ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:21


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

թ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՀԱՎԱՏՔԻ

1.            Î»Ý³ó ÊáñÑáõñ¹ ¿ гí³ïùÁ:        Ð³í³ïª  Ð /ѳëï³ïáõÝ, µ³ó³ñÓ³Ï/ -²ì /Ñá·Ç, ÏÛ³Ýù/ - ²î /ï»Õ, ï»Õ³¹ñáõÙ/ª гëï³ïáõÝ Ñá·¨áñ ÁÝϳÉáõÙ:  Ð³í³ïùª µ³½Ù³ËáñÑáõñ¹ Ñá·¨áñ ÁÝϳÉáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ª Ðá·¨áñ ´³ó³ñÓ³Ï ÊáñÑáõñ¹:

2.            ºì гí³ïùÁ ËÇëï ï³ñµ»ñ ¿ ÎñáÝÇó: гí³ïùÁª Ý»ñùÇÝ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ µÝ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³åñí³Í ÊáñÑáõñ¹ ¿, ÇëÏ ÎñáÝÁª ³ñï³ùÇÝ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ÏñáõÙÝ ¿ ³ÝѳïÇ Ù»ç:

3.            Ð³í³ïùÁª ¹³ ï»ë³Ï³ÛÇÝ ºê-Ç ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ²ñ³ñãÇ ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç, ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ݳËÝÇÝ»ñÇ Ù»ç, ³ÝóÛ³ÉÇ áõ ³å³·³ÛÇ Ù»ç, ͳ·áõÙÇ áõ ³ñÛáõÝÇ Ù»ç, ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý Ù»ç:

4.            ²ñ³ñÇãÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ù»ñ Ù»ç, Ù»ñ ͳ·áõÙÇ Ù»ç, Ù»ñ ³ñÛ³Ý Ù»ç, Ù»ñ ѳñ³½³ï µÝ³ß˳ñÑÇ Ù»ç, سÛñ ÐáÕÇ Ù»ç, ³ñ¨Ç Ù»ç, ù³ñ áõ çñÇ Ù»ç, Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ ¨ ·³Éáó ë»ñáõݹݻñÇ Ù»ç: ºì ³Û¹ µáÉáñáí »Ýù Ù»Ýù ³ÙµáÕç³ÝáõÙ ¨ ³Û¹ µáÉáñáí ÙdzÛÝ Ù»Ýù ϳñáÕ »Ýù ½·³É ²ñ³ñãÇÝ:

5.            ºì ѳí³ïùÁ ¹»åÇ ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ µËáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý µÝáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÇó, û áñù³Ýáí »Ýù Ù»Ýù Ù»½ ½·áõÙ áñå»ë µÝ³Ï³Ý ¨ áñù³Ýáí »Ýù Ù»ñ Ù»ç ½·áõÙ ²ñ³ÛÇ ¿áõÃÛáõÝÁ:

6.            Ð³í³ïùÁ Çñ³Ï³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý Ù³ñ¹áõ, ÑáÕÇ, ³ñ¨Ç, çñÇ, ݳËÝÇÝ»ñÇ... ù³Ý½Ç ³Û¹ µáÉáñÇ Ù»ç ¨ ³Û¹ µáÉáñÇ ÙÇçáóáí Ù»Ýù ϳñáÕ »Ýù ½·³É ²ñ³ñãÇÝ ¨ ÙÇ³Ý³É Ýñ³Ý:

7.            ºì ëñµ³·áñÍ»Éáí ÑáÕÁ, Ù»Ýù Ù»½ »Ýù ëñµ³·áñÍáõÙ. ëñµ³·áñÍ»Éáí çáõñÁ, ³ñ»·Á, »ñÏÇÝùÁ, Ù»Ýù Ù»½ »Ýù ëñµ³·áñÍáõÙ. ëñµ³·áñÍ»Éáí Ù»ñ ÝÙ³ÝÝ»ñÇÝ, Ù»Ýù ¹³ñÓÛ³É Ù»½ »Ýù ëñµ³·áñÍáõÙ, ù³Ý½Ç Ù»Ýù ¿É ³Ûë ëñµ³·áñÍí³Í ÁݹѳÝñáõÃÛ³Ý Ù»ç ëñµ³·áñÍíáõÙ »Ýù, ³ëïí³Í³ÝáõÙ:

8.            ºì гí³ïùÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ áã û ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ²ëïÍá Ï»ñå³ñáí, áã û ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ÍÇë³Ï³ñ·áí, áã û ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ïáݳѳݹ»ëáíª ¹ñ³Ýù µáÉáñÁ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ »Ý ÙdzÛÝ. гí³ïùÁ λݳó ÊáñÑáõñ¹ ¿, î»ë³ÏÇ Ï»Ýë³Ó¨ ¿ ¨ µÝáñáßíáõÙ ¿ ͳ·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ, î»ë³ÏÇ áñ³Ï³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ, î»ë³ÏÇ áñ³Ï³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ¨ î»ë³ÏÇ áñ³Ï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµª µáÉáñ µÝ³Ï³Ý î»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï, ݳ¨ª ²ëïí³ÍÝ»ñÇ:

9.            ºì гí³ïùÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý î»ë³Ï³ÛÇÝ ¿ª ò»Õ³ÛÇÝ. гí³ïùÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ î»ë³ÏǪ ò»ÕÇ Í³·áõÙݳµ³ÝáõÃÛáõÝÁ. ¨ ͳ·áõÙݳµ³Ý³Ï³Ý ÁÙµéÝáõÙÝ»ñÝ »Ý ÷³ëïáñ»Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙ ï³ñµ»ñ ò»Õ³Ñ³í³ïùÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ³ÝáõÝÝ»ñÁ:

10.        ´ÝáõÃÛ³Ý ³ñ³ñã³Ï³Ý ãáñë ï³ññ»ñǪ Ðáõñ, ú¹, æáõñ, ÐáÕ ï³ñµ»ñ ѳñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ áñ³Ï³å»ë Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µáÉáñ î»ë³ÏÝ»ñÁ: ºì ³Ù»Ý î»ë³Ï Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÝ áõÝÇ, Çñ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÝ áõÝÇ, Çñ Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ, Çñ Ï»Ýë³Ó¨Ý áõÝÇ:

11.        ºì ³Ù»Ý µÝ³Ï³Ý î»ë³Ï Çñ ò»Õ³Ñ³í³ïùÝ áõÝÇ, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿ î»ë³ÏÝ»ñÇ ï³ñµ»ñÇã ͳ·áõÙݳµ³Ý³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÙµéÝÙ³Ý: ºì ÙǨÝáõÛÝ µÝ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ò»Õ³Ñ³í³ïù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ͳ·áõÙݳµ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙù»ñáí:

12.        ²ñ³ñã³ÍÇÝ ¿ ²ñÇÝ ¨ ÐáÕ³ÍÇÝ ¿ îÇï³ÝÁ. Ðáõñ ¿ ²ñÇÝ ¨ Ñáõñ ¿ ¹³éÝáõÙ, ÐáÕ ¿ îÇï³ÝÁ ¨ ÑáÕ ¿ ¹³éÝáõÙ: ºì ²ñÇ³Ï³Ý Ð³í³ïùÇ ÊáñÑáõñ¹Á Ñ»Ýó Çñ ³Ýí³Ý Ù»ç ¿ª ²ñáñ¹Ç ϳ٠²ñ¨áñ¹Ç, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ñ³ñãÇ áñ¹Çª ²ñ³ñã³ÍÇÝ:

13.        ºì ͳ·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿ гí³ïùÁ. áõñ ³Û¹ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ãϳª ãϳ ¨ гí³ïù:

14.        ÆÙ ²ñ³ñÇãÁ ݳ ¿, áí ÇÝÓ ÏÛ³Ýù ¿ ïí»É, áõÙ µÝ³Ï³Ý ųé³Ý·Ý »Ù »ë ¨ áõÙ ³ñÛáõÝÝ »Ù ÏñáõÙ ÇÙ Ù»ç: ¸³ Ç٠ѳÛñÝ ¿, ÇÙ å³åÁ, ÇÙ ³åáõå³åÁ, Ýñ³ å³åÁ ¨ ³Û¹å»ë ÙÇÝ㨠гÛñ ²ñ³Ýª ²ñ³ñÇãÁ ÇÙ µáÉáñ ݳ˳ѳÛñ»ñÇ ¨ ÇÙ:

15.        ²ñ³Ý ¿ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ ³ñ³ñ»É Çñ »ñÏñ³ÛÇÝ áñ¹áõݪ п· ²ñÇÇÝ, áñå»ë »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í: ºì ²ñÇÝ Ñ»Ýó ²ñ³ÛÇó ¿ Å³é³Ý·»É Çñ ³ñÛáõÝÁ, Çñ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ, Çñ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ, Çñ ³ñ³ñáÕ ½áñáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù ³Ûëûñ ųé³Ý·³µ³ñ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ÇÙ Ù»ç:

16.        ºì ²ñ³Ý ÇÙ ´³ó³ñÓ³Ï Ü³Ë³Ñ³ÛñÝ ¿, ¨ Ýñ³ ³ñÛáõÝÁ »ë ųé³Ý·»É »Ù ÇÙ µáÉáñ ѳçáñ¹³Ï³Ý ݳ˳ѳÛñ»ñÇ ¨ ÇÙ Ñáñ ÙÇçáóáí:

17.        ºì »Ã» »ë ã»Ù ½·áõÙ ÇÙ ÑáñÁ, ã»Ù ½·áõÙ ÇÙ å³åÇÝ, Ç٠ݳ˳ѳÛñ»ñÇÝ, ÇÝãå»±ë ϳñáÕ »Ù ½·³É ²ñ³ÛÇÝ. ⿱ áñ ²ñ³Ý ¿É ¿ ܳ˳ѳÛñ:

18.        Ð³í³ïùÁ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ª Çñ³Ï³Ý ͳ·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿ ¹³:

19.        Ø»Ýù ѳí³ïáõÙ »Ýù Ó³ÛÝÇÝ, áñáíÑ»ï¨ ÉëáõÙ »Ýù. Ù»Ýù ѳí³ïáõÙ »Ýù ÉáõÛëÇÝ, áñáíÑ»ï¨ ï»ëÝáõÙ »Ýù. Ù»Ýù ѳí³ïáõÙ »Ýù ÑáÕÇÝ, áñáíÑ»ï¨ ßáß³÷áõÙ »Ýù. Ù»Ýù ѳí³ïáõÙ »Ýù ²ñ³ÛÇÝ, áñáíÑ»ï¨ ½·áõÙ »Ýù Ýñ³Ý:

20.        ºì ÇÝãå»±ë ϳñ»ÉÇ ¿ ѳí³ï³É Ù»ÏÇÝ Ï³Ù ÙÇ µ³ÝÇ, »Ã» ã»Ýù ÉëáõÙ, ã»Ýù ï»ëÝáõÙ, ã»Ýù ßáß³÷áõÙ, ã»Ýù ½·áõÙ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ã·Çï»Ýù, û ÇÝã ¿ ϳ٠áí ¿:

21.        ²ñ³ñã³ÍÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ý ²ñ³ÛÇ Ñ»ï, ù³Ý½Ç ½·áõÙ »Ý Ýñ³Ý áñå»ë Çñ»Ýó ´³ó³ñÓ³Ï Ü³Ë³Ñ³Ûñ ¨ ½·áõÙ »Ý Ýñ³ ³ñÛáõÝÁ Çñ»Ýó »ñ³ÏÝ»ñáõÙ:

22.        ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÁ ³ñÛáõݳÏó³Ï³Ý ϳå ãáõÝ»Ý ²ñ³ÛÇ Ñ»ï, ã»Ý ½·áõÙ Ýñ³Ý áõ ã»Ý ѳñ³µ»ñíáõÙ Ýñ³ Ñ»ï. Ýñ³Ýù ÙdzÛÝ Çñ»Ýó íñ³  ÏñáõÙ »Ý ²ñ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ³é³Ýó ׳ݳã»Éáõ Ýñ³ ¿áõÃÛáõÝÁ:

23.        ²ñ³ñÇãÁ Ù»ÏÝ ¿, ÇëÏ ²ëïí³ÍÝ»ñÁª ß³ï: ²ëïí³ÍÝ»ñÁ µÝ³Ï³Ý ϻݹ³ÝÇ î»ë³Ï »Ý, áõëïÇ ¨ µ³½áõÙ »Ý, ÇÝãå»ë Ù³ñ¹ÇÏ, ÇÝãå»ë ϻݹ³ÝÇù...

24.        ø³ÝDZ ²ëïí³Í ϳ ²ß˳ñÑáõÙ. Ù»Ýù ã·Çï»Ýù áõ »ñµ»ù ã»Ýù Çٳݳ: سñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï ½·áõÙ ¿ ³ÛÝù³Ý ²ëïí³Í, áñù³Ý µÝ³Ï³Ý ·»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ áõÝÇ Çñ Ù»ç ¨ ׳ݳãáõÙ ¿ ³ÛÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, áñáÝó Ñ»ï ѳñ³µ»ñíáõÙ ¿:

25.        ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ ²ñÇÝ»ñÁ, áñ ÙÇç³ÝÏÛ³É î»ë³Ï »Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ñ³ÝùáõÙ, ß³ï ³í»ÉÇ Ù»Í Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ×³Ý³ã»Éáõ ¨ ѳñ³µ»ñí»Éáõ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï:

26.        ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÁ ͳ·áõÙáí ²ëïí³ÍÝ»ñÇó ß³ï Ñ»éáõ »Ý ¨ ÙdzÛÝ ÏñáõÙ »Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ Çñ»Ýó íñ³, ³é³Ýó ÷á˳¹³ñÓ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý:

27.        ÜáõÛÝ ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ  Ý³¨ Ù³ñ¹ - ϻݹ³ÝÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: àñ³Ï³å»ë Ù³ñ¹áõÝ ³é³í»É Ùáï ϻݹ³Ý³Ï³Ý î»ë³ÏÝ»ñÁ Çñ»Ýù ¿É ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ Ñ»ï, áõëïÇ ¨ ׳ݳãáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõÝ: ÆëÏ áñ³Ï³å»ë ³é³í»É Ñ»éáõ î»ë³ÏÝ»ñÁ ÙdzÛÝ ÏñáõÙ »Ý Çñ»Ýó íñ³ Ù³ñ¹áõ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ, ³é³Ýó ÷á˳¹³ñÓ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ã»Ý ׳ݳãáõÙ Ù³ñ¹áõÝ:

28.        ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ ²ñÇÝ»ñÁ ׳ݳãáõÙ »Ý µ³½Ù³ÃÇí ²ëïí³ÍÝ»ñ ¨ Ýñ³Ýó ³é³ÝÓݳóÝáõÙ »Ý ²ñ³ñãÇó: ÆëÏ ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÁ ã»Ý ׳ݳãáõÙ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ ÝáõÛݳóÝáõÙ »Ý ²ñ³ñÇã - ²ëïí³Í ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

29.        ÐáÕ³ÍÇÝ »Ý îÇï³ÝÝ»ñÁ. Ýñ³Ýù ½·áõÙ »Ý Çñ»Ýó ͳ·áõÙÁ, ¨ Ýñ³Ýó ò»Õ³Ñ³í³ïùÁ áñå»ë Ï»Ýë³Ó¨ ϳåí³Í ¿ ÐáÕÇ ï³ññÇ Ñ»ï:

30.        ºì ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÁ ׳ݳãáõÙ »Ý ÙdzÛÝ ëïáñ·»ïÝÛ³ ²ëïí³Í Ú³Ñí³ÑÇÝ áõ ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ý Ýñ³ Ñ»ï:

31.        ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç µáÉáñ µÝ³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ù÷á÷í³Í »Ý Ú³Ñí³ÑÇ Ù»ç:

32.        ºì ѳñ³µ»ñí»Éáí Ú³Ñí³ÑÇ Ñ»ï, îÇï³ÝÝ»ñÁ ëÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ý»ñùÇÝ ÐáÕÇ ï³ññÁ, ³åñáõÙ »Ý µÝ³Ï³Ý ÏÛ³Ýùáí áõ ½áñ³ÝáõÙ »Ý:

33.        ²ñ³ñã³ÍÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ, áñ ³åñáõÙ »Ý á°ã Çñ»Ýó, ³Ûɪ ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÇ ò»Õ³Ñ³í³ïùáí, Ù»ñÅáõÙ »Ý Çñ»Ýó ͳ·áõÙÁ, Ù»ñÅáõÙ »Ý Çñ»Ýó µÝ³Ï³Ý Ï»Ýë³Ó¨Á ¨ ³åñáõÙ »Ý ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÇ Ï»Ýë³Ó¨áí, áñ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ Ýñ³Ýó ¨ ïϳñ³ÝáõÙ »Ý:

34.        ºì ûï³ñ ò»Õ³Ñ³í³ïùÁ ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ áñå»ë ÎñáÝ, áõñ ²ñÇÝ»ñÁ ã»Ý ѳñ³µ»ñíáõÙ ²ñ³ÛÇ áõ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï, ã»Ý ϳñáÕ Ñ³ñ³µ»ñí»É ݳ¨ îÇï³ÝÝ»ñÇ ²ëïí³Í Ú³Ñí³ÑÇ Ñ»ï ¨ ÙdzÛÝ Çñ»Ýó íñ³ ÏñáõÙ »Ý Çñ»ÝóÇó ¹áõñë ³ÝѳëϳݳÉÇ àôÅÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ:

35.        ÎñáÝÁ ëï»ÕÍáõÙ ¿ ë³ñë³÷³½¹áõ ÙÇ Îáõéùª ²ëïÍá å³ïñ³Ýù, áñÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ ç»ñÙ»é³Ý¹ »ñÏñå³·áõÙ »Ýª Ýñ³ ·áõÃÁ ß³ñÅ»Éáõ ¨ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³Éáõ ÑáõÛëáí:

36.        ºì ÙdzÛÝ ÑÇí³Ý¹ áõ ³ÝïáÑÙÇÏ ²ñÇÝ»ñÇ ³å³í»ÝÝ ¿ ÎñáÝÁ: ÎñáÝÁ Ýñ³Ýó ѳٳñ ¿, áí ͳ·áõÙ ãáõÝÇ, áí Ñá·Ç ãáõÝÇ, áõÙ ÙÇïùÝ ¿ ïϳñ ¨ ÇÝùÝ ¿ ³Ýϳï³ñ:

37.        ò»Õ³Ñ³í³ïùÁ ϳï³ñÛ³É ²ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿, áí ½·áõÙ ¿ Çñ ͳ·áõÙÁ, áí Çñ ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿ ½·áõÙ, áí ÙÇïù áõÝÇ ¨ Ñá·Ç áõÝÇ:

38.        ÎñáÝÁ ë³ñë³÷Ç å³ïñ³Ýù ¿, ÇëÏ Ð³í³ïùÁª λݳó ÊáñÑáõñ¹:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 217
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz