ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 00:34


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

ժզ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԳԱՐՆԱՆ

1.            ¶³ñáõÝÁ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ³Ù»Ý ÙÇ ³ñ³ñáõÙÇ Ýáñá·áõÙÝ ¿, í»ñ³ÍÝáõÝ¹Ý ¿ ųٳݳÏÇ Ù»ç: ¶³ñáõÝÁ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç µÝ³Ï³Ý ÙÇ Ýáñ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ëÏǽµ ¿:

2.            ¶³ñáõÝÁ ÏÛ³ÝùÇ Ýáñá·áõÙÝ ¿ ÓÙ»éÇóª ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù³ÑÇó Ñ»ïá:

3.            ÒÙ»éÝ ¿ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ³í³ñïÁ, »ñµ ºñÏñÇ íñ³ å³Ï³ëáõÙ ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ÑáõñÁª ¿Ý»ñ·Ç³Ý:

4.             ºì ÓÙé³ÝÁ ¹ñ³Ï³Ý Ñáõñ ÏñáÕ ÍÇñ³ÝÇÝ ë³éãáõÙ ¿, ó³Ù³ùáõÙ, ÏÍÏíáõÙ ¨ ¹³éÝáõÙ ¿ ³Ýå³ßïå³Ý ÓÙ»éí³ Ëëï³ßáõÝã ï³ñ»ñùÇ Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÇó: ´³Ûó ÓÙ»éÇó Ñ»ïá ·³ÉÇë ¿ ·³ñáõÝ:

5.             Æ±Ýã áõŠϳñáÕ ¿ ³ñ·»É»É ·³ñÝ³Ý ·³ÉáõÝ - ¨ áã ÙÇ áõÅ. ÙǨÝáõÛÝ ¿, ·³ñáõÝÁ ·³Éáõ ¿:

6.             ºì DZÝã áõŠϳñáÕ ¿ ³ñ·»É»É ·³ñݳÝÁ ÍÇñ³ÝÇ Í³ÕÏ»ÉáõÝ - ¨ áã ÙÇ áõÅ. ÙǨÝáõÛÝ ¿, ÍÇñ³ÝÇÝ Í³ÕÏ»Éáõ ¿:

7.             ¶³ñáõÝÁ ·³ÉÇë ¿ Ù»½³ÝÇó ³ÝϳË: ºì Ù»Ýù áõ½»Ýù, û ãáõ½»Ýù, Ññ³Å³ñíáõÙ »Ýù ÓÙ»éí³ ßÝáñÑ³Í µáÉáñ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý §å³ßïå³ÝÇ㦠ÙÇçáóÝ»ñÇóª ¹»Ý »Ýù ·óáõÙ í³é³ñ³ÝÁ, í»ñ³ñÏáõÝ...

8.             ÌÇñ³ÝÇÝ ÇÝùÁ ãÇ áñáßáõÙª ͳÕÏ»É, û áã: Ø»Ýù ¿É ÇÝùÝ»ñë ã»Ýù áñáßáõÙª Ññ³Å³ñí»É ÓÙ»éí³ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó, û áã: ¶³ñáõÝÝ ¿ å³ñï³¹ñáõÙ í»ñ³¹³ñÓ ¹»åÇ µÝ³Ï³Ý ³åñ»É³Ï»ñå:

9.             ÜáõÛÝ ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ùµ, ³ñ¹»Ý Ùáï»ÝáõÙ ¿ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñáõÝÁ:  ºñÏñÇ íñ³ ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñǪ ¸ñ³Ï³Ý ¾Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ³é³í»É Ïáõï³ÏáõÙáí: ºñÏñÇ íñ³ ³ñ¹»Ý ËÇëï ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý Ùáï³Éáõï îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý Ý³Ë³Ýß³ÝÝ»ñÁª µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ºñÏñÇ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ, ëÏëáõÙ »Ý ѳÉã»É µ¨»é³ÛÇÝ ë³éó³É»éÝ»ñÁ:

10.         Æ±Ýã áõŠϳñáÕ ¿ ³ñ·»É»É îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý Ñ³Õóñß³íÇÝ, DZÝã áõŠϳñáÕ ¿ ³ñ·»É»É ì³Ñ³·ÝÇ ÌÝáõݹÇÝ, áñå»ë îÇ»½»ñ³Ï³Ýª ¸ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ÊáñÑáõñ¹ - ¨ áã ÙÇ áõÅ. ÙǨÝáõÛÝ ¿, ¶³ñáõÝÁ ·³Éáõ ¿ ¨ ì³Ñ³·ÝÁ ÍÝí»Éáõ ¿:

11.         ºì DZÝã áõŠϳñáÕ ¿ ³ñ·»É»É ºñÏñÇ ³ñ³ñáÕ î»ë³ÏǪ ²ñÇÝ»ñÇ §Í³ÕÏ»Éáõݦ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñݳÝÁ - ¨ áã ÙÇ áõÅ. ÙǨÝáõÛÝ ¿, ²ñÇÝ»ñÁ §Í³ÕÏ»Éáõ »Ý¦:

12.         ºì ³ÝÏ³Ë Ù»ñ ϳÙùÇó, ÙǨÝáõÛÝ ¿, Ù»Ýù ¹»Ý »Ýù Ý»ï»Éáõ 2 - 2,5 ѳ½³ñ ï³ñÇ ï¨³Í îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³Ý ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í µáÉáñ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ:

13.         îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³ÝÁ ¹ñ³Ï³Ý Ñáõñ ÏñáÕ ²ñÇ ò»ÕÁ ë³é»É ¿ñ, ïϳñ³ó»É ¨ ÒÙé³Ý ³Ù»Ý³¹³Å³Ý ѳñí³ÍÝ»ñÇó ÏÍÏí»É:

14.         ò»ÕÁ ÙÇ µÝ³Ï³Ý ûñ·³Ýǽ٠¿, áñÇ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÝ »Ý ²½·»ñÁ: ²½·Ý ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ÙÇ ûñ·³Ýǽ٠¿, áñÇ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÝ »Ý ³½·³ÛÇÝ ³ÝѳïÝ»ñÁ:

15.         îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³ÝÁ óñï³Ñ³ñíáõÙ ¿ÇÝ ²ñÇ ²½·»ñÇ ³ÝѳïÝ»ñ. Ýñ³Ýù ³Ûɨë ã¿ÇÝ ½·áõÙ Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ ûñ·³ÝǽÙÁ,  ûï³ñíáõÙ ¿ÇÝ ²½·Çó ¨ ³Ýå³ßïå³Ý ÁÝÏÝáõÙ ¿ÇÝ ÒÙé³Ý ï³ñ»ñùÇ µ³ó³ñÓ³Ï ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï: ²ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë Ù³ñ¹áõ óñï³Ñ³ñí³Í ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ëÝ ³Ûɨë ãÇ ½·áõÙ Ù³ñ¹áõ ûñ·³ÝǽÙÁ ¨ ûï³ñíáõÙ ¿ ³Û¹ ûñ·³ÝǽÙÇó:

16.         ºì ÄáÕáíáõñ¹Á Ñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ ûñ·³ÝǽÙÇó ûï³ñí³Í ³ÝѳïÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ ¿:

17.         ÄáÕáíáõñ¹Á, áñå»ë ³½·³ÛÇÝ ûñ·³ÝǽÙÇó ûï³ñí³Í ³ÝѳïÝ»ñÇ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ, ÇÝùÝ Çñ»Ý ϳé³í³ñ»É ãÇ Ï³ñáÕ: ºì ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ³å³íÇÝáõÙ »Ý Çñ»ÝóÇó ¹áõñë ·»ñ³Ï³ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:

18.         ÆëÏ Çñ»ÝóÇó ¹áõñë ³Û¹ ·»ñ³Ï³ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷³ëïáñ»Ý ´³ó³ë³Ï³Ý /ÑáÕÇ/ ¾Ý»ñ·Ç³ÛǪ Ú³Ñí³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý:

19.         Ð»Ýó Ú³Ñí³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïí»ó ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÏÛ³ÝùáõÙ, ëï»ÕÍ»Éáí Ýñ³Ýó ѳٳñ µ³½Ù³åÇëÇ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñ ¨ ϳéáõÛóÝ»ñª ѳϳٳñïáÕ ÏñáÝÝ»ñ, ѳϳٳñïáÕ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ѳϳٳñïáÕ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ, ѳϳٳñïáÕ å»ï³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñ...

20.         ºì Ú³Ñí³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ùßï³å»ë ѳϳٳñïáõÃÛ³Ý ¨ ³Ñ³µ»ÏÙ³Ý Ù»ç ¿ñ å³ÑáõÙ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ:

21.         ºì ²ñÇ ³ÝѳïÝ»ñÁ å³ñ½³å»ë Çñ»Ýó íñ³ ¿ÇÝ ÏñáõÙ Ú³Ñí³Ñ³Ï³ÝáõÃ۳ݠ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ µáÉáñ ³ëå³ñ»½Ý»ñáõÙ: Üñ³Ýù ³åñáõÙ ¿ÇÝ áã Çñ»Ýó ÏÛ³Ýùáí, áõëïÇ ¨ Ýñ³Ýù áã û ³åñáõÙ ¿ÇÝ, ³Ûɪ ·áÛ³ï¨áõÙ:

22.         ´³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë ÒÙ»éÇó Ñ»ïá ·³ÉÇë ¿ ¶³ñáõÝ: ºì ¶³ñáõÝÁ Ùáï»ÝáõÙ ¿: ¶³ñáõÝÁ ѳñÓ³ÏíáõÙ ¿, ÒÙ»éÁ ¹ÇÙ³¹ñáõÙ ¿: ºì Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ß÷áÃí»É ¿ ´ÝáõÃÛ³Ý ³Û¹ Ý»ñùÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ù»ç:

23.         îÇ»½»ñ³Ï³Ýª ¸ñ³Ï³Ý ÐáõñÁ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ¿ ß³ï³ÝáõÙ ºñÏñÇ íñ³: ÒÙ»éÁ, ϳï³ÕÇ ¹ÇÙ³¹ñ»Éáí, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ·ÝáõÙ ¿ ¹»åÇ Ù³Ñ: ºì ´ÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÁ ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ²ñÇ ò»ÕÇ §Í³ÕÏáõÙÁ¦:

24.         ºì ´ÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÁ Ñ»Ýó Ù»½ ѳٳñ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ú³Ñí³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç ëݳÝÏáõÃÛáõÝÝ áõ áã Ï»ÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ²ñÇÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùáõÙ:

25.         òñï³Ñ³ñí³Í ²ñÇ ³ÝѳïÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý ³ëïÇ׳ݳµ³ñ §»ï »Ý ·³ÉÇë¦ ¨ ëÏëáõÙ »Ý ½·³É Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ ûñ·³ÝǽÙÁ:

26.         ºì ½·³Éáí Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ ûñ·³ÝǽÙÁ, ³ÝѳïÝ»ñÁ ϻݹ³Ý³ÝáõÙ »Ý áñå»ë ³Û¹ ûñ·³ÝǽÙÇ µÝ³Ï³Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë ¨ Ñ»é³ÝáõÙ »Ý ÄáÕáíñ¹Çó:

27.        ºì Ù»éÝ»Éáõ ¿ ÄáÕáíáõñ¹Áª í»ñ³ÍÝ»Éáõ ¨ ͳÕÏ»óÝ»Éáõ     Ñ³Ù³ñ ²½·Á:

28.         Ø»éÝ»Éáõ ¿ Ú³Ñí³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç, Çñ Ñ»ï ï³Ý»Éáí Çñ µáÉáñ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ ϳéáõÛóÝ»ñÁ:

29.         Ø»éÝ»Éáõ »Ý ¹ñ³Ýù µáÉáñÁª ÏñáÝÝ»ñ, ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ¨ µéݳïÇñ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñ... ¨ ÙݳÉáõ »Ý ÙdzÛÝ ²½·»ñÁ, áñå»ë µÝ³Ï³Ý áñ³Ï³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ»Ýó ò»ÕÇ ûñ·³ÝǽÙÇ Ù»ç: ºì ²½·»ñÝ Çñ»Ýó µÝ³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñÝ áõ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý ѳëï³ï»Éáõ: ¸³ ´ÝáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ ¿, ¹³ ¶³ñáõÝÇ å³Ñ³ÝçÝ ¿:

30.         ¶³ÉÇë ¿ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñáõÝÁ, ÍÝí»Éáõ ¿ Ðáõñ-²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÁ, ¨ ²ñÇ ò»ÕÁ ͳÕÏ»Éáõ ¿ Çñ ²½·»ñÇ µ³½Ù»ñ³Ý·áõÃÛ³Ùµ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 164
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz