ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 01:57


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

գ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԾՆՈՒՄԻ

1.            ÌÝáõÙÇ ÊáñÑáõñ¹Ý ¿ ²Ý³ÑÇïÁª ²Ü /ÍÝáõÙ/ - ²Ð /ѽáñ/ª ÌÝáÕ ¼áñáõÃÛáõݪ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ:

2.            ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÁª ¹³ ³ñ³ñáõÙÇ ¨ ÍÝáõÙÇ ÙdzëÝáõÃÛáõÝÝ ¿: ºì ³ñ³ñáõÙÁ ÍÝáõÙáí ¿ ѳëï³ïáõÙ Çñ Ýáñá·áõÙÁ:

3.            ºì û гÛñÁ ³ñ³ñÙ³Ý µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ª Ð /µ³ó³ñÓ³Ï/ - ²ð /³ñ³ñáõÙ/, ³å³ سÛñÁ ³ñ³ñáõÙÇ å³Ñå³ÝáÕÝ ¿ª Ø /å³Ñ»É/ - ²ð/³ñ³ñáõÙ/: ºì سÛñÁ Ðáñ ³ñ³ñáõÙÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ÍÝáõÙáí:

4.            ²ñ³ñáõÙÁ Å³Ù³Ý³Ï ãÇ å³ÛٳݳíáñáõÙ. ÍÝáõÙáí ¿ Ù³ÛñÁ Ýáñá·áõÙ Ñáñ ³ñ³ñáõÙÁ ųٳݳÏÇ Ù»ç:

5.            ÌÝáõݹáí ¿ ëÏëíáõÙ ÏÛ³ÝùÇ Ýáñ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ. ÇëÏ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ýë³ÑÙ³Ý ³Ý·³Ù ÏñÏÝíáõÙ »Ý, ¨ Ùáñ Ù»ç áõ Ùáñ ÙÇçáóáí »Ý ÏñÏÝíáõÙ ¹ñ³Ýù:

6.            Â» ãϳ ³ñ³ñáõÙ ³é³Ýó ÍÝáõÙÇ, ÝáõÛÝå»ë ¨ ãϳ ÍÝáõÙ ³ñ³ñáõÙÇó ¹áõñë:

7.            ²ñ³ñáõÙÇó ¹áõñë áñ¨¿ ÍÝáõݹ ëï»ÕÍáõÙÝ ¿ ÝáñÇ, áñ Ñݳñ³íáñ ã¿: ÌÝáõݹÁ Ñ»Ýó ³ñ³ñáõÙÇ Ýáñá·áõÙÝ ¿ ųٳݳÏÇ Ù»ç: سÛñÁ ÍÝáõÙ ¿ »Õ³ÍÇÝ. ã»Õ³ÍÇÝ Ý³ ÇÝãå»±ë ÏÍÝÇ:

8.            Â» ÍÝáõݹ ãÉÇÝÇ, ¿É DZÝã ³ñ³ñáõÙª ³ñ³ñáõÙÁ »ñµ»ù ãÇ Ýáñá·íÇ. û ³ñ³ñáõÙÁ ãÝáñá·íÇ, ݳ ãÇ å³Ñå³ÝíÇ, áõëïÇ ¨ ³ñ³ñáõÙ ãÇ ÉÇÝÇ »ñµ»ù:

9.            Â» Ù³Ûñ ãÉÇÝÇ, ѳÛñÝ ÇÝãå»±ë Ýáñá·Ç ³ñ³ñáõÙÁ Çñ: ºì ѳÛñÁ Çñ áñ¹áõ ³ñ³ñáõÙÁ Ýáñá·»Éáõ ѳٳñ Ù³Ûñ ¿ áñáÝáõÙ, áñÇ Ù»ç ¨ áñÇ ÙÇçáóáí Ýáñá·Ç Çñ áñ¹áõ ³ñ³ñáõÙÁ: ºì Ù³ÛñÁ Çñ Ù»ç ëÝáõÙ ¿, ³å³ ÍÝáõÙ áõ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Ñáñ ½³í³ÏÇÝ:

10.        ºì ²Ý³ÑÇïÝ ¿ سÛñáõÃÛ³Ý ÊáñÑáõñ¹: лÝó ÇÝùÁª ²ñ³Ý سÛñÝ ¿ ³ñ³ñ»É ²Ý³ÑÇïÇ Ù»ç áõ Ñ»Ýó سÛñáõÃÛ³Ùµ Ï»ñï»É ¿ Ýñ³Ýª ²ß˳ñÑÇ µáÉáñ ó³í»ñÇó ÙÇ ÷áõÝç, µáÉáñ ë»ñ»ñÇó ÙÇ ³ÙµáÕç ÑÛáõëí³Íù, Ñáõ½ÙáõùÇó ÙÇ µáõé, »ñ³½Ý»ñÇó ëáëÏáõÙÝ»ñÁ ÉáÏ, ï³é³å³ÝùÇ Íáí - ¹³ ¿ سÛñáõÃÛáõÝÁ: ºì ³Û¹ سÛñáõÃÛ³Ùµ ¿É ݳ سÛñÝ ¿ Ï»ñï»É ²Ý³ÑÇïÇ Ù»ç:

11.        Ø³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁª ÍÝáõÝ¹Ç ËáñÑáõñ¹, åïÕ³µ»ñáõÙÇ ÙÇ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑ, ·áõÃÇ ËÝϳñÏáõÙ, ëÇñá Ù»Õ»¹Ç, ϳñáïÇ Ëáñ³Ý, »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý µáõÛñ:

12.        ºì ²Ý³ÑÇïÁª ÇÝùÁ ï³é³å³Ýù, ÇÝùÁ Ù³Ûñ³óáõÙ, سÛñ ²ëïí³ÍáõÑÇÝ ³Ù»Ý »ñÏáõÝùÇ, ³Ù»Ý ÍÝáõݹÇ, ³Ù»Ý ùÝùßáõÃÛ³Ý áõ ÝíÇñáõÙÇ:

13.        ²é³Ýó »ñÏáõÝùÇ ¿É DZÝã Ù³Ûñ³óáõÙ, ¨ ¿É DZÝã »ñÏáõÝù ³é³Ýó ó³í»ñÇ: ºì ³Û¹ ó³í»ñáí سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ Ñ»Ýó ÇÝùÝ ¿ »ñÏÝáõÙ. ¨ ÇÝùÝ ¿É µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇ ÝÙ³Ý ·³ñáõÝ ¿ ÍÝáõÙ. ¨ ÇÝùÝ ¿É µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇ ÝÙ³Ý »ñç³ÝϳÝáõÙ ¿ Çñ Ù³Ûñ³óáõÙáí:

14.        ²Ù»Ý ÙÇ ÍÝáõݹ ·³ñáõÝ ¿ ÏÛ³ÝùǪ ÉÇÝÇ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ³ÝÑáõÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, û ³Ù»Ý³÷áùñ ÙÇ ¿³ÏÇ:

15.        ¶³ñáõÝ ¿ ÏÛ³ÝùÇ ³Ù»Ý å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ÍÝáõݹÁ, ¨ ÓÙ»é ¿ í³Ë׳ÝÁ Ýñ³:

16.        î³ñÇÝ ¿É »ñÏñÇ Ï»Ý³ó ÙÇ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ ëÏëíáõÙ ¿ ·³ñÝ³Ý ÍÝáõݹáí ¨ ³í³ñïíáõÙ ¿ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù³Ñáíª ÓÙ»éáí:

17.        ÌÝáõݹáí ¿ ëÏëíáõÙ »ñÏñÇ Ï»Ý³ó å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ·³ñáõÝÁ. ¨ ·³ñáõÝÝ ¿ »ñÏñÇ íñ³ Ýáñ Å³Ù³Ý³Ï ë³ÑÙ³ÝáõÙ:

18.        ¶³ñáõÝ ¿ ÍÝáõÙ »ñÏñÇ íñ³ سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ ¨ ÓÙ»éí³ ·áñßáõÃÛáõÝÝ ¿ óñáõÙ »ñÏñÇ íñ³ÛÇó, ÏÛ³ÝùÇ ·áõÛÝ»ñÁ Çñ³ñÇó ½³ïáõÙ ¨ ß³Õ ¿ ï³ÉÇë ³ÙµáÕç »ñÏñáí Ù»Ï:

19.        ¼³ïÇÏ ¿ ÑÛáõëáõÙ ²Ý³ÑÇïÝ ³Ù»Ýáõñ: ºì µ³½Ù³·áõÛÝ ¿ ³ß˳ñÑÁ ¹³éÝáõÙ. ³Ù»Ý ÙÇ ¿³Ï Çñ ·áõÛÝÝ ¿ ëï³ÝáõÙ. ³Ù»Ý ÙÇ ¿³Ï Çñ µáõÛñÝ ¿ ëï³ÝáõÙ, ³Ù»Ý ÙÇ ¿³Ï Çñ ѳÙÝ ¿ ëï³ÝáõÙ:

20.        ºì ïáݳËÙµáõÃÛáõÝ ¿ ¼³ïÇÏÁ ·³ñݳÝ. ¨° ͳé, ¨° ͳÕÇÏ, ¨° ѳíù, ¨° ·³½³Ý, ¨° Ù³ñ¹, ¨° ³ëïí³Í³Ù³ñ¹ µáÉáñÁ Ù»Ïï»Õ ÅåÇï »Ý ÑÕáõÙ ·³ñÝ³Ý ³ñ¨ÇÝ ¨ ÷³é³µ³Ýáõ٠سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ:

21.        ºì ²Ý³ÑÇïÝ ¿ ²ëïí³Í³ÍÇÝ Ø³Ûñ. ¨ ²Ý³ÑÇïÝ ¿ ½³í³ÏÝ»ñ ÍÝáõÙ ²ñ³ÛÇ Ñ³Ù³ñª ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñ ¨ Ù³Ûñ³Ï³Ý ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ëÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó:

22.        ºì ²Ý³ÑÇïÁª سÛñÁ µáÉáñ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ, ³Õ»ñë»ó ²ñ³ÛÇÝ, áñ Çñ»Ý å³ñ·¨Ç ï³é³å³ÉÇó Ù³ÛñáõÃÛáõÝ:

23.        ºì гÛñ ²ñ³¯Ý Ñ»Ýó ²Ý³ÑÇïÇ Ù»ç ³ñ³ñ»ó »ñÏñ³ÛÇÝ Ññ»Õ»Ý áñ¹áõݪ п·ÇÝ: ºì »ñÏÝ»ó ²Ý³ÑÇïÁ, ó³íáí »ñÏÝ»ó áõ Ñ»Ýó »ñÏñÇ íñ³, ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ï»ñï³Í úñáóùáõÙª ²ñ³ñ³ïáõÙ, ÍÝ»ó ÙÇ ãùÝ³Õ Ññ»Õ»Ý áñ¹Çª ³ñ»·³ï»ë, Éáõë³÷³ÛÉ, ³éáÕç ¨ áõÅ»Õ: ºì ²ñ³¯Ý Ýñ³Ý ²ñÇ ³Ýí³Ý»ó:

24.        ´³Ûó ù³ÝÇ áñ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÝ ³ÛÝù³Ý ½áñ³íáñ ã¿ñ, áñù³Ý Ýñ³ ²ëïí³Í »Õµ³ÛñÝ»ñÁ, áõëïÇ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ Ùßï³å»ë ÑëÏáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý ùÝ³Í Ã» ³ñÃáõÝ, ³ãùÁ ã¿ñ ÏïñáõÙ Ýñ³ÝÇó ¨ Ù³Ûñ³Ï³Ý ·áõñ·áõñ³Ýùáí ëÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý:

25.        ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ Ùßï³å»ë ÑëÏáõÙ ¿, å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ݳ¨ ²ñÇÇó ë»ñí³Í ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇÝ:

26.        ºì Ù³Ûñ³óáõÙÁ »Õ³í »ñÏñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ËáñÑáõñ¹Á: ºì ²Ý³ÑÇïÁ Ñ»Ýó Çñ سÛñáõÃÛ³Ùµ å³ñ·¨»ó µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇÝ Ù³Ûñ³óáõÙ áñå»ë ßÝáñÑ ³ëïí³Í³ÛÇݪ ÉÇÝ»É »ñç³ÝÇÏ ï³é³å³ÝùÇ Ù»ç:

27.        ºì ²Ý³ÑÇïÁª سÛñÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ ²ñÇÝ»ñÇ. ¨ Ù³Ûñ»ñÝ ²ñÇ ÝÙ³Ý »Ý Ýñ³Ý, ¨ ݳ ÝÙ³Ý ¿ µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇÝ:

28.        ºì ²Ý³ÑÇïÁª سÛñÁ µáÉáñ ²ñÇ Ù³Ûñ»ñÇ, Çñ سÛñ³óáõÙáí Ù³Ûñ»ñÇ ÏáÕùÇÝ, ³Ù»Ý »ñÏáõÝùÇÝ ³ÝÓ³Ùµ Ñáí³ÝÇ, ³ÝÓ³Ùµ Ù³ëݳÏÇó Ùáñ ³åñáõÙÝ»ñÇÝ, Ùáñ »ñ³½Ý»ñÇÝ:

29.        ºì ²Ý³ÑÇïÁª سÛñÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ ²ñÇÝ»ñÇ, ßñçáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ²ñ³ñ³ïáí Ù»Ï, ³Ûó»ÉáõÙ µáÉáñ ɳóáÕ Ù³Ûñ»ñÇÝ, áñµ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ, ·áõñ·áõñáõÙ Ýñ³Ýó, ³ÙáùáõÙ Ýñ³Ýó íÇßïÁ ¹³éݳ·ÇÝ ¨ ÏÛ³Ýù ¿ µáõñáõÙ, ³ñ¨ ¿ µ³ßËáõÙ ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ë»ñ ëÝáõÙ Ýñ³Ýó:

30.        ºì ²Ý³ÑÇïÁª سÛñÁ µáÉáñ îáÑÙÇ Ù³Ûñ»ñǪ îáÑÙÇ Ù³Ûñ»ñÇ Ù³ÛñáõÃÛ³Ý å³ßïå³Ý:

31.        ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇùÇó ¹áõñë ³Ù»Ý ÙÇ ÍÝáõݹ. ÁÝï³ÝÇùÇó ¹áõñë ³Ù»Ý ÙÇ ÍÝáõݹª ÙÇ áñµ ³ÝïáÑÙÇÏ, ÁÝï³ÝÇùÇó ¹áõñë ³Ù»Ý Ù³Ûñ³óáõÙª ã³ñÇùÇ ÍÝáõݹ:

32.        Ø³ÛñÁ Ù³Ûñ³óáõÙÝ ¿ ÉáÏ ÁÝï³ÝÇùÇ Ù»çª ïáÑÙ³ÍÇÝÝ ¿ Ù³ÛñÁ: ºì ²Ý³ÑÇïÁ ÙdzÛÝ ïáÑÙ³ÍÇÝ ÙáñÝ ¿ å³ßïå³ÝáõÙª ïáÑÙÁ ÍÝáÕ, ïáÑÙÁ ëÝáÕ, ïáÑÙÁ å³ÑáÕ áõ ½áñ³óÝáÕ ÙáñÝ ¿ å³Ñå³ÝáõÙ:

33.        Ø³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ ³Ù»Ý ÍÝíáÕÇÝ ÅåÇïÝ»ñ áõÝÇ, ³Ù»Ý Ñ»ñáëÇÝ Ñ³ÙµáõÛñÝ»ñ áõÝÇ, ³Ù»Ý Ù»éÝáÕÇÝ ³ñóáõÝùÝ»ñ áõÝÇ:

34.        ºì ²Ý³ÑÇïÁª سÛñ ²ëïí³ÍáõÑÇÝ, áñ ³Ù»Ý ²ñÇ Ùáñ Ï»ñå³ñÁ áõÝÇ, Ù³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáí ѳëÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý Ù»éÝáÕ Ñ»ñáëÇ, ·ñÏáõÙ ç»ñÙ³·ÇÝ, ë»ÕÙáõÙ Çñ ÏñÍùÇÝ, Çñ ³ñóáõÝùÝ»ñáí í»ñùÁ Éí³ÝáõÙ, ѳٵáõÛñáí ÏÝùáõÙ ³ãù»ñÁ Ýñ³ ¨ Ù»éÝáÕ ù³çÇ ùáõÝÁ ûñáñáõÙ: ºì ²ñÇ ù³çÁ »ñ³Ý»ÉÇ Ù³Ûñ³Ï³Ý ·ñÏáõÙ ³ãù»ñÝ ¿ ÷³ÏáõÙ ¨ á·Ç³ÝáõÙ ë÷á÷í³Í ÅåÇïáí:

35.        Ø³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ Ñ»Ýó Ùáñ Ï»ñå³ñáí ѳÛïÝíáõÙ ¿ ùÝ³Í ³ÝÙ»Õ Ù³ÝáõÏÇÝ, ×á×áõÙ ¿ Ýñ³Ý ù³Õóñ »ñ³½áõÙ, ѳٵáõÛñÝ»ñ ¹ñáßÙáõÙ, ûñáñ ¿ ³ëáõÙ ³ëïÕ»ñÇó ù³Õ³Í ³Ýáõñç »ñ·»ñáí, ÅåïáõÙ ¿ Ýñ³Ý ³ñ¨Çó åáÏ³Í Ññ» ÅåÇïáí: ºì ùÝ³Í Ù³ÝáõÏÁ ÅåïáõÙ ¿ ëÇñáí, ÅåïáõÙ »ñç³ÝÇϪ Çñ ÙáñÝ ¿ ÅåïáõÙ, ÅåïáõÙ ³ß˳ñÑÇÝ:

36.        Ø³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁª á·áõ å³Ñ³å³Ý, á·ÇÝ»ñÇ Ø³Ûñ. Çñ ·ÇñÏÝ ¿ ³éÝáõÙ á·Ç³ó³Í Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ, Ù³Ûñ³Ï³Ý ·áõÃáí ·áõñ·áõñáõÙ Ýñ³Ýó, áñ ¿É ãɳó»Ý ϳñáïÇ ó³íÇó. Çñ ÇëÏ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ëÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó, áñ ¿É ãÙñë»Ý ÓÙ»éí³ óñïÇó. Ù³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáí ëÇñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó, áñ û¨ á·Çª áñµáõÃÛáõÝ ã½·³Ý, Ù³ÛñÇÏ áõݻݳÝ, Ù³Ûñ³Ï³Ý ··í³Ýù, áñ »ñç³ÝÏ³Ý³Ý Éáõë³÷³ÛÉ á·Çù áõ ëÇñ»Ý, ëÇñ»Ý µáÉáñ áÕç»ñÇÝ:

37.        ºì ²Ý³ÑÇïÁ, á·Ç³ó³Í Ù³ÝáõÏÇÝ ·ñϳÍ, Ùáñ Ùáï ¿ ·³ÉÇë Ýñ³ »ñ³½áõÙ, áñ Ù³ÛñÁ ï»ëÝÇ Ååï³¹»Ù áñ¹áõÝ, ѳÙá½íÇ Ýñ³ ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ù»ç. ѳí³ï³, áñ ݳ ßáõÝã 㿠ٳѳµ»ñ, ³Ûɪ ³ÝÙ»Õ á·Ç, áñ¹ÇÝ ³ÝÙ³ñÙÇݪ ëÇñá, ϳñáïÇ ½·³óÙáõÝùáí É»óáõÝ ¨... Ù³ÛñÁ ëó÷íÇ, ¿É ãë³ñë³÷Ç áõ ëÇñÇ Ýñ³Ý áÕç ½³í³ÏÇ å»ë:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 230
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz