çñ»Ýù: ºì ²½·»ñÝ ²ñÇ ½áñ³íáñ »Ý ÉáÏ ò»ÕÇ àñ³Ïáíª ³ÛÝù³Ýáí ½áñ»Õ, ³ÛÝù³Ýáí ³éáÕç, ù³ÝÇ Ï»Ý³ñ³ñ ëÝáõݹ »Ý ëï³ÝáõÙ Çñ»Ýó ²ñÙ³ïÇóª Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïÇó: ºÃ» ãëÝí»Ý ²ñÙ³ïÇó ³Ýí»ñçª ¿É ÇÝãå»±ë å³Ñ»Ý àñ³ÏÁ ²ñÇ, ÇÝãå»±ë å³Ñå³Ý»Ý ´³ñù»ñÁ ò»ÕÇ, êï»ÕÍáõÙÇ á·ÇÝ ÇÝãå»±ë ½áñ³óÝ»Ý, ÇÝãå»±ë ½³ñ·³óÝ»Ý ØÇïùÝ ³ñ³ñáõÙÇ ¨ ¸»ÙùÝ ³½·³ÛÇÝ ÇÝãå»±ë å³Ñå³Ý»Ý: Üñ³Ýù å³ñ½³å»ë Æñ»Ýù ã»Ý ÉÇÝÇ, ³Ý¹»Ù áõ ³Ý·áõÛÝ ½³Ý·í³Í Ϲ³éݳÝ, ¨ ÏÑá·¨³ñíÇ êï»ÕÍáõÙÁ Ýñ³Ýó: Ðá· ã¿, û ³Ûëûñ ò»Õ³Í³éÝ ²ñÇ µ³ñ³Ï µáõÝ áõÝÇ Çñ ²ñ³ñ³ïáõÙª µáõÝÁ Ññ¹»Ñí³Í, ²ñÙ³ïÁ µ³½áõÙ í»ñù»ñáí ûÍí³Í, ×áË ëÝáõݹáí ãÇ Ï³ñáÕ ëÝ»É... Ñᷠ㿪 ûÏáõ½ ¨ ³é³ÛÅÙ ³Õù³ï, µ³Ûó Ñ»Ýó µÝ³Ï³Ý ëÝáõݹ ¿ ï³ÉÇëª Ï»Ý³ñ³ñ ëÝáõݹ, áñ áã ÙÇ áõñÇß ò»Õ³Í³é ãÇ ï³ ²ñÇ ²½·»ñÇÝ: ²½·»ñÁ ²ñÇ ÙÇßï åÇïÇ ëÝí»Ý Çñ»Ýó ²ñÙ³ïÇó: ºì û áõ½áõÙ »Ý ½áñ³óÝ»É Çñ»Ýó áñ³ÏÝ»ñÝ ²ñÇ, åÇïÇ ½áñ³óÝ»Ý ²ñÙ³ïÁ ò»ÕÇ: ÆëÏ Ã» Ñ»Ýó Çñ»Ýù Ï»Õï³çáõñ ÉóÝ»Ý Çñ»Ýó ²ñÙ³ïÇÝ ¨ ÃáÕ»Ý, áñ â³ñÇÝ ²ñ³ñ³ïÁ åÕÍÇ, ¹ñ³Ýáí ÏåÕÍ»Ý Çñ»Ýù Ñ»Ýó Çñ»Ýó, ò»ÕÁ ÏåÕÍ»Ý, àñ³ÏÁ ²ñÇ, ÏåÕÍ»Ý Ý³¨ êï»ÕÍáõÙÝ ²ñÇÇ:

            ö³¯éù ²ñ³ñ³ïÇÝ,

            Ü½á¯íù äÕÍáõÙÇÝ:

            ¾ë DZÝã ¿ ¹³é»É ÇÙ ò»ÕÁ ²ñÇ: ¾ë DZÝã Ù»Í ³Õ»ï ¿ ·ÉËáíÁ ³Ýó»É, áñ ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³ Ë»ÉùÇ ãÇ ·³ÉÇë: Æñ ²ñÇ Í³·áõÙÁ í³Õáõó Ùáé³ó³Í, ÇÝùÁ Çñ»ÝÇó ûï³ñ³ó»É ¿ ݳ: â³ñÇ ÎñáÝÝ»ñÇ Ñ³ßÇßáí ³ñµ³Í, Ëáñ ÃÙµÇñÇ Ù»ç ˳ñ˳÷áõÙ ¿ ݳ: »± µÃ³ó»É ¿ ½·³óÙáõÝùÁ Ýñ³, û± åÕÍáÕ ¿ ¹³é»É ³ñ³ñáÕ ²ñÇÝ, û± ÇÝùÝ Çñ»ÝÇó Ó³ÝÓñ³ó»É ¿ ݳ: ƱÝã ¿ ·³½³½³Í ÇÝùÝ Çñ»Ý ÏñÍáõÙ, ÇÝùÝ Çñ»Ý åÕÍáõÙ, ÇÝùÝ Çñ»Ý ¹³íáõÙ, Çñ ²ñÇáõÃÛáõÝÁ ѳɳÍáõÙ Çñ Ù»ç: ²½·»ñÁ ²ñÇ Çñ³ñ »Ý ëå³ÝáõÙ, Çñ³ñ ÑáßáïáõÙ... ¨ ²ñÇ »Õµáñ ³ñÛáõÝáí ëÝáõÙ â³ñÇ ìÇß³åÇ ëï³ÙáùëÁ ³Ýѳ·: ÆëÏ â³ñÇÝ áã û ëï»ÕͳÍÝ ²ñÇÇ, ³ÛÉ Ñ»Ýó ëï»ÕÍáÕÇÝ ¿ ³íÇñáõÙ ³ñ¹»Ý: ºì ò»Õ³Í³éÇ ²ñÙ³ïÝ ¿ Ïïñáõ٠سÛñ ²ñ³ñ³ïáõÙ, åÕÍáõÙ ¿ êáõñµ ²ñ³ñ³ïÁ ÇÙ ¨ ÷áñÓáõÙ â³ñÇ ë»ñÙ»ñÁ ó³Ý»É: â³ñÇÝ É³í ·ÇïǪ ò»ÕÇ ²ñÙ³ïÁ ç³ñ¹»Éáõó Ñ»ïá, ×ÛáõÕ»ñÁ ëå³Ý»É Ñ»ßï ¿ µ³í³Ï³Ý: ºì ²½·»ñÝ ²ñÇ û·ÝáõÙ »Ý Ýñ³Ý Çñ»Ýó ëå³Ý»Éáõ... ÈáÏ Ð³ÛÁ ²ñÇ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ Ù»Ý-Ù»Ý³Ï Ï³Ý·Ý»Éª ò»ÕÝ ¿ å³ßïå³ÝáõÙ: ¸³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ÏéÇí ¿ ï³ÉÇë ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ â³ñÇÝ»ñÇ ¹»Ùª ³ñÛáõÝ ¿ ó÷áõÙ, í»ñù»ñ ¿ ëï³ÝáõÙ, ÁÝÏÝáõÙ ç³ñ¹í³Í, ѳéÝáõ٠ѳÕóϳÝ... Çñ ѽáñ ÏñÍùáí ò»ÕÝ ¿ å³ßïå³ÝáõÙ: ²Û¹å»ë ÏÉÇÝDZ - ÙÇ ²ñÇ Ð³ÛÁ ³ß˳ñÑÇ ¹ÇÙ³±ó: »¨ гÛÝ ²ñÇ ²ñÙ³ïÝ ¿ ò»ÕÇë, û¨ ì³Ñ³·ÝÛ³ ½áñáõÃÛáõÝ áõÝÇ, µ³Ûó áã û ò»ÕÇ, ³ÛÉ ò»Õ»ñÇ ¹»Ù ÇÝãù³±Ý å³Ûù³ñÇ: ò»ÕÇ ¹»Ù ÙdzÛÝ ò»ÕÁ ÏÏéíÇ: ÆëÏ ²ñÇ ò»ÕÇó гÛÝ ¿ ÉáÏ ÏéíáõÙ Çñ ò»ÕÇ Ñ³Ù³ñ: ºì ¹»é ÏÏéíÇ, ݳ Ïå³ßïå³ÝÇ Çñ ²ñ³ñ³ïÁ â³ñÇÇ åÕÍáõÙÇó... µ³Ûó Ñ»Ýó Çñ ò»ÕÇóª ²ñÇ ²½·»ñÇó ÇÝãå»±ë å³ßïå³ÝÇ: ºì ²½·»ñÝ ²ñÇ »Ã» áõÅ ãáõÝ»Ý ²ñ³ñ³ïÁ Ù»ñ Ù³ùñ»É â³ñÇÇ Ýí³ëï åÕÍáõÙÇó, áõÅ ãáõÝ»±Ý ³ÛÝù³Ý, áñ ϳñáÕ³Ý³Ý ·»Ã Çñ»Ýó ½ëå»Éª ãåÕÍ»Éáõ ³ÛÝ:

            ¶áõó» ÇëÏ³å»±ë ²½·»ñÁ ²ñÇ, â³ñÇ ìÇß³åÇ ÃáõÛÝáí ëñëÏí³Í, çÕ³ÛÇÝ ·³É³ñíáõÙ »Ý Ñá·¨³ñùÇ Ù»ç: ¶áõó» Çëϳ廱ë ųٳݳÏÝ ¿ ³ñ¹ª ºñÏÝÇ áõ ºñÏñÇ ÙÇ Ýáñ »ñÏáõÝùÇó ì³Ñ³·ÝÁ ÍÝíÇ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ³Ñ»Õ ¼áñáõÃÛ³Ùµ â³ñÇ ìÇß³åÇ åÕÍáõÙÁ ëñµÇ æñѻջÕÇ Ù»ç:

            ö³¯éù ²ñ³ñ³ïÇÝ,

            ö³¯éù æñѻջÕÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 200
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz