ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 00:39


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ԱՆԱՀԻՏԻՆ

¸³ï³ñÏ ÏÉÇÝ»ñ ²ß˳ñÑÁ ³ñ³ñ, û سÛñ ãÉÇÝ»ñ: ¾É á±í åÇïÇ ²ëïí³ÍÝ»ñ ÍÝ»ñ, ¿É á±í åÇïÇ ²ñÇáí »ñÏÝ»ñ, á±í åÇïÇ ã³÷»ñ ó³íÁ ²ß˳ñÑÇ, ·áõÃÁ ²ß˳ñÑÇ á±í åÇïÇ ó³Ý»ñ, á±í åÇïÇ ëÝ»ñ ê»ñÁ ¶³ñáõÝùÇ... ´³Ûó ¿É DZÝã ¶³ñáõÝ, û سÛñ ãÉÇÝ»ñ: » سÛñ ãÉÇÝ»ñ, гÛñÁ DZÝ㠳ݻñ: ¶áõó» Çëϳ廱ë Ñ»Ýó ÇÝùÁ ²ñ³Ý سÛñÝ ¿ ³ñ³ñ»É ²Ý³ÑÇïÇ Ù»ç áõ Ñ»Ýó سÛñáõÃÛ³Ùµ Ï»ñï»É ¿ Ýñ³Ý áõ ÆÝùÝ ³é³çÇÝÝ ¿ Ýñ³Ý سÛñ ³Ýí³Ý»É: ¶áõó» Çëϳ廱ë سÛñÁ Ù³Ûñ ã¿ ÉáÏ. سÛñÁª ÍÝáõÙÇ ËáñÑáõñ¹ ³ÝÓϳÉÇ, åïÕ³µ»ñáõÙÇ ÙÇ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑ, ·áõÃÇ ËÝϳñÏáõÙ, ÑáõÛëÇ å³ï³ñ³·, ëÇñá Ù»Õ»¹Ç, ϳñáïÇ Ëáñ³Ý, »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý µáõÛñ: ºì Ýñ³ سÛñáõÃÛáõÝÁ ÇÝãÇ±ó ¿ Ï»ñïí³Íª ²ß˳ñÑÇ µáÉáñ ó³í»ñÇó ÙÇ ÷áõÝç, µáÉáñ ë»ñ»ñÇó ÙÇ ³ÙµáÕç ÑÛáõëí³Íù, Ñáõ½ÙáõÝùÇó ÙÇ µáõé, »ñ³½Ý»ñÇó ëáëÏáõÙÝ»ñÁ ÉáÏ, å³ïñ³ÝùÝ»ñÇ Íáí... ¹³ ¿ سÛñáõÃÛáõÝÁ: ºì ³Û¹ سÛñáõÃÛ³Ùµ ¿ Ñ»Ýó سÛñÁ Ï»ñïí³Í, áñå»ë Ññ³ß³ÉÇù, Ññ³ßù ³ëïí³Í³ÛÇݪ ÉÇÝ»É »ñç³ÝÇÏ ï³é³å³ÝùÇ Ù»ç: ºì ²Ý³ÑÇïÁª ÇÝùÁ ï³é³å³Ýù, ÇÝùÁ سÛñ³óáõÙ, سÛñ ²ëïí³ÍáõÑÇÝ ³Ù»Ý »ñÏáõÝùÇ, ³Ù»Ý ÍÝáõݹÇ, ³Ù»Ý ùÝùßáõÃÛ³Ý áõ ÝíÇñáõÙÇ: ºì ²Ý³ÑÇïÁ Ñ»Ýó Çñ سÛñáõÃÛ³Ùµ ÇÝùÝ ¿ å³ñ·¨áõÙ µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇÝ Ø³Ûñ³óáõÙ áñå»ë ßÝáñÑ ³ëïí³Í³ÛÇÝ:

            ö³¯éù ²Ý³ÑÇïÇÝ,

            ö³¯éù سÛñ³óáõÙÇÝ:

            ²é³Ýó »ñÏáõÝùÇ ¿É DZÝã Ù³Ûñ³óáõÙ:  ºì ¿É DZÝã »ñÏáõÝù ³é³Ýó ó³í»ñÇ: ºì ³Û¹ ó³í»ñáí سÛñ ²ëïí³ÍáõÑÇÝ Ñ»Ýó ÇÝùÝ ¿ »ñÏÝáõÙ, Ñ»Ýó ÇÝùÝ ¿É µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇ ÝÙ³Ý Ù³ÝáõÏ ¿ ÍÝáõÙ, Ñ»Ýó ÇÝùÝ ¿É µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇ ÝÙ³Ý »ñç³ÝϳÝáõÙ ¿ Çñ سÛñ³óáõÙáí:

            ºì ²Ý³ÑÇïÁª سÛñÁ µáÉáñ ²ñÇ Ù³Ûñ»ñÇ, Çñ سÛñ³óáõÙáíª Ù³Ûñ»ñÇ ÏáÕùÇÝ, ³Ù»Ý »ñÏáõÝùÇݪ ³ÝÓ³Ùµ Ñáí³ÝÇ, ³ÝÓ³Ùµ Ù³ëݳÏÇóª Ùáñ ³åñáõÙÝ»ñÇÝ, Ùáñ »ñ³½Ý»ñÇÝ: ÆÝùÝ ¿ »ñ³½Ý»ñ ï³ÉÇë Ù³Ûñ»ñÇÝ, å³ïñ³ÝùÝ»ñ ÑÛáõëáõÙ Ýñ³Ýó »ñ³½áõÙ, Ñáõ½áõÙÝ»ñ ÑÕáõÙ ¹³éÝ áõ ѳ׻ÉÇ ¨ Çñ ²ëïí³Í³ÛÇÝ Ø³ÛñáõÃÛ³Ý ÉáõÛëÇó ÙÇ ßáÕ ¿ ·óáõÙ Ýñ³Ýó Ñá·áõ Ù»ç, ëÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, Ñ»Ýó Çñ سÛñáõÃÛ³Ùµ, Çñ ï³é³å³ÉÇ »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ, áñ ÇÝùÝ ¿ ÑÛáõëáõ٠ݳ˪ Çñ ÇëÏ Ñá·áõ Ù»ç Çñ Ù³ÝÏ³Ý Ñ³Ù³ñ: àñ ³Ù»Ý ÙÇ Ù³Ûñ Ñ»Ýó Çñ Ù³ÛñáõÃÛ³Ùµ áñ¹áõÝ å³ñáõñÇ ëÇñá ϳñáïáí, ï»Ýã³, »ñ³½Ç, ÙïáíÇ ÏáñóÝÇ, áñáÝÇ, áÕµ³, »ñÏÛáõÕ³Í ¹áÕ³ ¨ ³å³ ·ïÝÇ, ë»ÕÙÇ Çñ ÏñÍùÇÝ áõ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ³ñóáõÝùÝ»ñÝ ³é³ï ³ãù»ñÇó ó÷Ç áñ¹áõ Ù³½»ñÇÝ áõ Ååﳯ, Ååﳯ... лÝó ¹³ ¿ سÛñÁ, سÛñÝ ²ëïí³Í³ÛÇÝ: ²Û¹ù³Ý ï³é³å³Ýù ²ëïí³ÍÝ»ñÝ, ³Ý·³Ù, ã»Ý ϳñáÕ ï³Ý»É. ÉáÏ Ø³ÛñÝ ¿ ï³ÝáõÙ, ÇÝùÁª î³é³å³Ýù, ÇÝùݪ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇ Ø³Ûñ:

            ö³¯éù ²Ý³ÑÇïÇÝ,

            ö³¯éù ÀÝï³ÝÇùÇÝ:

            ²Ý³ÑÇïÁª سÛñÁ µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇ, îáÑÙÇ Ù³Ûñ»ñÇ Ù³ÛñáõÃÛ³Ý å³ßïå³Ý:

            ²Ù»Ý ÁÝï³ÝÇùª îáÑÙÇ ÙÇ Ù³ëÝÇÏ, ÙÇ ûç³Ë îáÑÙÇ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý: » ë»ñáõݹ ãϳ, Ù³Ûñ³óáõÙ ãϳª ¿É DZÝã ÁÝï³ÝÇù: ºì ¿É DZÝã ë»ñáõݹ, ¿É DZÝã Ù³Ûñ³óáõÙ ÁÝï³ÝÇùÇó ¹áõñë: ÀÝï³ÝÇùÇó ¹áõñë ³Ù»Ý ÙÇ ÍÝáõݹª ÙÇ áñµ ³ÝïáÑÙÇÏ, ÁÝï³ÝÇùÇó ¹áõñë ³Ù»Ý Ù³Ûñ³óáõÙª ã³ñÇùÇ ÍÝáõݹ:

            Ø³ÛñÁ Ù³Ûñ³óáõÙÝ ¿ ÁÝï³ÝÇùÇ Ù»çª îáÑÙ³ÍÇÝÝ ¿ Ù³ÛñÁ: îáÑÙÁ ÍÝáÕ, îáÑÙÁ ëÝáÕ, îáÑÙÁ å³ÑáÕ áõ ½áñ³óÝáÕ Ù³ÛñÝ ¿ Ù³ÛñÁ: îáÑٳͳéÇÝ ëÝáõݹ ïíáÕ ³Ù»Ý³ëáõñµ ÑáÕÝ ¿ Ù³ÛñÁ: سÛñ ²Ý³ÑÇïÁª Ñ»Ýó ÇÝùÝ ¿É ÙÇ Ø³Ûñ, îáÑÙÇ Ø³Ûñ ¿ ݳª ²ñ³ÛÇ îáÑÙÇ: ܳ ¿É ¿ »ñÏÝáõÙ áõ ½³í³Ï ÍÝáõÙ. µ³Ûó ÍÝáõÙ á°ã Çñ, ³Ûɪ Ðá°ñ ½³í³ÏÇÝ: гÛñÁª ë»ñÙݳó³Ý. Çñ ë»ñÙÇ Ñ³Ù³ñ ÑáÕ ¿ áñáÝáõÙª µ»ññÇ, åïÕ³µ»ñ: ܳ áñ¹áõ ѳٳñ Ù³Ûñ ¿ áñáÝáõÙ:

            Ð³ÛñÝ ¿ å³ï³ë˳ݳïáõ Çñ îáÑÙÇ ³é³ç ë»ñáõÝ¹Ç Ñ³Ù³ñ: гÛñÝ ¿ ³ñ³ñáõÙ ë»ñáõÝ¹Ý Çñ îáÑÙÇ Ùáñ ³ñ·³Ý¹Ç Ù»ç: ºì Ù³ÛñÁ Çñ Ù»ç ëÝáõÙ ¿, ³å³ ÍÝáõݹ ¿ ï³ÉÇë Ñ»Ýó Ñáñ ½³í³ÏÇݪ îáÑÙÇ ½³í³ÏÇÝ: ºì áñ¹ÇÝ »ñµ»ù ÍÝáÕ ÙáñÁ ã¿, Ù³ÛñÝ ¿ ÉáÏ Ù³Ûñ ÍÝíáÕ ½³í³ÏÇÝ: îáÑÙÇÝÝ ¿ áñ¹ÇÝ, îáÑÙÇÝÁ ÙdzÛÝ, ù³Ý½Ç Çñ á·áõ ³ñ³ñáõÙÝ ¿ ݳ, ¨ Ýñ³ ÍÝáõݹÁª í»ñ³ÍÝáõݹ ¿ ÉáÏ Çñ ÇëÏ îáÑÙÇ Ù»ç: ºì Ù³ÛñÝ ³ÛÝù³Ýáí ¿ ëáõñµ áõ å³ßï»ÉÇ, ù³ÝÇ ½³í³ÏÇݪ îáÑÙÇ  ½³í³ÏÇÝ, îáÑÙÇ Ù»ç ÍÝáõÙ, îáÑÙáí ¿ ëÝáõÙ, îáÑÙÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ áñ¹áõÝ ½áñ³óÝáõÙ ¨ áñå»ë áñ¹áõ ѳñ³½³ï ûññ³Ý, Ñáñ îáÑÙÝ ¿ ëÝáõÙ, å³ÑáõÙ, å³Ñå³ÝáõÙ: ºì ³×áõÙ ¿ áñ¹ÇÝ Ñå³ñï ¨ áõŻժ Çñ ïáÑÙÁ áõÝÇ, ïáÑÙ³Ï³Ý ¿ ݳ ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÙáñÝ ¿ ËÝϳñÏáõÙ »ñ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:

            ö³¯éù ²Ý³ÑÇïÇÝ,

            ö³¯éù ºñ³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

            Ø³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ ³Ù»Ý ÍÝíáÕÇݪ ÅåÇïÝ»ñ áõÝÇ, ³Ù»Ý Ñ»ñáëÇݪ ѳٵáõÛñÝ»ñ áõÝÇ, ³Ù»Ý Ù»éÝáÕÇݪ ³ñóáõÝùÝ»ñ áõÝÇ:

            Â» Ù³ÝáõÏÝ Çñ ³Ýáõß ùÝÇ Ù»ç ÅåïáõÙ ¿, ÅåïáõÙ... ³Û¹ á±í ¿ Ýñ³ ùáõÝÁ ûñáñáõÙ, á±í ¿ ëÇñáõÝÇÏ »ñ³½Ý»ñ ï³ÉÇë ³ÝÙ»Õ Ù³ÝáõÏÇÝ, ³Û¹ á±í ¿ Ýñ³Ý ëÇñ³ÉÇñ ÅåïáõÙ, ¨ á±õÙ ¿ ÅåïáõÙ Ù³ÝáõÏÁ ùݳÍ: سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ, Ñ»Ýó Ùáñ Ï»ñå³ñáí, ×á×áõÙ ¿ Ýñ³Ý ù³Õóñ »ñ³½áõÙ, ѳٵáõÛñÝ»ñ ¹ñáßÙáõÙ, ûñáñ ¿ ³ëáõÙ ³ëïÕ»ñÇó ù³Õ³Í ³Ýáõß »ñ·»ñáí, ÅåïáõÙ ¿ Ýñ³Ý ³ñ¨Çó åáÏ³Í Ññ» ÅåÇïáí: ºì ùÝ³Í Ù³ÝáõÏÁ ÅåïáõÙ ¿ ëÇñáí, ÅåïáõÙ »ñç³ÝÇϪ Çñ ÙáñÝ ¿ ÅåïáõÙ, ÅåïáõÙª ³ß˳ñÑÇÝ:

            ºì û Ù³Ûñ»ñÇ áñ¹ÇÝ»ñÝ ²ñÇ Ù³ñïÇ »Ý ·ÝáõÙ â³ñÇÇ ¹ÇÙ³ó, µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇ Ñ³ÙµáõÛñÝ»ñÇ Ñ»ï سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ Ñ³ÙµáõÛñÝ ¿ ¹ñáßÙíáõÙ Ýñ³Ýó ׳ϳïÇÝ, µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇ ûñÑݳÝùÝ»ñÇ Ñ»ï سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ ûñÑݳÝùÝ ¿ Í÷áõÙ:

            ÆëÏ Ã» å³ï³ÝÇÝ ÁÝÏÝÇ ù³ç³µ³ñ ³Ñ»Õ Ù³ñïÇ Ù»ç, ٳѳóáõ í»ñùÇ ó³í»ñÇó ïÝù³... DZÝã ¿ »ñ³½áõÙ Ñ»ñáëÁ Ù»éÝáÕ: ܳ Ù³Ûñ ¿ áõ½áõÙ, Çñ ÙáñÝ ¿ ï»ÝãáõÙ, áñ ÷³ñíÇ Ýñ³Ý Çñ í»ñçÇÝ ßÝãáí, Ù³ÝÏ³Ý å»ë ÏåãÇ Ù³Ûñ³Ï³Ý ÏñÍùÇÝ, Ùáñ ³ñóáõÝùÝ»ñáí Çñ í»ñùÁ Éí³ áõ Çñ Ùáñ ·ñÏáõ٠ѳݷÇëï ùáõÝ ÙïÝÇ, ¨ Ù³ÛñÝ ûñáñÇ Çñ ùáõÝÁ Ù³Ñí³Ý: ºì ²Ý³ÑÇïÁª سÛñ ²ëïí³ÍáõÑÇÝ, áñ ³Ù»Ý ²ñÇ Ùáñ Ï»ñå³ñÁ áõÝÇ, Ù»éÝáÕ Ñ»ñáëÇ ³Õ»ñëÁ ÉëáõÙ, Ù³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáí ѳëÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý, ·ñÏáõÙ ç»ñÙ³·ÇÝ, ë»ÕÙáõÙ Çñ ÏñÍùÇÝ, Çñ ³ñóáõÝùÝ»ñáí í»ñùÁ áÕáÕáõÙ, ѳٵáõÛñáí ÏÝùáõÙ ³ãù»ñÁ Ýñ³ ¨ Ù»éÝáÕ ù³çÇ ùáõÝÁ ûñáñáõÙ: ºì Ñ»ñáëÝ ²ñÇ Çñ í»ñçÇÝ ßÝãáí »ñç³ÝÇÏ ÅåïáõÙª Çñ ÙáñÝ ¿ ÅåïáõÙ ²Ý³ÑÇïÇ Ù»ç áõ »ñ³Ý»ÉÇ Ù³Ûñ³Ï³Ý ·ñÏáõÙ ³ãù»ñÁ ÷³ÏáõÙ, á·Ç³ÝáõÙ ¿ ë÷á÷í³Í ÅåÇïáí:

            ö³¯éù ²Ý³ÑÇïÇÝ,

            ö³¯éù ê÷á÷áõÙÇÝ:

            Ø³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁª á·áõ å³Ñ³å³Ý, á·ÇÝ»ñÇ Ù³Ûñ: » Ù³ÝáõÏÝ ³ÝÙ»Õ ³Ûë ÏÛ³ÝùÇó ëå³éí³Í, Ù³Ñáí ¿ ÏÝùíáõÙ ¨ á·Ç³ÝáõÙ... ºì ·áõó» Çñá±ù ·Çß»ñÁ ³ÙµáÕç ݳ É³ó ¿ ÉÇÝáõÙ, ϳñáï ¿ ßÝãáõÙª ÙáñÇó Ëéáí³Í: سÛñÝ Ç±Ýã Çٳݳ, áñ Çñ áñ¹ÇÝ Ï³, Ù»é³Í ¿, ³Ûá, µ³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë ϳ, ϳ áñå»ë ³ÝÝÛáõÃ, Éáõë»Õ»Ý á·Ç: سÛñÝ Ç±Ýã Çٳݳ, áñ Ù»é³Í áñ¹ÇÝ Ù³ÝáõÏ ¿ª ÝÙ³Ý µáÉáñ áÕç»ñÇÝ  ¨ áÕç»ñÇ å»ë å³Ñ³ÝçÝ»ñ áõÝÇ: àñ ݳ ¿É ·ÇïÇ Ã³ËÍ»É áõ Ååï³É, ݳ ¿É áÕçÇ å»ë ϳñáï»É ·ÇïÇ, Ëéáí»É ·ÇïÇ: ܳ ¿É áÕçÇ å»ë Ë³Õ³É ¿ áõ½áõÙ, ëÇñí»É ¿ áõ½áõÙ. ݳ ¿É áÕçÇ å»ë Ù³ÛñÇÏ ¿ áõ½áõÙ...

            ºì ²Ý³ÑÇïÁ Çñ ·ÇñÏÝ ¿ ³éÝáõÙ áñµ á·ÇÝ»ñÇÝ, Ù³Ûñ³Ï³Ý ·áõÃáí ·áõñ·áõñáõÙ Ýñ³Ýó, áñ ¿É ãɳó»Ý ϳñáïÇ ó³íÇó. Çñ ÇëÏ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ëÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó, áñ ¿É ãÙñë»Ý ÓÙ»éí³ óñïÇó. Ù³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáí ëÇñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó, áñ û¨ á·Çª áñµáõÃÛáõÝ ã½·³Ý, Ù³ÛñÇÏ áõݻݳÝ, Ù³Ûñ³Ï³Ý ··í³Ýù, áñ »ñç³ÝÏ³Ý³Ý Éáõë³÷³ÛÉ á·Çù áõ ëÇñ»Ý, ëÇñ»Ý µáÉáñ áÕç»ñÇÝ, áñ Ååï³Ý ëÇñáí ÙáñÁª »ñ³½áõÙ, ·Çß»ñÁ ÷³ñí»Ý Ñáñ å³ñ³ÝáóÇÝ, Ë³Õ³Ý Ñ³ñ³½³ï »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ñ»ï: ÆëÏ Ã» ë³ñë³÷³Í Ù³ÛñÁ »ñ³½áõÙ í³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý, áñå»ë ٳѳßáõÝã ³Õ»ï³ÉÇ µáÃ, سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ, Ù³ÝáõÏÁ ·ñϳÍ, Ùáñ Ùáï ¿ ·³ÉÇë, áñ Ù³ÛñÁ ï»ëÝÇ Ååï³¹»Ù áñ¹áõÝ, ѳÙá½íÇ Ýñ³ ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ù»ç, ѳí³ï³, áñ ݳ ßáõÝã 㿠ٳѳµ»ñ, ³Ûɪ ³ÝÙ»Õ á·Ç, áñ¹ÇÝ ³ÝÙ³ñÙÇݪ ëÇñá, ϳñáïÇ ½·³óÙáõÝùáí É»óáõÝ ¨... Ù³ÛñÁ ëó÷íÇ, ¿É ãë³ñë³÷Ç áõ ëÇñÇ Ýñ³Ý áÕç ½³í³ÏÇ å»ë:

            ö³¯éù ²Ý³ÑÇïÇÝ,

            ö³¯éù êó÷áõÃÛ³ÝÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 211
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz