ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:06


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

ժ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՈԳՈՒ

1.            ÎÛ³ÝùÇ, سÑÇ, Ðá·áõ,  à·áõ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÝ ³ÝÇÙ³ëï ¿ ³é³Ýó ÇٳݳÉáõ ¹ñ³Ýó ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ, ù³Ý½Ç ³Û¹ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ Ëëïáñ»Ý ϳåí³Í »Ý Çñ³ñ Ñ»ï ¨ å³Ûٳݳíáñí³Í »Ý Çñ³ñáí:

2.            âÇٳݳÉáí ¹ñ³Ýó ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ, ³Ýáñáß, í»ñ³ó³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ýù ³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ, ÇÝã-áñ ÇÙ³ëïÝ»ñ »Ýù ÑáñÇÝáõÙ ¨ ³ÝѻûÃ, ³ÝµÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ »Ýù ϳ½ÙáõÙ ÎÛ³ÝùÇ, سÑÇ, Ðá·áõ, à·áõ Ù³ëÇÝ:

3.            àã ÙÇ ·ÇïáõÃÛáõÝ, áã ÙÇ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ Ï³Ù ÏñáÝ Ç íÇ׳ÏÇ ã¿ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ³Û¹ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÝ áõ ¹ñ³Ýó ÷áËϳå³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ØdzÛÝ áõ ÙdzÛÝ ²ëïí³Í³ßáõÝã гÛáó È»½áõÝ ¿ Çñ Ù»ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ³Û¹ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÁ: ØdzÛÝ ²ëïí³Í³ßáõÝã гÛáó È»½íÇ  Ù»ç ϳñáÕ »Ýù ׳ݳã»É ³Û¹ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó ÷áËϳå³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ:

4.            ÎÛ³Ýù (¶Û³Ýù) ËáñÑáõñ¹Á ϳ½Ùí³Í ¿ ¶ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ) ÑáõÝã³ñÙ³ïáí, ²Ý (ÍÝáõݹ) µ³é³ñÙ³ïáí ¨ ø -Ñá·Ý³Ïdzϻñï Ù³ëÝÇÏáí ¨ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÌÝáõÝ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ: Ðá·Ý³Ïdzϻñï  ø - Ù³ëÝÇÏÁ  óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÎÛ³ÝùÁ Ñá·Ý³ÏÇ ¿, áõëïÇ ¨ ѳëï³ïáõÙ ¿, áñ Ù³ñ¹áõ ÎÛ³ÝùÁ  µ³½Ù³ÃÇí ¿: ²ÛëÇÝùݪ Ù³ñ¹ µ³½Ù³ÃÇí ³Ý·³Ù ¿ ³åñáõÙ áñå»ë ÍÝáõÝ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, µ³½Ù³ÃÇí ³Ý·³Ù ¿ ÍÝíáõÙ: ÎÛ³ÝùÇ »½³ÏÇÝ ¶¿ÝÝ ¿ª ¶ - ¿Ý (³Ý):

5.            Ø²Ð ËáñÑáõñ¹Á ϳ½Ùí³Í ¿ Ø (³Ù÷á÷áõÙ) ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²Ð (½áñáõÃÛáõÝ) µ³é³ñÙ³ïáí ¨ Ý߳ݳÏáõÙ ¿²Ù÷á÷í³Í ½áñáõÃÛáõÝ: ÆëÏ ¹³ ³ñ¹»Ý ѳëï³ïáõÙ ¿, áñ سÑÁ áãÝã³óáõÙ ã¿, í»ñ³óáõÙ ã¿: سÑÁ ½áñáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ ³Ù÷á÷áõÙ ¿: лÝó ³Û¹ ³Ù÷á÷í³Í ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ µ³½Ù³ÃÇí ÍÝáõݹݻñÇ ÙÇçáóáí µ³½Ù³ÃÇí ³Ý·³Ù ÙïÝáõÙ ¿ ÎÛ³ÝùÇ Ù»ç áñå»ë ÍÝáõÝ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ:

6.            ²Û¹ DZÝãÝ ¿ Çñ ½áñáõÃÛ³Ùµ ³Ù÷á÷íáõ٠سÑÇ Ù»ç ¨ DZÝãÝ ¿, áñ áñå»ë  ÍÝáõÝ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ÎÛ³ÝùÇ Ù»ç: ²Û¹ ÇÝãÁ ÇٳݳÉáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ׳ݳã»Ýù à·Ç ¨ Ðá·Ç ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ:

7.           à¶Æ (ì - ú¶/²¶/ - Æ) ËáñÑáõñ¹Á ϳ½Ùí³Í ¿ ì (µ³ó³ñÓ³Ï) ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²¶ (Ñáõñ) µ³é³ñÙ³ïáí ¨ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ´³ó³ñÓ³Ï (ï»ë³Ï³ÛÇݠϳ٠ ³Ýѳï³Ï³Ý) ÑáõñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ:

8.           Ðà¶Æ ËáñÑáõñ¹Á ϳ½Ùí³Í ¿ Ð (ѳëï³ïáõÙ) ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²¶ (Ñáõñ) µ³é³ñÙ³ïáí ¨ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ï»ë³Ï³ÛÇݠϳ٠³Ýѳï³Ï³Ý ÑáõñÇ Ñ³ëï³ïí³Í ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, ³ÛëÇÝùݪ ÝÛáõóϳݳóí³Í Ñáõñ:

9.            ²ÛëåÇëáíª ¨  à·áõ, ¨ Ðá·áõ Ù»ç ³éϳ ¿ ÑáõñÁ: ä³ñ½³å»ë à·áõ Ù»ç ³ÝÝÛáõà ÑáõñÝ ¿, ÇëÏ Ðá·áõ Ù»çª ÝÛáõóϳݳóí³Í ÑáõñÁ: ºì à·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ سÑÇÝ, ÇëÏ Ðá·Çݪ ÎÛ³ÝùÇÝ:

10.        à·ÇÝ í»ñ³ó³Ï³Ý ÇÝã-áñ µ³Ý ã¿: à·ÇÝ áñáß³ÏÇ áñ³Ï³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿ ¨ Çñ Ù»ç áõÝÇ µÝ³Ï³Ý ãáñë ï³ññ»ñǪ ÐáÕÇ, æñÇ, ú¹Ç, ÐáõñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ, Çñ î»ë³ÏÇÝ Ñ³ïáõÏ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ÐáÕÇ ¨ æñÇ ï³ññ»ñÁ à·áõ ÝÛáõÃ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÝ »Ý, ÇëÏ ú¹Ç ¨ ÐáõñÇ ï³ññ»ñÁª ½·³ó³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ:

11.        Àëï ³Û¹Ù, à·ÇÝ áõÝÇ Çñ ³Ýѳï³Ï³Ý áñ³Ï³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª áõųϳÝáõÃÛáõÝ, ½·³óáÕáõÃÛáõÝ, ç»ñÙáõÃÛáõÝ, ÙÇïù, Ï»ñå, Ó¨... ºì ³Û¹ µÝ³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñ³Ï³å»ë ÝáõÛÝÝ »Ý ¨ ÎÛ³ÝùÇ Ðá·áõ Ù»ç, ¨ سÑÇ à·áõ Ù»ç: Üñ³Ýù áñ³Ï³å»ë ã»Ý ÷áËíáõÙ:

12.        à·ÇÝ ¨ Ðá·ÇÝ áõÝ»Ý Ý³¨ ÝáõÛÝ Ó¨Á: ºì ù³ÝÇ áñ áõÝ»Ý Ó¨, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª áõÝ»Ý Ù³ñÙÇÝ: à·ÇÝ ¨ Ðá·ÇÝ áõÝ»Ý ÝáõÛÝ Ù³ñÙÇÝÁ:: ä³ñ½³å»ë ³Û¹ Ù³ñÙÇÝÁ áõÝ»ÝáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ íÇ׳ÏÝ»ñ: à·áõ Ù³ñÙÇÝÁ Ññ»ª ¿Ý»ñ·»ïÇÏ íÇ׳ÏáõÙ ¿, ÇëÏ Ðá·áõ Ù³ñÙÇÝÁª ÝÛáõóϳݳóí³Í:

13.        à·ÇÝ ³åñáõÙ ¿ Çñ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÝáí: àñå»ë ÍÝáõÝ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÇÝÁ Ëï³ÝáõÙ ¿, ëï³ÝáõÙ ¿ ÝÛáõÃ³Ï³Ý íÇ×³Ï ¨ à·ÇÝ í»ñ³÷áËíáõÙ ¿ Ðá·áõ: سÑÇó Ñ»ïá Ù³ñÙÇÝÁ ÷áËáõÙ ¿ Çñ íÇ׳ÏÁª ³½³ïíáõÙ ¿ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ëÇó, ¨ à·ÇÝ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ³åñ»É Çñ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÝáí:

14.        Àëï ³Û¹Ù, »ñµ»ù Ðá·ÇÝ ãÇ ³Ýç³ïíáõÙ Ù³ñÙÝÇó. ݳ ãÇ Ï³ñáÕ ³Ýç³ïí»É Çñ Ù³ñÙÝÇó: Æñ³Ï³ÝáõÙ Ðá·áõó ³Ýç³ïíáõÙ ¿ Ýñ³ Ù³ñÙÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ëÁ: ºì ³ñ¹»Ý áñå»ë à·Ç ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ³åñ»É Çñ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÝáí:

15.        ö³ëïáñ»Ý Ù³ñ¹áõ µ³ó³ñÓ³Ï Ù³ñÙÇÝÁ - ¹³ à·áõ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÇÝÝ ¿: ÆëÏ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ Ýñ³ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ëï³óáõÙÝ ¿ ÉáÏ: ºì »ñµ ³ÛñáõÙ »Ýù Ù³ñ¹áõ Ù³ñÙÇÝÁ, Ýñ³ÝÇó ÙÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ÙÇ µáõé ÙáËÇñ: ¸³ ¿ Ýñ³ Ù³ñÙÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ëÁ:

16.        Ø³Ñ³ó³Í Ù³ñ¹áõ à·ÇÝ å»ïù ¿ ³½³ïíÇ Çñ Ù³ñÙÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ëÇó, áñå»ë½Ç ß³ñáõݳÏÇ ³åñ»É Çñ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÝáí: ºì ù³ÝÇ ¹»é ݳ ãÇ ³½³ïí»É Çñ Ù³ñÙÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ëÇó, ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ Ùݳɠ ³Û¹ Ù³ñÙÝáí ¨ ãÇ Ï³ñáÕ ÉdzñÅ»ù ³åñ»É:

17.        ºñµ Ù³ñÙÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ëÁ ÷ÃáõÙ ¿ ϳ٠³ÛñíáõÙ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï à·ÇÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ÝÛáõÃÇó ¨ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ³åñ»É Çñ Ù³ñÙÝÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ íÇ׳Ïáí:

18.        Àëï ³Û¹Ù, à·áõ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³çáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ëÏëíáõÙ ¿ áã û Ù³ñ¹áõ ٳѳݳÉáõ å³ÑÇó, ³ÛÉ ³ÛÝ å³ÑÇó, »ñµ à·ÇÝ ³½³ïíáõÙ ¿ Çñ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ëÇó ¨ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ¿ Çñ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÝáí:

19.        Ø³Ñ³ó³Í Ù³ñ¹Áª à·ÇÝ, å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Çñ µáÉáñ áñ³Ï³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ù÷á÷í³Í ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÝÇ Ù»ç: ܳ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ³åñ»É Ù»ñ ÏáÕùÇÝ:  ä³ñ½³å»ë Ù»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ ï»ëÝ»É Ýñ³ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÇÝÁ:  ´³Ûó ݳ ï»ëÝáõÙ ¿ Ù»½, ÉëáõÙ ¿ Ù»½, ѳñ³µ»ñíáõÙ ¿ Ù»½ Ñ»ï, »Ã» Ù»Ýù ½·áõÙ »Ýù Ýñ³Ý: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ñ³×³Ë Ý³ ϳñáÕ ¿ »ñ¨³É Ù»½ »ñ³½áõÙ:

20.        ºì ûñÇݳã³÷áñ»Ý à·ÇÝ ëÏëáõÙ ¿ ½³ñ·³Ý³É, ݳ˳å³ïñ³ëïí»Éáí ÍÝáõÝ¹Ç Ýáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ ѳçáñ¹ ÎÛ³ÝùÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ѳٳñ: Üñ³ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÇÝÁ ëÏëáõÙ ¿ Ëï³Ý³É: Àëï áñáõÙ, Ðá·áõ ¨ à·áõ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ áõÝ»Ý Çñ³ñ ѳϳé³Ï µÝáõÛÃ:

21.        àñå»ë Ðá·Ç, Ù³ñ¹Ý Çñ ½³ñ·³óáõÙÁ ëÏëáõÙ ¿ ÑÛáõÉ»³ã³÷Çó ¨ ³×áõÙ ¿, ³×áõÙ ¿ ÙÇÝ㨠ٳÑÁ: à·áõ Ù³ñÙÇÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ٳѳó³Í Ù³ñ¹áõ Ù³ñÙÝÇ ã³÷»ñÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ëï³Ý³Éáí, Ýñ³ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÇÝÁ ëÏëáõÙ ¿ ÷áùñ³Ý³É. ³ÛÝ ³Ýã³÷ ÷áùñ³ÝáõÙ ¿, ³å³ ³ÝóÝáõÙ ¿ ³å³·³ Ñáñ Ù»ç, ³ÛÝï»Õ ³ñ¹»Ý ѳëÝáõÙ ¿ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ëï³óí³Í ÑÛáõÉ»³ã³÷Ç ¨ ³å³ Ñáñ ë»ñÙÇ Ó¨áí ÷á˳ÝóíáõÙ ¿ ÙáñÁ...

22.        Æ ¹»å, ÐáÕ³ÍÇÝÝ»ñÇ Ùáï, áñáÝó Ù»ç ÐáÕÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³Ý ¿ ·»ñÇßËáõÙ, à·ÇÝ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ëÇó ³½³ïíáõÙ ¿ ÷ÃáõÙÇ ÙÇçáóáí µ³ó³ë³Ï³Ý ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ¹³ßïáõÙª ÑáÕÇ Ù»ç: ²Û¹ ÁÝóóùáõÙ à·áõ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÇÝÁ ëÝíáõÙ ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³, ÉÇÝáõÙ ¿ ³éáÕç ¨ áõÅ»Õ:

23.        Ðñ³ÍÇÝ ²ñÇÝ»ñÇ Ùáï, áñáÝó Ù»ç ·»ñÇßËáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³Ý, à·ÇÝ Çñ Ù³ñÙÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ëÇó ³½³ïíáõÙ ¿ ³ÛñáõÙÇ ÙÇçáóáí: Îñ³ÏÇ ¹ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³Ý ß³ï ³ñ³· ³½³ïáõÙ ¿ à·ÇÝ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ëÇó ¨ Ýñ³ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ù³ñÙÇÝÁ ëÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³Ûáí, áñÇ ßÝáñÇí à·ÇÝ ÉÇÝáõÙ ¿ ³éáÕç ¨ áõÅ»Õ:

24.        ²Ñ³ û ÇÝãáõ ٳѳó³Í ÐáÕ³ÍÝÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ã³Õ»É ÑáÕÇ Ù»ç, ÇëÏ Ù³Ñ³ó³Í Ðñ³ÍÇÝ ²ñÇÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ûñ»É:       ²ñÇÝ, áñ Ðáõñ ¿, åÇïÇ Ðáõñ ¹³éݳ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 179
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz