ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 03:07


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

զ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐԻ

1.      ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ²ñ³ÛÇó µËáÕ ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ »Ýª ²êî /·»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹/ - ì - ²Ì /å³Ñ»É/ª ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ý Çñ Ù»ç ÏñáÕ:

2.            ºì ³Ù»Ý ²ëïí³Í Çñ Ù»ç ÏñáõÙ ¿ µÝ³Ï³Ý áñ¨¿ ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹ª êÇñá, ¼áñáõÃÛ³Ý, ÆÙ³ëïáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝ:

3.            ºì ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ÇÝã-áñ í»ñ³ó³Ï³Ý, ·»ñµÝ³Ï³Ý ϳ٠»ñ¨³Ï³Û³Ï³Ý ѳëϳóáõÃÛáõÝ ã»Ý. Ýñ³Ýù µÝ³Ï³Ý ϻݹ³ÝÇ î»ë³Ï »Ý, áñ ³åñáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ùµ, ÇÝã ¨ ÙÛáõë µÝ³Ï³Ý î»ë³ÏÝ»ñÁ:

4.            ²ñ³ñÇãÁ ¨° Ðáõñ ¿, ¨° ú¹, ¨° æáõñ, ¨° ÐáÕ:  ºì ³ÙµáÕç ´ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ñ³ñã³Ï³Ý ³Û¹ ãáñë ï³ññ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ:

5.            ÐáõñÝ áõ ú¹Á ²ñ³ñãÇ Ñá·¨áñ, ½·³ó³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, ÇëÏ ÐáÕÝ áõ æáõñÁª ÝÛáõóϳÝ:  ºì ³Û¹ µáÉáñÁ ³Ù»Ý³µ³½Ù³½³Ý ѳñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ´ÝáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³µ³½Ù³½³Ý î»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»çª ëïáñÇÝÇó ÙÇÝ㨠³Ù»Ý³µ³ñÓñÁ:

6.            ºì û ù³ñÁ ³Ù»Ý³ëïáñÇÝ î»ë³ÏÝ ¿, áõñ µ³ó³ñÓ³Ï ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÐáÕÇ ï³ññÁ ¨ ã»Ý ÝϳïíáõÙ ÙÛáõë ï³ññ»ñÁ, ³å³ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ϻݹ³ÝÇ î»ë³ÏÝ »Ý, áñáÝó Ù»ç ÐáõñÇ ¨ ú¹Ç ï³ññ»ñÝ »Ý µ³ó³ñÓ³Ï ·»ñ³½³ÝóáõÙ, ÇëÏ ÐáÕÇ ¨ æñÇ ï³ññ»ñÁ ѳëÝáõÙ »Ý Ýí³½³·áõÛÝÇ:

7.            ºì ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç ß³ï µ³ñÓñ ¿ ½·³ó³Ï³Ý, ÉÇóù³ÛÇÝ áñ³ÏÁ ¨ ß³ï Ýí³½ ¿ ÝÛáõÃ³Ï³Ý áñ³ÏÁ:  ºì ³Û¹ ·»ñѽáñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ Ù³ñ¹Á å³ñ½³å»ë Ç íÇ׳ÏÇ ã¿ ï»ëÝ»Éáõ:

8.            ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ »Ý, µ³Ûó ·»ñѽáñ »Ý ¨ ϳñáÕ »Ý Ý»ñ·áñÍ»É µÝ³Ï³Ý µáÉáñ î»ë³ÏÝ»ñÇ íñ³, ݳ¨ª Ù³ñ¹áõ:

9.            ´³Ûó ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ´ÝáõÃÛ³Ý î»ë³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ ËÇëï Áݹ·Íí³Í ³Ýçñå»ï ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ¨ »ñÏáõ Çñ³ñÇó Ñ»éáõ î»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ ÙÇßï ÙÇç³ÝÏÛ³É î»ë³ÏÝ»ñ ϳÝ:

10.        ºì ²ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇç¨ ³Ýçñå»ïÁ ß³ï Ëáñ ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» ãÉÇÝ»ÇÝ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ:

11.        ºì áñå»ë ²ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇç¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É î»ë³Ï, ²ñ³ñÇãÁ ³ñ³ñ»É ¿ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹áõÝ:

12.        ºì ²ñ³ÛÇó ³ñ³ñí³Í п· ²ñÇÇ ë»ñáõݹݻñÁ, áñ ÏáãíáõÙ »Ý гÛù ϳ٠²ñÙ»Ý, áñå»ë ³ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ, ÙÇç³ÝÏÛ³É î»ë³Ï »Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇç¨, Çñ»Ýó Ù»ç Ïñ»Éáí ¨° ³ëïí³Í³ÛÇÝÁ, ¨° Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÁ:

13.        ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë µÝ³Ï³Ý ¿³ÏÝ»ñ »Ý ¨ Çñ»Ýó Ù»ç, ûÏáõ½ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷áí, µ³Ûó áõÝ»Ý ÐáÕÇ áõ æñÇ ï³ññ»ñ ¨, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ²ëïí³ÍÝ»ñÝ áõÝ»Ý áñáß³ÏÇ Ï»ñå³ñ³Ýù ¨ ³ÛÝù³Ý ¿É ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ ã»Ý, ·áÝ» ²ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

14.        ºì ÙdzÛÝ ²ñÇÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ï»ëÝ»É ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, ÙdzÛÝ ²ñÇÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ѳñ³µ»ñí»É Ýñ³Ýó Ñ»ï, ù³Ý½Ç Çñ»Ýù ³ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, ÙǨÝáõÛÝ Í³·áõÙÁ áõÝ»Ý ¨ áñ³Ï³å»ë ß³ï Ùáï »Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

15.        ÆëÏ ÑáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÁ áñ³Ï³å»ë ß³ï Ñ»éáõ »Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇó ¨ ÙdzÛÝ ÏñáõÙ »Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ÙdzÏáÕÙ³ÝÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ýó íñ³, ³é³Ýó ÷á˳¹³ñÓ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý:  ºì îÇï³ÝÝ»ñÁ ã»Ý ׳ݳãáõÙ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: Üñ³Ýù ÙdzÛÝ ½·áõÙ »Ý ÇÝã-áñ Ý»ñ·áñÍáÕ ÙÇ àôÅ. ¨ ³Û¹ Ý»ñ·áñÍáÕ àôÅÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ Ïáõéù »Ý ëï»ÕÍáõÙ áõ »ñÏñå³·áõÙ Ýñ³Ý:

16.        ºì ²ñÇÝ»ñÇ Ñݳ·áõÛÝ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ, áñ µÝ³Ï³Ý ¿ÇÝ, áñ ½·áõÙ ¿ÇÝ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ½·áõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó áñå»ë ²ñáñ¹Ç, ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ ѳñ³µ»ñíáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó Ñ»ï:

17.        ²Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Íª ²ñ³ÛÇ áñ¹Ç, ³Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Íª Éáõë»Õ»Ý á·Ç, ³Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Íª »Ã»ñ³ÛÇÝ áõÅ, ³Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Íª ³ÝÙ³Ñ ½áñáõÃÛáõÝ, ³Ù»Ý ÙÇ ²ëïí³Íª ·»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹:

18.        ºì ²ëïí³ÍÝ»ñÝ »Ý ²ñ³ÛÇ Ï³ÙùÁ ѳëï³ïáõÙ ³ÙµáÕç ²ß˳ñÑáõÙ, Ñáí³Ý³íáñáõÙ ³Ù»Ý ÙÇ ß³ñÅáõÙ, ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ½·³óáÕáõÃÛáõÝ, ϳÙù, ÙÇïù, áõÅ:  

19.        ø³ÝDZ ²ëïí³Í ϳª Ù»Ýù ã·Çï»Ýù: Ø»Ýù ׳ݳãáõÙ »Ýù ³ÛÝù³Ý ²ëïí³Í, áñù³Ý ·»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»Ýù Ù»ñ Ù»ç. ¨ ׳ݳãáõÙ »Ýù ³ÛÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, áñáÝù ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ý Ù»½ Ñ»ï, ¨ áñáÝó Ñ»ï Ù»Ýù »Ýù ѳñ³µ»ñíáõÙ:

20.        Ø»Ýù ׳ݳãáõÙ »Ýù ¨° Ù»½ Ñáí³Ý³íáñáÕ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, ¨° Ù»½ íݳëáÕ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

21.        ²ñÇÝ»ñÇÝ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁª سÛñÁ µáÉáñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ ²ñÇÝ»ñÇ:

22.        ²ñÇÝ»ñÇÝ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ Ðáõñ-²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÁª ²ñ³ÛÇ ³Ù»Ý³½áñ»Õ àñ¹ÇÝ ¨ »Õµ³ÛñÁ Ù»ñ ݳ˳ѳÛñ г۷ ²ñÇÇ:

23.        ²ñÇÝ»ñÇÝ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ ²ëïÕÇÏÁª ²ëïí³ÍáõÑÇÝ ¶»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ¨ êÇñá, ùáõÛñÁ Ù»ñ ݳ˳ѳÛñ г۷ ²ñÇÇ:

24.        ²ñÇÝ»ñÇÝ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ ²ñï³í³½¹ ØÇÑñÁ, áñÝ ³ëïí³Í³¹Çñ ûñ»ÝùÝ»ñÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç ¨ áñ »Õµ³ÛñÝ ¿ Ù»ñ ݳ˳ѳÛñ г۷ ²ñÇÇ:

25.        ²ñÇÝ»ñÇÝ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í îÇñÁª ÇÙ³ëïáõÝ »Õµ³ÛñÁ Ù»ñ ݳ˳ѳÛñ г۷ ²ñÇÇ:

26.        ²ñÇÝ»ñÇ ÃßݳÙÇÝ»ñÝ »Ý Øé³ÛÉÇ ²ëïí³Í ìÇß³åÁ ¨ êïáñ·»ïÝÛ³ ²ëïí³Í Ú³Ñí³ÑÁ:

27.        â³ñ ¿ ìÇß³åÁ ¨ Ëáñ³Ù³ÝÏ ¿ Ú³Ñí³ÑÁ. ¨ ²ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù ·áñÍáõÙ »Ý ѳٳï»Õª Ëáñ³Ù³ÝÏ ã³ñáõÃÛ³Ùµ:

28.        Üñ³Ýù ³ïáõÙ »Ý ÉáõÛëÝ áõ ³ñ³ñáõÙÁ. ³ïáõÙ »Ý ³ñ³ñáÕ ²ñÇÝ»ñÇÝ ¨ ³ïáõÙ »Ý ÈáõÛëÇ å³Ñ³å³Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ:

29.        ²ñÇÝ»ñÇ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ³ñ³ñáõÙÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ, ÇëÏ â³ñÇ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ áõ½áõÙ »Ý ÏáñÍ³Ý»É ³ñ³ñáõÙÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ:

30.        ºì Ñ»Ýó »ñÏñÇ íñ³ Ñ³×³Ë ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ñï ¿ ÉÇÝáõÙª ²ñÇÝ»ñÇ áõ â³ñÇÝ»ñÇ ³ãù»ñÇ ³é³ç:

31.        ºì ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ½áñ³íáñ »Ý Ù»ñ ѳí³ïùáí: ⿱ áñ ÷á˳¹³ñÓ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï»Ýë³ÑáõñÇ ÷á˳¹³ñÓ ëÝáõÙ ¿ å³ÛٳݳíáñáõÙ:

32.        Ð³ñ³µ»ñí»Éáí Ù»ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï, Ù»Ýù Ýñ³ÝóÇó Ï»Ýë³Ñáõñ »Ýù ëÝíáõÙ ¨ ÷á˳¹³ñÓ³µ³ñ Ù»Ýù Ýñ³Ýó »Ýù ëÝáõÙ: ²Û¹ ÁÝóóùáõÙ ½áñ³ÝáõÙ »Ýù ¨° Ù»Ýù, ¨° ²ëïí³ÍÝ»ñÁ Ù»ñ:

33.        ´³Ûó »ñµ Ù»Ýù ã»Ýù ѳñ³µ»ñíáõÙ Ù»ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï, Ù»Ýù ã»Ýù ëÝíáõÙ Ýñ³ÝóÇó ¨ ã»Ýù ëÝáõÙ Ýñ³Ýó. ¨° Ù»Ýù »Ýù ïϳñ³ÝáõÙ, ¨° ²ëïí³ÍÝ»ñÁ:

34.        ºì â³ñÇ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ½áñ³ÝáõÙ »Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ù»Ýù Ù»ñÅáõÙ »Ýù ÈáõÛëÁ ¨ Ù»ñ Ñá·ÇÝ áõ ³ãù»ñÁ Ùé³ÛÉáí »Ýù å³ïáõÙ: Ø»Ýù Ù»ñ Ï»Ýë³Ñáõñáí ëÝáõÙ »Ýù â³ñÇ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ. µ³Ûó Ýñ³Ýù ÷á˳¹³ñÓ³µ³ñ ã»Ý ëÝáõÙ Ù»½: Üñ³Ýù ½áñ³ÝáõÙ »Ý Ù»½³Ýáí ¨ ½áñ³óÝáõÙ »Ý â³ñÇ îÇï³ÝÝ»ñÇÝ. ¨ ³å³ Ù»ñ ¹»Ù »Ý ·áñÍáõ٠ѳٳï»Õ ½áñáõÃÛ³Ùµ, ¨ Ù»Ýù ³é³í»É ïϳñ³ÝáõÙ »Ýù:

35.        àñù³Ý Ù»Ýù ѳí³ï³Ýù Ù»ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ ѳñ³µ»ñí»Ýù Ýñ³Ýó Ñ»ï, ³ÛÝù³Ý Ýñ³Ýù ½áñ³íáñ ÏÉÇÝ»Ý:

36.        àñù³Ý ½áñ³íáñ ÉÇÝ»Ý Ù»ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ, ³ÛÝù³Ý ½áñ³íáñ ëÝáõݹ Ïï³Ý Ù»½:

37.        àñù³Ý ½áñ³íáñ ëÝáõݹ ï³Ý Ù»½ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ, ³ÛÝù³Ý ½áñ³íáñ ÏÉÇÝ»Ýù Ù»Ýù:

38.        àñù³Ý ½áñ³íáñ ÉÇÝ»Ýù Ù»Ýù, ³ÛÝù³Ý ³é³í»É Ͻ·³Ýù Ù»ñ ³ñ³ñã³Ï³Ý ͳ·áõÙÁ:

39.        àñù³Ý ³é³í»É Ù»Ýù ½·³Ýù Ù»½ áñå»ë ²ëïí³Í³Ù³ñ¹, ³ÛÝù³Ý ã»Ýù í³Ë»Ý³ â³ñÇ ²ëïí³ÍÝ»ñÇó:

40.        àñù³Ý ãí³Ë»Ý³Ýù â³ñÇ ²ëïí³ÍÝ»ñÇó, ³ÛÝù³Ý ã»Ýù »ñÏñå³·Ç Ýñ³Ýó áõ ã»Ýù ëÝÇ Ýñ³Ýó:

41.        ºì áñù³Ý ãëÝ»Ýù â³ñÇ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, ³ÛÝù³Ý Ýñ³Ýù Ïïϳñ³Ý³Ý ¨ ã»Ý ϳñáÕ íݳë»É Ù»½:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 250
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz