ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 14.07.2020, 09:29


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

Ընդամենը բաժնում: 14
Ցուցադրված է: 1-10
Էջ: 1 2 »

îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿ ì³Ñ³·ÝÁ /¸ñ³Ï³Ý ¾Ý»ñ·Ç³/: îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³Ý ËáñÑáõñ¹Ý ¿ Ú³Ñí³ÑÁ /´³ó³ë³Ï³Ý ¾Ý»ñ·Ç³/: ì³Õáõó ³ñ¹»Ý ÒÙ»éÝ ¿ ÇßËáõÙ îÇ»½»ñùáõÙ: ºì ºñÏñÇ íñ³ øñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÝ áõ سÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ñ½³å»ë Ú³Ñí³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 217 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ÎÛ³ÝùÁ ½·³óáõÙ ¿, ½·³óáõÙÁª ѳí³ï: гí³ïÁ ÇÙ Ù»ç ¿, ³ÛÉ á㪠ÇÝÓÝÇó ¹áõñë: ºì áñù³Ý ß³ï »Ù »ë ½·áõÙ ÇÝùë ÇÝÓ, ³Û¹ù³Ý ß³ï »Ù Ñ³í³ïáõÙ ¨ ³Û¹ù³Ý ß³ïª ³åñáõÙ: ºì û ÷áñÓáõÙ »Ù ¶»ñ³·áõÛÝÁ ½·³É, ³å³ ¶»ñ³·áõÛÝÁ ÇÙ Ù»ç ¿ ¹³ñÓÛ³É: ¸³ ͳ·áõÙÝ ¿ ÇÙ, ÇÙ ò»ÕÁ ²ñÇ, ²ñÙ³ïÝ Ç٠̳éÇ... ºë ½·áõÙ »Ù ³Û¹ µáÉáñÝ ÇÙ ¿áõÃÛ³Ý Ù»ç: ºì ³Û¹ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ÇÙ Ù»ç í»ñ³ÍÝ»É Ð³í³ïùÝ Ç٠ݳËÝÛ³óª гí³ïùÝ ²ñ¨áñ¹Û³ó áñå»ë Ýáñá· àôËï ²ñáñ¹Û³ó:  
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 251 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºëª ½·³ó³Ï³Ý µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ, ÇÙ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ´³ó³ñÓ³ÏÝ »Ù ½·áõÙ. ½·áõÙ »Ù ´ÝáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ »ë, ѳëÝáõÙ ²ñ³ñãÇÝ ÝáõÛÝ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ: ´³ó³ñÓ³ÏÁ ÙdzÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ½·³É. ³ÛÝ ×³Ý³ã»É »ñµ»ù ãÇ ÉÇÝÇ: ÆÙ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÁ ѳëáõ ¿ ÙdzÛÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇÝ: ÆëÏ ¿áõÃÛáõÝÁ ٻݳßÝáñÑÝ ¿ ÉáÏ ÇÙ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý: ø³Ý½Ç ¿áõÃÛáõÝÝ ¿ ½·áõÙ ¾áõÃÛáõÝÁ, ¨ µ³ó³ñÓ³ÏÝ ¿ ´³ó³ñÓ³ÏÁ ½·áõÙ: ºì áñù³Ý ³é³í»É »Ù ´³ó³ñÓ³ÏÁ ½·áõÙ, ³ÛÝù³Ý ³é³í»É »Ù ѳí³ïáõÙ Ýñ³Ý: ÆëÏ Ã» ´³ó³ñÓ³ÏÁ ÷áñӻ٠׳ݳã»É, ÇÙ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ùÝݳñÏ»É Ýñ³Ý, »ë ÏÏïñí»Ù Ñá·áí Ýñ³ÝÇó, »ë Ïϳëϳͻ٠¨° ÇÝÓ, ¨° Ýñ³Ý áõ ÏË××í»Ù Ï»ÕÍ áõëÙáõÝùÝ»ñÇ ³ÝѻûÃáõÃÛ³Ý Ù»ç:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 246 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ÈáõÛëÁ Ù³ñ¹áõ Ù»çª òáÉùÝ ¿ ²ñ³ÛÇ: ºì ³Û¹ ÉáõÛëÝ ÇÙ Ù»ç ÅËïáõÙ ¿ ÙáõÃÇ ËáñÑáõñ¹Á Ùé³ÛÉ ¨ ²ß˳ñÑÁ µ³óáõÙ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ϳ: ´Ûáõñ Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñ å³Ûͳé áõ íë»Ù ÇÙ ßáõñçÝ »Ý ˳ÕáõÙ, ÇÝÓ Ñ»ï »Ý Ë³ÕáõÙ: ºë ¿É Ññ³ß³ÉÇùª Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñÇ Ù»ç, »ë ¿É »Ù ˳ÕáõÙ ³ÝͳÛñ ²ß˳ñÑáõÙ ¨ ѳëÝáõÙ ÙÇÝ㨠ѻÝó ÆÝùÁª ²ñ³¯Ý: ²å³ ÷³ñíáõÙ »Ù ²ñ³ÛÇ ÏñÍùÇÝ áõ ÓáõÉíáõÙ Ýñ³Ý: ÆÙ ²ñ³ñÇãÝ ¿ ݳ, Ç٠ѳۻÉÇÝ ¿ ݳ. »ë ÇÝÓ »Ù ï»ëÝáõÙ Ýñ³ å³ïÏ»ñáõÙ: ܳ ÇÝÓ ¿ ÝÙ³Ý: ´³Ûó ݳ ÝÙ³Ý ¿ ݳ¨ µáÉáñÇÝ: ºì µáÉáñÇ ÝÙ³Ý µÝ³Ï³Ý ¿ ݳ: ºë ½·áõÙ »Ù Ýñ³ ½³ñÏ»ñÁ ëñïÇ: ºë Ýñ³ ÏñÍùÇ ç»ñÙáõÃÛáõÝÝ »Ù ½·áõÙ: ºì ݳ Ñ»Ýó ÇÙ Ù»ç ³ñ³ñáõÙ ¿ ÇÝÓ:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 250 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¸³ï³ñÏ ÏÉÇÝ»ñ ²ß˳ñÑÁ ³ñ³ñ, û سÛñ ãÉÇÝ»ñ: ¾É á±í åÇïÇ ²ëïí³ÍÝ»ñ ÍÝ»ñ, ¿É á±í åÇïÇ ²ñÇáí »ñÏÝ»ñ, á±í åÇïÇ ã³÷»ñ ó³íÁ ²ß˳ñÑÇ, ·áõÃÁ ²ß˳ñÑÇ á±í åÇïÇ ó³Ý»ñ, á±í åÇïÇ ëÝ»ñ ê»ñÁ ¶³ñáõÝùÇ... ´³Ûó ¿É DZÝã ¶³ñáõÝ, û سÛñ ãÉÇÝ»ñ: » سÛñ ãÉÇÝ»ñ, гÛñÁ DZÝ㠳ݻñ: ¶áõó» Çëϳ廱ë Ñ»Ýó ÇÝùÁ ²ñ³Ý سÛñÝ ¿ ³ñ³ñ»É ²Ý³ÑÇïÇ Ù»ç áõ Ñ»Ýó سÛñáõÃÛ³Ùµ Ï»ñï»É ¿ Ýñ³Ý áõ ÆÝùÝ ³é³çÇÝÝ ¿ Ýñ³Ý سÛñ ³Ýí³Ý»É: ¶áõó» Çëϳ廱ë سÛñÁ Ù³Ûñ ã¿ ÉáÏ. سÛñÁª ÍÝáõÙÇ ËáñÑáõñ¹ ³ÝÓϳÉÇ, åïÕ³µ»ñáõÙÇ ÙÇ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑ, ·áõÃÇ ËÝϳñÏáõÙ, ÑáõÛëÇ å³ï³ñ³·, ëÇñá Ù»Õ»¹Ç, ϳñáïÇ Ëáñ³Ý, »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý µáõÛñ: ºì Ýñ³ سÛñáõÃÛáõÝÁ ÇÝãÇ±ó ¿ Ï»ñïí³Íª ²ß˳ñÑÇ µáÉáñ ó³í»ñÇó ÙÇ ÷áõÝç, µáÉáñ ë»ñ»ñÇó ÙÇ ³ÙµáÕç ÑÛáõëí³Íù, Ñáõ½ÙáõÝùÇó ÙÇ µáõé, »ñ³½Ý»ñÇó ëáëÏáõÙÝ»ñÁ ÉáÏ, å³ïñ³ÝùÝ»ñÇ Íáí... ¹³ ¿ سÛñáõÃÛáõÝÁ:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 275 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ³ñÇãÁ Ù»ÏÝ ¿, ²ëïí³ÍÝ»ñÁª ß³ï: ºì µ³½Ù³ëïí³Í ¿ ²ß˳ñÑÁ ѳٳÛÝ: ²Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Íª ²ñ³ÛÇ àñ¹Ç, ³Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Íª Èáõë»Õ»Ý à·Ç, ³Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Í ºÃ»ñ³ÛÇÝ àôÅ: ²Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Í Çñ î»ë³ÏÝ áõÝǪ Çñ ò»ÕÁ áõÝÇ ¨ Çñ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ëÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý, ϳåáõÙ ²ñ³ÛÇÝ: ºì ³Ù»Ý ²ëïí³Í ÝÛáõÃ»Õ»Ý ï»ëùáí ϳñáÕ ¿ ÍÝí»É Ñ»Ýó Çñ ò»ÕÇ Ù»çª Çñ ò»ÕÇ Ñ³Ù³ñ:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 283 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ä³ï³Ý»ÏáõÃÛáõݪ ¶³ñáõÝÝ ²ß˳ñÑÇ: ´ÝáõÃÛ³Ý ¶³ñáõݪ Ñáñ¹³é³ï ³ÝÓñ¨, ³ñ¨ Ññ³ßáõÝã, ³ëïÕáõÝù Ååï»ñ»ë, ³Ùå»ñ ÙóٳÍ, ϳÛÍ³Ï áõ áñáï ¨ ϳåáõÛï, Ù³ùáõñ, Éáõë³ßáÕ »ñÏÇÝù áõ ³å³... »ñÏáõÝù: ´ÝáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý ¶³ñáõÝÁ Ù³ñ¹áõª ä³ï³Ý»ÏáõÃÛáõݪ ÅåÇï áõ ³ñóáõÝù, ѳí³ï áõ óËÇÍ, áõñ³ËáõÃÛáõÝ, Ëéáíù, »ñ³½³Ýù, ³å³... ѳñëݳóáõÙ:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 267 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

´³ó³ñÓ³Ï ¿ ²ñ³ñÇãÁ Ù»ñ, µ³ó³ñÓ³Ï ¿ ¨ ³Ù»Ý ³ñ³ñí³Í ³ÙµáÕç ²ß˳ñÑáõÙ: ºì µ³ó³ñÓ³ÏÁ ²ñïáí ¿ Ï»ñïíáõÙ: ²ñ³ñãÇó µËáÕ îÇ»½»ñ³Ï³Ý úñ»ÝùÝ ¿ ¹³, áñ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ á·áõ, ͳ·áõÙÇ áõ ³ñ³ñáõÙÇ: ²ñ³ñãÇ Ï³Ùùáí ØÇÑñÁ µÛáõñ³ãÛ³ª ÇÝùÝ ²ñïÇ ²ëïí³Í, ÇÝùÁ ²ñï³í³½¹, ÇÝùÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ úñ»ÝùÁ ²ñïÇ µ³ñÓñ »ñÏÝùáõÙ áõ »ñÏñÇ íñ³: ºì ·Çß»ñ-ó»ñ»Ï ÑëÏáõÙ ¿ ³Ýí»ñç ²ñïÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ³ÝÑáõÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 199 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºë »Ùª ³ÝѳïÁ ²ñÇ î»ë³ÏǪ ÇÙ ²ñÇ ò»ÕÇ ÙÇ Ù³ëÝÇÏÝ »Ù »ë: ºì »ë Ñ»Ýó ÇÙ Ù»ç ÇÙ ò»ÕÝ »Ù ÏñáõÙ, ò»ÕÇë áñ³ÏÝ»ñÝ ÇÙ Ù»ç »Ý »ñÏÝáõÙ: ´³Ûó »ë ã·Çï»Ùª ³ñųÝDZù ¿ ¹³, û± ÉáÏ ï³é³å³Ýù: ⿱ áñ µÝ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí ò»Õ»ñ ³åñáõÙ »Ý Ù»Ïï»Õª ³ëáõÝ, áã ³ëáõÝ, ß³ñÅáõÝ, áã ß³ñÅáõÝ, ëï»ÕÍáÕ, áã ëï»ÕÍáÕ...  ºì ³Û¹ µáÉáñÁ ÝáõÛÝ »ñÏñÇ íñ³, ÝáõÛÝ »ñÏÝùÇ ï³Ï. ÝáõÛÝ ³ñ¨Ý ¿ µáÉáñÇÝ ÅåïáõÙ, ¨ ÝáõÛÝ ³ëïÕ»ñÝ »Ý ûñáñáõÙ Ýñ³Ýó: ²Ù»ÝùÁ Çñ»Ýó å»ïùáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý, ³Ù»ÝùÁ Çñ»Ýó ½áñáõÃÛáõÝÝ áõݻݪ ݳ¨ سñ¹Ï³ÛÇÝ ò»Õ»ñÁ µ³½áõÙ: ²Ûá, µ³Ûó ÇÝãá±õ, ÇÝãá±õ ¿ ÙdzÛÝ ²ñÇÝ ï³é³åáõÙ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãá±õ ¿ ÙdzÛÝ ²ñÇÝ ³ñ³ñáõÙ:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 250 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï Çñ àñ³ÏÝ áõÝÇ, ³Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï Çñ ͳ·áõÙÝ áõÝÇ, ³Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï Çñ ´Ý³ÏÝ áõÝÇ ¨ ³ñÙ³ïÝ áõÝÇ Ñ»Ýó Çñ ´Ý³ÏáõÙ: гÛñÁ Çñ áñ¹áõÝ Ùáñ Ù»ç ³ñ³ñáõÙ, Ù³ÛñÝ ¿É Ñáñ áñ¹áõÝ Çñ Ù»ç ¿ ÏñáõÙ ¨ ³å³ ÍÝáõÙ: àôñ»Ùݪ û ѳÛñë ³ñ³ñáÕÝ ¿ ÇÙ, Ù³Ûñë ¿Éª ï»ÕÝ ¿ ³ñ³ñٳݪ ³ñ³ñ³ïÝ ¿ ÇÙ:
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Դիտումներ` 260 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

1-10 11-14
Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz