ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 21:27


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

Ընդամենը բաժնում: 14
Ցուցադրված է: 11-14
Էջ: « 1 2

 ºë ²ß˳ñÑÇ Ù»çª ³Ñ³ ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ: ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ »ñÏáõëÇë ѳëï³ïáõÙÝ ¿ Ù»Ïï»Õ: » »ë ÉÇݻ٠àãÝãÇ Ù»ç, ϳ٠»ë áãÇÝã ÉÇݻ٠²ß˳ñÑÇ Ù»ç, ÝáõÛÝ µ³ÝÝ ¿ª »ñÏáõëë ¿É àãÇÝã »Ýù: ÆëÏ àãÇÝãÁ ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ÅËïáõÙÝ ¿ ³ñ¹»Ý: ºñµ»ù ã»Ý ϳñáÕ Ýñ³Ýù ѳٳï»Õ»É: âÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ¨° ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ, ¨° àãÇÝã: ÈÇÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ï³°Ù ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ, ϳ°Ù àãÇÝã:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 269 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ƯÝã ÝÙ³Ý »Ý Çñ³ñ Ù³ÝáõÏÝ áõ å³åÁ: Üñ³Ýù áõÝ»Ý Çñ»Ýó ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ³ß˳ñÑÝ»ñÁ, áñ ß³ï ÝÙ³Ý »Ý Çñ³ñ: ºì Ýñ³Ýù ³é³í»É »Ý ½·áõÙ Çñ³ñ, ³é³í»É »Ý ѳëϳÝáõÙ Çñ³ñ: ¶áõó» Ñ»Ýó ¹³± ¿ ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á: ¶áõó» Ù³ÝáõÏÁ ¹»é á·Ç ¿, ÇëÏ å³åÝ ³ñ¹»±Ý á·Ç ¿. Ù³ÝáõÏÁ ¹»é ãÇ Ñ»é³ó»É á·ÇÝ»ñÇó ¨ ³é³í»É ½·áõÙ ¿ Ýñ³Ýó, å³åÝ ¿É ³ñ¹»Ý Ùáï»ó»É ¿ á·ÇÝ»ñÇÝ ¨ ³é³í»É ½·áõÙ ¿ Ýñ³Ýó: ºì ·áõó» Ù³ÝáõÏÝ áõ å³åÁ ÙÇÝã ³Û¹ ³ñ¹»Ý ѳݹÇå»±É »Ý Çñ³ñ ÏÛ³ÝùÇ áõ Ù³ÑÇ ÙÇç¨ ÇÝã-áñ ë³ÑÙ³ÝáõÙª Ù»ÏÁ áñå»ë »ñ¨áõóóáÕ á·Ç, ÇëÏ ÙÛáõëÁ áñå»ë á·Ç³óáÕ »ñ¨áõÛÃ: ¶áõó» ÏÛ³ÝùáõÙ Ýñ³Ýù å³ñ½³å»ë ÷á˳ñÇÝá±õÙ »Ý Çñ³ñ: ¶áõó» Ù³ÝáõÏÁ å³åÇ ³å³·³Ý ¿, ÇëÏ å³åÁª Ù³ÝáõÏÇ ³å³·³ÛÇ ³å³·³±Ý: ºì ³Û¹ Ù³ÝáõÏÇ ÃáéÇ Ãáé³Ý Ù»ç Ñ»Ýó ÇÝùÁª å³åÁ ÏÍÝíÇ ÝáñÇó, ¨ á·ÇÝ»ñÇ ÷á˳ϻñåÙ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ýñ³Ýù ÝáñÇó ѳݹÇå»Ýª Ù³ÝáõÏÁ áñå»ë å³å, ÇëÏ å³åÁ áñå»ë Ù³ÝáõÏ: ÆÝãá±õ ã¿: ¾É ÇÝãá±õ »Ý Ýñ³Ýù ³Û¹ù³Ý ÝÙ³Ý Çñ³ñª »ñÏáõëÇ Ù»ç ¿É ÝáõÛÝ ºë-Ý ¿ ϳñÍ»ë:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 231 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

 ÆÙ å³åÁ, å³åÇë å³åÁ, Ýñ³ å³åÁ... ³Û¹ µáÉáñÁ ݳËÝÇÝ»ñÝ »Ý ÇÙ: лÝó Ýñ³Ýù ¿É åÇïÇ ÇÙ ÃáéÁ ÉÇÝ»Ý, ÃáéÇë ÃáéÁ, Ýñ³ ÃáéÁ... àôñ»ÙÝ Ç٠ݳËÝÇù ÇÙ ·³ÉÇùÝ »Ý ݳ¨: ºì »ñµ¨Çó» »ë ÇÝùë Ýñ³Ýó ݳËÝÇÝ åÇï ÉÇÝ»Ù: ⿱ áñ ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ »Ù »ë: àñå»ë ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ, ³Ýë³ÑÙ³Ý »Ù »ë: àôñ»ÙÝ »ë ѳí»ñÅÇó »ÏáÕ ÇÙ ³ÝóÛ³ÉÝ áõÝ»Ù, »ë ÇÙ ³å³·³Ý áõÝ»Ù, áñ ·ÝáõÙ ¿ ¹»å ѳí»ñÅáõÃÛáõÝ: ºì ÇÙ ³ÝóÛ³ÉÝ áõ ³å³·³Ý ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý Çñ³ñ: Æ٠ݳËÝÇùÝ »Ý ÇÙ ³ÝóÛ³ÉÁ, Ýñ³Ýù »Ý ݳ¨ ÇÙ ³å³·³Ý: ºì »ë Ç٠ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇÙ ³ÝóÛ³ÉÝ áõ ³å³·³Ý ϳåáõÙ »Ù Çñ³ñ: ºë ÇÙ ³ÝóÛ³ÉÇó ã»Ù ϳñáÕ ½ñÏí»É, ѳϳé³Ï ¹»åùáõÙ »ë Ïí»ñ³Íí»Ù ³ÝïáÑÙÇÏ áñµÇ áõ ã»Ù Çٳݳ, áí ϳ٠ÇÝã »Ù »ë, áõñÏÇó »Ù ·³ÉÇë ¨ áõñ »Ù ·ÝáõÙ: ÆÙ ³ÝóÛ³Éáí »Ù Ñ³ëï³ïáõÙ »ë ÇÝÓ, »ë ³ÙµáÕç³ÝáõÙ »Ù Ç٠ݳËÝÇÝ»ñáí: ºì ÇÝãå»±ë ãѳí³ï³Ù Ç٠ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, »ñµ ÇÝùë »ñ»Ï ݳËÝÇ »Ù »Õ»É áõ í³ÕÁ ÝáñÇó ݳËÝÇ åÇï ÉÇÝ»Ù:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 250 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¶Çß»ñ ¿ñ, ˳í³ñ ¨ ϳñÍ»ë »ñµ»ù ãϳñ Éáõë³µ³ó ÇÙ ²ñ³ñ³ïáõÙ: ºì ˳í³ñÇ Ù»ç ÃáõÛÝÁ ìÇß³åÇ ³ÕáÃùÇ Ó¨áí ò»ÕÇë ßáõñûñÇÝ í»ñù»ñ ¿ñ µ³óáõÙ, ¨ ò»Õë ²ñǪ Çñ áõÅÁ Éù³Í, Ùáõñ³óÏ³Ý ¹³ñÓ³Í, â³ñÇÇ ½áñáõÃÛ³Ý ÷ßñ³ÝùÝ ¿ñ ÙáõñáõÙ... ºì ѳÝϳñÍ ²ñ¨±: ²Û¹ á±í ¿ ï»ë»Éª ²ñ¨Á ͳ·Ç ·Çß»ñí³ Ï»ëÇÝ, ¨ á±í ¿ ï»ë»Éª ÙáËÇñÝ»ñÇ Ù»ç Ññ¹»Ñ µéÝÏíǪ ò»Õ³Ù³ñ¹ ÍÝíÇ ¨ ³ñ¨»Éáí ì³Ñ³·ÝÇÝ Ñ³ëÝÇ, ï»ëÝÇ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ºì ²ñ³ñ³ïÇ É»éÝ»ñÇ íñ³, É»éÝ»ñÇ Ñëϳݪ ì³Ñ³·Ýáí ûÍí³Í, ÑáõñÁ ì³Ñ³·ÝÇ Çñ Ù»ç ³Ù÷á÷³Í, áñå»ë ëáõñµ å³ï·³Ù ì³Ñ³·ÝÇó ͳ·³Í ¨ ݳËÝÇÝ»ñÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ ëÝí³Íª ÜŹ»ÑÝ ¿ ѳéÝáõÙ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹, ˳í³ñÁ å³ïéáõÙ ¨ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ÈáõÛëÁ ì³Ñ³·ÝÇ Ñ³í³ïáí ë÷éáõÙ ÇÙ ²ñ³ñ³ïáõÙ: ܳ ÇÝùÁª ÜŹ»Ñ, ÇÝùݪ ²ëïí³Í³ï»ë:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 215 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

1-10 11-14
Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz