ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 05:51


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

ա. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԱՎԵՏԱՐԱՆԻ

1.      ´ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ûñ·³Ý³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: Ø»½ ѳٳñ -³Ýë³ÑÙ³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: ºì ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÁ ÙÇ ûñ·³Ý³Ï³Ý µçÇç ¿ ´ÝáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝǽÙÇ Ù»ç: àñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ, ºñÏÇñÝ áõÝÇ Çñ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ ¨ Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ ´ÝáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝǽÙÇ Ù»ç:

2.     ºñÏÇñÁ ûñ·³Ý³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿ ¨ Çñ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: ºì ºñÏñÇ ³Ù»Ý ÙÇ  ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë Çñ áñáß³ÏÇ áñ³Ï³Ï³Ý ¹»ñÝ áõÝÇ ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç:

3.     ºì ºñÏÇñÝ ³ÝÇٳݳÉÇ ¿ ³é³Ýó Çñ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÇ: àôëïÇ ³ÝѻûÃáõÃÛáõÝ ¿ ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇÝã-áñ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ëÇ ëÏǽµ áñáÝ»ÉÁ: ´áÉáñ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÁ ÇëϽµ³Ý» ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç: ܳ¨ª  سñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ:

4.      àñå»ë ºñÏñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë, سñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ëÏǽµ ãáõÝÇ: ܳ ϳ ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, Ýñ³ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë ¿ ϳ½ÙáõÙ ¨ ³Ýå³ÛÙ³Ý Çñ áñ³Ï³Ï³Ý ¹»ñÝ ¿ ϳï³ñáõÙ ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç:

5.     Ø³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÝ Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõÝÇ Çñ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ: Æñ ³Û¹ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñáí سñ¹ÏáõÃÛáõÝÝ ÁÝϳÉáõÙ ¿ µÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ, ÇÙ³ëï³íáñáõÙ ¹ñ³Ýù ¨ ³åñáõÙ áõ ·áñÍáõÙ Çñ ѳٳñ ÇÙ³ëï³íáñí³Í ³Û¹ µÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñáí:

6.      ´Ý³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÇëϽµ³Ý» ¨ ³ÝÏ³Ë Ø³ñ¹áõó: سñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ å³ñ½³å»ë ÇÝùÝ Çñ ѳٳñ ÇÙ³ëï³íáñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù: سñ¹ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÇÙ³ëï³íáñí³Í µÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÏáãíáõÙ ¿ ²ìºî²ð²Ü:

7.     ²í»ï - ϳ½Ùí³Í ¿ ²ì /ÏÛ³Ýù, ËáñÑáõñ¹/ ¨ ¾î /³Ù÷á÷áõÙ, Ëï³óáõÙ/ µ³é³ñÙ³ïÝ»ñáí ¨ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÇÙ³ëï³íáñí³Í ËáñÑáõñ¹: ²í»ï³ñ³Ý - ÇÙ³ëï³íáñí³Í µÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·:

8.     ´Ý³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ÇÙ³ëï³íáñáõÙÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ Áëï ³ÛÝ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÇ, áñ áõÝÇ Ø³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç:

9.     ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÙ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ Ñá·¨áñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ³Ù»Ý ÙÇ ³ñ³ñáõÙ Çñ³·áñÍáõÙ ¿ سñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ: سñ¹ÏáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÝÇÝ ÙÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ûñ·³Ýǽ٠¿ ¨ ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇ³Ï ³ñ³ñáÕ àñ³ÏÝ ¿:

10.  ²Ù»Ý ï»ë³ÏÇ ³ñ³ñáõÙ ÙïùÇ ³ñ¹ÛáõÝù ¿: ÆëÏ ºñÏñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ÙÇïùÝ ³Ù÷á÷í³Í ¿ سñ¹ÏáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝǽÙÇ Ù»ç: ö³ëïáñ»Ý سñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ ÙÇïù ³ñï³¹ñáÕ §àôÕ»Õݦ ¿:

11. Ø³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ §àôÕ»Õ¦, áõÝÇ Çñ Ý»ñùÇÝ áñ³ÏÝ»ñÁ, Çñ Ý»ñùÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ, Çñ Ý»ñùÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Û¹ ÇÙ³ëïáí ºñÏñÇ §àôÕ»ÕǦ  ûñ·³ÝǽÙÁ ѳٻٳï»ÉÇ ¿ Ù³ñ¹ ³ÝѳïÇ áõÕ»ÕÇ ûñ·³ÝǽÙÇ Ñ»ï:

12. Ø³ñ¹áõ áõÕ»ÕÁ ϳ½Ùí³Í ¿ µçç³ÛÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇó: Î³Ý ëï»Õͳ·áñÍáÕ µçÇçÝ»ñ, ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý µçÇçÝ»ñ ¨ Ùáé³óáõÃÛ³Ý µçÇçÝ»ñ: ´çÇçÝ»ñÇ ³Û¹ µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÝ ¿É ËÇëï ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ù³ñ¹áõ ÙïùÇ ûñÇݳã³÷ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

13. ´çÇçÝ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³Ï Çñ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÝ áõÝÇ ¨ Çñ ¹»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõÝÇ Çñ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ áñ³ÏÝ»ñÁ, Çñ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ áñ³Ï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Àëï ³Û¹Ù ¿É, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³Ï áõÝÇ Çñ ³åñ»É³Ï»ñåÇ, Çñ ·áñͻɳϻñåÇ, Çñ ¹»ñÇ ÇÙ³ëï³íáñáõÙÁ:

14. êï»Õͳ·áñÍáÕ µçÇçÝ»ñÇ ³åñ»É³Ï»ñåÝ ÇÙ³ëï³íáñíáõÙ ¿ ³ñ³ñáõÙáí: ÐÇßáÕáõÃÛ³Ý µçÇçÝ»ñÇ ³åñ»É³Ï»ñåÝ ÇÙ³ëï³íáñíáõÙ ¿ å³Ñå³ÝáõÙáí: Øáé³óáõÃÛ³Ý µçÇçÝ»ñÇ ³åñ»É³Ï»ñåÝ ÇÙ³ëï³íáñíáõÙ ¿ ³íÇñáõÙáí:

15. Æ ¹»å, ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³Ûë ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ ³ñŨáñ»Éª ɳí ϳ٠í³ï: ²Ûë »ñ»ù áñ³Ï³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÝ ¿É ÑáõÛÅ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ÙïùÇ Ýáñá·Ù³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ºì »Ã» ³Û¹ ï»ë³ÏÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ ÉdzñÅ»ù ãÇ Ï³ï³ñáõÙ Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ, Ù³ñ¹áõ ÙÇïùÁ ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ ¿:

16. ÜáõÛÝ ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³¨ ºñÏñÇ §àôÕ»ÕǦª سñ¹ÏáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝǽÙÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç: سñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ÙÇïù ³ñï³¹ñáÕ ûñ·³Ý³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, áõÝÇ Çñ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÁª µÝ³Ï³Ý î»ë³ÏÝ»ñÁ, áñ ÏáãíáõÙ »Ý ò»Õ:

17.  ²Ù»Ý ÙÇ µÝ³Ï³Ý î»ë³Ïª ò»Õ, áõÝÇ Çñ áñáß³ÏÇ ¹»ñÁ سñ¹ÏáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝǽÙáõÙ: ºì ³Û¹ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõÝÇ Ý³¨ Çñ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ:

18. Ø³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ÙÇïù ³ñï³¹ñáÕ ûñ·³ÝǽÙ, Çñ Ù»ç áõÝÇ ³ñ³ñ»Éáõ, ³íÇñ»Éáõ ¨ å³Ñå³Ý»Éáõ ѳïϳÝÇßÝ»ñ: ºì ³Û¹ »ñ»ù ѳïϳÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³ã³÷ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ¿ سñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ³å³ÑáíáõÙ Çñ Ùßï³Ï³Ý Ýáñá·áõÙÝ áõ å³Ñå³ÝáõÙÁ:

19.  Àëï ³Û¹Ù, سñ¹ÏáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝǽÙáõÙ µÝ³Ï³Ýáñ»Ý ϳ ¨° ³ñ³ñáÕ î»ë³Ï, ¨° ³ñ³ñáõÙÁ ³íÇñáÕ î»ë³Ï, ¨° ³ñ³ñáõÙÁ å³Ñå³ÝáÕ î»ë³Ï:

20.  Æ ¹»å, ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³Û¹ î»ë³ÏÝ»ñÇÝ ³ñŨáñ»Éª ɳí ϳ٠í³ï: ²Û¹ µáÉáñ î»ë³ÏÝ»ñÝ ¿É ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ø³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝǽÙÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÝ áõÝÇ, áñ ϳï³ñáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ë˳ݠ ³åñ»É³Ï»ñåÇ ÙÇçáóáí:  ºì »Ã» áñ¨¿ î»ë³Ï ÉdzñÅ»ù ãÇ Ï³ï³ñáõÙ Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ, ³å³ سñ¹ÏáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝǽÙÁ ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ ¿:

21. Æñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÇÝ, Çñ áñ³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ù»Ý ÙÇ î»ë³Ï ÛáõñáíÇ ¿ ÁÝϳÉáõÙ µÝ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÛáõñáíÇ ¿ Ó¨³íáñáõÙ Çñ Ù»ç Çñ ͳ·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, Çñ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, Çñ ³åñ»É³Ï»ñåÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ: ºì ³Û¹ µáÉáñÁ ÇÙ³ëï³íáñíáõÙ »Ý î»ë³ÏÇ ²í»ï³ñ³ÝÇ Ù»ç:

22.  ²Ù»Ý ÙÇ µÝ³Ï³Ý î»ë³Ïª ò»Õ, ³Ýå³ÛÙ³Ý áõÝÇ Çñ ²í»ï³ñ³ÝÁ: ºì ³Ù»Ý ò»ÕÇ ²í»ï³ñ³ÝÁ Ó¨³íáñí»É ¿ Ñ»Ýó ³Û¹ ò»ÕÇ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÇ ¨ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ:

23.  Àëï ³Û¹Ù, ³Ù»Ý ÙÇ ²í»ï³ñ³Ý ³Ýå³ÛÙ³Ý ò»Õ³ÛÇÝ ¿: ºì ³Ù»Ý ò»ÕÇ ²í»ï³ñ³ÝÁ ÙdzÛÝ áõ ÙdzÛÝ Çñ ѳٳñ ¿:

24.  ²ñÇ ò»ÕÁ, Çñ ³ñ³ñã³Ï³Ý ͳ·áõÙÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý, سñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáÕ î»ë³ÏÝ ¿: ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÇ ò»ÕÁ سñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³íÇñáÕ î»ë³ÏÝ ¿:

25.  Àëï ³Û¹Ù, ²ñÇ ò»ÕÝ Çñ ³ñ³ñáÕ ¹»ñÁ ÇÙ³ëï³íáñáõÙ ¿ ²ñ³ñáõÙÇ ²í»ï³ñ³Ýáí: ÆëÏ ÑáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó µÝ³Ï³Ý ¹»ñÝ ÇÙ³ëï³íáñáõÙ »Ý ²íÇñáõÙÇ ²í»ï³ñ³Ýáí:

26.  ²Ýßáõßï, å³ïٳϳÝáñ»Ý Ó¨³íáñí³Í ï³ñµ»ñ ÎñáÝÝ»ñ ³Ýå³ÛÙ³Ý ëï»ÕÍí»É »Ý ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ò»Õ³ÛÇÝ ²í»ï³ñ³ÝÇ ÑÇÙùÇ íñ³: ´³Ûó áã ÙÇ ÎñáÝ »ñµ»ù Çñ Ù»ç ãÇ ÏñáõÙ ò»Õ³ÛÇÝ ²í»ï³ñ³ÝÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ: ò³Ýϳó³Í  ÎñáÝ, áñå»ë ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ, ò»Õ³ÛÇÝ ²í»ï³ñ³ÝÇ Ù³ëݳÏÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿ ÙdzÛÝ: ²Ñ³ û ÇÝãáõ ÙǨÝáõÛÝ ò»Õ³ÛÇÝ ²í»ï³ñ³ÝÇ ÑÇÙùÇ íñ³ ϳñáÕ »Ý Ó¨³íáñí»É ÙÇ ù³ÝÇ ÎñáÝÝ»ñ:

27.  ²ñ³ñáõÙÇ ²í»ï³ñ³ÝÇ ÑÇÙùÇ íñ³ Ó¨³íáñí»É »Ý ²ñÇ³Ï³Ý ÎñáÝÝ»ñª ¼ñ³¹³ßïáõÃÛáõÝ, ´áõ¹¹³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÐÇݹáõǽÙ: ²íÇñáõÙÇ ²í»ï³ñ³ÝÇ ÑÇÙùÇ íñ³ Ó¨³íáñí»É »Ý ÐáÕ³ÍÇÝÝ»ñÇ ÎñáÝÝ»ñª Ðáõ¹³Ç½Ù, øñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝ, سÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:

28.  ²íÇñáõÙÇ ²í»ï³ñ³Ýáí »Ý ³åñáõÙ ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÁ: ¸³ Ýñ³Ýó ³åñ»É³Ï»ñåÝ ¿: ¸³ µÝ³Ï³Ý ¿ ¨ ÁݹáõÝ»ÉÇ ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¸³ Ýñ³Ýó µÝ³Ï³Ý ¹»ñÇ ÇÙ³ëï³íáñáõÙÝ ¿:

29.  ê³Ï³ÛÝ ²íÇñáõÙÇ ²í»ï³ñ³ÝÁ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ¿ ³ñ³ñáÕ ²ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ñ³ñáÕ ²ñÇÝ å»ïù ¿ ³åñÇ ²ñ³ñáõÙÇ ²í»ï³ñ³Ýáí: ¸³ ¿ Ýñ³ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÇ ÇÙ³ëï³íáñáõÙÁ:

            ²ñÇÝ»ñÇÝÁ  - ²ð²ðàôØÆ ²ìºî²ð²ÜÜ ¿:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 219
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz