ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 21:34


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

Ընդամենը բաժնում: 17
Ցուցադրված է: 1-10
Էջ: 1 2 »

´ÝáõÃÛáõÝÁ ϻݹ³ÝÇ áñ³Ï³Ï³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, ³Ýë³ÑÙ³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, ûñ·³Ý³Ï³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: ºì ´ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý Çñ³ñ: ºì ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»çª ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñ »Ý:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 247 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

´ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ûñ·³Ý³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: Ø»½ ѳٳñ -³Ýë³ÑÙ³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: ºì ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÁ ÙÇ ûñ·³Ý³Ï³Ý µçÇç ¿ ´ÝáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝǽÙÇ Ù»ç: àñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ, ºñÏÇñÝ áõÝÇ Çñ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ ¨ Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ ´ÝáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝǽÙÇ Ù»ç:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 292 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ³ñÙ³Ý ÊáñÑáõñ¹Ý ¿ ²ð²¯-ݪ ²ð /ë»ñáõÙ, ³ñ³ñáõÙ/ - ²Ð /ѽáñ/ª ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛáõݪ ²ñ³ñÇã, áõñ ²¯ µ³ó³ñÓ³Ï Ó³ÛÝÁ 㻽áù³óÝáõÙ ¿ Ð ÑÝãÛáõÝÇÝ ¨ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ´³ó³ñÓ³Ï ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃ۳ݪ ²ñ³ñãÇ ¾áõÃÛáõÝÁ áñå»ë ²ð²¯:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 234 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ÌÝáõÙÇ ÊáñÑáõñ¹Ý ¿ ²Ý³ÑÇïÁª ²Ü /ÍÝáõÙ/ - ²Ð /ѽáñ/ª ÌÝáÕ ¼áñáõÃÛáõݪ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 286 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²Ù»Ý ÙÇ ³ÝáõÝ Çñ ËáñÑáõñ¹Ý áõÝÇ, ¨ ³Ù»Ý ËáñÑáõñ¹ Çñ ³ÝáõÝÝ áõÝÇ. ¨ å³ï³Ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ ãÇ ÉÇÝáõÙ »ñµ»ù:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 277 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ÊáñÑáõñ¹ ¿ ²ñ³ñ³ïÁª ²ð²ð-²î /ï»Õ/ª ²ñ³ñÙ³Ý í³Ûñ: ²ñ³ñ³ïÁ Ñ»Ýó гÛÏ³Ï³Ý È»éݳß˳ñÑÝ ¿:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 209 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ëïí³ÍÝ»ñÁ ²ñ³ÛÇó µËáÕ ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ »Ýª ²êî /·»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹/ - ì - ²Ì /å³Ñ»É/ª ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ý Çñ Ù»ç ÏñáÕ:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 306 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¼áñáõÃÛáõÝÁ ÐáõñÝ ¿: ÐáõñÁ Ïñ³ÏÁ ã¿, û¨ Ïñ³ÏÇ Ù»ç ³é³í»É ½áñ»Õ ¿ ÑáõñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ: ÐáõñÁ ¾Ý»ñ·Ç³Ý ¿: ºì îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ²ëïí³ÍÁ ì³Ñ³·Ý ¿: ºì ÊáñÑáõñ¹ ¿ ì³Ñ³·ÝÁª ì²Ð /²ëïí³Í/ - ²¶Ü /Ðáõñ/ª Ðáõñ-²ëïí³Í:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 279 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºì ²ëïÕÇÏÝ ¿ êÇñá ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹ª ²êî /¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹/ ²Ô /ë»ñ, ѳ׻ÉÇ/ª ²êî-²/À/Ô-ÆÎ:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 257 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

λݳó ÊáñÑáõñ¹ ¿ гí³ïùÁ:        Ð³í³ïª  Ð /ѳëï³ïáõÝ, µ³ó³ñÓ³Ï/ -²ì /Ñá·Ç, ÏÛ³Ýù/ - ²î /ï»Õ, ï»Õ³¹ñáõÙ/ª гëï³ïáõÝ Ñá·¨áñ ÁÝϳÉáõÙ:  Ð³í³ïùª µ³½Ù³ËáñÑáõñ¹ Ñá·¨áñ ÁÝϳÉáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ª Ðá·¨áñ ´³ó³ñÓ³Ï ÊáñÑáõñ¹:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 284 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

1-10 11-17
Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz