ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:20


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

ժդ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ

1.            ¼áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ÏÛ³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, ¨ ³é³Ýó ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ³ÝÇÙ³ëï ¿ ÏÛ³ÝùÝ ÁݹѳÝñ³å»ë:

2.            ¼áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí ÏÝ߳ݳϻª ѳí³ïáí, ϳÙùáí, ½·³óÙáõÝùáí ÙÇ³Ý³É ùá ³ÙµáÕçáõÃÛ³ÝÁ: ¼áѳµ»ñáõÃÛ³Ùµ ¹áõ ùá ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ »ë ѳëï³ïáõÙ ùá ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç:

3.             ¸áõ ùá ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»çª ³Ñ³ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ: øá ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ùá ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí »ë ¹áõ ѳëï³ïáõÙ ùá ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ: ºì áñù³Ý ½áñ³íáñ ¿ ùá ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝù³Ý ¹áõ ³ÙµáÕç³Ï³Ý »ë áõ ½áñ³íáñ: ÆëÏ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ ½áñ³ÝáõÙ ¿ Ñ»Ýó Ýñ³ Ù³ë»ñÇ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ùµ:

4.            ¼áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁª ¹³ ùá ³ÝÓݳϳÝÇ ÝíÇñ³µ»ñáõÙÝ ¿ ùá ³ÙµáÕçáõÃÛ³ÝÁª ùá »é³Ý¹Ç, ùá ϳÙùÇ, ùá ÙïùÇ, ùá ½·³óÙáõÝùÇ, ùá ϳñáÕáõÃÛ³Ý, ùá ÏÛ³ÝùÇ... ²Ûë ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ùµ ¿ ½áñ³ÝáõÙ ¨ ѳí»ñųÝáõÙ ùá ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ: ºì ³Û¹ ½áñ³íáñ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹áõ ÇÝù¹ »ë ½áñ³ÝáõÙ ¨ ѳí»ñųÝáõÙ: ²Ñ³ û ÇÝãáõ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ »ñç³Ýϳµ»ñ ¿:

5.            ö³ëïáñ»Ý ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁª ¹³ ·»ñ³·áõÛÝ ëÇñá ¨ ÝíÇñáõÙÇ »ñç³Ýϳµ»ñ ëñµ³·áñÍáõÙÝ ¿ ùá Ù»ç, »ñµ ¹áõ ùá ѳí³ïáí, ÏÛ³Ýùáí, ϳÙùáí, ½·³óÙáõÝùáí ÝíÇñíáõÙ »ë ùá ³ÙµáÕçáõÃÛ³ÝÁ, å³ßïå³ÝáõÙ ¨ å³Ñå³ÝáõÙ »ë ³ÛÝ:

6.            ¼áѳµ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ù»½ ѳëï³ïáõÙ ùá ѳñ³½³ïÝ»ñÇ Ù»ç. ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ù»½ ÙdzíáñáõÙ ùá ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï. ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ñ¨áí ëÝáõÙ ÅåÇïÁ Ù³ÝϳÝó. ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ å³Ñå³ÝáõÙ ùá ²½·Ý áõ гÛñ»ÝÇùÁ ¨ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳÕÃáõÃÛ³Ùµ ûÍáõÙ ½áñáõÃÛáõÝÁ ùá:

7.            ê»ñÝ ¿ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý áõÅÁ, ¨ ½áѳµ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á: ²é³Ýó ëÇñá ãϳ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ, ¨ ³é³Ýó ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ãϳ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ:

8.            Æ±Ýã ËáñÑáõñ¹ Ùáñ ѳٳñ ³ÝùáõÝ ·Çß»ñÝ»ñ Ù³ÝÏ³Ý ûñáóùÇ Ùáï ³ÝóϳóÝ»ÉÁª ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ, áñ »ñç³ÝϳóÝáõÙ ¿ Ñ»Ýó Çñ»Ýª ÙáñÁ:

9.            Æ±Ýã ËáñÑáõñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ³Ù³ñ ³ñ³ñÙ³Ý ï³é³å³ÉÇó »ñÏáõÝùÁª ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ, áñ »ñç³ÝϳóÝáõÙ ¿ Ñ»Ýó Çñ»Ýª µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ:

10.        Æ±Ýã ËáñÑáõñ¹ è³½ÙÇÏÇ Ñ³Ù³ñ ½»ÝùÁ Ó»éùÇÝ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ å³ßïå³Ý»ÉÁª ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ, áñ »ñç³ÝϳóÝáõÙ ¿ Ñ»Ýó Çñ»Ýª è³½ÙÇÏÇÝ:

11.        Æ±Ýã ËáñÑáõñ¹ ³Û¹  µáÉáñ »ñç³Ýϳµ»ñ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ¹áõ Ù»ç - Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝ:

12.        Ð»Ýó ³Û¹ ÇÝùݳÝáñá·Ù³Ý µÝ³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ ÍÝáÕÇÝ ÙÕáõÙ ¿ ½áѳµ»ñáõÃ۳ݪ ѳÝáõÝ Çñ ½³í³ÏÇ - ݳ Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÝ ¿ ³å³ÑáíáõÙ Çñ ½³í³ÏÇ ÙÇçáóáí:

13.        Ð»Ýó ³Û¹ ÇÝùݳÝáñá·Ù³Ý µÝ³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ è³½ÙÇÏÇÝ ÙÕáõÙ ¿ ½áѳµ»ñáõÃ۳ݪ ѳÝáõÝ ²½·Ç ¨ гÛñ»ÝÇùÇ - ݳ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ Çñ ²½·Ç Ù»ç, Çñ гÛñ»ÝÇùáõÙ:

14.        ¼áѳµ»ñáõÙ ¿ ݳ°, áí áõÝÇ Çñ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ, Çñ µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ. ݳ°, áí áõÝÇ Ñá·áõ ѳñëïáõÃÛáõÝ, áí ³åñáõÙ ¿ ì³Ñ³·Ýáí áõ ѽáñ ¿, áõÙ áõÅÇ µ³Å³ÏÁ Éóí³Í ¿ Ñáñ¹»Éáõ, ó÷í»Éáõ ³ëïÇ׳Ý:

15.        ºì Ýñ³ ѳٳñ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ áã û ·³Õ³÷³ñ ¿, ³Ûɪ Ý»ñùÇÝ áñ³Ï. ¹³ Ýñ³ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ »ñç³Ýϳµ»ñ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí:

16.        ¼áѳµ»ñí»Éáí ³ñ¨Ç ѳٳñ, ¹áõ ù»½ »ë å³Ñå³ÝáõÙ. ½áѳµ»ñí»Éáí ùá سÛñ ÐáÕÇ Ñ³Ù³ñ, ¹áõ ù»½ »ë å³Ñå³ÝáõÙ. ½áѳµ»ñí»Éáí ѳñ³½³ïǹ ѳٳñ, ¹áõ ù»½ »ë å³Ñå³ÝáõÙ, ù³Ý½Ç ùá ѳí»ñÅ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ¹áõ å³Ñå³ÝáõÙ »ë ³ÛÝ µáÉáñÁ, áñ ùáÝÝ »Ý, ùá ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ë»ñÝ »Ý ¨ ù»½ »Ý ÙݳÉáõ:

17.        ÆëÏ ÃáõÛÉÁ, ïϳñÁ, áñ ãáõÝÇ Çñ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ, ãáõÝÇ Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¨ ë³ñë³÷áõÙ ¿ Ù³ÑÇó, ³ÝϳñáÕ ¿ ÇÝãå»ë ëÇñ»Éáõ, ³ÛÝå»ë ¿É ½áѳµ»ñí»Éáõ: ܳ ÇÝùÁ Ͻáѳµ»ñÇ ³ÙµáÕçÁ ¨ ³Ù»ÝÁ Ñ»Ýó Çñ ѳٳñ, Çñ ³Ûë ÙÇ ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³éã»Éáõ ѳٳñ: ºì ݳ »ñç³ÝÇÏ ãÇ ÉÇÝÇ »ñµ»ù:

18.        ¼áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ³Ù»Ý³µÝ³Ï³Ý ½·³óáõÙÝ ¿ áã ÙdzÛÝ Ù³ñ¹áõ, ³ÛÉ Ý³¨ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ Ù»ç, ¨ ³ÛÝ áñ¨¿ ã³÷Ç, Ó¨Ç Ù»ç ãÇ ÙïÝáõÙ: سÛñÁ, áñ ï³é³å³ÉÇó ·Çß»ñÝ»ñ ¿ ³ÝóϳóÝáõÙ »ñ»Ë³ÛÇÝ ËݳٻÉÇë, »ñµ»ù ãÇ ¿É Ùï³ÍáõÙ, áñ ½áÑáÕáõÃÛáõÝ ¿ ϳï³ñáõÙ. ݳ å³ñ½³å»ë ³åñáõÙ ¿ Ù³ÛñáõÃÛ³Ùµ: ºì ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ù³ÛñáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ áñ³Ï ¿:

19.        ºì Ñ»Ýó áñ Ù³ÛñÁ Ùï³ÍÇ, áñ ½³Ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ ¿ ϳï³ñáõÙª ݳ Ϲ³¹³ñÇ Ù³ÛñáõÃÛáõÝÇó, »ñ»Ë³ÛÇ ËݳÙùÁ Ýñ³ ѳٳñ Ïí»ñ³ÍíÇ ÉáÏ ïÑ³× å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ¨ Ù³ÛñÁ ³Ûɨë ãÇ ½áѳµ»ñÇ áõ ãÇ »ñç³Ýϳݳ Çñ Ù³ÛñáõÃÛ³Ùµ:

20.        è³½ÙÇÏÁ, áñ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ Çñ гÛñ»ÝÇùÁ, Çñ ²½·Á, Çñ îáÑÙÁ, Çñ ³ñ¨Á, Çñ µÝ³ß˳ñÑÁ, »ñµ»ù ãÇ Ùï³ÍáõÙ, áñ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ ¿ ϳï³ñáõÙ: ¼áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ è³½ÙÇÏÇ Ý»ñùÇÝ áñ³ÏÝ ¿:

21.        ºì Ñ»Ýó áñ è³½ÙÇÏÁ Ùï³ÍÇ, áñ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ ¿ ϳï³ñáõÙ, ݳ Ϲ³¹³ñÇ è³½ÙÇÏ ÉÇÝ»Éáõó ¨ Ïí»ñ³ÍíÇ å³ñ½ ½ÇÝíáñÇ, áñÇ Ñ³Ù³ñ гÛñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ëïÇåáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ÉáÏ:

22.        Ø³ñ¹ ½áѳµ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ, ÇÝã áõÝÇ. ãáõÝ»ó³ÍÁª ÇÝãå»±ë ½áѳµ»ñÇ:

23.        ºì ½áѳµ»ñí»É ϳñáÕ ¿ ÙdzÛÝ Ý³, áí Çñ ÏÛ³ÝùÇ ï»ñÝ ¿. ÙdzÛÝ Ñ³ÕÃáÕÁ ϳñáÕ ¿ ½áѳµ»ñí»É: ä³ñïíáÕÁ ½áѳµ»ñí»É ãÇ Ï³ñáÕª ݳ ÇÝùÁ å³ñïáõÃÛ³Ý Ýí³ëï ½áÑ ¿. ¨ Ýñ³Ý ϳñáÕ »Ý ½áѳµ»ñ»É ѳϳé³Ï Ýñ³ ϳÙùÇ, ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇÝ »Ý ½áѳµ»ñáõÙ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 213
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz