ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:57


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

ժբ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԵՆԱՑ

1.      ÎÚ²Üø /¶Û³Ýù/-Á ÍÝáõÝ¹Ç ËáñÑáõñ¹ ¿ª ¶¾Ü` ¶ /³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ/ -¾Üª ²Ü /ÍÝáõݹ/ª ÌÝáõÝ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ:

2.            ºì ÍÝáõݹáí ¿ ÏÛ³ÝùÁ ѳëï³ïíáõÙ:  ÎÛ³ÝùÁ Ýáñá·í³Í ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ ÇÙ: 

3.            ºì ÏÛ³ÝùÁ Ñ»Ýó ÇÙ Ññ³ß³ÉÇùÝ ¿ ÇÙ Ù»çª ÇÙ »ñ¨³Ï³Û³Ï³Ý í³é ÃéÇãùÝ»ñáí, ëÇñá, ϳñáïÇ ï³é³å³ÝùÝ»ñáí, Ñá·»å³ñ³ñ »ñ³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÇÝùë ÇÝÓ ¨ ѳñ³½³ïÝ»ñÇë Ùßï³å»ë ·ïÝ»Éáõ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ùµ:  ¸³ ¿ ËáñÑáõñ¹Á ÏÛ³ÝùÇ:

4.            Ðñ³ß³ÉÇ ¿ ÏÛ³ÝùÁ ¨ ËáñÑñ¹³íáñ:  ²ÛÝ Ñ»ùdzÃÇ å»ë ѳñáõëï ¿ áõ µ³½Ù»ñ³Ý·:  ºì µ³í³Ï³Ý ¿ Ëáñ³Ý³É ³Û¹ ÏÛ³Ýù-Ñ»ùdzÃÇ Ù»ç ¨ ³Ù»Ý ûñ, ³Ù»Ý ų٠Ýáñ³Ýáñ Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñ ϵ³óí»Ý Ù»ñ ³é³ç:

5.            ºì ³åñ»Éáí ÏÛ³ÝùÇ Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñÇ Ù»ç, Ññ³ß³·áñÍáõÃÛ³Ùµ »Ýù ³åñáõÙ Ù»Ýù ³Û¹ ÏÛ³ÝùÁ:  ²Ù»ÝûñÛ³ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁ ÝáñáíÇ »Ýù ï»ëÝáõÙ Ù»Ýù ³Ù»Ý ûñª ÝáõÛÝ Ë³ÕÁ ˳ÕáõÙ »Ýù ÝáñáíÇ, ÝáõÛÝ ³ñ»·Á ï»ëÝáõÙ »Ýù ÝáñáíÇ, ÝáñáíÇ »Ýù ëÇñáõÙ Ù»Ýù ÝáõÛÝ ë»ñÁ ¨ ÝáõÛÝ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ ÝáñáíÇ »Ýù ·ïÝáõÙ Ù»Ýù ³Ù»Ý ûñ:

6.            ÎÛ³ÝùÁ ½·³óáõÙ ¿, ½·³óáõÙÁª ѳí³ï:  Ð³í³ïÁ Ù»ñ Ù»ç ¿, ³ÛÉ á㪠ٻ½ÝÇó ¹áõñë:  ºì áñù³Ý ß³ï »Ýù ½·áõÙ ÇÝùÝ»ñë Ù»½, ³ÛÝù³Ý ß³ï »Ýù ѳí³ïáõÙ ¨ ³ÛÝù³Ý ß³ï ³åñáõÙ:

7.            ÎÛ³ÝùÁ ÇÝùݳ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿, ²ñ³ÛÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿, ѳí»ñÅÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿, ͳ·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿, ½áñáõÃÛ³Ý áõ ëÇñá ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿, »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿:

8.            ÎÛ³ÝùÁ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ ¿:  ´³Ûó ÙǨÝáõÛÝ ÏÛ³ÝùÇó Ù»ÏÁ Ññ³ß³ÉÇù ¿ ³ñ³ñáõÙ, ÇëÏ ÙÛáõëÁª Ó³ÝÓñáõÛà ¨ ³ï»ÉáõÃÛáõÝ:

9.            ²Ù»Ý Ù»ÏÁ Çñ ÏÛ³ÝùÝ áõÝÇ:  ºì ³Ù»Ý Ù»ÏÁ Çñ ÏÛ³ÝùÝ ¿ ³åñáõÙ ¨ ³åñáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ï»ëÝáõÙ ¿ Çñ ÏÛ³ÝùÁ:

10.        ä³ïÏ»ñ³óÝ»Ýù Ù»ÏÇÝ Ï³Ý·Ý³Í ²ñ³·³ÍÇ ·³·³ÃÇÝ ¨ ÙÛáõëÇݪ Ëáñ ÷áëÇ Ù»ç:  Üñ³Ýù ï³ñµ»ñ Ï»ñå »Ý ÏÛ³ÝùÁ ï»ëÝáõÙ ¨ ï³ñµ»ñ Ï»ñå »Ý ³åñáõÙ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ:

11.        ²ñ³·³ÍÇ ·³·³ÃÇÝ Ï³Ý·Ý³Í ²ñÇÝ Ý³ÛáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇÝ Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ý µ³ñÓáõùÇó:  ºì ï»ëÝáõÙ ¿ ݳ ³ß˳ñÑÁ Çñ áÕç µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ, µ³½Ù»ñ³Ý·áõÃÛ³Ùµ. ³ß˳ñÑÁ Ýñ³ ³éç¨ µ³óíáõÙ ¿ áñå»ë ÙÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ññ³ß³ÉÇù:  Ü³ ѳí³ïáõÙ ¿ ´ÝáõÃÛ³Ý Ññ³ß³·áñÍáõÃÛ³ÝÁ, ´ÝáõÃÛ³Ý ½áñáõÃÛ³ÝÁ. ¨ ½·áõÙ ¿ Çñ»Ý ÓáõÉí³Í ´ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ Çñ Ù»ç µÝ³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿ ½·áõÙ:  Ü³ ³åñáõÙ ¿ ÏÛ³Ýùáí ¨ »ñç³ÝÇÏ ¿:

12.        Üñ³ ѳٳñ ³ÛëûñÁ Ý»ñÏ³Ý ¿ ÙdzÛÝ:  Ü³ áõÝÇ Çñ »ñ»ÏÁ, ݳ áõÝÇ Ý³¨ Çñ í³ÕÁ:  ºì Ýñ³ ³ÛëûñÁ Çñ Ù»ç ÙdzÑÛáõëáõÙ ¿ Ýñ³ »ñ»ÏÝ áõ í³ÕÁ:  ºì ݳ Çñ »ñ»ÏÁ Çñ Ù»ç Ïñ»Éáí, ³åñáõÙ ¿ ³ÛëûñÁ áñå»ë »ñ»Ïí³ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ ¨ ³åñáõÙ ¿ Çñ ³ÛëûñÁ í³Õí³ Ñ³Ù³ñ. ݳ Ýå³ï³ÏÝ»ñ áõ Íñ³·ñ»ñ ¿ Ùß³ÏáõÙ í³ÕÁ, ÙÛáõë ûñÁ Çñ³·áñÍ»Éáõ ѳٳñ:

13.        ÆëÏ ÷áëÇ Ù»ç ³Ý³Ýó ˳í³ñ ¿, ËáݳíáõÃÛáõÝ ¨ óáõñï:  ºì ³Û¹ ÷áëÝ ÁÝÏ³Í Ù³ñ¹Á ³ß˳ñÑÁ ï»ëÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ í»ñ¨Ç ³ÝóùÇó ÙÇ Ïïáñ »ñÏÝùÇ Ó¨áí, áñï»ÕÇó ÉáõÛëÇ ÙÇ ÃáõÛÉ ß»ñï ¿ ó÷³ÝóáõÙ ÙdzÛÝ:  ê³ñë³÷Ý áõ Ñdzëó÷áõÃÛáõÝÁ å³ïáõÙ »Ý Ýñ³Ý:  ºì ݳ ³Ýí»ñç û·ÝáõÃÛáõÝ ¿ ϳÝãáõÙ, ÑáõÛëáí, áñ í»ñ¨áõ٠ѳÛïÝíÇ ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ ¨ ÷ñÏÇ Ýñ³Ý:  Üñ³ ÏÛ³ÝùÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ë³ñë³÷ ¿, ï³ÕïáõÏ, Ó³ÝÓñáõÛà ¨ Ñdzëó÷áõÃÛáõÝ:  Ü³ Çñ»Ý ½·áõÙ ¿ áñå»ë ³Ý½áñ áõ ãÝãÇÝ ÙÇ ³ñ³ñ³Í, ¨ Ýñ³ ÏÛ³ÝùÁ ÙdzÛÝ û·ÝáõÃÛ³Ý ³Õ³Õ³Ï ¿ áõ ³Õáï ÙÇ ÑáõÛë, áñ Ç í»ñçá ÏѳÛïÝíÇ Çñ ÷ñÏÇãÁ:

14.        Üñ³ ³ÙµáÕç ÏÛ³ÝùÁ ³Ù÷á÷í³Í ¿ ÙdzÛÝ ³ÛëûñÇ Ù»ç:  Ü³ ãáõÝÇ »ñ»Ï, ݳ ãáõÝÇ Ý³¨ Çñ í³ÕÁ:  Üñ³ ³ÛëûñÁ »ñ»Ïí³ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ã¿, ¨ ݳ ãÇ ³åñáõÙ í³Õí³ Ñ³Ù³ñ:  Ü³ ³åñáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ³Ûëûñáí:  ´³Ûó ³ÛëûñÝ ¿É Ýñ³ ѳٳñ ½áõï ï³é³å³Ýù ¿ áõ ë³ñë³÷:  àôëïÇ Ý³ ãÇ ³åñáõÙ ÁݹѳÝñ³å»ë:

15.        ÎÛ³ÝùÝ ¿É ûñÇ å»ë áõÝÇ Çñ Ý»ñϳÝ, ³ÝóÛ³ÉÝ áõ ³å³·³Ý:  ºì Ù»ñ ÏÛ³ÝùÁ, áñå»ë ÍÝáõÝ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, Ù»ñ Ý»ñÏ³Ý ¿, áñÝ Çñ Ù»ç ÙdzÑÛáõëáõÙ ¿ Ù»ñ ³ÝóÛ³ÉÝ áõ ³å³·³Ý:

16.        Ø»Ýù áõÝ»Ýù ³ÝóÛ³É, Ù»Ýù áõÝ»Ýù ³å³·³:  ´³Ûó Ù»ñ ³ÝóÛ³ÉÝ ¿É áõÝÇ Çñ ³ÝóÛ³ÉÁ, ³å³·³Ý ¿É Çñ ³å³·³Ý áõÝÇ:

17.        ºì Ù»ñ ³ÝóÛ³ÉÇ ³ÝóÛ³ÉÁ Ù»ñ ³å³·³ÛÇ ³å³·³Ý ¿:  ºì Ù»Ýù áõñ ¿É ·Ý³Ýùª ¹»åÇ ³ÝóÛ³É, û ¹»åÇ ³å³·³, ÙǨÝáõÛÝ ¿ª »ñÏáõ ¹»åùáõÙ ¿É ·ÝáõÙ »Ýù ²é³ç  /³é ³×/, ù³Ý½Ç ѳëÝ»Éáõ »Ýù ÙǨÝáõÛÝ Ï»ïÇÝ:

18.        Â» ³ÝóÛ³É ·Ý³Ýù, ÏѳëÝ»Ýù ³ÝóÛ³ÉÇ ³ÝóÛ³É, áñÁ Ù»ñ ³å³·³ÛÇ ³å³·³Ý ¿. û ³å³·³ ·Ý³Ýù, ÏѳëÝ»Ýù ³å³·³ÛÇ ³å³·³, áñÁ Ù»ñ ³ÝóÛ³ÉÇ ³ÝóÛ³ÉÝ ¿:

19.        ºì û Ù»Ýù Ùïùáí ϳñáճݳÝù ²é³ç ·Ý³É, Ù»Ýù ÏѳݹÇå»Ýù Ù»ñ µáÉáñ ݳ˳ѳÛñ»ñÇÝ áõ ÝáñÇó ÏѳݹÇå»Ýù ÇÝùÝ»ñë Ù»½ ³ÝóÛ³É ¨ ³å³·³ ÏÛ³Ýù»ñáõÙ:

20.        ºì Ù»ñ ³ÝóÛ³ÉÝ áõ ³å³·³Ý ÙdzÑÛáõëíáõÙ »Ý Ù»ñ Ý»ñϳÛÇ Ù»ç, áñ ÏÛ³ÝùÝ ¿:

21.        Ø»ñ Ý»ñϳ ÏÛ³ÝùÁ Ù»ñ ÍÝáõÝ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿. í»ñ³ÍÝáõݹÁ Ù³ñÙݳíáñí³Í á·ÇÝ ¿. ¨ ÍÝáõÝ¹Ý ¿ Ù³ñÙݳíáñí³Í á·áõ ÏÛ³ÝùÇ ë³ÑÙ³ÝÁ ѳëï³ïáõÙ:

22.        ºì ݳ, áí ϳåí³Í ¿ Çñ ³ÝóÛ³ÉÇ áõ ³å³·³ÛÇ Ñ»ï, ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ³ÝóÝáõÙ ¿ ÍÝáõÝ¹Ç ë³ÑÙ³ÝÁ ¨ ѳëÝáõÙ ¿ ³ñ³ñáõÙÇ ³Ýë³ÑÙ³ÝáõÃÛáõÝ:

23.        Ü³ Çñ»Ý ï»ëÝáõÙ ¿ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç. ¨ ÏÛ³ÝùÁ Ýñ³ ѳٳñ Çñ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Ý ¿:  Ü³ Çñ Ù»ç å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ÙdzëÝáõÃÛáõÝÁ, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ýñ³ ³ÝóÛ³ÉÇ, Ý»ñϳÛÇ ¨ ³å³·³ÛÇ ÙÇç¨:  ºì Ñ»Ýó ³Û¹ ÙdzëÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ݳ Çñ ϻݳó ѳí»ñÅáõÙÁ ѳëï³ïáõÙ:

24.        Ü³ Çñ Ù»ç å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ÙdzëÝáõÃÛáõÝÁ, ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ϳåÁ, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Çñ ¨ ²ß˳ñÑÇ µáÉáñ ¿áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ÙÇç¨:

25.        Ø³ñÙݳíáñ à·ÇÝ ÇÝùÝ Çñ Ù»ç ¿É ÙÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, ¨ Ù³ëݳïí³Í ã»Ý Ýñ³ Ù»ç Ù³ñÙݳíáñÝ áõ Ñá·¨áñÁ:

26.        ºì ÇÝãå»ë ݳ ³Ù»Ý ûñ ³åñáõÙ ¿ ݳ¨ í³Õí³, ÙÛáõë ûñí³ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝå»ë ¿É ³Ù»Ý ÙÇ ÏÛ³Ýùáõ٠ݳ ³åñáõÙ ¿ ݳ¨ ѳçáñ¹ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:

27.        â¿± áñ Ù»ñ ³ÛëûñÁ »ñ»Ïí³ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ¨ í³Õí³ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ:  Ø»Ýù ³Ûëûñ ³ÝáõÙ »Ýù ³ÛÝ, ÇÝã »ñ»Ï »Ýù Íñ³·ñ»É. ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Ûëûñ Íñ³·ñáõÙ ³Ýù ³ÛÝ, ÇÝã í³ÕÁ, ÙÛáõë ûñÁ åÇïÇ Ï³ï³ñ»Ýù:

28.        Ø»ñ Ý»ñϳ ÏÛ³ÝùÝ ¿É Ù»ñ ³ÝóÛ³ÉÇ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÝ ¿, ¨ Ù»Ýù ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ ³ÝáõÙ »Ýù ³ÛÝ, ÇÝã ã»Ýù ѳëóñ»É ݳËáñ¹ ÏÛ³Ýùáõ٠ϳï³ñ»É ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ Íñ³·ñáõÙ »Ýù ³ÛÝ, ÇÝã å»ïù ¿ ѳçáñ¹ ÏÛ³Ýùáõ٠ϳï³ñ»Ýù:

29.        ºì ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙݳíáñ Ðá·ÇÝ Ñ³í»ñÅÇ Íñ³·ñ»ñáí ¿ ³åñáõÙ. ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ Çñ³·áñÍáõÙ ¿ ³ÛÝù³Ý, áñù³Ý Ñݳñ³íáñ ¿, ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ÃáÕÝ»Éáí ѳçáñ¹ ÏÛ³ÝùÇÝ:

30.        ØÇ ûñí³ Íñ³·ñáí ³åñáõÙ ¿ ݳ, áí ãÇ Ñ³í³ïáõÙ Çñ í³Õí³ÝÁ:  ØÇ ÏÛ³ÝùÇ Íñ³·ñáí ³åñáõÙ ¿ ݳ, áí ãÇ Ñ³í³ïáõÙ Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³ÝÁ:

31.        Ø»ñ ÏÛ³ÝùÁ Ùßï³Ï³Ý ëå³ëáõÙ ¿. Ù»Ýù Ùßï³å»ë ëå³ëáõÙ »Ýù í³Õí³, ÙÛáõë ûñí³... Ù»ñ »ñ³½³ÝùÝ»ñÁ, Ù»ñ ÇÕÓ»ñÁ, Íñ³·ñ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ëå³ëáõÙáí:

32.        Ð»Ýó ³Û¹ ëå³ëáõÙÁ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ù»ñ ³Ù»Ý ÙÇ ûñÇÝ. ¨ Ù»Ýù ³Ù»Ý ÙÇ ûñ ³åñáõÙ »Ýù ÉdzñÅ»ù, ¨ ³Ù»Ý ûñ »ñç³Ýϳµ»ñ ¿ ÉÇÝáõÙ Ù»½ ѳٳñ:

33.        Øßï³Ï³Ý ëå³ëáõÙ ¿ ݳ¨ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ. Ù»Ýù ÝáõÛÝå»ë ëå³ëáõÙ »Ýù ÙÛáõë ÏÛ³ÝùÇݪ Ù»ñ ÇÕÓ»ñÁ, »ñ³½³ÝùÝ»ñÁ, Íñ³·ñ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ëå³ëáõÙáí:  ºì ³Ù»Ý ÙÇ ÏÛ³Ýù ³åñáõÙ »Ýù ÉdzñÅ»ù, ¨ ³Ù»Ý ÙÇ ÏÛ³Ýù »ñç³Ýϳµ»ñ ¿ ÉÇÝáõÙ Ù»½ ѳٳñ:

34.        ºñç³Ýϳµ»ñ ¿ ÏÛ³ÝùÁ. ²ñ³ñã³Ï³Ý Ññ³ß³·áñÍáõÃÛáõÝ ¿ ³Ûݪ ѳ·»ó³Í ÉáõÛëáí, ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ, ÅåÇïáí, ËÇݹáí:

35.        Â» ²ñÇÝ»ñÁ ïáÝ³Ï³Ý ÑáõÛ½áí, Ó»éù Ó»éùÇ ïí³Í å³ñáõÙ »Ý, »ñ·áõÙª Ýñ³Ýù Çñ»Ýó Ù»ç ÏÛ³ÝùÝ »Ý ѳëï³ïáõÙ, ÷³é³µ³ÝáõÙ »Ý ÏÛ³ÝùÁ, Çñ»Ýó ¨ ²ñ³ÛÇÝ:

36.        Â» ²ñÇÝ»ñÁ »ñ»Ë³ »Ý ÍÝáõÙ, ËÝçáõÛù »Ý ³ÝáõÙ, ϻݳó »Ý ËÙáõÙ ¨ Ó»éù Ó»éùÇ ïí³Í å³ñáõÙ »Ý, »ñ·áõÙª Ýñ³Ýù Çñ»Ýó Ù»ç ÏÛ³ÝùÝ »Ý ѳëï³ïáõÙ, ÷³é³µ³ÝáõÙ »Ý ÏÛ³ÝùÁ, Çñ»Ýó ¨ ²ñ³ÛÇÝ:

37.        Â» ²ñÇÝ»ñÁ ÑáÕÝ »Ý Ùß³ÏáõÙ, µ»ñù »Ý ѳí³ùáõÙ ¨ Ó»éù Ó»éùÇ ïí³Í å³ñáõÙ »Ý, »ñ·áõÙª Ýñ³Ýù Çñ»Ýó Ù»ç ÏÛ³ÝùÝ »Ý ѳëï³ïáõÙ, ÷³é³µ³ÝáõÙ »Ý ÏÛ³ÝùÁ, Çñ»Ýó ¨ ²ñ³ÛÇÝ:

38.        Â» ²ñÇÝ»ñÁ ëáõñÁ Ó»éù»ñÇÝ Ø³Ûñ ÐáÕÝ »Ý å³ßïå³ÝáõÙ ¨ Ù³ñïÇó ³é³ç, û ѳÕÃ³Ý³Ï³Í ßáõñçå³ñ »Ý µéÝáõÙª áõë áõëÇ ïí³Í å³ñáõÙ »Ý, »ñ·áõÙª Ýñ³Ýù Çñ»Ýó Ù»ç ÏÛ³ÝùÝ »Ý ѳëï³ïáõÙ, ÷³é³µ³ÝáõÙ »Ý ÏÛ³ÝùÁ, Çñ»Ýó ¨ ²ñ³ÛÇÝ:

39.        ´³Ûó Ñ»Ýó áñ ²ñÇÝ ëÏëáõÙ ¿ ³ÕáûÉ, ݳ ¹³¹³ñáõÙ ¿ ³åñ»É, ù³Ý½Ç ³ÕáÃùÁ Ñ»Ýó ïϳñÇ ÷ñÏáõÃÛ³Ý ÑáõÛëÇ ³Õ³Õ³ÏÝ ¿:  ºì ï³×³ñÝ»ñÝ »Ý ÏÛ³ÝùÇ ·»ñ»½Ù³Ý:

40.        ²ÕáÃáÕ ²ñÇÝ áþã ³ÝóÛ³É áõÝÇ ¨ áþã ¿É ³å³·³ ¨ ³åñáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ÙÇ ÍÝáõÝ¹Ç ë³ÑÙ³ÝáõÙ:  ²ÝóÛ³ÉÁ Ýñ³ ѳٳñ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ ¿ª ³ÛÝï»Õ ÇÝùÁ ãϳ. ³å³·³Ý ¿É ¹³ï³ñÏáõÃÛáõݪ ³ÛÝï»Õ ÇÝùÁ ãϳ, ¨ ÙdzÛÝ Ù³ÑÝ ¿:

41.        Ü³ ³åñáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ý»ñϳÛáí:  ´³Ûó Ý»ñÏ³Ý ¿É Ýñ³ ѳٳñ ãϳ, ù³Ý½Ç Ýñ³ ³ÙµáÕç Ý»ñÏ³Ý ÙdzÛÝ Ù³Ñí³Ý çÕ³Ó·áõÃÛáõÝ ¿:

42.        Ü³ ´ÝáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ ¹ÇïáõÙ ¿ áñå»ë Çñ³ñÇó ³Ýç³ï ÇÝã-áñ µ³Ý»ñ. Çñ»Ý ¿É ¹ÇïáõÙ ¿ ´ÝáõÃÛáõÝÇó ³Ýç³ï ÇÝã-áñ ÙÇ µ³Ý, áñ å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý ÁÝÏ»É ¿ ³Ûëï»Õ ¨ ãù³Ý³Éáõ ¿ ³Ý¹³ñÓ:  ºì ÏÛ³ÝùÁ ÷áõã áõݳÛÝáõÃÛáõÝ ¿ Ýñ³ ѳٳñ:

43.        ºì ݳ ÇÝùÝ Çñ Ù»ç ½ñÏíáõÙ ¿ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÇó. ݳ ÇÝùÝ »ñÏ÷»ÕÏíáõÙ ¿ Çñ Ù»ç:  ºì ݳ ³åñáõÙ ¿ áã û áñå»ë Ù³ñÙݳíáñ Ðá·Ç, ³Ûɪ Ù³ñÙÇÝ ¨ Ñá·Ç:

44.        ºì Ýñ³ Ù»ç ѳϳëáõÙ »Ý Çñ³ñ Ù³ñÙÇÝÝ áõ Ñá·ÇÝ:  ÜÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ³Ûë ³ÝóáÕÇÏ ÏÛ³ÝùÇ í³Û»ÉùÝ»ñÝ ¿ áõ½áõÙ ù³Õ»É, ÇëÏ Ñá·ÇÝ Ù³ÑÇó ÷ñÏí»Éáõ Ó·ïáõÙÁ áõÝÇ: ºì ݳ ãÇ ³åñáõÙ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ÏÛ³Ýùáí:

45.        ºì ³ÕáÃáÕ ²ñÇÝ»ñÝ Çñ»Ýù Çñ»Ýó ѳٳñ ÷áë »Ý å³ïñ³ëïáõÙ ï³×³ñÇ ï»ëùáíª Ë³í³ñ, ë³éݳßáõÝã:  ö³ËãáõÙ »Ý ÏÛ³ÝùÇó ¨ ï³×³ñÇ Ý»ñëáõÙ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÝ »Ý áÕµáõÙ, Çñ»Ýó Ù³ÑÁ ëå³ëáõÙ ¨ ³Õ»ñë³·ÇÝ ³Õ³Õ³ÏÝ»ñáí ãÇÙ³ó³Í ²ëïÍáõó ÷ñÏáõÃÛáõÝ ËݹñáõÙ:  ´³Ûó á±õÙ »Ý ϳÝãáõÙ, á±õÙ »Ý ³ÕáÃáõÙª Çñ»Ýù ¿É ã·Çï»Ý:  Üñ³Ýù ³ÕáÃáõÙ »Ý ¹³ï³ñÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇÝã-áñ ÙÇ îÇñáç, ÇÝã-áñ ÙÇ öñÏãÇ:

46.        ´³Ûó ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ³Û¹ ï³×³ñÝ»ñáõÙ ²ñ³ñÇãÇÝ ã¿, áñ ϳÝãáõÙ »Ý Ýñ³Ýù:  ºì DZÝã ·áñÍ áõÝÇ ²ñ³¯Ý ³Ûë ˳í³ñ ï³×³ñáõÙ:  ²ñ³¯Ý ÏÛ³Ýù ¿ ³ñ³ñáõÙ. áõñ»ÙÝ Ý³ ³ÛÝï»Õ ¿, áõñ ÏÛ³Ýù ϳ, ÅåÇï ϳ, ÉáõÛë áõ ç»ñÙáõÃÛáõÝ:

47.        Ì³ÕÇÏÝ»ñÁ ÅåïáõÙ »Ý, ͳé»ñÁ ͳÕÏáõÙ »Ý, ·³½³ÝÝ»ñÁ ˳ÕáõÙ »Ý. Ýñ³Ýù ϳï³ñÛ³É »Ý, Ýñ³Ýù ³åñáõÙ »Ý ÏÛ³Ýùáí, ²ñ³Ý ëÇñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó, ¨ Ýñ³Ýù »ñç³ÝÇÏ »Ý:

48.        ÆëÏ ³ÕáÃáÕ ²ñÇÝ»ñÁ ³Ýϳï³ñ »Ý. Ýñ³Ýù ã»Ý ³åñáõÙ ÏÛ³Ýùáí áõ »ñç³ÝÇÏ ã»Ý:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 172
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz