ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 02:17


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

բ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԱՐԱՐՄԱՆ

1.            ²ñ³ñÙ³Ý ÊáñÑáõñ¹Ý ¿ ²ð²¯-ݪ ²ð /ë»ñáõÙ, ³ñ³ñáõÙ/ - ²Ð /ѽáñ/ª ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛáõݪ ²ñ³ñÇã, áõñ ²¯ µ³ó³ñÓ³Ï Ó³ÛÝÁ 㻽áù³óÝáõÙ ¿ Ð ÑÝãÛáõÝÇÝ ¨ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ´³ó³ñÓ³Ï ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃ۳ݪ ²ñ³ñãÇ ¾áõÃÛáõÝÁ áñå»ë ²ð²¯:

2.            ²ñ³¯Ý ¿ ÙÇ³Ï áõ µ³ó³ñÓ³Ï ²ñ³ñÇãÁ ³ÙµáÕçÇ, ³Ù»ÝÇ. ¨ ³Ù»Ý ÇÝã ²ß˳ñÑáõÙ ²ñ³ÛÇó ¿ ·³ÉÇë áõ ¹»åÇ ²ñ³¯Ý ¿ ·ÝáõÙ:

3.            ²ñ³¯Ý á·Ç ¿ ¨ ÝÛáõÃ, ÙÇïù ¿ ¨ Ù³ñÙÇÝ, ݳ ½·³ó³Ï³Ý ¿ ¨ ÝÛáõóϳÝ, ¿áõÃÛáõÝ ¿ áõ »ñ¨áõÛÃ:

4.            ²ñ³¯Ý ¶áÛ ¿ª ¶áÛáõÃÛ³Ý à·Ç. ݳ áí ¿, ݳ ÇÝã ¿, ³Ù»Ý áù, ³Ù»Ý ÇÝã, ³Ù»Ý:

5.            ´³ó³ñÓ³Ï ¿ ²ñ³¯Ý, ³ÝëÏǽµ áõ ѳí»ñÅ, ³Ýë³ÑÙ³Ý áõ ³ÝųٳݳÏ: Æñ»ÝÝ »Ý, Çñ Ù»ç »Ý »ñÏÇÝù, ïÇ»½»ñù, ç»ñÙáõÃÛáõÝ ¨ ÉáõÛë, »ñÏÇñ áõ ³ñ»·, ÙÇïù ¨ Ñá·Ç:

6.            ²ðºì ¿ ²ñ³¯Ýª λݳó ¼áñáõÃÛáõݪ ²ð /½áñáõÃÛáõÝ/ - ²ì /ÏÛ³Ýù/:

7.            ²ñ³¯Ý ·»ñÙ»ÍÝ ¿ áõ ·»ñ÷áùñÁ. ¨ ·»ñÙ»ÍÝ áõ ·»ñ÷áùñÁ ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý ²ñ³ÛÇ Ù»ç:

8.            ²ñ³¯Ý ³Ù»Ý³½áñ ¿, ×ß·ñÇï, ѳëï³ïáõÝ: ܳ ³Ù»Ý³·áÛÝ ¿, áñ ÏÛ³Ýù ¿ ï³ÉÇë ³Ù»Ý ·áÛáõÃÛ³Ý. ܳ ³Ù»Ý³áõÅÝ ¿, áñ áõÅ ¿ ï³ÉÇë ³Ù»Ý ½áñáõÃÛ³Ý. ܳ ³Ù»Ý³ÝÛáõÃÝ ¿, áñ Ëï³ÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý Ù³ñÙÝÇ Ù»ç. ܳ ³Ù»Ý³ÙÇïùÝ ¿, áñ ³ñ³ñáõÙÝ ¿ ³Ù»Ý ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý. ܳ ³Ù»Ý³á·ÇÝ ¿, áñ ׳鳷áõÙÝ ¿ ³Ù»Ý »ñ³ÝáõÃÛ³Ý. ܳ ³ÝųٳݳÏÝ ¿, áñ ųٳݳÏÝ ¿ ѳëï³ïáõ٠ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý. ܳ ³Ýë³ÑÙ³ÝÝ ¿, áñ ë³ÑÙ³Ý ¿ ѳëï³ïáõÙ å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý:

9.            ²ñ³¯Ý ³ÝųٳݳÏáõÙ ¿ ³ñ³ñ»É ´ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñ³ñ»É ¿ Ñ»Ýó Çñ ¿áõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳Ý: ºì ´³ó³ñÓ³Ï ´ÝáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛݳÝáõÙ ¿ ´³ó³ñÓ³Ï ²ñ³ñãÇÝ:

10.        ºì µÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ ÝáõÛÝÝ »Ý û° Ù»½ ѳٳñ ¨ û° ²ñ³ñãÇ, ù³Ý½Ç ܳ ¿ ³Ù»Ý³×ß·ñÇï ûñ»ÝùÝ»ñÁ ë³ÑٳݻÉ: ºì ÝáõÛÝÇëÏ ÇÝùÁª ²ñ³¯Ý ãÇ Ï³ñáÕ Çñ ѳëï³ï³Í ûñ»ÝùÝ»ñÁ ˳Ëï»É:

11.        ºì ²ñ³¯Ý Çñ ÇëÏ Ñ³ëï³ï³Í ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ùµ ³Ýí»ñç ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ùµ Ýáñá·áõÙ ¿ áõ å³Ñå³ÝáõÙ Çñ»Ý ¨ Çñ Ù»ç µáÉáñÁ, ³ÙµáÕçÁ, ³Ù»ÝÁ:

12.        ²ñ³ñáõÙÁ Ýáñ µ³Ý ëï»ÕÍ»É ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë ²ñ³ñÇãÁ áã ÙÇ Ýáñ µ³Ý ãÇ ëï»ÕÍáõÙ:

13.        ²ñ³ñÇãÁ Çñ ïÇ»½»ñùáí, ²ëïí³ÍÝ»ñáí, ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñáí, Ù³ñ¹Ï³Ýóáí, ͳé áõ ͳÕÏáí, ѳíùáí, ·³½³Ýáí ÙÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ´ÝáõÃÛáõÝ ¿:

14.        ºì »Ã» ²ñ³ñÇãÁ ÙÇ Ýáñ µ³Ý ëï»ÕÍÇ, ÏÝ߳ݳÏǪ ´ÝáõÃÛáõÝÁ ³Ýϳï³ñ ¿, ²ñ³ñÇãÝ ¿É ¿ ³Ýϳï³ñ: ´³Ûó ²ñ³ñÇãÁ ϳï³ñÛ³É ¿, ´ÝáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñÛ³É ¿, ¨ ϳï³ñÛ³É »Ý ³Ù»ÝÁ ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:

15.        ²ÝëÏǽµ ¿ ²ñ³¯Ý, ¨ ³Ù»ÝÝ »Ý ³ÝëÏǽµ. ѳí»ñÅ ¿ ²ñ³¯Ý, ¨ ³Ù»ÝÝ »Ý ѳí»ñÅ. µ³ó³ñÓ³Ï ¿ ²ñ³¯Ý, ¨ ³Ù»ÝÝ »Ý µ³ó³ñÓ³Ï:

16.        ºì ²ñ³¯Ý Çñ ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ùµ Ñ»Ýó µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ³Ýí»ñç ³ñ³ñáõÙ ´ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ î»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»ç, ÙÇßï Ýáñá·»Éáí áñ³ÏÁ Ýñ³Ýó:

17.        ²ñ³¯Ý ÇÝùÝ ¿ ³ÝųٳݳÏÇ Ù»ç Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ëï³ïáõÙ ¨ ³Ù»Ý ë³ÑÙ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙ ³Ýë³ÑÙ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ºì ųٳݳÏÇ áõ ë³ÑÙ³ÝÇ Ù»ç ϳï³ñáõÙ ¿ ÇÝùݳÝáñá·áõÙ Çñ µáÉáñ î»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³í»ñÅ Ýáñá·Ù³Ùµª Ù³Ñí³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¨ ³ÝÙ³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³í»ñÅ ÁÝóóùáõÙ:

18.        ²ñ³¯Ý Ùßï³å»ë ½·áõÙ ¿ Çñ µáÉáñ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÇÝ ¨ Ñ»Ýó Ýñ³Ýó Ù»ç ¿ Çñ³·áñÍáõÙ Çñ ÇÝùݳÝáñá·áõÙÁ Ùßï³Ï³Ý ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ùµ:

19.        ²ñ³ñáõÙÁ ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ¿, ÌÝáõÝ¹Ý ¿ ѳëï³ïáõ٠ųٳݳÏ. ²ñ³ñáõÙÁ ³Ýë³ÑÙ³Ý ¿, ÌÝáõÝ¹Ý ¿ ѳëï³ïáõÙ ë³ÑÙ³Ý:

20.        ºì ³Ýë³ÑÙ³Ý áõ ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ³ñ³ñáõÙÇ Ù»ç ³Ù»Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ÍÝáõݹáí ¿ ѳëï³ïáõÙ Çñ ųٳݳÏÝ áõ ë³ÑÙ³ÝÁ:

21.        ºì û ²ñ³ñáõÙÇ ÊáñÑáõñ¹Ý ¿ ²ñ³¯Ý, ³å³ ÌÝáõÙÇ ÊáñÑáõñ¹Ý ¿ ²Ý³ÑÇïÁ, ºì ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÁª ¹³ ²ñ³ñáõÙÇ ¨ ÌÝáõÙÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿:

22.        ºì ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÁ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ ´ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ ¿³ÏÝ»ñÇ Ù»ç ¨ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ Ñáñ áõ Ùáñ ÙÇçáóáíª Ñ³ÛñÁª ³ñ³ñáÕ, ÇëÏ Ù³ÛñÁª ÍÝáÕ:

23.        Ð³ÛñÁ ÍÝíáÕ ½³í³ÏÇ Ù»ç ³ñ³ñáõÙ ¿ Ýñ³ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ Ù³ÛñÁ, ÍÝ»Éáí Ñáñ ½³í³ÏÇÝ, ѳëï³ïáõÙ ¿ Ýñ³ ϻݳó ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý ³Ýë³ÑÙ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇ Ýáñ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ:

24.        ²ñ³¯Ý ¿ гÛñÁ µáÉáñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ¨ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ: ºì ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¿ ºñÏÇñÁ ÍÝ»É îÇï³ÝÇÝ:

25.        ²ñ³¯Ý ¿ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ ³ñ³ñ»É Çñ »ñÏñ³ÛÇÝ áñ¹áõݪ »ñÏñ³ÛÇÝ Ð¿·ÇÝ /µ³ó³ñÓ³Ï Ñáõñ, Ññ»Õ»Ý, ³ëïí³Í/ ¨ Çñ ³ÝáõÝáí ²ñÇ ³Ýí³Ý»É:

26.        ºì п·ª г۷ ²ñÇÝ ÙÛáõë ²ëïí³ÍÝ»ñÇ å»ë ³ÝÙ³Ñ ã¿, µ³Ûó Çñ ѳí»ñÅáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ùµª ÏÛ³ÝùÇ áõ Ù³Ñí³Ý ³ÝÁݹѳï ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ:

27.        Ð¿· ²ñÇÝ ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ¿: ºì Ñ»Ýó Ýñ³ÝÇó »Ý ³é³ç³ó»É ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ, áñ ÏáãíáõÙ »Ý г۳ٳñ¹ ϳ٠²ñÙ»Ý:

28.        ´³ó³ñÓ³Ï ¿ ²ñ³¯Ý, ¨ ϳï³ñÛ³É »Ý ½³í³ÏÝ»ñÁ Ýñ³: γï³ñÛ³É ¿ñ ¨ ²ñÇÝ, áñå»ë »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í. ϳï³ñÛ³É »Ý ¨ п· ²ñÇÇó ë»ñí³Í ³ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ:

29.        ²ñÇÝ ²ñ³ÛÇ Ñ³ñ³½³ï áñ¹ÇÝ ¿, п·ª µ³ó³ñÓ³Ï Ñáõñ, Ññ»Õ»Ý ¿ ݳ ¨ гÛñ ²ñ³ÛÇó ³ñ³ñã³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝ ¿ ųé³Ý·»É: ºì ²ñÇÇ ë»ñáõݹݻñÁ, áñ ÝáõÛÝå»ë п·Ç µéÝÏáõÙÝ áõÝ»Ý Çñ»Ýó Ù»ç, ųé³Ý·»É »Ý ݳ¨ Ýñ³ ³ñ³ñã³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝÁ:

30.        ²ñ³ñÇã ãÇ ÁÝïñíáõÙ »ñµ»ù: ²ñ³ñãÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹»Ý ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ÅËïáõÙ ¿, ´ÝáõÃÛ³Ý ÅËïáõÙ ¿, µÝ³Ï³ÝÇ ÅËïáõÙ ¿ ¨ Ñáñ ÅËïáõÙ ¿:

31.        ÆÙ ³ñ³ñÇãÁ ݳ ¿, áí ÇÝÓ ïí»É ¿ ÏÛ³Ýù, áõÅ, ë»ñ ¨ áõÙ ³ñÛáõÝÝ »Ù ÏñáõÙ ÇÙ Ù»ç: ¸³ Ç٠ѳÛñÝ ¿, ÇÙ å³åÁ, ³åáõå³åÁ, Ýñ³ å³åÁ ¨ ³Û¹å»ë ÙÇÝ㨠гÛñ ²ñ³¯Ý: ²ñ³¯Ý ¿ ÇÙ ´³ó³ñÓ³Ï Ð³ÛñÁª ²ñ³ñÇãÁ, áñ ³ñ³ñ»É ¿ ÇÙ µáÉáñ ݳ˳ѳÛñ»ñÇÝ:

32.        ºì ׳ݳã»Éáí ÇÝÓ áñå»ë ²ñáñ¹Çª ²ñ³ÛÇ áñ¹Ç, »ë ½·áõÙ »Ù ÇÙ ²ñÇ³Ï³Ý Í³·áõÙÁ, áñ гÛñ ²ñ³ÛÇó ¿ ·³ÉÇë. ËÝϳñÏáõÙ »Ù ÇÙ ³Ý³ñ³ï ³ñÛáõÝÁ, áñ гÛñ ²ñ³ÛÇó ¿ ÑáëáõÙ ÇÙ »ñ³ÏÝ»ñáõÙ. å³Ûͳé³óÝáõÙ »Ù ÇÙ ³½Ýí³Ï³Ý ¹ÇÙ³·ÇÍÁ, áñ гÛñ ²ñ³ÛÇó »Ù ųé³Ý·»É ¨ í»Ñ³óÝáõÙ »Ù ÇÙ Ù»ç ì³Ñ³·ÝÛ³ á·ÇÝ, áñ ³ñï³óáÉáõÙÝ ¿ гÛñ ²ñ³ÛÇ ¿áõÃÛ³Ý:

33.        Ð³Ûñ ²ñ³¯Ý Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ ÇÝùÝ ¿ ³ñ³ñ»É ÇÙ ò»ÕÁ ²ñÇ ¨ ¹»é ³ñ³ñáõÙ ¿ ³Ýí»ñç, ³Ý¹³¹³ñ ²ñÇ ë»ñáõݹݻñª ³ñ³ñáõÙ Ýñ³Ýó Ñ»Ýó Çñ Ï»ñå³ñáí áõ Çñ µÝáõÃÛ³Ùµ, áñ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ ³ñ³ñáõÙáí ÉóíÇ, áñ ÇÙ³ëï³íáñíÇ ÉáõÛëÁ ³ñ¨Ç ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á ÏÛ³ÝùÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñï»ñáõÙ ³Ýí»ñç ³éϳÛÍÇ:

34.        Ð³Ûñ ²ñ³¯Ý ÇÙ ²ñ³ñÇãÝ ¿, Ç٠ѳۻÉÇÝ ¿. »ë ÇÝÓ »Ù ï»ëÝáõÙ Üñ³ å³ïÏ»ñáõÙ. ܳ ÇÝÓ ¿ ÝÙ³Ý, µ³Ûó ܳ ÝÙ³Ý ¿ ݳ¨ µáÉáñÇÝ, ¨ µáÉáñÇ ÝÙ³Ý µÝ³Ï³Ý ¿ ܳ:

35.        ºë ½·áõÙ »Ù Üñ³ ½³ñÏ»ñÁ ëñïÇ, »ë Üñ³ ÏñÍùÇ ç»ñÙáõÃÛáõÝÝ »Ù ½·áõÙ. ¨ ܳ Ñ»Ýó ÇÙ Ù»ç ³ñ³ñáõÙ ¿ ÇÝÓ:

36.        ºì ³åñ»É ²ñ³Ûáí, ÏÝ߳ݳϻª ³åñ»É µÝ³Ï³Ý, ÏÝ߳ݳϻª ½·³É, áñ ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç àãÇÝãÁ ãϳ. ϳ ²Ù»Ý ÆÝãÁ, ¨ ³Ù»Ý ÇÝãÁ Ñ»Ýó ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿. ¨ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ ²ñ³ÛÇó ¿ ·³ÉÇë áõ ²ñ³Ûáí ¿ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïíáõÙ:

37.        ²ñ³ñÇãÁ ÙÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, ¨ ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»ÝÁ Üñ³ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÝ »Ý . ¨ ÇÝãå»±ë ϳñ»ÉÇ ¿ ׳ݳã»É ²ñ³ñãÇÝ, »ñµ ³Ýï»ëáõÙ »Ýù Üñ³ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÁ:

38.        ²ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã Ù»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù, Ù»ñ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ý Ù»ç »Ý ÙdzÛÝ ³é³ÝÓÇÝ. Çñ³Ï³ÝáõÙ ¹ñ³Ýù µáÉáñÁ ÙÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ »Ý: ºì áñ »ñ¨áõÛÃÇ Ñ»ï ¿É áñ Ù»Ýù ³éÝãíáõÙ »Ýù, Çñ³Ï³ÝáõÙ ³éÝãíáõÙ »Ýù ´ÝáõÃÛ³Ý ²ñ³ñã³Ï³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ñ»ï:

39.        â¿± áñ Ù»Ýù, áñå»ë µÝ³Ï³Ý ûñ·³ÝǽÙ, Ù»ñ µáÉáñ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ »Ýù ¨ å³ÛٳݳϳÝáñ»Ý »Ýù ³Û¹ Ù³ë»ñÁ ¹ÇïáõÙ ³é³ÝÓÇÝ - ³é³ÝÓÇÝ. Çñ³Ï³ÝáõÙ ¹ñ³Ýù µáÉáñÁ Ù»ñ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÝ »Ý:

40.        ºì Ù»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ Ù»ñ Ù³ñÙÝÇ ÙÇ áñ¨¿ Ù³ë ³Ýï»ë»É. ³Ýï»ë»Éáí Ù»ñ Ù³ñÙÝÇ áñ¨¿ Ù³ë, Ù»Ýù Çñ³Ï³ÝáõÙ ³Ýï»ëáõÙ »Ýù Ù»ñ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ:

41.        ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»ÝÁ ׳ݳã»Éáí ¿, áñ Ù»Ýù ׳ݳãáõÙ »Ýù ²ñ³ÛÇÝ. ³Ù»ÝÁ ëÇñ»Éáí ¿, áñ Ù»Ýù ëÇñáõÙ »Ýù ²ñ³ÛÇÝ:

42.        Ø»Ýù ¿É »Ýù ²ñ³ñã³Ï³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë. áõñ»ÙÝ Ù»½ ¿É å³Ñå³Ý»Éáí áõ ëÇñ»Éáí ³Û¹ ²ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ù»Ýù å³ßïáõÙ áõ ëÇñáõÙ »Ýù ²ñ³ÛÇÝ:

43.        Ø»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ Ù»½ ³Ýç³ï»É ³Û¹ ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝÇó, ѳϳé³Ï ¹»åùáõÙ Ù»Ýù ÏÏïñí»Ýù Ñ»Ýó Ù»½³ÝÇó ¨ Ï¹³éݳÝù ã³ñÇù Ñ»Ýó ²ñ³ñãÇ Ñ³Ù³ñ: ºì ÇÝãù³Ý ¿É ³ÕáûÝù áõ ³å³ß˳ñ»Ýù, ÙǨÝáõÛÝ ¿ª Ù»Ýù ã³ñÇù ÏÉÇÝ»Ýù:

44.        ºì Çñ³Ï³ÝÁ ÃáÕ³Í, í»ñ³ó³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ù»Ýù »ñµ»ù ã»Ýù ׳ݳãÇ ²ñ³ÛÇÝ: ²ñ³ÛÇÝ Ù»Ýù ϳñáÕ »Ýù ׳ݳã»É ÙdzÛÝ Ù»ñ ßñç³å³ïÇ Çñ³Ï³ÝÇ Ù»ç ¨ Ýñ³ ÙÇçáóáí:

45.        Ø»Ýù, áñå»ë ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ, Ù»ñ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ åÇïÇ áñáÝ»Ýù Ù»ñ ßñç³å³ïÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»çª Í³é áõ ͳÕÏÇ, ѳíù áõ ·³½³ÝÇ, ë³ñ áõ ¹³ßïÇ, çñÇ, ³ñ»·Ç, Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç: ºì Ù»ñ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ áñáÝ»Éáí, Ù»Ýù ³Û¹ µáÉáñÇ Ù»ç åÇïÇ áñáÝ»Ýù Ù»½, Ýñ³Ýó Ù»ç ¿É ·ïÝ»Ýù Ù»½ ¨ Ýñ³Ýóáí ¿É ³ÙµáÕç³Ý³Ýù áñå»ë ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ áõ ׳ݳã»Ýù ²ñ³ÛÇÝ, ëÇñ»Ýù ²ñ³ÛÇÝ, ÙdzݳÝù ²ñ³ÛÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 170
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz