ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:41


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

ժգ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿՆՈՒՆՔԻ

1.             ÎÜàôÜø - ËáñÑáõñ¹Á Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ¶»ÝÇ /ÏÛ³ÝùÇ/ ѳëï³ïáõÙ:        È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ¶»Ý /ÏÛ³ÝùÇ »½³ÏÇÝ/ ¨ àôÝù /ѳëï³ïáõÙ/ µ³é»ñáí:

2.             ºì  ÎÝáõÝùÝ Çñ ËáñÑáõñ¹Ý áõÝÇ Ã»° ÍÝáõݹÇ, û° Ù³Ñí³Ý Ù»ç: Àëï ³Û¹Ù, ÍÝáõÝ¹Ý áõ Ù³ÑÁ ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý Çñ³ñ: ÌÝáõÝ¹Ý áõ Ù³ÑÁ à·áõ ï³ñµ»ñ íÇ׳ÏÝ»ñ »Ý: ÌÝáõݹÁ á·áõ Ù³ñÙÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý íÇ׳ÏÝ ¿, ÇëÏ Ù³ÑÁª á·áõ Ù³ñÙÝÇ Ññ»ª ¿Ý»ñ·»ïÇÏ íÇ׳ÏÁ: ⿱ áñ Ø³Ñ - Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ³Ù÷á÷í³Í ½áñáõÃÛáõݪ Ø /³Ù÷á÷»É/ - ²Ð /½áñáõÃÛáõÝ/:

3.             ÌÝáõÝ¹Ý áõ Ù³ÑÁ ï³ñµ»ñ áõ ѳϳ¹Çñ íÇ׳ÏÝ»ñ »Ý: ºì á·áõ ³ÝóáõÙÁ ÙÇ íÇ׳ÏÇó ÙÛáõë íÇ׳ÏÇÝ ëáíáñ³µ³ñ ë³ÑáõÝ ãÇ  Ï³ï³ñíáõÙ. ³Û¹ ³ÝóáõÙÁ µ³í³Ï³Ý ÏïñáõÏ ¿ ÉÇÝáõÙ:

4.             Àëï ³Û¹Ù, á·ÇÝ Çñ íÇ׳ÏÇ ³Û¹ ÏïñáõÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ µ³í³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ¿ ï³ÝáõÙ: ºì áñáß Å³Ù³Ý³Ï ¿ å³Ñ³ÝçíáõÙ, ÙÇÝ㨠ݳ ѳñÙ³ñíáõÙ ¿ Ýáñ íÇ׳ÏÇÝ:

5.             ²Ýßáõßï, ÍÝí³ÍÁ ·ÇïÇ, áñ ÍÝí»É ¿. ٳѳó³ÍÝ ¿É ·ÇïÇ, áñ ٳѳó»É ¿: ´³Ûó ¨° ÍÝí³ÍÁ, ¨° ٳѳó³ÍÁ ÙdzÛÝ Ûáà ûñ Ñ»ïá »Ý ½·áõÙ Çñ»Ýó Ýáñ íÇ׳ÏáõÙ:

6.             Úáà ûñ ¨° ÍÝí³ÍÁ, ¨° ٳѳó³ÍÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ³Ý·Çï³ÏÇó ¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÌÝí³ÍÁ ÙdzÛÝ Ûáà ûñ Ñ»ïá ¿ ½·áõÙ Çñ ÍÝí³Í ÉÇÝ»ÉÁ: ØdzÛÝ Ûáà ûñ Ñ»ïá ¿ ݳ ½·áõÙ, ÉëáõÙ, ï»ëÝáõÙ: Ø»é³ÍÝ ¿É ÙdzÛÝ Ûáûñáñ¹ ûñÝ ¿ ½·áõÙ Çñ ٳѳó³Í ÉÇÝ»ÉÁ:

7.             ²Ñ³  Ã»  ÇÝãáõ  ¨°  ÍÝáõݹÁ,  ¨°  Ù³ÑÁ áõÝ»Ý ÛáÃûñÛ³ÏÇ ËáñÑáõñ¹:

8.             ÜÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÝáí Ðá·ÇÝ Çñ ÍÝáõݹáí ÙïÝáõÙ ¿ Çñ ѳٳñ ÙÇ Ýáñ µÝ³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ, áñÁ ß³ï ¿ ï³ñµ»ñíáõÙ Ù³Ûñ³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇó: Üáñ µÝ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ û¹Ç, çñÇ, ÉáõÛëÇ, Ó³ÛÝÇ ¨ ³Ûɨ³ÛÉ Ýáñ áñ³Ï³Ï³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí:

9.             ºì ÍÝí³ÍÁ, Ûáà ûñ Ñ»ïá ½·³Éáí Çñ ÍÝí³Í ÉÇÝ»ÉÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ýáñ ÏÛ³ÝùÇ Ù»ç ¹»é ãÇ Ï³ñáÕ ÙïÝ»É: ܳ µ³í³Ï³Ý ¹Ûáõñ³½·³ó ¿ Ýáñ íÇ׳ÏÇ áõ ÙÇç³í³ÛñÇ Ýϳïٳٵ ¨ µ³í³Ï³Ý ³Ýå³ßïå³Ý ¿ Ýáñ ÙÇç³í³ÛñÇ ³Ûɨ³ÛÉ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

10.         Üáñ ÏÛ³ÝùÇÝ Ñ³ñÙ³ñí»Éáõ ßñç³ÝÁ ï¨áõÙ ¿ ù³é³ëáõÝ ûñ: ºì ³í³Ý¹³µ³ñ Ù»Ýù å³Ñå³ÝáõÙ »Ýù Ýáñ³ÍÇÝǪ Ýáñ ÏÛ³ÝùÇÝ Ñ³ñÙ³ñí»Éáõ ù³é³ëáõÝûñÛ³ ßñç³ÝÁ:

11.         ø³é³ëáõÝ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ Ýáñ³ÍÇÝÁ ѳñÙ³ñíáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ýáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: ºì ù³é³ëáõÝ»ñáñ¹ ûñÁ Ù»Ýù áñáß³ÏÇ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ý §Ñ³ÝáõÙ »Ýù ù³éëáõÝùÇó¦, ûÍáõÙ »Ýù Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁ ²ñ³ñ³ïÇ Ñ³½³ñ áõ ÙÇ Í³ÕÇÏÝ»ñÇ ÛáõÕáíª Ù»ñ³Ýáí ¨ ÏÝùáõÙ Ýñ³Ý, ѳÝÓÝ»Éáí ÏÛ³ÝùÇÝ áõ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³ÝÁ:

12.         ö³ëïáñ»Ý,  ÎÝáõÝùÁ - ù³éëáõÝùÇ ÙÇçáóáí ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÝáí Ðá·áõ ѳëï³ïáõÙÝ ¿ Çñ Ýáñ ÏÛ³ÝùÇ Ù»ç: ²ÛëÇÝùݪ Ðá·ÇÝ áã û ÍÝáõݹáí ¿ ÙïÝáõÙ ÏÛ³ÝùÇ Ù»ç, ³Ûɪ ù³éëáõÝùÇ ÏÝáõÝùáí:

13.         ÜáõÛÝ ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÁ ³éϳ ¿ ݳ¨ ٳѳó³ÍÇ Ùáï: ºÃ» ÍÝí³ÍÁ ÙdzÛÝ Ûáûñáñ¹ ûñÝ ¿ ½·áõÙ Çñ ÍÝí³Í ÉÇÝ»ÉÁ, ³å³ ٳѳó³ÍÝ ¿É ÙdzÛÝ Ûáûñáñ¹ ûñÝ ¿ ½·áõÙ Çñ ٳѳó³Í ÉÇÝ»ÉÁ:

14.         ¼·³Éáí Çñ ٳѳó³Í ÉÇÝ»ÉÁ, á·ÇÝ ß³ï ¿ ïËñáõÙ. ٳѳó³Í ÉÇÝ»Éáõ ë³ñë³÷Á áñáß Å³Ù³Ý³Ï Ñ³É³ÍáõÙ ¿ Ýñ³Ý, ÙÇÝ㨠áñ ݳ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ Ù³ùñíáõÙ ¿ ³Û¹ ë³ñë³÷Çó ¨ ×³Ý³ãáõÙ á·ÇÝ»ñÇ Ï»Ý³ó ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ:

15.         ¾Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÝáí à·ÇÝ Çñ Ýáñ íÇ׳ÏÇÝ í³ñÅíáõÙ ¿ ¹³ñÓÛ³É ù³é³ëáõÝ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ: ºì ÙdzÛÝ ù³é³ëáõÝ ûñ Ñ»ïá ݳ ëÏëáõÙ ¿ ³åñ»É ÉdzñÅ»ù á·»Ï³Ý ÏÛ³Ýùáí:

16.         ºì ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ½áñáõÃÛ³Ùµ, Ù»Ýù áñáß³ÏÇ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ý  §Ñ³ÝáõÙ »Ýù ù³éëáõÝùÇó¦, ËÝÏáí ûÍáõÙ »Ýù Ýñ³Ý áõ ÏÝùáõÙ, ѳÝÓÝ»Éáí Ýñ³Ý á·»Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³ÝÁ:

17.         Àëï ³Û¹Ù, »Ã» ÍÝí³Í Ðá·áõ  ÏÛ³ÝùÁ ëÏëíáõÙ ¿ Ýñ³ ù³éëáõÝùÇ ÏÝáõÝùáí, ³å³ ٳѳó³ÍÇ à·áõ ÏÛ³ÝùÁ ÝáõÛÝå»ë ëÏëíáõÙ ¿ Ýñ³ ù³éëáõÝùÇ ÏÝáõÝùáí:

18.         ²ÛëåÇëáí, ¨° ÍÝáõݹÁ, ¨° Ù³ÑÁ áõÝ»Ý Çñ»Ýó ÛáÃÝ áõ ù³éëáõÝùÁ: Àëï áñáõÙª ¨° ÍÝáõݹÇ, ¨° Ù³Ñí³Ý ÛáÃÝ áõ ù³éëáõÝùÁ ÝáõÛÝ ÇÙ³ëïÝ áõÝ»Ý, ÝáõÛÝ ËáñÑáõñ¹Ý áõÝ»Ý:

19.         ºì »Ã» Ù»Ýù ·Çï»Ýù, áñ ÍÝí³ÍÁ ϳ, ÷³ëïáñ»Ý ·Çï»Ýù ݳ¨, áñ ٳѳó³ÍÝ ¿É ϳ: гϳé³Ï ¹»åùáõÙ ÇÝãá±õ  »Ýù ÝßáõÙ Ýñ³ Ù³Ñí³Ý ÛáÃÝ áõ ù³éëáõÝùÁ: ºì ÇÝãá±õ »Ý ÝáõÛݳÝáõÙ ÍÝí³ÍÇ áõ ٳѳó³ÍÇ ÛáÃÝ áõ ù³éëáõÝùÁ Ù»ñ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 224
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz