ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 00:46


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

ժե. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՐԱԶԻ

1.            ºñ³½Á Ñá·»Ï³Ý áñ³Ï ¿: ºì Ù»Ýù »ñ³½áõÙ »Ýù ÙdzÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ³Ù÷á÷íáõÙ »Ýù ÇÝùÝ»ñë Ù»ñ Ù»ç, »ñµ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÙïÝáõÙ »Ýù Ù»ñ Ñá·»Ï³Ý ³ßù³ñÑÁ: ºì Ù»ñ Ñá·áí Ù»Ýù ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ýù ³Ù»Ý³µ³½Ù³½³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ, íÇ׳ÏÝ»ñÇ Ñ»ï:

2.            Ðá·»Ï³Ý ³Û¹ áñ³ÏÝ ³Ù»Ý³½áñ³íáñ Ï»ñåáí ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ùÝ³Í Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ù»ñ µáÉáñ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñÝ ³Ûɨë ã»Ý ÁݹáõÝáõÙ ³ñï³ùÇÝ áñ¨¿ ³½¹³Ï, Ù»ñ Ñá·ÇÝ Édzϳï³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ, ¹³éÝáõÙ ¿ ÇÝùÝÇßË³Ý ¨ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù µ»ñáõÙ ÙïÝ»Éáõ ³Ù»Ý³µ³½Ù³½³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç:

3.            Ø»ñ Ñá·ÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóíáõÙ ¿ Çñ ÝÙ³Ý Ñá·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï, ѳñ³µ»ñíáõÙ ¿ ٳѳó³Í ѳñ³½³ïÝ»ñÇ á·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï, µÝ³Ï³Ý ³Ûɨ³ÛÉ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï:

4.            ºì »Ã» Ù»Ýù ϳñáճݳÝù ½·³É »ñ³½Á, ×Çßï ѳëÏ³Ý³É »ñ³½Ç Çñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á, ³å³ Ù»Ýù ß³ï ¨ ß³ï ·»Õ»óÇÏ µ³Ý»ñ ϳݻÝù ÏÛ³ÝùáõÙ, áñ ã»Ýù ³ÝáõÙ, ß³ï-ß³ï ë˳ÉÝ»ñÇó ÏËáõë³÷»Ýù, áñ ã»Ýù Ëáõë³÷áõÙ:

5.            Ð³ñ³½³ïÝ»ñÇ ÷á˳¹³ñÓ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ñá·»Ï³Ý ÷á˳¹³ñÓ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ: ºì Ù³ÑÇó Ñ»ïá ¿É Ù»ñ ѳñ³½³ïÇ ¿áõÃÛáõÝÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ½·³É, Ùï³Í»É, ß³ñÅí»É: ºì ݳ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ½·³É ¨ ѳñ³µ»ñí»É Çñ áÕç ѳñ³½³ïÝ»ñÇ Ñ»ï:

6.            Ø»Ýù Ù»ñ ѳñ³½³ï á·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ýù ÙdzÛÝ Ñá·»Ï³Ý ³Ù÷á÷í³ÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí, ù³ÝÇ áñ ÙdzÛÝ Ñá·ÇÝ ¿ á·áõÝ ½·áõÙ, Ñá·ÇÝ ¿ á·áõÝ ÙdzÝáõÙ:

7.            ºì Ù»Ýù Ù»ñ ѳñ³½³ï á·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ýù ³é³í»É³å»ë ùÝ³Í Å³Ù³Ý³Ïª »ñ³½áõÙ:

8.            ºì »ñµ»ù å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ Ù»ñ ѳñ³½³ï á·ÇÝ»ñÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ù»½ Ñ»ï. Ýñ³Ýù Ùßï³å»ë ßñç³å³ïáõÙ »Ý Ù»½. Ýñ³Ýù ³Ù»Ý ÇÝã ï»ëÝáõÙ »Ý, ³Ù»Ý ÇÝã ÉëáõÙ »Ý, ³Ù»Ý ÇÝã ½·áõÙ »Ý. Ýñ³Ýù Ù»½ ¿É »Ý ï»ëÝáõÙ, Ù»½ ¿É »Ý ½·áõÙ:

9.            Üñ³Ýù ½·áõÙ »Ý Ù»ñ Ñá·»Ï³Ý íÇ׳ÏÝ»ñÁ, ³åñáõÙÝ»ñÁ. Ýñ³Ýù Ñ»ï¨áõÙ »Ý Ù»ñ ÏÛ³ÝùÇÝ, Ù»ñ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ. Ýñ³Ýù ß³ï-ß³ï µ³Ý»ñ »Ý ½·áõÙ, áñ ϳï³ñíáõÙ »Ý Ù»ñ ßáõñçÁ ϳ٠ٻñ Ù»ç:

10.        ºì ѳñ³½³ï á·ÇÝ»ñÁ ³Ûó»ÉáõÙ »Ý Ù»½ »ñ³½Ç Ù»ç ½·áõß³óÝ»Éáõ, Ëñ³Ëáõë»Éáõ, ÙËÇóñ»Éáõ, ݳ˳ï»Éáõ, ½áñ³óÝ»Éáõ... ºì »Ã» Ù»Ýù ϳñáճݳÝù ½·³É Ù»ñ ѳñ³½³ï á·ÇÝ»ñÇÝ, ³å³ ß³ï-ß³ï Ñݳñ³íáñ ë˳ÉÝ»ñÇó ϳñáÕ »Ýù Ëáõë³÷»É:

11.        ´³ñÇ Ù³ñ¹Á µ³ñÇ á·Ç ¿ ¹³éÝáõÙ, ã³ñ Ù³ñ¹Áª ã³ñ á·Ç, ÇëÏ Ñ³ÛñÁ ÙÇßï ¿É Ñ³Ûñ ¿ ÙÝáõÙ: ºì »ñµ»ù Ñáñ á·ÇÝ ãÇ Ï³ñáÕ ã³ñÇù µ»ñ»É Çñ ѳñ³½³ï áñ¹áõÝ: Æñ³Ï³ÝáõÙ ã³ñÇùÁ ·³ÉÇë ¿ áã û Ñáñ á·áõ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÇó áñ¹áõ »ñ³½áõÙ, ³Ûɪ Ýñ³Ý ã½·³Éáõó ¨ ãѳëϳݳÉáõó:

12.        Þ³ï Ñ³×³Ë Ñáñ á·ÇÝ Ï³Ý˳½·³Éáí Çñ áñ¹áõÝ ëå³ëíáÕ áñ¨¿ íï³Ý·, Ñ»Ýó áñ¹áõÝ å³ßïå³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³Ûó»ÉáõÙ ¿ Ýñ³Ý ¨ ½·áõß³óÝáõÙ íï³Ý·Ç Ù³ëÇÝ:

13.        Ðáñ á·ÇÝ ·Çß»ñ³ÛÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ùµ ß³ï Ñ³×³Ë å³ñ½³å»ë ½·áõß³óÝáõÙ ¿ áñ¹áõÝ Ñݳñ³íáñ ë˳ÉÝ»ñÇó, Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿, Ëñ³ËáõëáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ݳ˳ïáõÙ ¿ í³ï ³ñ³ñùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ... Ð³×³Ë Ý³ ÑÇß»óÝáõÙ ¿ áñ¹áõÝ Ýñ³ ͳ·áõÙÁ, ÷áñÓáõÙ Ýñ³Ý ϳå»É Çñ ïáÑÙÇÝ, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ½·³É ÁÝï³ÝÇùÇ, ïáÑÙÇ, ³½·Ç ѳٳñ...

14.        â·Çï»ë ÇÝãáõ, Ù³ñ¹ÇÏ Ù³Ñ »Ý ·áõß³Ïáõ٠ٳѳó³Í »ñ»Ë³ÛÇ á·áõ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÇó Ñáñ ϳ٠Ùáñ »ñ³½áõÙ: Æñ³Ï³ÝáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ á·ÇÝ áñ¨¿ ٳѳßáõÝã ËáñÑáõñ¹ ãÇ µ»ñáõÙ Çñ ѳñ³½³ï ÁÝï³ÝÇù. ݳ å³ñ½³å»ë ѳÛïÝíáõÙ ¿ Ñáñ ϳ٠Ùáñ »ñ³½áõÙ ÑÇß»óÝ»Éáõ, áñ ÇÝùÁ ϳ, áñ ÇÝùÁ ÝáõÛÝå»ë »ñ»Ë³ ¿, áñ ÇÝùÁ ÝáõÛÝå»ë ϳñáï áõÝÇ, áñ ÇÝùÁ ÝáõÛÝå»ë ѳÛñ áõ Ù³Ûñ ¿ áõ½áõÙ. ݳ áõ½áõÙ ¿, áñ Çñ»Ý ãÙáé³Ý³Ý, áñ Çñ»Ý ¿É ëÇñ»Ý: ´³Ûó ã½·³Éáí »ñ»Ë³ÛÇ á·áõÝ, áñù³¯Ý íÇßï »Ý å³ï׳éáõÙ Ýñ³Ý ѳñ³½³ï ѳÛñÝ áõ Ù³ÛñÁ:

15.        Â»¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ Ñáí³Ý³íáñáõÙ »Ý Ù»½, µ³Ûó Ù»ñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ËݳÙáÕÝ»ñÁ Ù»ñ ÍÝáÕÝ»ñÝ »Ýª ѳÛñÁ, Ù³ÛñÁ, å³åÁ, ï³ïÁ... Üñ³Ýù »Ý, áñ Ùßï³å»ë ßñç³å³ïáõÙ »Ý Ù»½ ¨ ëï»ÕÍáõÙ Ù»ñ ÏÛ³ÝùÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¨ ³Ù»Ý³Ñ³ñ³½³ï ÙÇç³í³ÛñÁ: ²Û¹ ѳñ³½³ï ÙÇç³í³ÛñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý ÇÝãå»ë áÕç, ³ÛÝå»ë ¿É á·Ç³ó³Í ѳñ³½³ïÝ»ñÁ:

16.        ºì Ù»Ýù Ùßï³å»ë ³åñáõÙ »Ýù Ù»ñ ѳñ³½³ï ÙÇç³í³ÛñáõÙ ¨ ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ýù Ù»ñ áÕç ¨ á·Ç³ó³Í ѳñ³½³ïÝ»ñÇ Ñ»ï: ºì Ù»ñ »ñ³½áõÙ Ù»ñ Ñá·ÇÝ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ѳñ³µ»ñíáõÙ ¿ ¹³ñÓÛ³É Ù»ñ ѳñ³½³ï ÙÇç³í³ÛñáõÙ, ¨ Ù»½ ËݳÙáÕÝ»ñÁ ¹³ñÓÛ³É Ù»ñ ѳñ³½³ïÝ»ñÝ »Ýª áÕç, û á·Ç³ó³Í: ºì Ù»ñ »ñ³½áõ٠ѳÛïÝíáõÙ »Ý ׳ݳãí³Í ¨ ã׳ݳãí³Í ѳñ³½³ï á·ÇÝ»ñÁª å³åÁ, ï³ïÁ, å³åÇ å³åÁ...

17.        àñù³Ý Ñá·áí ß³ï ϳåí³Í ÉÇÝ»Ýù Ù»ñ ѳñ³½³ï ÙÇç³í³ÛñÇÝ, ³ÛÝù³Ý ß³ï ÏÉÇÝ»Ýù ѳñ³½³ï ÙÇç³í³ÛñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç. áñù³Ý ß³ï ѳí³ï³Ýù Ù»ñ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇÝ, ³ÛÝù³Ý Ñ³×³Ë Ýñ³Ýù ÏѳÛïÝí»Ý Ù»ñ »ñ³½áõÙ. ¨ áñù³Ý ²é³çáí ³åñ»Ýù Ù»Ýù, ³ÛÝù³Ý ß³ï ݳËÝÇÝ»ñÇ Ï׳ݳã»Ýù:

18.        ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ѳÛïÝíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Ýñ³Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó ϻݹ³ÝáõÃÛ³Ý ûñáù ³ñ¹»Ý ³åñáõÙ »Ý áñå»ë á·Ç, ûÍíáõÙ »Ý ³ñ³ñã³Ï³Ý ÉáõÛëáí. Ýñ³Ýù, áñ ³ñ¹»Ý ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï. Ýñ³Ýó ѳñ³½³ï ÙÇç³í³ÛñÁ ß³ï ¿ ÁݹɳÛÝíáõÙ ¨ Çñ Ù»ç Áݹ·ñÏáõÙ ¿ ݳ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

19.        ²ëïí³Í³Ù³ñ¹áõ ѳñ³½³ï ÙÇç³í³ÛñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý ݳ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ. ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ѳÛïÝí»É Ýñ³ »ñ³½áõÙ:

20.        ¶»ñ³·áõÛÝ ëÇñáí í³éí³Í å³ï³Ýáõ »ñ³½áõ٠ϳñáÕ ¿ ²ëïÕÇÏÁ ѳÛïÝí»Éª Ýñ³ ë»ñÁ ûÍ»Éáõ ѳٳñ. Ù³Ûñ³Ï³Ý ·»ñ³·áõÛÝ íßïÇ áõ ϳñáïÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ ¿ ²Ý³ÑÇïÁ ѳÛïÝí»Éª ÙËÇóñ»Éáõ, Ëñ³Ëáõë»Éáõ ѳٳñ:

21.        ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ³é³í»É ѳÛïÝíáõÙ »Ý ³ÝÙ»Õ Ù³ÝáõÏÇ »ñ³½áõÙ, ù³ÝÇ áñ ݳ ¹»é á·Ç ¿, ¨ ³ñ³ñã³Ï³Ý å³Ûͳé ÉáõÛëÁ ¹»é ãÇ Ù³ñ»É Ýñ³ Ù»ç:

22.        Ø»ñ ÙÇïùÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ã³÷³Ýó»Éáõ ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ËáñùÁ ¨ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç í»ñ³ñï³¹ñ»Éáõ Ù»ñ ݳËÏÇÝ ÏÛ³ÝùÁ. ¨ Ù»ñ »ñ³½áõÙ Ù»Ýù »ñµ»ÙÝ í»ñ³åñáõÙ »Ýù Ù»ñ ݳËÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ ϳ٠ÏÛ³Ýù»ñÁ:

23.        ºì »Ã» Ù»Ýù ½·³Ýù ³Û¹ »ñ³½Ý»ñÇ ËáñÑáõñ¹Á ¨ ѻ層Ýù ¹ñ³Ýó ÇÙ³ëïÇÝ, Ù»ñ Ù»ç í»ñ³ñï³¹ñ»Ýù ³Û¹ »ñ³½Ý»ñÁ, ³å³ ³Û¹ »ñ³½Ý»ñÇ ßÕóÛÇ Ù»ç Ù»Ýù ϳñáÕ »Ýù ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ùÇã û ß³ï ³ÙµáÕç³óÝ»É Ù»ñ ³ÝóÛ³É ÏÛ³ÝùÁ:

24.        â¿± áñ Ù»Ýù ·ñ»Ã» áãÇÝã ã»Ýù ÑÇßáõÙ Ù»ñ í³Õ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÇó: ´³Ûó µ³í³Ï³Ý ¿, áñ Ù»ñ Ùáï áõñÇßÝ»ñÁ å³ïÙ»Ý Çñ»Ýó Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ Ù»ñ ÙÇïùÁ ëÏëáõÙ ¿ ³ÝÏ³Ë Ù»½³ÝÇó ó÷³Ýó»É Ù»ñ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÝï»ÕÇó í»ñÑ³Ý»É áñáß ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

25.        Üٳݳå»ë, »ñµ Ù»Ýù ³åñáõÙ »Ýù ²Ù»Ýáí, Ù»ñ Ñá·ÇÝ Çñ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ùµ ëÏëáõÙ ¿ í»ñ³åñ»É Ù»ñ ݳËÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ. ¨ Ù»Ýù »ñ³½áõÙ ï»ëÝáõÙ »Ýù ³ÛÝ ßñç³å³ïÁ, ³ÛÝ ÙÇç³í³ÛñÁ, áñï»Õ ³åñ»É »Ýù Ù»Ýù Ù»ñ ݳËÏÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 202
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz