ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:12


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

ե. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԱՐԱՐԱՏԻ

1.            ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ÊáñÑáõñ¹ ¿ ²ñ³ñ³ïÁª ²ð²ð-²î /ï»Õ/ª ²ñ³ñÙ³Ý í³Ûñ: ²ñ³ñ³ïÁ Ñ»Ýó гÛÏ³Ï³Ý È»éݳß˳ñÑÝ ¿:

2.            ²ñ³ñ³ïÁ ó³Ù³ù³ÛÇÝ ÏÕ½Ç ¿: ¸é³Ýáí ³ñ¹»Ý ݳ ³é³ÝÓݳÝáõÙ ¿ ºñÏñÇ ÁݹѳÝñáõÃÛáõÝÇó: ²ñ³ñ³ïÁ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¾Ý»ñ·»ïÇÏ ¸³ßïÇ Ëï³óáõÙÝ ¿ ºñÏñÇ íñ³: ºì ²ñ³ñ³ïÇ ÐáÕÁ å³ÛٳݳϳÝáñ»Ý ¿ ÑáÕ ÏáãíáõÙ: ܳ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ºñÏñÇ ÑáÕÇó:

3.            ²ñ³ñ³ïÇ ÐáÕÁ Çñ Ù»ç ÏñáõÙ ¿ ¨þ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý, ¨ »ñÏñ³ÛÇÝ Ñ³ïϳÝÇßÝ»ñ: ²ñ³ñ³ïÁ ѳ·»ó³Í ¿ µ³í³Ï³Ý µ³ñÓñ é³¹Çá³ÏïÇí ÉÇóù³íáñáõÙáí, áñ ѳïáõÏ ã¿ ºñÏñÇÝ:

4.            ºÃ» ³ÙµáÕç ºñÏñÇ ÑáÕÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÏñáõÙ ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³, ³å³ ²ñ³ñ³ïÁ Çñ Ù»ç áõÝÇ ¨þ ¹ñ³Ï³Ý, ¨þ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³:

5.            ºì ²ñ³ñ³ïÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³Ûáí ϳåí³Í ¿ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¾Ý»ñ·»ïÇÏ ¸³ßïÇ Ñ»ï, ÇëÏ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³Ûáí ϳåí³Í ¿ ºñÏñÇ Ñ»ï:

6.            ²ñ³ñ³ïÁ ºñÏñÇ íñ³ ³ÛÝ Ï»Ýë³í³ÛñÝ ¿, áñÇ ÙÇçáóáí ºñÏÇñÁ ÙdzÝáõÙ ¿ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³ÝÁ, ϳåíáõÙ ¿ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¼áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Ï»Ýë³Ï³Ý ëÝáõݹ ëï³ÝáõÙ Ùßï³å»ë:

7.            ºì Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ »Ý ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³Ñáíí³Í Ï»Ýë³Ï³Ý ³Ù»Ý³Ýå³ëï³íáñ µÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:

8.            Ð»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ ¿ ºñÏñÇ ï³ùáõÃÛ³Ý áõ ë³éÝáõÃÛ³Ý, ÉáõÛëÇ áõ ˳í³ñÇ Ñ³Ù³ã³÷ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïí³Í:

9.            ²ñ³ñ³ïÇó ¹»åÇ Ñ³ñ³í ï³ùáõÃÛ³Ý áõ ë³éÝáõÃÛ³Ý, ÉáõÛëÇ áõ ˳í³ñÇ Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÁ ˳ËïíáõÙ ¿ Ñá·áõï ï³ùáõÃÛ³Ý ¨ ÉáõÛëÇ: ºì áñù³Ý Ñ»é³ÝáõÙ »Ýù ²ñ³ñ³ïÇó, ³ÛÝù³Ý å³Ï³ëáõÙ »Ý ë³éÝáõÃÛáõÝÝ áõ ˳í³ñÁ, ³ÛÝù³Ý ³í»É³ÝáõÙ »Ý ï³ùáõÃÛáõÝÝ áõ ÉáõÛëÁ: ºì ²ñ³ñ³ïÇó áñù³Ý Ñ»é³ÝáõÙ »Ýù ¹»åÇ ÑÛáõëÇë, ³ÛÝù³Ý å³Ï³ëáõÙ »Ý ï³ùáõÃÛáõÝÝ áõ ÉáõÛëÁ, ¨ ³í»É³ÝáõÙ »Ý ë³éÝáõÃÛáõÝÝ áõ ˳í³ñÁ:

10.        ØdzÛÝ ²ñ³ñ³ïáõÙ  ¿ ûñÇݳã³÷áñ»Ý Áݹ·Íí³Í ï³ñí³ µáÉáñ ãáñë »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë ï³ñí³ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ Áݹ·Íí³Í ã»Ý, ¨ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ 㻽áù³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ³ÝóáõÙÁ:

11.        ØdzÛÝ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¿ ³×áõ٠λݳó ̳éÁ, áñÇ åïáõÕÝ Çñ Ù»ç áõÝÇ Ï»Ýë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÛÝ Çñ Ù»ç ÏñáõÙ ¿ µáÉáñ Ùñ·»ñÇ áñ³ÏÝ»ñÁ: λݳó ̳éÇ åïáõÕÁª λݳó äïáõÕÁ, ÏáãíáõÙ ¿ ÌÇñ³Ýª ÌÇñÇ /ïÇ»½»ñ³Ï³Ý/ äïáõÕ:

12.        ÌÇñ³ÝÁ ÙdzÛÝ ²ñ³ñ³ïÇ åïáõÕ ¿, ù³Ý½Ç ݳ ëÝíáõÙ ¿ ¨þ ²ñ³ñ³ïÇ ÐáÕÇ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇó, ¨þ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ¹³ßïÇó: ²ÛÝÇÝã, ÝáõÛÝ ÍÇñ³ÝÇ ÏáñǽÇó ºñÏñÇ ÑáÕÇ íñ³ ³×³Í ͳéÇ åïáõÕÁ ³Ûɨë ÍÇñ³Ý ã¿. ³ÛÝ ·»Ý³Ë»ÕíáõÙ ¿, ÏáñóÝáõÙ ¿ ÍÇñ³ÝÇ ß³ï ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ù³Ý½Ç ³ÛÝ ëÝíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ºñÏñÇ ÑáÕÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇó:

13.        ºì ÁݹѳÝñ³å»ë ²ñ³ñ³ïÇ µ³ñÇùÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ºñÏñÇ µ³ñÇùÝ»ñÇó áñ³Ï³å»ë, û¨ ÉÇÝ»Ý ÝáõÛÝ ï»ë³ÏÇ:

14.        ºì »Ã» ºñÏñÇ µ³ñÇùÝ»ñÁ ëÝáõݹ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳñ,    ³å³ ²ñ³ñ³ïÇ µ³ñÇùÝ»ñÁ ½áõï ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ëÝáõݹ »Ý:

15.        ²ëïí³Í³í³Ûñ ¿ ²ñ³ñ³ïÁª г۳ëï³ÝÁ ¨ ²ñ³ñã³Ï³Ý ͳ·áõÙ áõÝÇ:

16.        ºñÏñÇ íñ³ ³ñ³ñáõÙÁ ѳëï³ï»Éáõ ѳٳñ ¿, áñ ²ñ³ñÇãÁ ºñÏñÇ íñ³ ï»Õ³¹ñ»É ¿  ²ñ³ñ³ïÁ: ºì ºñÏñÇ ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ï»Éáõ ѳٳñ ¿, áñ ²ñ³ñÇãÁ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ ³ñ³ñ»É ¿ ²ñÇÇÝ, áñå»ë ºñÏñ³ÛÇÝ ²ëïí³Í:

17.  ²ñÇÝ ¿ ³é³çÇÝ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÁ, ¨ ²ñÇÝ ¿ Çñ ë»ñáõݹݻñáí ³ñ³ñáõÙÇ µ³ó³ñÓ³Ï ÁÝóóùÁ ѳëï³ïáõÙ ºñÏñÇ íñ³:

18.        ºì ³ñ³ñáõÙÇ í³Ûñ ¿ ²ñ³ñ³ïÁ: ºì ²ñ³ñ³ïÇó ¿ ëÏëíáõÙ ºñÏñÇ ³Ù»Ý Ñá·¨áñ áõ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ñ³ñáõÙ:

19.        ºì ²ñÇÝ»ñÝ »Ý ϳåáÕ ûÕ³ÏÁ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇç¨: ²ñ³ñáõÙÇ ÙÇïùÁ ·³ÉÇë ¿ ²ñ³ÛÇó ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, ²ëïí³ÍÝ»ñÇóª ²ñÇÝ»ñÇÝ ¨ ²ñÇÝ»ñÇóª Ù³ñ¹Ï³Ýó:

20.        ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ »Ý ²ñÇÝ»ñÁ ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ëÝáõݹáí »Ý ½áñ³ÝáõÙ:

21.        ºñÏÇñÁ »ñÏÝùÇó Ùßï³å»ë ëï³ÝáõÙ ¿ û¹, çáõñ, Ñáõñ, ÉáõÛë, ÙÇïù:  ºì ¹ñ³Ýù Ùßï³å»ë ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí »ñÏÝùÇó ·³ÉÇë »Ý ºñÏÇñ Ù³ùáõñ íÇ׳ÏáõÙ ¨ ³å³ û·ï³·áñÍí³Í, ³ÝÙ³ùáõñ íÇ׳ÏáõÙ ÝáñÇó ¹»åÇ »ñÏÇÝù »Ý ·ÝáõÙ:

22.        ºì ²ñ³ñ³ïÝ ¿ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ëÝíáõÙ »ñÏÝùÇó:  ºñÏÝùÇó Çç³Í Ù³ùáõñ çáõñÝ ¿ ëÝáõÙ ²ñ³ñ³ïÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ µ³ñÇùÁ ¨ ³å³ µ³½Ù³ÃÇí ·»ï»ñÇ ÙÇçáóáí ÑáëáõÙ ¨ ó÷íáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë:

23.        ²ñ³ñ³ïÇó ³ñï³ÑáëáÕ çñáí ëÝíáõÙ »Ý ß³ï áõ ß³ï ¹³ßï»ñ áõ Íáí»ñ:  ºì »ñµ»ù ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÁ ãÇ ëÝíáõÙ ¹ñëÇ çñáí:

24.        ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë ó÷í³Í çáõñÁ ³Ûɨë ÝáõÛÝ çáõñÁ ã¿. ³ÛÝ ³ñï³Ãáñ³Ýù ¿:  ºì ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ³Û¹ ³ñï³Ãáñí³Í çáõñÁ »ï ¹»åÇ ²ñ³ñ³ï ãÇ ·³ÉÇë:

25.        ºì ³Ù»Ý³Ù³ùáõñÝ »Ý ²ñ³ñ³ïÇ µ³ñÇùÝ»ñÁ, ù³Ý½Ç Ýñ³Ýù ëÝíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ »ñÏݳÛÇÝ ³Ù»Ý³Ù³ùáõñ çñáí. ¨ ³Ù»Ý³Ù³ùáõñÝ ¿ ²ñÇÝ»ñÇ ëÝáõݹÁª ³ëïí³Í³ÛÇÝ ëÝáõݹ ¿ ³ÛÝ:

26.        ÆѳñÏ», ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë ó÷í³Í çáõñÁ ÝáñÇó ·³ÉÇë ¿ ²ñ³ñ³ï, µ³Ûó ·³ÉÇë ¿ µÝ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí. ³ÛÝ ·áÉáñßdzÝáõÙ ¿, µ³ñÓñ³ÝáõÙ »ñÏÇÝù, Ù³ùñíáõÙ ¨ µÛáõñ»Õ³ó³Í ó÷íáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ï:

27.        ²Û¹å»ë µÝ³Ï³Ýáñ»Ý ϳï³ñíáõÙ ¿ çñÇ Ùßï³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ, áñï»Õ ²ñ³ñ³ïÁ ³Ù»Ý³Ù³ùáõñ çñáí ¿ ëÝíáõÙ, ëÝ»Éáõ ѳٳñ ²ñ³ñ³ïÇ ³ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇÝ:

28.        ºì ³ÛÝ µáõÛë»ñÝ áõ åïáõÕÝ»ñÁ, áñ Ç ëϽµ³Ý» ²ñ³ñ³ïÇ µÝ³Ï³Ý ÍÝáõݹ ã»Ý, ã»Ý ϳñáÕ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ëÝáõݹ ÉÇÝ»É, ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» ¹ñ³Ýù ï»Õ³÷áË»Ýù ²ñ³ñ³ï:  â¿± áñ ¹ñ³Ýù Çñ»Ýó µÝ³Ï³Ý ëÝáõݹÁ ëï³ÝáõÙ »Ý ·áñͳÍí³Í, ³ÝÙ³ùáõñ çñÇó, ¨ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ùáõñ çáõñÁ Ýñ³Ýó ѳٳñ µÝ³Ï³Ý ëÝáõݹ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É:

29.        Ø»ñ ï»ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ çáõñÁ:  ´³Ûó »ñÏñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ µÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý ݳ¨ Ù»ñ ï»ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÇó í»ñ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ, ÑáõñÁ, ÉáõÛëÁ, ÙÇïùÁ:

30.        ºì ³Û¹ áñ³ÏÝ»ñáí ¿ Ùßï³å»ë »ñÏÇñÁ ëÝíáõÙ ïÇ»½»ñùÇó:  ²ñ³ñÇãÁ Ùßï³å»ë ëÝáõÙ ¿ ºñÏÇñÁ Çñ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ, Çñ Ñáõñáí, Çñ ÉáõÛëáí, Çñ Ùïùáí:

31.        ºì ³ñ³ñã³Ï³Ý Ï»Ýë³ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ, Ï»Ýë³ÑáõñÁ, Ï»Ýë³ÉáõÛëÁ ïÇ»½»ñùÇó Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ï »Ý ·³ÉÇë, ³å³ ²ñ³ñ³ïÇó ³ñï³ÑáëáõÙ ºñÏñáí Ù»Ï:  ºì û·ï³·áñÍí³Í, ³ÝÙ³ùáõñ ³Û¹ áñ³ÏÝ»ñÁ ·áÉáñßdzݳÉáí µ³ñÓñ³ÝáõÙ »Ý »ñÏÇÝù, Ù³ùñíáõÙ, ½ïíáõÙ ¨ µÛáõñ»Õ³ó³Í ÝáñÇó ÇçÝáõÙ ²ñ³ñ³ï:

32.        Ð»Ýó ²ñ³ñ³ïÝ ¿ ïÇ»½»ñùÇó ³Ù»Ý³Ù³ùáõñ Ï»Ýë³ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ, ³Ù»Ý³Ù³ùáõñ Ï»Ýë³ÉáõÛëÝ áõ Ï»Ýë³ÑáõñÁ ëï³ÝáõÙ: 

33.        ºì ²ñ³ñ³ïÁ, áñå»ë ²ëïí³Í³í³Ûñ, îÇ»½»ñùÇó »Ï³Í ³Ù»Ý³Ù³ùáõñ çñáí, ³Ù»Ý³Ù³ùáõñ Ñáõñáí, ³Ù»Ý³Ù³ùáõñ ÉáõÛëáí ¿ ëÝíáõÙ:  ²Ñ³ û ÇÝãáõ ²ñ³ñ³ïÇ åïáõÕÁ ¨° Ù³ùáõñ ¿, ¨° ³ñ¨³Ñ³Ù:  ºì ÙdzÛÝ ³Û¹ åïáõÕÝ»ñÝ »Ý ³ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ ëÝáõݹÁ:

34.        ºì ²ñ³ñ³ïÁ îÇ»½»ñùÇó ëÝí»Éáí ³Ù»Ý³Ù³ùáõñ Ï»Ýë³Ï³Ý çñáí, Ñáõñáí, ÉáõÛëáí, ³ñ¹»Ý û·ï³·áñÍí³Í ³ñï³ÃáñáõÙ ¿ Çñ»ÝÇó ¹áõñë, ëÝ»Éáí ºñÏÇñÁ:

35.        ºì ²ñ³ñ³ïÇó ³ñï³Ãáñí³Í ³ÝÙ³ùáõñ çáõñÁ, ÉáõÛëÁ, ÑáõñÁ »ï ¹»åÇ ²ñ³ñ³ï ã»Ý ·³ÉÇë »ñµ»ù. Ýñ³Ýù µÝ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ùµ µ³ñÓñ³ÝáõÙ »Ý »ñÏÇÝù, Ù³ùñíáõÙ, ½ïíáõÙ ¨ µÛáõñ»Õ³ó³Í ÇçÝáõÙ ²ñ³ñ³ï:

36.        ºì ²ñÇÝ»ñÁ, áñ ²ñ³ñ³ïÇ µÝ³Ï³Ý ÍÇÉ»ñÝ »Ý áõ ºñÏñÇ ³ñ³ñáõÙÁ ëÝáõóáÕÝ»ñÁ, Çñ»Ýù ¿É ëÝíáõÙ »Ý ³ÝÙÇç³å»ë ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Ù³ùáõñ çñáí, Ù³ùáõñ ÉáõÛëáí, Ù³ùáõñ Ñáõñáí ¨ Çñ»Ýù ¿É, ÇÝãå»ë ¨ ³Ù»ÝÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ, Ù³ùáõñ »Ý áõ ³ñ¨³Ñ³Ù:

37.        ºñÏñÇ íñ³ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý Ùßï³Ï³Ý ³ñ³ñáõÙÁ ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ, ²ñ³ñÇãÁ Ùßï³å»ë ºñÏÇñÁ ëÝáõÙ ¿ ݳ¨ Çñ ´³ó³ñÓ³Ï Øïùáí:

38.        ºì ´³ó³ñÓ³Ï ØÇïùÁ îÇ»½»ñùÇó ÇçÝáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ï, Éáõë³íáñáõÙ ¿ ³ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ ÙÇïùÁ ¨ ÙÕáõÙ Ýñ³Ýó ³ñ³ñáõÙÇ:  ºì ³ñ³ñáõÙÁ »ñÏñÇ íñ³ ²ñÇÝ»ñÇó ¿ ëÏëíáõÙ:

39.        ²ñ³ñ³ïáõÙ ²ñÇÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ëÝíáõÙ »Ý ïÇ»½»ñ³Ï³Ý µ³ó³ñÓ³Ï ÙïùÇó, ¨ ²ñÇÝ»ñÇ ³ñ³ñáõÙÁ ³Ù»Ý³Ù³ùáõñÝ ¿:

40.        ºì ²ñÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó ³ñ³ñáõÙáí ëÝáõÙ »Ý »ñÏñÇ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ, Éáõë³íáñáõÙ Ýñ³ ÙÇïùÁ ¨ Ýå³ëïáõÙ Ýñ³ ³ñ³ñáõÙÇÝ:

41.        ºì Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáõÙÁ Çñ áñ³ÏÁ ϳñáÕ ¿ å³Ñå³Ý»É ÙdzÛÝ áõ ÙdzÛÝ Ùßï³å»ë ëÝí»Éáí ²ñ³ñ³ïÇ ³ñ³ñáõÙÇó. ѳϳé³Ï ¹»åùáõÙ ³ÛÝ Ï׳Ñ׳ݳ áõ ÏÝ»ËÇ:

42.        ºì ãëÝí»Éáí ²ñ³ñ³ïÇ ³ñ³ñáõÙÇó, Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ÙÇïùÁ ׳Ñ׳ÝáõÙ ¿, ¨ Ýñ³ ³ñ³ñáõÙÁ ݻ˳ѳ٠¿ ÉÇÝáõÙ:  ºì ³Ûëûñ µ³½Ù³ÃÇí ³ÝµÝ³Ï³Ý §³Ù»Ý³·»Õ»óÇϦ ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÏñáÝÝ»ñÁ, áñ ÍÝíáõÙ »Ý ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë, »ñÏñÇ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ ãÝãÇÝ ³Ý·³Ù ã³÷áí ã»Ý ³½Ýí³óñ»É, ¨ ³Õ»ïÝ»ñÝ áõ ã³ñÇùÁ ·Ý³Éáí ³Ñ³·Ý³ÝáõÙ »Ý:

43.        â¿± áñ Ý»Ë³Í ÑáÕÇ Ù»ç ³×³Í µáõÛëÁ, ÇÝãù³Ý ¿É ѳ׻ÉÇ ÉÇÝÇ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÑÕÇ ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí. Ý»Ë³Í ÙïùÇ ³ñ³ñáõÙÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ý»Ë³Ñ³Ù áõÝÇ ¨ ³Ûɨ³ÛÉ Ñá·»Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñáõóÇã ¿:

44.        ²ñ³ñ³ïÇó ¿ ³ñ³ñáõÙÇ ÙÇïùÁ ÑáëáõÙ ¹áõñë, ëÝ»Éáí ºñÏñÇ ³ñ³ñáõÙÁ:  ºì ²ñ³ñ³ïÇó ³ñï³Ãáñí³Í ³ñ³ñáõÙÇ ÙÇïùÁ ³ÛÉ¨ë ²ñ³ñ³ï »ï µ»ñ»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ.. ²ñ³ñ³ïÇó ³ñï³Ãáñí³Í ÙÇïùÁ ³ñ¹»Ý ³ÝÙ³ùáõñ ¿:

45.        ºì »Ã» ÷áñÓ»Ýù ²ñ³ñ³ïÇó ³ñï³Ãáñí³Í ³ñ³ñáõÙÇ ÙÇïùÁ »ï µ»ñ»É ²ñ³ñ³ï, Ù»Ýù ã³ñÇù Ï·áñÍ»Ýù, Ïíݳë»Ýù µÝ³Ï³Ý ³ñ³ñáõÙÇÝ, Ï÷ã³óÝ»Ýù ݳ¨ ²ñÇÝ»ñÇ ³ñ³ñáõÙÁ:

46.        ²ñ³ñ³ïÇó ³ñï³Ãáñí³Í ÙÇïùÁ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ï µÝ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí. ³ÛÝ ·áÉáñßdzݳÉáí µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ »ñÏÇÝù, Ù³ùñíáõÙ ¿, ½ïíáõÙ, µÛáõñ»Õ³ÝáõÙ ¨ ³å³ ÝáñÇó ÇçÝáõÙ ²ñ³ñ³ï, ëÝ»Éáõ ²ñÇÝ»ñÇÝ:

47.        ²ñ³ñ³ïÁ ÙdzÛÝ ²ñÇÝ»ñÇ ´Ý³ÏÝ ¿. ¨ ÙdzÛÝ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ ²ñÇÝ»ñÝ »Ý ²ñ³ñ³ïáõÙ ëÝíáõÙ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Ù³ùáõñ ÙïùÇó ¨ ³ñ³ñã³Ï³Ý ³ñ³ñáõÙáí ëÝáõÙ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ:

48.        ºì ²ñ³ñ³ïáõÙ ³åñ»Éáí â³ñÇÝ, ÙǨÝáõÛÝ ¿, ²ñÇ ãÇ ¹³éݳ. ¨ ݳ »ñµ»ù ³ñÙ³ï ãÇ ·óÇ ²ñ³ñ³ïáõÙ. ¨ â³ñÇÝ ²ñ³ñ³ïáõÙ »ñµ»ù ãÇ ëÝíÇ ³ñ³ñã³Ï³Ý ÙïùÇó:  ºì â³ñÇÝ ²ñ³ñ³ïáõÙ ÙdzÛÝ ã³ñÇù Ï·áñÍÇ:

49.        ²ñ³ñ³ïáõÙ ³ñ³ñã³Ï³Ý ÙïùÇó ÙdzÛÝ ²ñÇÝ ¿ ëÝíáõÙ, ¨ ³Û¹ ³Ù»Ý³Ù³ùáõñ Ùïùáí ³ñ³ñáõÙ ¿. áõ µ³½Ù³ÃÇí §·»ï»ñáí¦ ³Û¹ ³ñ³ñáõÙÁ ÑáëáõÙ ¿ »ñÏñáí Ù»Ï:

50.        ²ñ³ñ³ïÇó ³ñï³·³ÕÃáÕ ³ñÇ³Ï³Ý ËÙµ»ñÝ »Ý, áñ µ³½Ù³ÃÇí ²ñÇ ³½·»ñ »Ý Ó¨³íáñ»É:

51.        ºì Ñ»Ýó ³Û¹ ²ñÇ ³½·»ñÝ »Ý, áñ ½·³Éáí Çñ»Ýó ²ñÙ³ïÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ, ³ñÛáõÝáí áõ Ñá·áí ϳåí³Í »Ý Ýñ³Ý, Ùßï³å»ë ëÝíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ²ñÙ³ïÇó ¨ ³å³ ëÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 157
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz