ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:39


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

ը. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍԻՐՈ

1.            ºì ²ëïÕÇÏÝ ¿ êÇñá ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹ª ²êî /¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹/ ²Ô /ë»ñ, ѳ׻ÉÇ/ª ²êî-²/À/Ô-ÆÎ:

2.            ²ñ³ñãÇó ¿ ·³ÉÇë ê»ñÁ:  ²ñ³ñÇãÁ, ³Ýí»ñç ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ùµ Çñ µáÉáñ î»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»ç, Çñ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ:

3.            ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ÑÇÙùÝ ¿ ê»ñÁ. ë»ñáõÙÇ Ï»Ýë³ÕµÛáõñÝ ¿ ê»ñÁ:

4.            ²ñ³ñÇãÁ Çñ µáÉáñ µÝ³Ï³Ý î»ë³ÏÝ»ñáí ¿ ³ÙµáÕç³ÝáõÙ, ¨ Çñ î»ë³ÏÝ»ñÇÝ Ý³ áñáÝáõÙ ¿ ³Ýí»ñç. ܳ Çñ µáÉáñ î»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»ç Çñ ³ñÛáõÝÝ ¿ ½·áõÙ, Çñ á·ÇÝ ¿ ½·áõÙ, Çñ áñ³ÏÝ»ñÝ ¿ ½·áõÙ:  Ü³ ëÇñáõÙ ¿ µáÉáñÇÝ, å³Ñå³ÝáõÙ ¿ µáÉáñÇÝ, Ýáñá·áõÙ ¿ µáÉáñÇÝ, ½áñ³óÝáõÙ ¿ µáÉáñÇÝ ¨ ³Û¹ µáÉáñáí Çñ ѳí»ñÅáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ:

5.            ²Ù»ÝÁ ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ²ñ³ñãÇ ²ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ë»ñ »Ý ¨ Çñ³Ýóáí ³ÙµáÕç³óÝáõÙ »Ý ²ñ³ñãÇÝ:  ºì Çñ ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ùµ ²ñ³ñÇãÁ Ùßï³å»ë Çñ ê»ñÝ ¿ Ýáñá·áõÙ Çñ µáÉáñ µÝ³Ï³Ý Ù³ë»ñÇ Ù»ç:

6.            ºì ²ñ³ñã³Ï³Ý ê»ñÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ µáÉáñ µÝ³Ï³Ý î»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»ç. ͳé»ñÁ ëÇñáí »Ý Í³ÕÏáõÙ, ͳÕÇÏÁ ëÇñáí ¿ µ³óíáõÙ, ³ñ»·Á ëÇñáí ¿ ͳ·áõÙ, ÃÇûéÁ ëÇñáí ¿ ׳ËñáõÙ, ëÇñáí »Ý ëÇñáõÙ ²ñÇÝ»ñÁ:

7.            ²ñ³ñã³Ï³Ý ßÝáñÑ ¿ ë»ñÁ. ÏÛ³ÝùÇ ×³é³·áõÙÝ ¿ ë»ñÁ. ë»ñáõÙÇ Ï»Ýë³ÕµÛáõñÝ ¿ ë»ñÁ. û ë»ñ ãÉÇÝ»ñª ÏÛ³Ýù ã¿ñ ÉÇÝÇ, Ù³ñ¹ ã¿ñ ÉÇÝÇ, Ù³ñ¹Á ã¿ñ ëÇñÇ, ã¿ñ ³ñ³ñÇ, ã¿ñ ËݳÛÇ, ã¿ñ ³÷ëáëÇ, ¨ ³ß˳ñÑÝ ³ñ³ñ ëå³ÝÇã ³í»ñáõÙáí ÏÏáñͳݻñ Çñ»Ý, ¨ ³ß˳ñÑ ã¿ñ ÉÇÝÇ:

8.            Ð³ëï³ï»Éáí ë»ñÁ ÇÙ Ù»ç, гÛñ ²ñ³Ý ÇÙ ºê-Á µ³Å³Ý»É ¿ µ³½Ù³ÃÇí ºë-»ñÇ:  ºì ³Û¹ µáÉáñÁ ºë »Ù, ÇÙ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ë»ñÝ »Ý ï³ñµ»ñ ³ÝѳïÝ»ñÇ Ù»ç:  ºì ³Û¹ µáÉáñÁ ÇÙÝ »Ý, »ë Ýñ³Ýó Ù»ç »Ù ³åñáõÙ áõ Ýñ³Ýóáí »Ù ³åñáõÙ:

9.            Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »ë Ùßï³å»ë áñáÝáõÙ »Ù ÇÙ ºê-Ç ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ ¨ áñáÝáõÙ »Ù ï³ñµ»ñ ³ÝѳïÝ»ñÇ Ù»ç:

10.        ºë ϳ٠ÇÙ »Õµáñ Ù»ç, ÇÙ ½³í³ÏÇ Ù»ç, Ç٠ѳñ¨³ÝÇ Ù»ç, ÁÝÏ»ñáç Ù»ç, ÇÙ µÝ³ß˳ñÑÇ Ù»çª Í³é áõ ͳÕÏÇ, ÑáÕ áõ ³ñ»·Ç Ù»ç:  ²Û¹ µáÉáñÁ ÇÙ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ë»ñÝ »Ý:  ºì ³ÙµáÕç³Ý³Éáí ÙdzÛÝ »ë Ïѳëݻ٠ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý, Ïѳëݻ٠³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ Ïѳëï³ï»Ù ÇÙ µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ:

11.        ê»ñÁª ¹³ ºë-Ç ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý áñáÝáõÙÝ ¿. ¹³ ë»ñÝ ¿ ¹»åÇ ÇÝùÝ Çñ»Ýª Çñ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç:  ºë ÇÝùë ÇÝÓ ï»ëÝáõÙ »Ù µáÉáñÇ Ù»ç, áñ ÇÙÝ »Ý, áñ ÇÝùë »Ù:  ºì »ë ÝíÇñíáõÙ »Ù Ýñ³Ýó, å³Ñå³ÝáõÙ »Ù Ýñ³Ýó, ϳñáïáõÙ »Ù Ýñ³Ýó, ½áñ³óÝáõÙ »Ù Ýñ³Ýó:

12.        ê»ñÁ ³ñÛ³Ý Ï³Ýã ¿, áñáí »ë ½·áõÙ »Ù ÇÙ ³ñÛáõÝÁ ѳñ³½³ïÇë Ù»ç:

13.        à¯í, ²ñÇ Ð³°Û, ÙDZû ¹áõ ÇÝÓ ã»ë ׳ݳãáõÙ. »ë ¹áõ »Ù, ÇÙ Ù»ç ùá ³ñÛáõÝÁ ϳ, ùá Ù»ç ¿Éª ÇÙ. »ë ùá ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ »Ù, ¹áõª ÇÙ:  ºÃ» ¹áõ ÇÙ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ëÁ ã»ë, ³å³ ÇÝãá±õ ¿ ÇÙ ³ñÛáõÝÁ ùá Ù»ç:

14.        Â» »ë ëÇñáõÙ »Ù ÇÙ ³ñÛáõÝÁ, ¹áõ ¿É ëÇñáõÙ »ë ùá ³ñÛáõÝÁ, áõñ»ÙÝ Ù»Ýù ëÇñáõÙ »Ýù ÝáõÛÝ ³ñÛáõÝÁ, áñ ϳ ÇÙ ¨ ùá Ù»ç. »ë ÇÙ Ù»ç ëÇñáõÙ »Ù ùá ³ñÛáõÝÁ, ¹áõ ùá Ù»ç ëÇñáõÙ »ë ÇÙ ³ñÛáõÝÁ. ¿É ÇÝãå»±ë ϳñáÕ »Ýù Ù»Ýù ãëÇñ»É Çñ³ñ:

15.        ê»ñÁ ³ñÛ³Ý ¨ á·áõ ÙdzëÝáõÃÛáõÝ ¿ª å³ïϳݻÉáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ. ëÇñ»É, ÏÝ߳ݳϻª ½·³óÙáõÝùÝ»ñáí ϳåí»É ѳñ³½³ï ³ÙµáÕçáõÃÛ³ÝÁ:

16.        êÇñ»É, ÏÝ߳ݳϻª ½·³óÙáõÝùÝ»ñáí ßáß³÷»É ѳñ³½³ïÇ ßáõÝãÁ, Ýñ³ á·ÇÝ, Ýñ³ ÏÛ³ÝùÁ ¨ ³Û¹ µáÉáñÇ Ù»ç ½·³É Çñ»Ý:

17.        êÇñ»É, ÏÝ߳ݳϻª ½·³óÙáõÝùÝ»ñáí ßáß³÷»É Çñ î»ë³ÏÇ ¿áõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ³ñÛáõÝÁ, Ýñ³ á·ÇÝ ¨ ¹ñ³Ýó Ù»ç ½·³É Çñ»Ý:

18.        êÇñ»É, ÏÝ߳ݳϻª ½·³É Çñ Ù»ç ²ñ³ÛÇ ³ñÛáõÝÁ ¨ ½·³É Çñ»Ý ÙdzÓáõÉí³Í ³ÛÝ ³Ù»ÝÇÝ, ÇÝã ²ñ³ÛÇó ¿ ·³ÉÇëª ´ÝáõÃÛ³ÝÁ, ѳÛñ»ÝÇ ÑáÕÇÝ, ³ñ»·ÇÝ, çñÇÝ, ù³ñÇÝ, ͳé áõ ͳÕÏÇÝ, Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ áõ ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÇÝ ¨ ½·³É Çñ»Ý Ýñ³Ýó Ù»ç áõ Ýñ³Ýó ÙÇçáóáí, Çñ ·áÛáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ýó Ù»ç ï»ëÝ»É, Çñ ½áñáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ýó Ù»ç áõݻݳÉ:

19.        Æñ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ²ñÇÇ ë»ñÁ, ¨ ë»ñÝ ¿ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÁ:  Æñ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ ã½·³óáÕ ²ñÇÝ ³Ýϳï³ñ ¿ áõ ³ÝÉdzñÅ»ù. ݳ ãÇ Ï³ñáÕ ë»ñ áõÝ»Ý³É ¨ ãÇ Ï³ñáÕ »ñç³ÝÇÏ ÉÇÝ»É:

20.        ê»ñÝ ¿ ²ñÇ ù³ç»ñÇÝ ÙÕáõÙ Ëǽ³ËáõÙÝ»ñÇ. ë»ñÝ ¿ ³ÝÓݳ½áÑáõÃÛ³Ý ÏáãáõÙ. ë»ñÝ ¿ å³Ñå³Ýáõ٠гÛñ»ÝÇùÁ. ë»ñÝ ¿ ËݳÙáõÙ »ñ»Ë³ÛÇÝ. ë»ñÝ ¿ ·áõñ·áõñáõÙ ÍÝáÕÇÝ ¨ ë»ñÝ ¿ ÙÕáõÙ ¹»åÇ Çñ³ñ ²ñÇÝ»ñÇ ëñï»ñÝ áõ Ñá·ÇÝ»ñÁ:

21.        ºì î»ë³ÏÁ ³ÛÝù³Ý ½áñ³íáñ ¿ áõ ³ÙµáÕç³Ï³Ý, áñù³Ý Ýñ³ Ù»ç áõÅ»Õ ¿ ê»ñÁ  áñå»ë ²ñ³ñã³Ï³Ý ßÝáñÑ:

22.        ê»ñ ¨ ¼áñáõÃÛáõݪ Ñ»Ýó ßÝáñÑÝ ²ñ³ÛÇ, ê»ñ ¨ ¼áñáõÃÛáõݪ ¶³ñáõÝÝ ²ß˳ñÑÇ, ËáñÑáõñ¹Á µ³ñáõ ¨ ³ñ³ñáõÙÇ. ê»ñ ¨ ¼áñáõÃÛáõݪ áõÅ ÉÇÝ»ÉáõÃ۳ݪ Çñ³ñ Éñ³óÝáÕ ¨ Çñ³ñ Ï»ñïáÕ. Çñ³ñÇó ³ÝÏ³Ë ÉÇÝ»É ã»Ý ϳñáÕ:

23.        ê»ñÝ ³é³Ýó ¼áñáõÃÛ³Ý ÏáñͳÝíáÕ ¿. ¼áñáõÃÛáõÝÝ ³é³Ýó êÇñá ÏáñͳÝáÕ ¿. êÇñá ¨ ¼áñáõÃÛ³Ý ÙdzëÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ÉáÏ ËáñÑáõñ¹Á ÏÛ³ÝùÇ:

24.        ºì û ì³Ñ³·Ý ¿ ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í, ³å³ ²ëïÕÇÏÝ ¿ ê»ñÁ ¼áñáõÃÛ³Ý. ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ý àôÅÁ ê»ñÝ ¿ ²ëïÕÇÏÇ:

25.        ¼áñáõÃÛ³Ý ÐáõñÁ êÇñáí ¿ í³éíáõÙ:  ºì û Ù»éÝÇ ²ëïÕÇÏÇ ê»ñÁ ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç, Ýñ³Ýó Ù»ç ÏÙ³ñÇ ÐáõñÁ ì³Ñ³·ÝÇ. ²ñÇÝ»ñÁ ã»Ý ½·³ ì³Ñ³·ÝÇÝ, ã»Ý ϳÝãÇ Ýñ³Ý, ¨ ì³Ñ³·ÝÁ ³Ý½áñ ÏÉÇÝÇ å³ßïå³Ý»É ²ñÇÝ»ñÇÝ:

26.        ºì û ²ñÇÝ»ñÁ áõñ³Ý³Ý ²ëïÕÇÏÇÝ, ÏÛ³ÝùÇ ëÇñá ÷á˳ñ»Ý ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç Ïѳëï³ïíÇ ³ï»ÉáõÃÛ³Ý ë»ñÁ, Ù³Ñí³Ý ë»ñÁ, ³ÝѳݹáõñÅáճϳÝáõÃÛ³Ý ë»ñÁ. Ïí»ñ³Ý³ ÅåÇïÁ, Ïí»ñ³Ý³ »ñ·Ý áõ å³ñÁ, ÏÇÝÁ Ϲ³íÇ ³ÙáõëÝáõÝ, ÍÝáÕÁ ÏÉùÇ ½³í³ÏÇÝ, »Õµ³Ûñ Çñ »Õµáñ ¹»Ù ëáõñ Ïå³ñ½Ç áõ ÏËñÇ Ýñ³ ÏáõñÍùÁ:

27.        ºñµ ê»ñÁ í»ñ³Ý³ ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç, ²ñÇÝ»ñÝ ³Ûɨë ã»Ý ëÇñÇ, ã»Ý áñáÝÇ, ã»Ý ³ÙµáÕç³Ý³, Çñ»Ýó ³Ýϳï³ñáõÃÛ³Ùµ ϳï»Ý Ñ»Ýó Çñ»Ýó, Çñ»Ýó ³ñÇáõÃÛáõÝÁ ÏÑ³É³Í»Ý Çñ»Ýó Ù»ç áõ Ïïϳñ³Ý³Ý. ¨ â³ñÇ ìÇß³åÁ ÏïÇñÇ Ýñ³Ýó:

28.        ²ñ³ñã³Ï³Ý êÇñá ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿ Ù»ñ ë»ñÁ. ºì ²ñ³ñÇãÝ ¿ Ùßï³å»ë ëÝáõÙ áõ Ýáñá·áõÙ Ù»ñ ë»ñÁ Ù»ñ Ù»ç:

29.        ºì ì³ñ¹³í³éÝ ¿ ²ñ³ñã³Ï³Ý êÇñá Üáñá·áõÙÁ Ù»ñ Ù»çª ì /·»ñ³·áõÛÝ/ - ²ð¸ /ëÇñá ËáñÑáõñ¹/ - ì²è /í³éí»É, ûÍí»É/ª ¶»ñ³·áõÛÝ êÇñá ÊáñÑñ¹áí ûÍí»É:

30.        ºì ²ëïÕÇÏÝ ¿ ì³ñ¹³Ù³ïݪ ì³ñ¹ /·»ñ³·áõÛÝ êÇñá ÊáñÑáõñ¹/ -سïÝ /å³Ñ»É, å³Ñå³Ý»É/ª ¶»ñ³·áõÛÝ êÇñá ÊáñÑáõñ¹Á ä³Ñå³ÝáÕ:

31.        ºì ²ëïÕÇÏÝ ¿ ²ñ³ñã³Ï³Ýª ¶»ñ³·áõÛÝ, êÇñá ÊáñÑáõñ¹Á. ²ß˳ñÑÇ µáÉáñ ·»Õ»óÇÏÝ»ñáí ¿ Ï»ñïí³Í ²ëïÕÇÏÁª ³ñ»·Çó ÙÇ ßáÕ, ÉáõëÝÛ³ÏÇóª óËÇÍ, ³ëïÕ»ñÇóª ÅåÇï, Ù³ùñáõÃÛáõݪ »ñÏÝÇó, Ñáõ½ÙáõÝùÁª »ñÏñÇó, ݳ½³ÝùÁª ÑáíÇó, ѳé³ãÁª ÑáÕÙÇó, ϳñϳãÁª ³éíÇó, ³ÝÓñ¨Çóª ³ñóáõÝù, ¹³ßï»ñÇóª Ñ»½³Ýù, É»éÝÇóª Ñå³ñï³Ýù:

32.        ²ëïÕÇÏÁª ê»ñÝ ¿ ÏÛ³ÝùǪ ·»ñ³·áõÛÝ ÑÙ³Ûù áõ ùÝùßáõÃÛáõÝ. ¸ÇóáõÑÇÝ Ù³ùáõñ, ³ëïí³Í³ÛÇÝ êÇñá ³·áõÑÇÝ:

33.        ºì ²ëïÕÇÏÝ ¿ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ê»ñÁ ²ñÛ³ó. ¨ ì³ñ¹³í³éÝ ¿ ³ëïí³Í³ÛÇÝ êÇñá ïáݳѳݹ»ëÁ:  ²ëïÕÇÏÝ ¿ ì³ñ¹³í³é ë³ñùáõÙª í³ñ¹»ñ ¿ ó³ÝáõÙ ²ñÛ³ó ëñï»ñÇÝ, í³éáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ëÇñá ³ñ¨áí, í³ñ¹çáõñ ëñëÏáõÙ ³ãù»ñÇÝ Ýñ³Ýó, ë»ñ ¿ Ý»ñßÝãáõÙ, ë»ñ ¿ ³ñ³ñáõÙ ²ñÛ³ó ëñï»ñáõÙ:

34.        ºì ì³ñ¹³í³éáí ²ëïÕÇÏÁ ûÍáõÙ ¿ ê»ñÝ ²ñÇÝ»ñÇ, ²ñ³ñã³Ï³Ý êÇñá ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ µáó³í³éáõÙ ¿ ½·³óÙáõÝùÁ Ýñ³Ýó, áñ ëÇñáí ³åñ»Ý, áñ ëÇñáí »ñÏÝ»Ý, áñ ëÇñáí ÍÝ»Ý ¨ ÝáõÛÝ ³Û¹ ëÇñáí ·áõñ·áõñ»Ý Çñ³ñ. Ù³ÝáõÏÁ ëÇñáí Çñ ÙáñÁ ··íÇ. Çñ Ñáñ ³ñ¨ÇÝ ÷³ñíÇ Ý³ ëÇñáí. »Õµ³ÛñÝ Çñ »Õµáñ ³ãù»ñÇÝ Ý³ÛÇ Ñ³í³ïÇ ëÇñáí, ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ÏáõÛë ·ïÝ»Ý Çñ»Ýó ëñïÇ ì³Ñ³·ÝÇÝ áõ »ñç³ÝÏ³Ý³Ý Ñ³ñëÝáõÃÛ³Ý ùáÕáí:

35.        ºì ²ñÇÝ»ñÁ ì³ñ¹³í³éáí ûÍíáõÙ »Ý ²ñ³ñã³Ï³Ý êÇñá ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ. Çñ³ñ »Ý ݳÛáõÙ, Çñ³ñ »Ý ÅåïáõÙ, Çñ³ñ Ñ»ï ˳ÕáõÙ, Çñ³ñ Ñ»ï å³ñáõÙ, ëáõñµ í³ñ¹³çñáí Çñ³ñ »Ý çñáõÙ, Çñ³ñ »Ý µ³ßËáõÙ ë»ñÝ Çñ»Ýó Ñá·áõ, Çñ³ñ »Ý ëÝáõÙ, Çñ³ñ »Ý ·ïÝáõÙ ¨ Ýáñá·íáõÙ »Ý ²ëïÕÇÏÇ êÇñáí:

36.        ºì ²ëïÕÇÏÝ ¿ ê»ñÁ ¼áñáõÃÛ³Ý, ê»ñÁ ¶³ñáõÝùǪ ê»ñ ¿ ׳鳷áõÙª êÇñá ç»ñÙáõÃÛáõÝ ¨ ³Û¹ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ÑáõÛ½»ñ ¿ í³éáõÙ, ³ñóáõÝùÝ»ñ ù³ÙáõÙ, óËÇÍ ³ñ³ñáõÙ, Ñá·¨áñ Ëéáíù áõ ï³é³å³ÉÇó »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ å³ñ·¨áõÙ ëÇñáÕ å³ï³ÝáõÝ, »Ã» ÝáõÛÝÇëÏ ³Û¹ å³ï³ÝÇÝ ì³Ñ³·ÝÁ ÉÇÝÇ:

37.        ºì ì³Ñ³·ÝÁ ÇÝùÁª û¨ Ðñ»Õ»Ý, û¨ ÇÝùÝ ²ëïí³Í, ÇÝùÁª ·»ñѽáñ , ²ëïÕÇÏÇ êÇñáõó ÇÝãå»±ë å³ßïå³ÝíǪ ݳ ¿É ¿ ÁÝÏÝáõÙ ëÇñá áñá·³ÛÃ:

38.        ºì Ù³ÝÏ³Ý ÝÙ³Ý ßÇÏÝáõÙ ¿, í³éíáõÙ. ëÇñáõó Ë»Ýóó³Íª Çñ³ñ ¿ ˳éÝáõÙ »ñÏÇÝù áõ »ñÏÇñ. ëÇñïÁ ëÇñ³í³éª í³ñ¹Ç å»ë µ³óíáõÙª Ù»ÕÙ áõ ùÝùß³ÉÇ ¨ å³ñáõñáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÁ áÕçª ¨° ͳé, ¨° ͳÕÇÏ, ¨° Ù³Ûñ, ¨° Ù³ÝáõÏ, ¨° ѳñëÝ»ñ ãùݳÕ, ¨° ÏáõÛë ²ëïÕÇÏÇÝ:

39.        ºì êÇñáí ûÍí³Í ÑáõÛ½Á ¼áñáõÃÛ³Ý Ñáñ¹áõÙ ¿ ì³Ñ³·ÝÇ Ññ» ³ãù»ñÇó, ¨ ìÇß³åÇ ¹»Ù Ù³ñïÇ ¿ »ÉÝáõ٠ѳÝáõÝ ÅåÇïÇ, ѳÝáõÝ Ï³ñáïÇ, ѳÝáõÝ Ñ³ñëÝáõÃÛ³Ý ¨ Ù³Ûñ³óáõÙÇ, ѳÝáõÝ ëñµáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ³ñáõÙÇ:

40.        ²é³Ýó ëÇñá ¿É Ç±Ýã å³ï³ÝÇ. ¿É DZÝã ·»Õ»óÇÏ áõ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ, ÏÛ³ÝùÇ Ç±Ýã ·³ñáõÝ:  Â» ë»ñ ãÉÇÝÇ, ²ëïÕÇÏ ãÉÇÝÇ, û ãѳí³ï³ å³ï³ÝÇÝ Ýñ³Ý ¨ û ã³ÕáÃÇ Çñ ëÇñá ѳٳñ ²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑáõݪ ¿É DZÝã å³ï³ÝÇ:

41.        ²ëïí³Í³ÛÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ ¿ å³ï³Ý»Ï³Ý ë»ñÁ, »Ã»ñ³ÛÇÝ áõÅ ¿ ÏñùÇ ³í»ñÇã ³½¹»óáõÃÛ³Ý ¹»Ù:

42.        ¶»Õ»óÇÏÁ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ÑáõÛ½»ñ ¿ ÍÝáõÙ, ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁª ë»ñ:  ºì ·»Õ»óÇÏÁª ÇÝùÁ µÝ³Ï³Ý, ÇÝùݪ ³ÙµáÕç³Ï³Ý, ÇÝùÝ ²ñ³ñã³Ï³Ý êÇñá ³ñ³ñáõÙ ¨ Ýñ³ å³ïÏ»ñÁ ²ëïÕÇÏÇ ï»ëùáí:

43.        ºì ²ëïÕÇÏÁª »Ã»ñ³ÛÇÝ ùáõÛñÁ ²ñÇ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ, ÝÙ³Ý ¿ Ýñ³Ýó, ¨ ³ÕçÇÏÝ»ñÝ ¿É ÝÙ³Ý »Ý ²ëïÕÇÏÇÝ:

44.        ²Ù»Ý ÙÇ ³ÕçÇϪ ·»Õ»óÇÏ ²ëïÕÇÏ, ³Ù»Ý ÙÇ ³ÕçÇÏ å³ïÏ»ñÁ áõÝÇ ²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑáõ, ݳ½³ÝùÝ ²ëïÕÇÏÇ áõÝÇ Ý³ Çñ Ù»ç, ²ëïÕÇÏÇ ëÇñá ³ÝáõñçÁ áõÝÇ ¨ ì³Ñ³·ÝÇÝ ·»ñ»Éáõ Ïñ³ÏÁ áõÝÇ:

45.        ²Ù»Ý å³ï³ÝÇ ëÇñ³Í ÏáõÛëÇ Ù»ç ²ëïÕÇÏ ¿ ï»ëÝáõÙ ¨ ëÇñáõÙ Ýñ³Ý:  ²ÕçÇÏÝ Çñ ëÇñ³Í å³ï³ÝÛ³ÏÇ Ù»ç ì³Ñ³·Ý ¿ ï»ëÝáõÙ ¨ ëÇñáõÙ Ýñ³Ý:

46.        ºì ²ëïÕÇÏÁ ãùݳժ êÇñá ¸ÇóáõÑÇÝ, áñ ë»ñ ¿ í³é»É Ù³ï³Õ ëñï»ñáõÙ, ëÇñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ë»ñÁ Éáõë³÷³Ûɪ ÉáõÛëÇ å»ë ³ÝÏÇñù, Ù³ùáõñ áõ ³½ÝÇí, ¨ û·ÝáõÙ Ýñ³Ýóª ·ïÝ»Éáõ Çñ³ñ:

47.        ºÃ»ñ³ÛÇÝ ë»ñÁ å³ï³Ý»Ï³Ý ٻݳßÝáñÑÝ ¿, å³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý ·³ñáõÝÝ ¿:  ´³Ûó ·³ñÝ³Ý å»ë ϳÝóÝÇ ³Û¹ »Ã»ñ³ÛÇÝ ë»ñÁ, »Ã» ³ÛÝ ãí»ñ³×Ç åïÕ³µ»ñáõÙÇ ëÇñá:

48.        äïÕ³µ»ñáõÙÇ ë»ñÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ÷á˳ÝóíáõÙ ¿ ½³í³ÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí. ¹³ ¿ ëÇñá ѳí»ñÅáõÙÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 219
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz