ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:26


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

է. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԶՈՐՈՒԹՅԱՆ

1.            ¼áñáõÃÛáõÝÁ ÐáõñÝ ¿: ÐáõñÁ Ïñ³ÏÁ ã¿, û¨ Ïñ³ÏÇ Ù»ç ³é³í»É ½áñ»Õ ¿ ÑáõñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ: ÐáõñÁ ¾Ý»ñ·Ç³Ý ¿: ºì îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ²ëïí³ÍÁ ì³Ñ³·Ý ¿: ºì ÊáñÑáõñ¹ ¿ ì³Ñ³·ÝÁª ì²Ð /²ëïí³Í/ - ²¶Ü /Ðáõñ/ª Ðáõñ-²ëïí³Í:

2.            ì³Ñ³·ÝÁ ¼áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ý ¿ áÕç îÇ»½»ñùáõÙ. Ðáõñ ¨ Ðñ»Õ»Ý ¿ ݳ:

3.            ì³Ñ³·ÝÁª ³ÝÑáõÝ îÇ»½»ñùÇ Ù»çª ïÇ»½»ñ³Ï³Ý áõÅ. ³ñ»·Ý»ñÇ Ù»çª Ñáõñ ³ñ»·³Ï»½. Éáõë³ëïÕ»ñÇ Ù»çª ÉáõÛëÇ Ï»Ýë³ÕµÛáõñ. á·ÇÝ»ñÇ Ù»çª á·áõ í»ÑáõÃÛáõÝ. ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»çª ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í:

4.            ì³Ñ³·ÝÁ Ñá·ÇÝ»ñÇ Ù»ç ÷³ÛÉáÕ á·ÇÝ ¿. ѳٳëï»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ûͳé³÷³ÛÉ Ï»ñå³ñ³ÝùÝ ¿ ݳ:

5.            ì³Ñ³·Ý ¿ Éáõë»Õ»ÝÝ»ñÇ µáóÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ. ݳ˳ѳÛñ»ñÇ ³é³çÇÝ å³ï³ñ³·ÇãÝ ¿ ݳ:

6.            ì³Ñ³·Ý ¿ áñáïáõÙÝ»ñÇ ï»ñÁ ¨ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ ѳí³ëïáÕ. ì³Ñ³·Ý ¿ ÷áÃáñÇÏÇ ³ëïí³ÍÁ ¨ å³Ñå³ÝÇãÁ. ݳ ³Ñ»ÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ÙåñáåÝ»ñÇ:

7.            ì³Ñ³·Ý ¿ ѳٻÕáõÃÛáõÝÁ çñ»ñÇ. ݳ ¿ ÉáõëÝÇ áõ ³ñ»·Ç ׳鳷³ÛÃáõÙÁ. ݳ ¿ ÐáõñÁ »Ã»ñÇ Ù»ç ¨ µáóÁ í³éíáÕ Ë³ñáõÛÏÝ»ñÇ. ݳ ¿ ½áñáõÃÛáõÝÁ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ¨ áõÅ·ÝáõÃÛáõÝÁ ³ñ³ñáõÙÇ:

8.            ì³Ñ³·Ý ¿ ѳÛïݳï»ëáõÃÛáõÝÁ ³ñ³ñáÕ ²ñÇ ò»ÕÇ ¨ ù³çáõÃÛáõÝÁ Ñ»ñáëÝ»ñÇ. ì³Ñ³·Ý ¿ ½áñáõÃÛáõÝÁ ѽáñÝ»ñÇ:

9.            ì³Ñ³·Ý ¿ Ùßï³å»ë ϳñ·³íáñáõÙ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ¨ ³Ù»Ý µÝ³Ï³Ý ¿³ÏÇ Ý»ñùÇÝ Ï»Ýë³ÑáõñÇ Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÁ:

10.        ØÃÝáÉáñïÁ λÝë³Ï³Ý ÐáõñÇ ³Ýëå³é ÙÇ ³í³½³Ý ¿, áñÇó ³ÝÁݹѳï ëÝíáõÙ »Ý »ñÏñÇ µáÉáñ µÝ³Ï³Ý ¿³ÏÝ»ñÁ ¨ ½áñ³ÝáõÙ:

11.        Ü»ñùÇÝ Ï»Ýë³ÑáõñÇ ·»ñ³·áõÛÝ Ïáõï³ÏáõÙÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³Ù»Ý ÙÇ ¿³ÏÇ ÉÇÝ»É ³ÝËáó»ÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Í»ñ³óÙ³Ý ¨ ÝÙ³Ý Ù³ñÙÝ³Ï³Ý Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ:

12.        ÆÝãå»ë ¨ ³Ù»Ý µÝ³Ï³Ý ¿³ÏÇ, Ù³ñ¹áõ ¨ ³ëïí³Í³Ù³ñ¹áõ ½áñáõÃÛáõÝÁ ϳËí³Í ¿ Ýñ³ Ñá·áõ Ï»Ýë³ÑáõñÇ ½áñáõÃÛáõÝÇó: Ðá·áõ Ï»Ýë³ÑáõñÁ, ëÝí»Éáí ÙÃÝáÉáñïÇ Î»Ýë³ÑáõñÇó, ½áñ³ÝáõÙ ¿, ³å³ ëÝáõÙ ¿ Ýñ³ Ù³ñÙÝÇ µáÉáñ Ù³ë»ñÁ, å³Ñå³ÝáõÙ ¨ ½áñ³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù: سñ¹áõ ¨ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹áõ ïϳñáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ϳËí³Í »Ý Ýñ³ Ý»ñùÇÝ Ï»Ýë³ÑáõñÇ ïϳñáõÃÛáõÝÇó:

13.        ì³Ñ³·Ý ¿ Ùßï³å»ë ëÝáõÙ Ù»ñ Ý»ñùÇÝ Ï»Ýë³ÑáõñÁ îÇ»½»ñ³Ï³Ý Ðáõñáí ¨ ½áñ³óÝáõÙ Ù»ñ Ñá·ÇÝ áõ Ù³ñÙÇÝÁ:

14.        ºì ³åñ»É ½áñáõÃÛ³Ùµ, ÏÝ߳ݳϻª Ñá·áí ÙÇ³Ý³É ì³Ñ³·ÝÇÝ, ѳí³ï³É ì³Ñ³·ÝÇÝ ¨ Ýñ³ ÙÇçáóáí ѳí³ï³É ݳ¨ Ù»ñ áõÅÇÝ:

15.        ²åñ»É ì³Ñ³·Ýáí, ÏÝ߳ݳϻª ½·³É Ù»ñ Ý»ñùÇÝ Ï»Ýë³ÑáõñÁ áñå»ë îÇ»½»ñ³Ï³Ý λÝë³ÑáõñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¨ Ùßï³å»ë ëÝí»É îÇ»½»ñ³Ï³Ý λÝë³ÑáõñÇó áõ ½áñ³Ý³É:

16.        ²åñ»É ì³Ñ³·Ýáí, ÏÝ߳ݳϻª ½·³É, ѳí³ï³É, áñ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ÙÇ Ýáñ µéÝÏáõÙáí ¶³ñáõÝ ¿ ѳëï³ïí»Éáõ îÇ»½»ñùáõÙ, áñÇ Ññ» ½áñáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³Ûïí»Éáõ ¿ ݳ¨ »ñÏñÇ íñ³:

17.        ºñÏÝÇ áõ ºñÏñÇ ³Û¹ ³Ñ»Õ »ñÏáõÝùÇó, ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ³ñ¨áí ÍÝí»Éáõ ¿ ì³Ñ³·ÝÁ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ. ÍÝí»Éáõ ¿ ìÇß³åÇÝ ëå³Ý»Éáõ ¨ »ñÏñÇ íñ³ÛÇó ìÇß³åÇ åÕÍáõÃÛáõÝÁ Éí³Éáõ Ø»Í æñѻջÕáí:

18.        ì³Ñ³·ÝÁ ÍÝí»Éáõ ¿ å³Ñå³Ý»Éáõ Çñ ²ñÇ ³ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ ò»ÕÁ ¨ ÝáñÇó ѳëï³ï»Éáõ ³ñ³ñáõÙÁ »ñÏñÇ íñ³:

19.        ºì ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõݹáí ëÏëí»Éáõ ¿ »ñÏñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ÙÇ Ýáñ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ, Ýáñ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ²ñ³ñ³ïáõÙª Ýáñ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝ:

20.        ºñÏÝÇ áõ ºñÏñÇ ³Ñ»Õ »ñÏáõÝùÇó ÐáõñÝ ²ëïí³Í³ÛÇÝ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ »Õ»·³Ý ÷áÕÇó µáó ¿ Ñ³Ý»Éáõ:

21.        ºì ³Û¹ Ðñ» Ïñ³Ïáí ²ñ³ñ³ïÇ Ï»Ý³ó ½áñáõÃÛ³Ý ³ñß³ÉáõÛëÝ ¿ ëÏëí»Éáõ. ì³Ñ³·Ý ¿ ÍÝí»Éáõ ²ëïí³Í³ÛÇÝ Ðñ» Ïñ³ÏÇóª ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í:

22.        ¶³ñÝ³Ý ²ñ»·áí ¿ ÍÝí»Éáõ ì³Ñ³·ÝÁ: ¶³ñÝ³Ý ²ñ»·Á ë»ñÝ ¿ ì³Ñ³·ÝǪ ѳí³ï ¿ µáõñáõÙ ½áñ³íáñÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÇ Ù»ç. ·³ñÝ³Ý ²ñ»·Á ³ãùÝ ¿ ì³Ñ³·ÝÇ, áñ ³Ù»Ý ˳í³ñ, ÙÃáõÃÛáõÝ ×»ÕùáõÙ ¨ ÉáõÛë ¿ ë÷éáõÙ ³ß˳ñÑÇ íñ³. ·³ñÝ³Ý ²ñ»·Áª ʳã-ä³ï»ñ³½ÙÇÝ ì³Ñ³·ÝÇ µ³½ÏÇݪ ß³Ýûñ ¿ ³ñÓ³ÏáõÙ ìÇß³åÇ íñ³. ·³ñÝ³Ý ²ñ»·Áª µ³Ýµ»ñÁ ì³Ñ³·ÝǪ ³í»ïáõÙ ¿ Ùáï³Éáõï ·³ÉáõëïÁ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý ¨ Ðñ» ¼áñáõÃÛ³Ý ³éϳÛÍáõÙÁ »ñÏñÇ íñ³:

23.        Ø³Ûñ ²ñ³ñ³ïÁª ²ñ»·ÇÝ ·ñϳÍ, ì³Ñ³·Ý ¿ ϳÝãáõÙ. ²ñ³·³ÍÁ í»Ñª ²ñ»·ÇÝ ÷³ñí³Í, ì³Ñ³·ÝÇÝ ëå³ëáõÙ. سëÇëÁ Ñå³ñïª »ñÏÇÝù ËáÛ³ó³Í, ì³Ñ³·ÝÇÝ ï»ÝãáõÙ. ¨° ѳíù, ¨° ·³½³Ý, ¨° ù³ñ, ¨° ³éáõ, ¨° ͳé, ¨° ͳÕÇÏ ì³Ñ³·Ý »Ý ϳÝãáõÙ. ì³Ñ³·Ý »Ý ϳÝãáõÙ µáÉáñÁ Ù»Ïï»Õ, ѳí³ïùáí ëå³ëáõÙ ÙÇ Ýáñ »ñÏáõÝùÇ, ÙÇ Ýáñ ÍÝáõÝ¹Ç Ðñ» ì³Ñ³·ÝÇ:

24.        ÆëÏ ß³ï ²ñÇÝ»ñª »ñ³Ý»ÉÇ ÃáõÉáõÃÛ³Ý Ñ³ßÇßáí ûÍí³Í, ã»Ý ¹ÇÙ³ÝáõÙ ÐáõñÇ ½áñáõÃÛ³ÝÝ áõ ²ñ»·Ç ÉáõÛëÇÝ: ¼áñáõÃÛ³Ý ÐáõñÝ áõ ²ñ»·Ç ÉáõÛëÁ ß³ï »Ý ½áñ³íáñ Ýñ³Ýó ïϳñ³ó³Í Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ Ñá·ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ºì Ýñ³Ýù ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ý ˳í³ñÁ ÉáõÛëÇó, óáõñïÁª ÑáõñÇó, Ù»ÕÏ ïϳñáõÃÛáõÝÁª í»Ñ ½áñáõÃÛáõÝÇó: ºì ³Õ»ñëáõÙ »Ý â³ñÇ ²ëïÍáõݪ ³Ùå»ñáí ͳÍÏ»É ²ñ»·Á ·³ñݳÝ:

25.        ºì ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ Çñ»Ýó ²ñÇ »Ý ½·áõÙ. ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ Çñ»Ýó ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ »Ý ½·áõÙ. ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ Çñ»Ýó ²ñ³ñãÇ áñ¹ÇÝ»ñ »Ý ½·áõÙ. ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ½·áõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ñÙ³ïÁ سÛñ ²ñ³ñ³ïáõÙ. ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ݳÛáõÙ »Ý ²ñ»·ÇÝ ¨ ½·áõÙ »Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ. ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ³åñáõÙ »Ý ì³Ñ³·Ýáí ¨ Ùßï³å»ë Ýáñá·áõÙ »Ý Çñ»Ýó Ý»ñùÇÝ Ï»Ýë³ÑáõñÁª ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù »Ý ï»ÝãáõÙ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý Ùáï³Éáõï ·³ÉáõëïÁ:

26.        ºì Çñ»Ýó ³ñÇáõÃÛáõÝÁ ½·³óáÕ áõ ì³Ñ³·Ýáí ½áñ³ó³Í ²ñÇÝ»ñÁ ÙdzÛÝ Ï÷³é³µ³Ý»Ý гÛñ ²ñ³ÛÇÝ, سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ, ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ ûÍí³Í ³Ñ»Õ »ñÏáõÝùÇ ³ÛÝ Ïñ³ÏÁ, áñÇ Ù»ç îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÁ ϳ:

27.        ö³Ûï»ñ Ϲǽ»Ý, ˳ñáõÛÏÝ»ñ Ïí³é»Ý ³Û¹ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³Ïáíª îñݹ»½ Ïë³ñù»Ýª ²îð /Ïñ³Ï/ - ¸º¼ª Îñ³ÏÇ ¹»½ª ʳñáõÛÏ: ä³ñ ϵéÝ»Ý îñݹ»½Ç ßáõñç, ÓáÝ»ñ·»ñ ÏÑÛáõë»Ý гÛñ ²ñ³ÛÇÝ, سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ ¨ ÍÝíáÕ ì³Ñ³·ÝÇÝ:

28.        ÆëÏ ç³Ñ»É ѳñëÝ»ñÁ, áñ Ù³Ûñ³óáõÙÇ Ï³ñáïÁ áõÝ»Ý, ÏÃéã»Ý ³Û¹ ³ëïí³Í³ÛÇÝ îñݹ»½Ç íñ³Ûáíª ûÍ»Éáõ Çñ»Ýó ³ñ·³Ý¹Á, áñ Çñ»Ýù ¿É ÍÝ»Ý ì³Ñ³·Ý³ÝÙ³Ý ²ñÇ ½³í³ÏÝ»ñ:

29.        îñݹ»½Ç ³Û¹ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³ÏÁ Ïï³Ý»Ý Çñ»Ýó ïÝ»ñÁ. ¹ñ³Ýáí ÏûÍ»Ý Çñ»Ýó ûç³ËÝ»ñÁ, í³é³ñ³ÝÝ»ñÁ, áñ Çñ»Ýó ïÝ»ñáõÙ ³Û¹ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³ÏÇ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍíÇ:

30.        ºì îñݹ»½Ç ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÐáõñÁ ϵáóÏÉï³ Ýñ³Ýó ³ãù»ñÇ Ù»ç, ¨ Ýñ³Ýù ÏûÍí»Ý ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ñáõñáí áõ Ïí»ñ³Ï³Ý·Ý»Ý Çñ»Ýó Ù»ç Çñ»Ýó ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝÁ:

31.        ºì ϵáó³í³éí»Ý Ýñ³Ýó ëñï»ñÁ ³Û¹ Ñáõñáí áõ ëå³ëáõÙáí, ù³Ý½Ç ³Û¹ »ñÏáõÝùÇ ù³é³ëáõÝ»ñáñ¹ ûñÁ, ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ²ñ»·áí ÍÝí»Éáõ ¿ ì³Ñ³·ÝÁ:

32.        ºì ÙdzÛÝ Çñ»Ýó ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ½·³óáÕ ²ñÇÝ»ñÁ ÏÑ»ï¨»Ý »ñÏáõÝùÇÝ . ϹÇÙ³íáñ»Ý îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ½áñ³íáñ µéÝÏáõÙÁ »ñÏñÇ íñ³, ¨ Ýñ³Ýù ÙdzÛÝ Áݹ³é³ç Ï·Ý³Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ:

33.        ºì îñݹ»½Ç ³Û¹ µáóáí áõ ì³Ñ³·ÝÇ ëå³ëáõÙáí, Ýñ³Ýù ²ñ³·³ÍÇó å»Õí³Í ѳ½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñáí ÏÏé»Ý Çñ»Ýó ½áñáõÃÛ³Ý Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ:

34.        ø³é³ëáõÝ ûñ »ñÏáõÝùÝ ¿ 層Éáõ. ¨ ù³é³ëáõÝ»ñáñ¹ ûñÁ, ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ²ñ»·áí, ¨ Çñ»Ýó ½áñáõÃÛáõÝÁ ½·³óáÕ ²ñÇÝ»ñÇ Ï³Ýãáí ì³Ñ³·Ý ¿ ·³Éáõ:

35.        ì³Ñ³·Ý ¿ ·³Éáõª ³ëïÕ»ñÇó ÑÛáõë³Í ó·Á Çñ ·ÉËÇÝ, Ññ» ÃÇÏÝáóÁ Çñ ѳÕà áõë»ñÇÝ, Ó³Ë µ³½ÏÇ íñ³ ʳã-ä³ï»ñ³½ÙÇݪ ÓáõÉí³Í ²ñ»·Çó, ³ç Ó»éùÇÝ µéÝ³Í Ñ³½³ñ áõ ѳ½³ñ ³ñ»·áí Ïé³Í Çñ Âáõñ- λͳÏÇÝ:

36.        Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ì³Ñ³·ÝÁ ëÝ»Éáõ ¿ ²ñÇÝ»ñÇÝ Çñ ½áñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³Ýå³ñï»ÉÇáõÃÛ³Ùµ. ûÍ»Éáõ ¿ ²ñÇÝ»ñÇ Ãáõñ-ϻͳÏÇݪ â³ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù å³ï»ñ³½Ù»Éáõ ѳٳñ:

37.        â³ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù ²ñÇÝ»ñÁ åÇïÇ Ïéí»Ý. ì³Ñ³·ÝÁ Ïéí»Éáõ ¿ ÙdzÛÝ ìÇß³åÇ ¹»Ù, ù³Ý½Ç ²ëïí³Í ÙdzÛÝ ²ëïÍá ¹»Ù ¿ ÏéíáõÙª ÉÇÝÇ »ñÏÝùáõÙ, û »ñÏñÇ íñ³:

38.        ºì Ýñ³Ýù, áíù»ñ ϳåñ»Ý ì³Ñ³·Ýáí, Ïëå³ë»Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ, Ͻáñ³Ý³Ý Çñ»Ýó ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

39.        ì³Ñ³·ÝÁ Çñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ðáõñáí áõ ½áñáõÃÛ³Ùµ ÏëÝÇ Ýñ³Ýó. ¨ ½áñ³íáñ Ññ³í³éáõÃÛáõÝ ÏµéÝÏíÇ Ýñ³Ýó Ù»çª Ññ³í³éáõÃÛáõÝ ÏÛ³ÝùÇ, ѳí³ïÇ, ëÇñá, ½áñáõÃÛ³Ý:

40.        ºì ÙdzÛÝ Çñ»Ýó ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ½·³óáÕ ½áñ³íáñÝ»ñÁ Áݹ³é³ç Ï·Ý³Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ. ¨ ÙdzÛÝ Ýñ³Ýó ÏÑáí³Ý³íáñÇ ì³Ñ³·ÝÁ. ¨ ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù ϹÇÙ³Ý³Ý îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ½áñ³íáñ µéÝÏáõÙÇÝ »ñÏñÇ íñ³ ¨ Ýñ³Ýù ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ïí»ñ³åñ»Ý æñѻջÕÁ:

41.        ºì ÇÝãå»ë ѳ½³ñ³íáñ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ²ñÇ Ø³ÝÁ Çñ ½áñ³íáñÝ»ñÇ Ã³÷áñáí µ³ñÓñ³ó³í سëÇë ë³ñª í»ñ³åñ»Éáõ гٳß˳ñѳÛÇÝ æñѻջÕÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ÑÇÙ³ ÙdzÛÝ Çñ»Ýó ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛ³Ùµ ûÍí³Í ²ñÇÝ»ñÁ ÏϳñáÕ³Ý³Ý µ³ñÓñ³Ý³É سëÇë ë³ñ, ù³Ý½Ç سëÇëÁ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ï³ó³ñ³Ý ¿, ¨ ³ÛÝï»Õ ϳñáÕ »Ý µ³ñÓñ³Ý³É ÙdzÛÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÁ:

42.        ÆëÏ Ýñ³Ýù, áñ ã»Ý ³åñÇ ì³Ñ³·Ýáí, ã»Ý ëå³ëÇ ì³Ñ³·ÝÇÝ, ÏÙÝ³Ý Çñ»Ýó »ñ³Ý»ÉÇ ïϳñáõÃÛ³Ý Ù»ç áõ »ñµ»ù ã»Ý ½áñ³Ý³:  ºì Çñ»Ýó ïϳñáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ýù ã»Ý ϳñáÕ ¹ÇÙ³íáñ»É ì³Ñ³·ÝÇÝ, ã»Ý ϳñáÕ ¹ÇÙ³Ý³É îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ½áñáõÃÛ³ÝÁ, ã»Ý ϳñáÕ µ³ñÓñ³Ý³É سëÇë ë³ñ ¨ ã»Ý ϳñáÕ í»ñ³åñ»É æñѻջÕÁ:

43.        ì³Ñ³·ÝÁ ãÇ Ñáí³Ý³íáñÇ ïϳñÝ»ñÇÝ. ¨ ïϳñÝ»ñÁ ÏÏáñͳÝí»Ý, ù³Ý½Ç ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ì³Ñ³·ÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ¿ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ò»ÕÁ, ÇëÏ ïϳñÝ»ñÇó ³ëïí³ÍÝ»ñ ã»Ý ÍÝíÇ. ¨ á°ã Ýñ³Ýó ÏÛ³ÝùÝ ¿ å»ïù ²ñ³ÛÇÝ, á°ã ¿É Ýñ³Ýó Ù³ÑÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 218
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz