ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:50


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

դ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԾԱԳՈՒՄԻ

1.            ²Ù»Ý ÙÇ ³ÝáõÝ Çñ ËáñÑáõñ¹Ý áõÝÇ, ¨ ³Ù»Ý ËáñÑáõñ¹ Çñ ³ÝáõÝÝ áõÝÇ. ¨ å³ï³Ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ ãÇ ÉÇÝáõÙ »ñµ»ù:

2.            ºì гÛù áõ ²ñÙ»Ý ³ÝáõÝÝ»ñÝ ¿É, ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇó »Ï³Í, ³Ýå³ÛÙ³Ý Çñ»Ýó Ù»ç ÙÇ ËáñÑáõñ¹ áõÝ»Ý: ÆÝãá±õ »Ýù Ù»Ýù ²ñÙ»Ý áõ гÛù ÏáãíáõÙ, ¨ á±ñÝ ¿ ¹ñ³Ýó ËáñÑáõñ¹Á:

3.            ²ëïí³Í³ÛÇÝÇ ËáñÑáõñ¹ áõÝÇ Ð¾¶ ϳ٠вڶ -Áª Ð /µ³ó³ñÓ³Ï/ ¾·ª ²¶ /Ñáõñ/ª µ³ó³ñÓ³Ï Ñáõñ, Ññ»Õ»Ý, ³ëïí³Í: ²ñÇÝ ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í »ñÏñ³ÛÇÝ Ð³Û·Ç ³ÝáõÝÝ ¿, áñ Ñ»Ýó ÇÝùÁ ²ñ³¯Ý ¿ ÏÝù»É, áñå»ë »ñÏñÇ ³ñ³ñáÕ  àñ³Ï: Àëï ³Û¹Ù, ²ñÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ »ñÏñÇ ³ñ³ñáÕ áñ³Ïª »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í:

4.            ºì г۷ ²ñÇÇó ÍÝí³Í ë»ñáõݹݻñÁ гÛù /г۳ٳñ¹/ ¨ ²ñÙ»Ý /²ñÇ Ù³ñ¹ÇÏ/ »Ý ÏáãíáõÙ. »ñÏáõëÝ ¿É ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ »Ý Ý߳ݳÏáõÙ:

5.            ºì Ýñ³Ýó ´Ýûññ³ÝÁ г۳ëï³Ý ¨ ²ñ³ñ³ï ¿ ÏáãíáõÙ: г۳ëï³Ýª вڶ /³ëïí³Í/ - êî²Ü /í³Ûñ/ª ²ëïí³Í³í³Ûñ. ²ñ³ñ³ïª ²ð²ð - ²î /ï»Õ, í³Ûñ/ª ²ñ³ñÙ³Ý í³Ûñ: ºì ÑáÙ³ÝÇß »Ý гÛùÝ áõ ²ñÙ»ÝÁ. ÑáÙ³ÝÇß »Ý ݳ¨ г۳ëï³ÝÝ áõ ²ñ³ñ³ïÁ:

6.            ºì Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µáÉáñ î»ë³ÏÝ»ñÁ Ù»½ ׳ݳãáõÙ »Ý áñå»ë ²ñٻݪ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ. ¨ ¹³ ѳëï³ïáõÙ ¿ ²ñÇÝ»ñǪ гۻñÇ Í³·áõÙݳµ³Ý³Ï³Ý ³ëïí³Í³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á:

7.            ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç µáÉáñ µÝ³Ï³Ý î»ë³ÏÝ»ñÁ ϳ½Ùí³Í »Ý ³ñ³ñã³Ï³Ý ãáñë ï³ññ»ñǪ ÐáÕÇ, æñÇ, ú¹Ç, ÐáõñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ:

8.            ²Û¹ µÝ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý. ÐáÕª åݹáõÃÛáõÝ. æáõñª ×ÏáõÝáõÃÛáõÝ, ë³ÑáõÝáõÃÛáõÝ. ú¹ª ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝ, ó÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ, ß³ñÅáõÙ. Ðáõñª ç»ñÙáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·Ç³:

9.            ºì µÝ³Ï³Ý î»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»ç ÐáÕÇ áõ æñÇ ï³ññ»ñÁ ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ýñ³Ýó ÝÛáõÃ³Ï³Ý áñ³ÏÁ, ÇëÏ ú¹Ç ¨ ÐáõñÇ ï³ññ»ñÁª ½·³ó³Ï³Ý, ÉÇóù³ÛÇÝ áñ³ÏÁ:

10.        ºì µÝ³Ï³Ý î»ë³ÏÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ Ýñ³Ýó Ù»ç ³Û¹ ãáñë ï³ññ»ñÇ µ³½Ù³½³Ý ѳñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ:

11.        ºì ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç î»ë³ÏÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ÝáõÛÝáõÃÛáõÝ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: ¼·³ó³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ î»ë³ÏÝ»ñÁ Ùßï³å»ë ·ïÝíáõÙ »Ý Ý»ñù¨Çó í»ñ¨ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:

12.        ºì ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ï³ñµ»ñ ê»é»ñÇ /ÐáÕ, ´áõÛë, λݹ³ÝÇ, سñ¹.../ Áݹ·ÍáõÙÁ ½áõï å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¿, ¨ Çñ³Ï³ÝáõÙ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ ÏïñáõÏ ³Ýçñå»ï ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ. ³Û¹ ê»é»ñÁ Çñ³ñ Ñ»ï ϳåí³Í »Ý  ÙÇç³ÝÏÛ³É î»ë³ÏÝ»ñáí:

13.        â¿± áñ λݹ³Ý³Ï³Ý ê»éÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ýª Çñ Ù»ç µáõë³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñ ÏñáÕ ³Ù»Ý³å³ñ½ î»ë³ÏÇ Ï»Ý¹³Ýáõó ÙÇÝ㨠³ñ¹»Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áñáß áñ³ÏÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ î»ë³ÏÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ:

14.        ÜáõÛÝ ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ê»éÇ Ù»ç. ¨ ¹³ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ î»ë³ÏÝ»ñǪ ò»Õ»ñÇ Ù»ç µÝ³Ï³Ý ãáñë ï³ññ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ:

15.        ºì ³ÛÝ, áñ ²ñÇ Ð³Û»ñÁ ׳ݳãí³Í »Ý áñå»ë ²ëïí³Í³Ù³ñ¹, ѳëï³ïáõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýó Ù»ç ³é³í»É ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÐáõñÇ ï³ññÁ, ѳٻٳïáõÃÛ³Ùµ ÙÛáõë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ î»ë³ÏÝ»ñǪ ò»Õ»ñÇ:

16.        ºì Ð³Û ²ñÇÝ»ñÁ »ñÏñÇ µáÉáñª ݳ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇݪ î»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»ç ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ½·³ó³Ï³Ý áñ³ÏÝ »Ý:

17.        ´³Ûó Ð³Û ²ñÇÇ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ ÉÇÝ»ÉÁ ѳëï³ïáõÙ ¿, áñ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ²ñÇÝ»ñÁ µÝ³Ï³Ý ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ½·³ó³Ï³Ý áñ³ÏÁ ã»Ý:

18.        ºì ²ñÇÝ»ñÇó í»ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ϳÝ, áñáÝó Ù»ç µ³ó³ñÓ³Ï ·»ñÇßËáõÙ »Ý ú¹Ç ¨ ÐáõñÇ ï³ññ»ñÁ, Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáí ÐáÕÇ ¨ æñÇ ï³ññ»ñÁ:

19.        ºì ²ñÇÝ»ñÁ ÙÇç³ÝÏÛ³É µÝ³Ï³Ý î»ë³Ï »Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ñ³ÝùáõÙ, Çñ»Ýó Ù»ç Ïñ»Éáí ¨° ³ëïí³Í³ÛÇÝÁ, ¨° Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÁ:

20.        ºì ²ñ³Ý ÇÝùÝ ¿ ²ñ³ñ³ïáõÙ ³ñ³ñ»É г۷ ²ñÇÇÝ, áñÇó ³é³ç³ó»É ¿ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ î»ë³ÏÁ. ¨ ³ñ³ñ»É ¿, áñå»ë½Ç ã˳ËïíÇ ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÁ »ñÏñÇ íñ³, ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇç¨ ³Ýçñå»ï ãÉÇÝÇ:

21.        ²ðºì ¿ ²ñ³¯Ý ¨ Çñ λÝë³ÑáõñÝ ¿ ë÷éáõÙ ²ß˳ñÑáõÙ: ²ñ³¯Ý Çñ ²ñ¨áí ëÝáõÙ ¿ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ. ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ëÝáõÙ »Ý ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇݪ ²ñÇÝ»ñÇÝ. ²ñÇÝ»ñÁ ëÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó. Ù³ñ¹ÇÏ ëÝáõÙ »Ý ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇÝ ¨ ³Û¹å»ë ß³ñáõݳÏ:

22.        ºì ²ñ³ñ³ïÝ ¿ ´Ý³ÏÁ ²ñÇ î»ë³ÏÇ: лÝó ²ñ³ñ³ïáõÙ »Ý ³ñ³ñí»É ²ñÇù: ºì ³å³ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïÇó, ²ñÇ ïáÑÙ»ñÇó, ·³ÕÃ³Ï³Ý ËÙµ»ñ ï³ñ³Íí»É »Ý »ñÏñÇ íñ³:

23.        ºì ³Û¹ ³½·³ÏÇó ïáÑÙ»ñÁ ²ñÇ µ³½Ù³ÃÇí ²ñÇ ³½·»ñ »Ý ϳ½Ù»É ¨ Ñ»Ýó ѳÛñ³Ï³Ý ûç³ËÇ ÏáÕùÇÝ Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ ïÝ»ñÝ »Ý ßÇÝ»É:

24.        ºì ³Û¹ µ³½Ù³ÃÇí ³½·»ñÁ ²ñǪ ÝáõÛÝ Í³éÇ ×ÛáõÕ»ñ, ³½·³ÏÇó ÙÇÙÛ³Ýó, Ñ»Ýó ÝáõÛÝ ³ñÙ³ïÇó ëÝáõݹ »Ý ëï³ÝáõÙ, ѳÛñ³Ï³Ý ûç³ËÇó Ïñ³Ï »Ý ëï³ÝáõÙ:

25.        ºì ³½·»ñÝ ²ñÇ ×ÛáõÕ»ñÝ »Ý ²ñÇ ò»Õ³Í³éÇ, áñÝ Çñ ²ñÙ³ïáí Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïÇ ÏñÍùáõÙ ¿ ϳݷݳÍ: ºì ²ñ³ñ³ïáõÙ ²ñÙ³ïÁ ò»ÕÇëª ²ñÇ ïáÑÙ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿ ¹³, áñÇó ³Í³Ýóí»É »Ý µ³½Ù³ÃÇí ³½·»ñ:

26.        ºì ²ñ³ñ³ïáõÙ ²ñÙ³ïÁ ò»ÕÇë ÏáãíáõÙ ¿ ²ñٻݪ Ð³Û ²ñÙ»Ý ÏáãíáõÙ. ³Û¹å»ë ¿ ÏáãíáõÙ ò»ÕÇ ³ÝáõÝáí:

27.        ºì гÛÁª ²ñÙ»ÝÁ, ³½· ã¿ å³ñ½³å»ë, ³Í³Ýóáõ٠㿠ݳª ݳ ò»ÕÝ ¿ ²ñÇ, ²ñÙ³ïÝ ¿ ò»ÕÇ, ¨ Ñ»Ýó Ýñ³ÝÇó »Ý ³½·»ñÝ ³Í³Ýóí»É:

28.        Ð³ÛÁ ÁݹѳÝñ³Ï³Ý áñ³ÏÝ ¿ ò»ÕÇ. ²ñÇ áñ³ÏÇ Ëï³óáõÙÝ ¿ ݳª ݳ ò»ÕÇ É»½áõÝ Çñ Ù»ç ¿ å³ÑáõÙ. ѳí³ïùÁ ò»ÕÇ Çñ Ù»ç ¿ ëÝáõÙ. Çñ Ù»ç ¿ ÏñáõÙ µ³ñù»ñÁ ò»ÕÇ. Çñ Ù»ç ¿ »ñÏÝáõÙ ëï»ÕÍáõÙÁ ò»ÕÇ ¨ Ñ»Ýó Çñ Ù»ç ¿É ²ñ³ÛÇÝ ¿ ½·áõÙ áõ ²ñÇ ³½·»ñÇÝ Ï³åáõÙ Ýñ³ Ñ»ï:

29.        ºì ³½·»ñÝ ²ñÇ ³éáÕç »Ý ³ÛÝù³Ý, ù³ÝÇ ²ñ³ñ³ïáõÙ Çñ»Ýó ²ñÙ³ïÝ »Ý ½·áõÙ ¨ ëÝíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ²ñÙ³ïÇó:

30.        ²ñ³ñã³ÍÇÝ ¿ ²ñÇÝ, ¨ ÐáÕ³ÍÇÝ ¿  îÇï³ÝÁ, ù³Ý½Ç ÐáÕÇ ï³ññÝ ¿ Ýñ³ Ù»ç ·»ñ³½³ÝóáõÙ:

31.        ºì ²ñÇÝ»ñÇ áõ îÇï³ÝÝ»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ µ³½Ù³ÃÇí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ î»ë³ÏÝ»ñª ò»Õ»ñ ϳÝ:

32.        ºì û ²ñÇ Ð³ÛÁ »ñÏñÇ áñ³ÏÝ ¿ ³ñ³ñáÕ, ³å³ â³ñÇ ¿ îÇï³ÝÁª ã³ñ³ñáÕ î»ë³Ï, µ³Ûó ÑáõÛÅ ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñå»ë Ùáé³óáõÃÛ³Ý áñ³Ï:

33.        â¿± áñ Ù³ñ¹áõ áõÕ»ÕÇ Ù»ç Ï³Ý ³ñ³ñáÕ µçÇçÝ»ñ, µ³Ûó Ï³Ý Ý³¨ ã³ñ³ñáÕª Ùáé³óáõÙÇ µçÇçÝ»ñ: ºÃ» Ù³ñ¹ Çñ ³Ù»Ý Éë³Í, ³Ù»Ý ï»ë³Í ¨ áõë³Ý³Í, ³Ù»Ý ÙÇ ÙÇïù ³Ýí»ñç ÑÇßÇ, DZÝã ÏÉÇÝǪ Ù³ñ¹Á, ³Ýßáõßï, ÏË»Ýóݳ: ²éáÕç ÙïùÇ ¨ ³ñ³ñáõÙÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ Ù³ñ¹ ß³ï µ³Ý»ñ ݳ¨ Ùáé³Ý³: ºì ³Û¹ Ùáé³óáõÙÝ Çñ³·áñÍáõÙ »Ý ã³ñÇ µçÇçÝ»ñÁ:

34.        ºÃ» ãÉÇÝ»ñ ³í»ñáÕ â³ñÇÝ, ¨ ÙdzÛÝ ²ñÇÝ ëï»ÕÍ»ñ áõ ëï»ÕÍ»ñª á±õñ ÏѳëÝ»ñ ݳ. ݳ Ïѳ·»Ý³ñ, ݳ ÏÉ׳ݳñ áõ ¿É ã¿ñ ½·³ ëï»ÕÍ»Éáõ å³Ñ³Ýç, ¨ ³ñ³ñáÕ ²ñÇÝ â³ñÇ Ï¹³éݳñ:

35.        ²ñÇÝ áõ â³ñÇÝ Ã» ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³Ù³ï»Õ, áõñ»ÙÝ »ñÏáõëÝ ¿É ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý. µ³Ûó ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ñ³Ù³ã³÷Ç Ù»ç:

36.        Â» â³ñÇÝ ã³÷Çó ³í»É ½áñ³Ý³, ¨ ²ñÇÝ Ãáõɳݳ ã³÷Çó ³í»ÉǪ â³ñÇÝ ³Ñ³íáñ ³í»ñ Ï·áñÍÇ. ݳ ³ÛÝáõÑ»ï¨ áã û Ïù³Ý¹Ç, ³ÛÉ ÏÏáñͳÝÇ, ¨ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ÏÑÇí³Ý¹³Ý³ª ݳ ÏÏáñóÝÇ Çñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ:

37.        Ð³Û· ¿ ²ñÇݪ µ³ó³ñÓ³Ï Ðáõñ ¨ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇó ¿ ëÝáõÙ Çñ Ý»ñùÇÝ Ï»Ýë³ÑáõñÁ. ÐáÕ ¿ îÇï³ÝÁ ¨ ÐáÕÇó ¿ ëÝáõÙ Çñ Ý»ñùÇÝ Ï»Ýë³ÑáÕÁ:

38.        ì³Õáõó îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙ»éÝ ¿ ÇßËáõÙ, ¨ å³Ï³ë»É ¿ ÐáõñÁ »ñÏñÇ íñ³. Ýí³½»É ¿ ²ñÇÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ï»Ýë³ÑáõñÇ ëÝáõݹÁ, ¨ ²ñÇÝ»ñÁ ïϳñ³ó»É »Ý:

39.        îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³ÝÁ îÇï³ÝÝ»ñÝ »Ý ½áñ³íáñ, ù³Ý½Ç Ýñ³Ýó Ý»ñùÇÝ Ï»Ýë³ÑáÕÁ Ùßï³å»ë Çñ µÝ³Ï³Ý ëÝáõÝ¹Ý ¿ ëï³ÝáõÙ:

40.        ºì í³Õáõó ³ñ¹»Ý ëñí»É ¿ ѳϳëáõÃÛáõÝÁ ÃáõɳóáÕ ²ñÇÝ»ñÇ ¨ ½áñ³óáÕ îÇï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨. ¨ í³Õáõó ³ñ¹»Ý îÇï³ÝÝ»ñÁ íï³Ý· »Ý ëå³éÝáõÙ ³ñ³ñáõÙÇÝ áõ ²ñÇÝ»ñÇÝ:

41.        ´³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë, û¨ ½áñ³ó³Í, â³ñÇ îÇï³ÝÝ»ñÁ  ²ñÇÝ»ñÇÝ ÙdzÛÝ ³ñÛ³ó  ³ñÛáõÝáí  ÏѳÕûÝ:

42.        ºì â³ñÇ îÇï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³Ù»Ý áõËï ϳñ»ÉÇ ¿ ÏÝù»É, µ³Ûó ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ñÛ³Ý áõËï ÏÝù»É: ²ñÛ³Ý áõËïÁ îÇï³ÝÝ»ñÇ ÙÇ³Ï Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ½»ÝùÝ ¿ ²ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù:

43.        ºì Ñ»Ýó ³Û¹ ³ñÛ³Ý áõËïÇÝ áñå»ë ѻ勉Ýù, í³Õáõó ³ñ¹»Ý îÇï³ÝÝ»ñÁ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇó ë»ñÙ ·áճݳÉáí, ³ëïÍá áñ¹ÇÝ»ñ »Ý ÍÝáõÙª Ññ»ß³íáñ ¿³ÏÝ»ñ, áñáÝù á°ã ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ »Ý, á°ã îÇï³Ý:

44.        ²Ù»Ý³Ï³ï³ñÛ³ÉÁ îÇï³ÝÝ»ñÇ Ù»ç ¨ ³Ù»Ý³³Ýϳï³ñÁ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ Ù»ç, ³Û¹ ³ëïÍá áñ¹ÇÝ»ñÁ ³ïáõÙ »Ý ϳï³ñÛ³É ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇÝ ¨ ³ñÇ³Ï³Ý ½áñáõÃÛ³Ùµ áõ ïÇï³ÝÛ³Ý ã³ñáõÃÛ³Ùµ ¹áõñë »Ý ·³ÉÇë Çñ»Ýó ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ ѳÛñ»ñÇ ò»ÕÇ ¹»Ùª ³í»ñ»Éáõ, ÏáñͳݻÉáõ, ëïñϳóÝ»Éáõ:

45.        ºì ²ñÇÝ»ñÁ å³ñïí»É »Ý, ÇëÏ ³Ýϳï³ñ ²ñÇÝ»ñ áñå»ë ϳï³ñÛ³É îÇï³Ý í³Õáõó µ³½Ù»É »Ý ²ñ³ñ³ïÇ ·³ÑÇ íñ³:

46.        ºì ²ñÇÝ»ñÁ í³Õáõó ³ñ¹»Ý ëïñáõÏ »Ý ¹³ñÓ»É â³ñÇÇ ½áñáõÃÛ³ÝÁ. áõñ³ó»É »Ý Çñ»Ýó ͳ·áõÙÁ. áõñ³ó»É »Ý Çñ»Ýó Ï»Ýë³Ó¨Á ¨ í³Õáõó ³ñ¹»Ý ³åñáõÙ »Ý ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÇ Ï»Ýë³Ó¨áíª ²ñ³ñã³ÍÇÝ ²ñÇÝ ³åñáõÙ ¿ áñå»ë ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³Ý:

47.        ºì íÇßïÝ áõ ÑÛáõÍáÕ ³Õ»ïÝ»ñÁ í³Õáõó áõÕ»ÏóáõÙ »Ý ²ñÇÝ»ñÇÝ. í»ñ³ó³í ²ñÇÝ»ñÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ, í»ñ³ó³í ë»ñÁ, ³ñ³ñáõÙÁ. ½³í³ÏÝ»ñÁ å³ïÇí ã»Ý ï³ÉÇë ÍÝáÕÝ»ñÇÝ. ÁÝÏ»ñÁ ѳí³ï³ñÇÙ ã¿ ÁÝÏ»ñáçÁ. ë»ñ ãϳ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ù»ç. ÏÇÝÁ ¹áõñë ¿ »Ï»É Çñ»ÝÇó ¨ ÏÛ³ÝùÝ ¿ ¹³íáõÙ:

48.        ºì ²ñÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ó»éùáí ³í»ñáõÙ »Ý Çñ»Ýó ù³Õ³ùÝ»ñÁ, ù³Ý¹áõÙ »Ý Çñ»Ýó ïÝ»ñÝ áõ ï³×³ñÝ»ñÁ, åÕÍáõÙ »Ý Çñ»Ýó ݳËÝÇÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ:

49.        ºì ²ñÇÝ ·³½³½³Í ÇÝùÝ Çñ»Ý ¿ ÏñÍáõÙ, ÇÝùÝ Çñ»Ý ¿ åÕÍáõÙ, ÇÝùÝ Çñ»Ý ¹³íáõÙ, Çñ ³ñÇáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳɳÍáõÙ Çñ Ù»ç ¨ ²ñÇ »Õµáñ ³ñÛáõÝáí ëÝáõÙ â³ñÇ ²ëïÍá ëï³ÙáùëÁ ³Ýѳ·:

50.        ºì í³Õáõó ³ñ¹»Ý ²ñÇÝ»ñÁ Çñ»Ýù ã»Ý ëÝáõÙ Çñ»Ýó Ý»ñùÇÝ Ï»Ýë³ÑáõñÁ ¨ í³Õáõó ³ñ¹»Ý Ï»Ýë³Ñáõñáí ã»Ý ëÝáõÙ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ.  ¨ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ í³Õáõó ³ñ¹»Ý ÑÇí³Ý¹³ó»É ¿:

51.        ºì í³Õáõó ³ñ¹»Ý Çñ»Ýù Çñ»ÝóÇó áñµ³ó³Í, ²ñÇÝ»ñÁ áñáÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó. áñáÝáõÙ »Ý ³Ù»Ýáõñ, ³Ù»ÝùÇ Ù»ç, µ³Ûó á㪠Çñ»Ýó Ù»ç:

52.        ²ñÇÝ ÙdzÛÝ Çñ ³ñÛ³Ý Ù»ç åÇïÇ áñáÝÇ Çñ»Ý, ²ñÇ ³ñÛáõÝáí ׳ݳãÇ ²ñÇÇÝ ¨ ³ñÛáõÝáí Ùdzݳ Ýñ³Ý:

53.        ²ñÇ ³ñÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ½áñ³íáñ ¿, ù³Ý ó³Ýϳó³Í ÏñáÝ. ¨ áã ÙÇ ûï³ñ³ÍÇÝ ÏñáÝ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ÕÃ»É ²ñÇÇÝ, »Ã» ³ñÛáõÝÁ Ù³ùáõñ ¿:

54.        ºì ³Ù»Ý ÙÇ ²ñÇ ÇÝùÝ Çñ Ù»ç åÇïÇ ·ïÝǪ ûï³ñ ²ëïí³±ÍÝ ¿ ½áñ³íáñ, û± Çñ ²ñÇ ³ñÛáõÝÁ:

55.        îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙ»é ¿ ³Ûëûñ, ¨ ë³é»É »Ý ²ñÇÝ»ñÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ áõ Ñá·ÇÝ»ñÁ:  ´³Ûó ÒÙ»éÇó Ñ»ïá ·³Éáõ ¿ ¶³ñáõÝ. îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ µéÝÏáõÙ ¿ ÉÇÝ»Éáõ »ñÏñÇ íñ³ª ÍÝí»Éáõ ¿ ì³Ñ³·ÝÁ:

56.        ¶³ñݳݳÙáõï ¿ ³Ûëûñ, ¨ ¶³ñÝ³Ý ßáõÝãÁ ³ñ¹»Ý ½·³ÉÇ ¿ Ù»ñ »ñÏñÇ íñ³ª îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ³í»É³óáõÙáí:

57.        ºì ²ñÇÝ»ñÝ ³Ûëûñ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇó ëÝí»Éáõ ³í»ÉÇ Ù»Í ÑݳñíáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, ù³Ý Ýñ³Ýó ѳÛñ»ñÝ áõ å³å»ñÁ:

58.        ºì Ýñ³Ýù, áõÙ ²ñÇ ³ñÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ½áñ³íáñ ¿, ù³Ý ûï³ñ ²ëïí³ÍÁ, Çñ»Ýó ³ñÛ³Ý Ï³Ýãáí ÷³ñíáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ññ»Õ»Ý ͳ·áõÙÇÝ ¨ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇó ëÝáõݹ »Ý ³éÝáõÙ:  Üñ³Ýù ½áñ³óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ý»ñùÇÝ Ï»Ýë³ÑáõñÁ, áñ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ µéÝÏáõÙÇÝ ¹ÇÙ³Ý³Ý ¨ ¹ÇÙ³íáñ»Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ:

59.        ÆëÏ Ýñ³Ýù, áõÙ Ù»ç ûï³ñ ²ëïí³ÍÝ ³é³í»É ½áñ³íáñ ¿, ù³Ý ²ñÇ ³ñÛáõÝÁ, ã»Ý ½·áõÙ Çñ»Ýó Ññ»Õ»Ý ͳ·áõÙÁ, ã»Ý ¹ÇÙ³ÝáõÙ ÐáõñÇ ½áñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ý ÙÝ³É Ë³í³ñÇ áõ »ñ³Ý»ÉÇ ïϳñáõÃÛ³Ý Ù»ç:

60.        ì³Ñ³·ÝÁ ÍÝí»Éáõ ¿ å³Ñå³Ý»Éáõ ³ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ î»ë³ÏÁ ¨ ³ñ³ñáõÙÁ »ñÏñÇ íñ³:  ºì Ø»Í æñѻջÕáí »ñÏñÇ íñ³ÛÇó åÕÍáõÃÛáõÝÝ ¿ Éí³Éáõ ݳ:

61.        ØdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÁ ϹÇÙ³Ý³Ý îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ µéÝÏáõÙÇÝ. ÙdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÁ ϹÇÙ³íáñ»Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ. ÙdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÇÝ ÏÑáí³Ý³íáñÇ ì³Ñ³·ÝÁ, ¨ ÙdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÁ Ïí»ñ³åñ»Ý æñѻջÕÁ, ù³Ý½Ç ÙdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÇó ³ëïí³ÍÝ»ñ ÏÍÝí»Ý:

62.        ÆëÏ ïϳñÝ»ñÁ ã»Ý ¹Çٳݳ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ µéÝÏáõÙÇÝ. Ýñ³Ýù ã»Ý ¹ÇÙ³íáñÇ ì³Ñ³·ÝÇÝ. Ýñ³Ýó ãÇ Ñáí³Ý³íáñÇ ì³Ñ³·ÝÁ, ¨ Ýñ³Ýù ÏÏáñͳÝí»Ý, ù³Ý½Ç ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ì³Ñ³·ÝÁ Ïáãí³Í ¿ å³Ñå³Ý»Éáõ ³ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ î»ë³ÏÁ, ÇëÏ ïϳñÝ»ñÇó ³ëïí³ÍÝ»ñ ã»Ý ÍÝíÇ:  ºì ïϳñÝ»ñÇ á°ã ÏÛ³ÝùÝ ¿ å»ïù ²ñ³ÛÇÝ, á°ã ¿Éª Ù³ÑÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 236
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz