ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:06


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

ժա. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԻ

1.            ºë ²ß˳ñÑÇ Ù»çª ³Ñ³ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ: ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ »ñÏáõëÇë ѳëï³ïáõÙÝ ¿ Ù»Ïï»Õ: » »ë ÉÇݻ٠àãÝãÇ Ù»ç, ϳ٠»ë áãÇÝã ÉÇݻ٠²ß˳ñÑÇ Ù»ç, ÝáõÛÝ µ³ÝÝ ¿ª »ñÏáõëë ¿É àãÇÝã »Ýù:

2.            ´³Ûó àãÇÝãÁ ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ÅËïáõÙÝ ¿ ³ñ¹»Ý: ºñµ»ù ã»Ý ϳñáÕ Ýñ³Ýù ѳٳï»Õ»É. ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ¨° ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ, ¨° àãÇÝã:

3.            àãÝãÇó ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ ãÇ ÍÝíÇ »ñµ»ù. ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿É àãÝãÇ í»ñ³Íí»É ãÇ Ï³ñáÕ, ù³Ý½Ç àãÇÝãÁ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ:

4.            ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÁ ³ñ³ñáõÙÇ ¨ ÍÝáõÙÇ ÙdzëÝáõÃÛáõÝ ¿: àôñ ãϳ ³ñ³ñáõÙ, ãÇ ÉÇÝÇ ÍÝáõݹ. ¨ û ãÉÇÝÇ ÍÝáõݹ, ³ñ³ñáõÙÁ ãÇ Ýáñá·íÇ áõ Ïãù³Ý³, ¨ ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ Ïí»ñ³ÍíÇ àãÝãÇ:

5.            ²ñ³ñáõÙÁ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³ëï³ïáõÙÝ ¿ ųٳݳÏÇó ¹áõñë, ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÌÝáõݹÁ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³ëï³ïáõÙÝ ¿ ųٳݳÏÇ ë³ÑÙ³ÝÇ Ù»ç:

6.            ÌÝáõݹÁ ųٳݳÏÇ Ù»ç ÏÛ³ÝùÇ ÙÇ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ. ³ñ³ñáõÙÁ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí»ñç áõ ³Ýë³ÑÙ³Ý Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³í»ñÅáõÙÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ:

7.            Ø»Ýù áñå»ë »ñ¨áõÛà áã û ÉáÏ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ »Ýù, ³Ûɪ ÝÛáõóϳݳóí³Í ¿áõÃÛáõÝ, ¨ áã û Ù³ñÙÇÝ áõ Ñá·Ç, ³Ûɪ ÝÛáõóϳóí³Í à·Ç: ºì ÝÛáõóϳóí³Í Ù³ñÙݳíáñ à·ÇÝ Ðá·Ç »Ýù ³Ýí³ÝáõÙ:

8.            ºì Ù»ñ Ù³ñÙݳíáñ ÏÛ³ÝùÇ ë³ÑÙ³ÝÁ ½áõï ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¿, ÇëÏ ³Ýë³ÑÙ³ÝáõÃÛáõÝÁª µ³ó³ñÓ³Ï: àôëïÇ Ù»ñ ÏÛ³ÝùÁ ÝáõÛÝå»ë ³Ýë³ÑÙ³Ý ¿, µ³ó³ñÓ³Ï:

9.            ºì Ù³Ñ áñå»ë ã·áÛáõÃÛáõÝ, áñå»ë áãÝã³óáõÙ ãϳ: γ Ùßï³Ï³Ý ÇÝùݳÝáñá·áõÙ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í»ñÅ ÁÝóóùáõÙª »ñ¨áõÛà - ¿áõÃÛáõÝ - »ñ¨áõÛà - ¿áõÃÛáõÝ...

10.        Ø³ÑÁª ¹³ »ñ¨áõÛÃÇ ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÙÝ ¿ ¿áõÃÛ³Ý, áñáí ³í³ñïíáõÙ ¿ ÝÛáõóϳݳóí³Í Ù³ñÙݳíáñ ÏÛ³ÝùÇ ÙÇ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ´³Ûó Ñ»Ýó ³Û¹ï»ÕÇó ¿É ëÏëíáõÙ ¿ Ýñ³ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³çáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, »ñµ Ýñ³ ¿áõÃÛáõÝÁª á·ÇÝ, ëÏëáõÙ ¿ ÝáñÇó »ñ¨áõÛà ¹³éݳÉáõ Çñ ÁÝóóù

11.        à·ÇÝ áõÝÇ Çñ ³Ýѳï³Ï³Ý áñ³Ï³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª áõųϳÝáõÃÛáõÝ, ½·³óáÕáõÃÛáõÝ, ç»ñÙáõÃÛáõÝ, ÙÇïù, Ï»ñå, Ó¨:

12.        Ð»Ýó ³Û¹ ï»ë³Ï³ÛÇÝ ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ¨ Ù³ëݳíáñ ³Ýѳï³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ ûñÇݳã³÷ ½³ñ·³óٳٵ à·ÇÝ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ áñå»ë »ñ¨áõÛà ¨ Çñ í»ñ³ÍÝáõݹáí ëÏëáõÙ ¿ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙݳíáñ ÏÛ³ÝùÇ ÙÇ Ýáñ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ:

13.        ÆÙ á·ÇÝ »ë »Ù, ¨ ÙdzÛÝ »ë »Ù ³ñ³ñíáõÙ ÇÙ á·áõó. ¨ ³ñ³ñíáõÙ »Ù ³ÛÝåÇëÇÝ, ÇÝãåÇëÇÝ áñ ϳÙ. »ë ÇÝÓ »Ù ÝÙ³Ý ¨ ã¿Ç ϳñáÕ áõñÇß Ï»ñå ÉÇÝ»É, û ã¿ »ë »ë ã¿Ç ÉÇÝÇ:

14.        ÆÙ à·ÇÝ Çñ Ý»ñùÇÝ áñ³ÏÝ»ñÝ áõÝǪ Ñ»Ýó ³ÛÝ áñ³ÏÝ»ñÁ, áñ ÑÇÙ³ »ë áõÝ»Ù. ÇÙ à·ÇÝ Ý³¨ Çñ Ï»ñåÁ áõÝÇ, áñáí »ë í»ñ³ÍÝíáõÙ »Ù. ÇÙ à·áõ Ï»ñåÁ Ñ»Ýó ³ÛÝ Ï»ñå³ñ³ÝùÝ ¿, áñ ÑÇÙ³ »ë áõÝ»Ù:

15.        à·ÇÝ µ³ó³ñÓ³Ï ¿ ÝáõÛÝ áñ³ÏÝ»ñáí. ÝáõÛÝ áñ³ÏÝ»ñáí ¿ ݳ ÙÇßï ÷á˳ϻñåíáõÙ: ºì ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ³é³ç áõ Ñ»ïá »ë »ë »Ù ÉÇÝ»Éáõ:

16.        ºì áñå»ë ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ »ë ³Ýë³ÑÙ³Ý »Ù áõ ³ÝųٳݳÏ. ÇÙ ³Ù»Ý ÙÇ í»ñ³ÍÝáõݹ Å³Ù³Ý³Ï ¿ ѳëï³ïáõÙ ¨ ÇÙ ÏÛ³ÝùÇ ³Ù»Ý ÙÇ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Çñ ë³ÑÙ³ÝÝ áõÝÇ:

17.        ì»ñç³íáñ ã¿ ÏÛ³ÝùÁ. í»ñç³íáñ ¿ ÙdzÛÝ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙݳíáñ ÏÛ³ÝùÇ ³Ù»Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ: ÆëÏ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýë³ÑÙ³Ý »Ý ¨ ÏÛ³ÝùÝ ¿ ³Ýë³ÑÙ³Ý:

18.        àãÝãÇó »ñµ»ù ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ ãÇ ÍÝíÇ: ÌÝíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ »Õ³ÍÁ. ã»Õ³ÍÁ ÇÝãå»±ë ÏÍÝíÇ: ºì ³ÛÝ, ÇÝã áñ Ù»Ýù Ýáñ ÍÝí³Í »Ýù ϳñÍáõÙ, å³ñ½³å»ë Ýáñá·áõÙÝ ¿ ÑÝÇ, ³Ýó³ÍÇ:

19.        Üáñ ³ñ³ñí³Í »ñ·Á Ýáñá·áõÙÝ ¿ ß³ï ÑÇÝ áõ Ùáé³óí³Í »ñ·Ç. Ù»Ýù ³Ûëûñ Ï»ñïáõÙ »Ýù ù³Ý¹í³Í, Ùáé³óí³Í ÝáõÛÝ ù³Õ³ùÁ ÑÇÝ. ß³ï í³Õáõó Éëí³Í, í³Õáõó Ùáé³óí³Í ½ñáõÛóÝ »Ýù ÑÇßáõÙ ¨ ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ËáñùÇó »Ï³Í ÝáõÛÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ »Ýù ѳݹÇåáõÙ ÝáñÇó:

20.        Üáñ Ù³ñ¹Ý ¿É Ýáñ ã¿, ³ÛÉ ÑÝáõÙ ³åñ³Í, á·Ç³ó³Í áõ í»ñ³ÍÝí³Í ÝáõÛÝáõÃÛáõÝ ¿ ݳ:

21.        Ø³ñ¹Ý Çñ ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³í»ñÅ ÁÝóóùáõÙ Ýáñá·íáõÙ ¿ ÙÇßïª à·ÇÝ ÷á˳ϻñåíáõÙ ¿ Ðá·áõ, ³å³ Ðá·Çݪ à·áõ ¨ ³Û¹å»ë ³Ýí»ñç:

22.        ÎÛ³ÝùÁ ¨ »ë ÝáõÛݳÝáõÙ »Ýù Çñ³ñ. û ÏÛ³ÝùÁ ϳ, »ë ¿É ϳÙ. û »ë ϳÙ, ÏÛ³ÝùÝ ¿É ϳ: ºì ÏÛ³ÝùÁ ÇÝÓ³ÝÇó ¹áõñë ã¿. ݳ ÇÙ Ù»ç ¿: ÎÛ³ÝùÁ Ñ»Ýó Ýáñá·í³Í ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ ÇÙ:

23.        Ðñ³ß³ÉÇ ¿ ÏÛ³ÝùÁ. ³ÛÝ Ñ»ùdzÃÇ å»ë ѳñáõëï ¿ áõ µ³½Ù³½³Ý: ºì µ³í³Ï³Ý ¿ Ëáñ³Ý³Ýù ³Û¹ ÏÛ³Ýù-Ñ»ùdzÃÇ Ù»ç ¨ ³Ù»Ý ûñ, ³Ù»Ý ų٠Ýáñ Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñ ϵ³óí»Ý Ù»ñ ³é³ç:

24.        ºì »Ã» í»ñ³ÍÝáõݹ ãϳ, »Ã» ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝ ãϳ, »Ã» áãÇÝã Ù»½ ãÇ ÙݳÉáõ, ¨ Ù»ñ ÏÛ³ÝùÁ ³ÝóáÕÇÏ ÙÇ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ - áõñ»ÙÝ ãÇ ÉÇÝÇ ¨° ë»ñ, ¨° ÝíÇñáõÙ, ¨° ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ, ¨° ³ñ³ñáõÙ:

25.        ¾É ÇÝãá±õ »Ýù ÍÝíáõÙ, ÇÝãá±õ »Ýù ëÇñáõÙ, Ï»ñïáõÙ, »ñ³½áõÙ, »Ã» ³Û¹ µáÉáñÁ Ù»½ ã»Ý ÙݳÉáõ, »Ã» Ù»Ýù ÇÝùÝ»ñë ¿É Ù»½ ã»Ýù ÙݳÉáõ, ¨ Ù»ñ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ çÝçí»Éáõ ¿ Ù³Ñáí:

26.        ºì Ù³Ñáí ³Ý¹³ñÓ áãÝã³Ý³Éáõ ë³ñë³÷Á Ññ»ß ¿ ÍÝáõÙ Ù³ñ¹áõ Ù»ç. ݳ ãÇ ëÇñÇ áã Ù»ÏÇÝ, ݳ ãÇ ëÇñÇ ÝáõÛÝÇëÏ Çñ»Ý: â³ñ³ó³Í ݳ ÏѳɳÍÇ ÇÝùÝ Çñ»Ý, Çñ ѳñ³½³ïÝ»ñÇÝ, ÏÉùÇ Çñ ïáÑÙÝ áõ ³½·Á, ÏëáÕ³ ëñ³-Ýñ³ ³é稪 ÙÇ Ï»ñå ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³éã»Éáõ ѳٳñ. ݳ ϳå³Ï³ÝÇ Çñ ßñç³å³ïÁ ¨ Çñ Ñá·ÇÝ:

27.        ´³Ûó Ù³ÑÁ ã·áÛáõÃÛáõÝ ã¿. Ù³ÑÁ µÝ³Ï³Ý ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ÏÛ³ÝùÇ. Ù³ÑÁ Ù»ñ Ù»ç ¿, ÇÝãå»ë ¨ ÏÛ³ÝùÁª ³Ù»Ý ųÙ, ³Ù»Ý ûñ, ѳñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ, ѳí»ñÅ:

28.        ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáíª Ý³, áí ÍÝí»É ¿, áñáß³å»ë ÙÇ ûñ åÇïÇ Ù»éÝÇ. ݳ, áí Ù»é»É ¿, áñáß³å»ë ÙÇ ûñ åÇïÇ ÍÝíÇ:

29.        ¾É ÇÝãá±õ »Ýù Ù»½³ÝÇó ³Ýç³ïáõÙ Ù³ÑÁ áñå»ë Ññ»ß³íáñ ÙÇ µ³Ý, áñ Ù»½³ÝÇó ¹áõñë ¿: Ø³Ñ áñå»ë ã·áÛáõÃÛáõÝ ãϳ. Ù³ÑÁ ϳ áñå»ë ÏÛ³ÝùÇ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ:

30.        Ø³ÑÁ Ýáñá·áõÙ ¿, ³ÛÉ áã û í³Ë׳Ý. ÏÛ³ÝùÁ Ýáñá·áõÙ ¿, ³ÛÉ á㪠ëϽµÝ³Ï»ï:

31.        Æñ³Ï³ÝáõÙ »Ã» ÍÝíáÕÁ ·ÇïÇ, áñ ÍÝí»É ¿, Ù»éÝáÕÝ ¿É ·ÇïÇ, áñ Ù»é»É ¿. ¨ Ù»é³ÍÝ»ñÁ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý ³åñ»É, ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý ï»ëÝ»É, ½·³É, Éë»É áñå»ë á·Ç ³ÝÙ³ñÙÇÝ:

32.        Ø»é³ÍÝ»ñÁ ϳÝ, ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ »Ý Ýñ³Ýù, ³åñáõÙ »Ý áñå»ë à·Ç Çñ»Ýó ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÝáí, ³åñáõÙ ½·³óÙáõÝùáí, ëÇñáí, ϳñáïáí, ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ý áÕç ѳñ³½³ïÝ»ñÇ Ñ»ï, ½áñ³óÝáõÙ Ýñ³Ýó ¨ Çñ»Ýù ¿É ½áñ³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ù»ç, Ýáñá·»Éáí Çñ»Ýó ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ýáñ ³ñß³ÉáõÛëÁ:

33.        ºì ÏÛ³ÝùáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã Ù»½ ¿ ÙݳÉáõ. Ù»Ýù ¿É Ù»½ »Ýù ÙݳÉáõ: ºì ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇ Ù³ÑÁ DZÝã ³ñÅ» áñª á·Ç³ó³Í »ñ³½ ÙdzÛÝ. »ë ݳËÝÇ »Õ»É »Ù, ÝáñÇó ݳËÝÇ ÏÉÇݻ٠¨ ÇÙ áñ¹áõ ųé³Ý·Ý»ñÇ Ù»ç ÏñÏÇÝ Ïí»ñ³ÍÝí»Ù:

34.        ºì áñù³Ý Ù³ñ¹áõ à·áõ Ý»ñùÇÝ áñ³ÏÝ»ñÁ ³é³í»É ѳëáõÝ »Ý áõ ½áñ»Õ, áñù³Ý ³é³í»É ½³ñ·³ó³Í »Ý áõ ³éáÕç, ³ÛÝù³Ý Ýñ³ í»ñ³ÍÝí»Éáõ ϳñáÕáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ¿:

35.        Æñ Ý»ñùÇÝ áñ³ÏÝ»ñÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ ¿ å³ÛٳݳíáñíáõÙ à·áõ ³Ý¹ñ³¹³ñÓÙ³Ý ½áñáõÃÛáõÝÁ: ºì á·áõ ³Ý¹ñ³¹³ñÓÙ³Ý ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿ Ù³ñ¹áõ ÇÝùݳÝáñá·Ù³Ýª í»ñ³ÍÝí»Éáõ Ý»ñùÇÝ å³ÛÙ³ÝÁ:

36.        ºì Ù³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùáõÙ Ýñ³ Ñá·¨áñ áñ³ÏÝ»ñÇ ½áñáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÑÇÙݳíáñ å³ÛÙ³Ý ¿ Ýñ³ à·áõ ½³ñ·³óÙ³Ý áõ ѻﳷ³ÛáõÙ í»ñ³ÍÝí»Éáõ Çñ Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

37.        ØÇ ÏÛ³Ýùáí ³åñáÕÁ ѳí»ñÅÇó ¿ ½ñÏíáõÙ:

38.        Ø³ñ¹áõ à·ÇÝ »ñµ»ù í»ñ³ó³Ï³Ý ã¿. ݳ ³Ýå³ÛÙ³Ý µÝ³Ï³Ý áñáß³ÏÇ î»ë³ÏÇ áõ áñáß³ÏÇ ïáÑÙÇ áñ³Ï³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: àôëïÇ Ù³ñ¹áõ í»ñ³ÍÝí»Éáõ ³ñï³ùÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ »Ý Ýñ³ ïáÑÙÁ ¨ ³½·Á:

39.        Ð»ï³ùñùÇñ ¿ª áñù³¯Ý  ÝÙ³Ý »Ý Çñ³ñ Ù³ÝáõÏÝ áõ å³åÁ, ¨ Ýñ³Ýù ³é³í»É »Ý Çñ³ñ ½·áõÙ. ¹³ Ñ»Ýó ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý ¿:

40.        Ø³ÝáõÏÁ ¹»é à·Ç ¿, ÇëÏ å³åÁ ³ñ¹»Ý à·Ç ¿. Ù³ÝáõÏÁ ¹»é ãÇ Ñ»é³ó»É á·ÇÝ»ñÇó ¨ ³é³í»É ¿ ½·áõÙ Ýñ³Ýó, å³åÝ ¿É ³ñ¹»Ý Ùáï»ó»É ¿ á·ÇÝ»ñÇÝ ¨ ³é³í»É ¿ ½·áõÙ Ýñ³Ýó:

41.        Ø³ÝáõÏÁ å³åÇ ³å³·³Ý ¿, ÇëÏ å³åÁª Ù³ÝáõÏÇ ³å³·³ÛÇ ³å³·³Ý. ¨ ³Û¹ Ù³ÝáõÏÇ ÃáéÇ Ãáé³Ý Ù»ç Ñ»Ýó ÇÝùÁª å³åÁ ÏÍÝíÇ ÝáñÇó:

42.        ºì ·áõó» Ù³ÑÇ áõ ÏÛ³ÝùÇ ÙÇç¨ ÇÝã-áñ ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ýñ³Ýù ÝáñÇó ѳݹÇå»Ýª Ù³ÝáõÏÁ áñå»ë å³å, ÇëÏ å³åÁª áñå»ë Ù³ÝáõÏ:

43.        Ð»ï³ùñùÇñ ¿ª »ë ÇÙ á±ñ ݳ˳ѳÛñÝ »Ù »Õ»É, ù³ÝDZ ë»ñáõݹ »Ù »ë ÇÝÓ ³ñ³ñ»É:  â¿± áñ »ë ÝÙ³Ý »Ù ÇÙ ÑáñÝ áõ å³åÇÝ, ÇÙ áñ¹ÇÝ ¿É ÇÝÓ ¿ ÝÙ³Ý, Ýñ³ áñ¹ÇÝ ¿É:

44.        Æ٠ѳÛñÁ ÇÝÓ ¿ ³ñ³ñ»É, »ëª ÇÙ áñ¹áõÝ:  ÆÙ áñ¹áõ Ù»ç »ë ÇÙ å³åÇÝ »Ù ³ñ³ñ»É, áñÝ ¿É Ñ»ïá ÇÝÓ ¿ ³ñ³ñ»Éáõ:  àôñ»ÙÝ »ë ÇÙ áñ¹áõ, ÃáéÇ ÙÇçáóáí ÇÝÓ »Ù ³ñ³ñáõÙ:

45.        ºì ³Û¹å»ë ³Ýí»ñç Ù»Ýù ³ñ³ñáõÙ »Ýù Çñ³ñ, ÷á˳ñÇÝáõÙ »Ýù Çñ³ñª »ë ÇÙ µáÉáñ ë»ñáõݹݻñÇ Ñ»ï. Ñ»Ýó ¹³ ¿ îáÑÙÁ:

46.        ºë ÇÙ ïáÑÙÇ Ù»ç »Ù. ÇÙ à·ÇÝ ïáÑÙ³Ï³Ý à·Ç ¿, ¨ ÇÙ ïáÑÙÇó ¹áõñë ÇÙ à·ÇÝ ãϳ, ÇÙ ïáÑÙÇó ¹áõñë ÇÝÓ ÍÝáÕ ãϳ:  ºë Ïí»ñ³ÍÝí»Ù ÙdzÛÝ ÇÙ ïáÑÙÇ Ù»ç:

47.        Ð³ÛñÁ í»ñ³ÍÝíáõÙ ¿ Çñ áñ¹ÇÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ»Ýó Çñ ¨ áñ¹ÇÝ»ñÇ ïáÑÙÇ Ù»ç, ÇëÏ Ù³ÛñÁ í»ñ³ÍÝíáõÙ ¿ Çñ áñ¹ÇÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, áñ¹ÇÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó Ñáñ ïáÑÙÇ Ù»ç:

48.        ´³Ûó ïáÑÙÁ ïáÑÙ ¿ áñáß³ÏÇ î»ë³ÏÇ:  ²½·Á Ñ»Ýó ïáÑÙ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿. ãϳ áã ÙÇ ³½· ³é³Ýó ïáÑÙ»ñÇ, ïáÑÙ»ñÝ ¿É ãÏ³Ý Çñ»Ýó ³½·Çó ¹áõñë:  àôñÇß ³½·Ç Ù»ç ÇÙ ïáÑÙÁ ãϳ, áõñÇß ³½·Ç Ù»ç ÇÙ à·ÇÝ ãϳ. áõñÇß ³½·Ç Ù»ç »ë ã»Ù í»ñ³ÍÝíÇ:

49.        à·áõ ½áñáõÃÛáõÝ, ïáÑÙÇ ½áñáõÃÛáõÝ, ³½·Ç ½áñáõÃÛáõݪ ¹³ ¿ Ù³ñ¹áõ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ ³ñ³ñáÕ:  Ø³ñ¹Á ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ ¿ ³Û¹ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç, ¨ Ýñ³ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ³Û¹ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ϳï³ñíáõÙ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 218
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz