ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:14


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԶԱՏԻԿ

 ê³Ï³í³ÃÇí ²ñÇÝ»ñÁ ܳѳå»ï سÝÇ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ Çç³Ý سëÇë ë³ñÇó: ¶³ñáõÝ ¿ñ, ·³ñݳݳÛÇÝ ³ñ¨Á ÅåïáõÙ ¿ñ ºñÏñÇÝ, ¨ ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÁ, ëÇñá ϳñáïáí áõ µ»ÕÙݳíáñÙ³Ý ï»Ýãáí,  ë»ñÙݳó³ÝÝ»ñÇÝ Çñ ·ÇñÏÝ ¿ñ ϳÝãáõÙ:

            ²ñÇÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ í³ñ»É ÑáÕÁ: ´³Ûó ßáõïáí Ýϳï»óÇÝ, áñ ¹³ßï»ñáõÙ Ëáï áõ ͳÕÇÏ, áñ Ýáñ ÍÇÉ ¿ÇÝ ïí»É, ·áñßáõÃÛ³Ùµ ¿ÇÝ Í³ÍÏí³Í: âϳñ áã ÙÇ ·áõÛÝ. µáÉáñ ·áõÛÝ»ñÁ ˳éÝí»É ¿ÇÝ Çñ³ñ, ¨ ÙÇ ÁݹѳÝáõñ ·áñßáõÃÛáõÝ ¿ñ ïÇñáõÙ:

            Øï³Ñá·í»É ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ: Üñ³Ýù ¹ÇÙ»óÇÝ Ø³ÝÇÝ.

            - à¯í, ²ñÇÝ»ñÇ Ü³Ñ³å»°ï ¨ ëÇñ»ÉÇ°¹ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ: ²Ûë ·áñßáõÃÛáõÝÁ Ù³Ñ Ïµ»ñÇ ²ñ³ñ³ïÇ µÝáõÃÛ³ÝÁ: ÆÝã ¿É áñ ó³Ý»Ýù, ÙǨÝáõÛÝ ¿ª åïáõÕÁ ·áñß áõ É»ÕÇ ¿ ÉÇÝ»Éáõ: ¶áõÛÝ»ñÁ ãù³ó»É »Ý ²ñ³ñ³ïÇó: ²ë³, ÇÝãå»±ë ½³ï»Ýù  ·áõÛÝ»ñÁ:

            Ü³Ñ³å»ï سÝÁ ½áÑ Ù³ïáõó»ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ:

            - à¯í, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï,- ¹ÇÙ»ó سÝÁ,- ¹áõ, áñ سÛñÝ »ë ³Ù»Ý »ñÏáõÝùÇ, ³Ù»Ý ÍÝáõݹÇ, ùá Ù³ÛñáõÃÛ³Ùµ í³ÝÇñ ·áñßáõÃÛáõÝÁ ²ñ³ñ³ïÇó, ½³ïÇñ ·áõÛÝ»ñÁ, áñ ùá Ù³ÛñáõÃÛ³Ý åïáõÕÝ»ñÁ ÉÇÝ»Ý µ³½Ù³·áõÛÝ, µ³½Ù³Ñ³Ù, µ³½Ù³Ñáï:

            ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ Éë»ó سÝÇ Ï³ÝãÁ áõ »Ï³í Ýñ³ Ùáï:

            - ¼³í³°Ïë,- ³ë³ó ²Ý³ÑÇïÁ,- ìÇß³åÁ Çñ ÃáõÛÝáí í³ñ³Ï»É ¿ ³Ù»ÝÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ ·áñßáõÃÛáõÝ ï³ñ³Í»É: Îáñ»É »Ý ·áõÛÝ»ñÁ:  ²Û¹ ·áõÛÝ»ñÁ Ú³Ñí³ÑÁ å³ÑáõÙ ¿ Çñ ëïáñ·»ïÝÛ³ ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ØdzÛÝ ¹áõ ϳñáÕ »ë ¹ñ³Ýù Ñ³Ý»É ·»ïÝÇ ï³ÏÇó:

            - à¯í, س°Ûñ,- ³ë³ó سÝÁ,- û¨ »ñÏñ³ÛÇÝ, µ³Ûó ³ëïí³Í »Ù »ë ¨ »ë ϵ»ñ»Ù ³Û¹ ·áõÛÝ»ñÁ Ú³Ñí³ÑÇ ÙáïÇó, »Ã» ùá ûñÑÝáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³Ù:

            - ºë ÇÙ Ù³Ûñ³Ï³Ý ûñÑݳÝùÝ »Ù ï³ÉÇë ù»½, áñ¹Ç°ë,- ³ë³ó ²Ý³ÑÇïÁ,- ¨ ÉëÇñ ÇÝÓ: ØÇ Ð³½³ñ³Ý гíù ϳ, áñÝ Ç٠ϳÙùáí ³åñáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ µ³ñÓñ É»éÝ»ñÇ ·³·³ÃÇÝ µáõÛÝ ¿ñ ¹ñ»É: ܳ ·Çß»ñÝ»ñÁ ׳鳷áõÙ ¿ñ, ÇëÏ ó»ñ»ÏÝ»ñÁ ³ñ¨Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï ÓáõÉáõÙ ¿ñ Çñ ßáÕ»ñÁ: ¸ÛáõÃÇã Ó³ÛÝáí »ñ·áõÙ ¿ñ ݳ ¨ µ³½Ù³·áõÛÝ Óí»ñ ³ÍáõÙ, áñáí ¨ ³ÝÁݹѳï Ýáñá·áõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÇ ·áõÛÝ»ñÇ Ã³ñÙáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÅÙ ³Û¹ гíùÁ ·»ñí³Í ¿ Ú³Ñí³ÑÇ ëïáñ·»ïÝÛ³ ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Û¹ гíùÁ åÇïÇ µ»ñ»ë ¹áõ: î»°ëª ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõݹÇó Ñ»ïá ³é³çÇÝ ÉdzÉáõëÇÝÝ ¿ »ñÏÝùáõÙ: ºì »Ã» ³Ûë ÉdzÉáõëÝÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ ³ñ»·ûñÁ ãµ»ñ»ë гíùÁ, ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÁ ϳÙɳݳ ¨ ³ÛÉ¨ë ·áõÛÝ»ñ ãÇ ÁݹáõÝÇ Çñ Ù»ç: ø»½ Ùݳó»É ¿ ÙdzÛÝ Ù»Ï ûñ:

            ºì سÝÁ ·Ý³ó г½³ñ³Ý гíùÁ µ»ñ»Éáõ: Üñ³ Ñ»ï¨Çó ÑÝãáõÙ ¿ÇÝ Ù³Ûñ»ñÇ, ÏáõÛë»ñÇ, Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ Ñ³ÕÃáõÃÛ³Ý Ù³ÕóÝùÝ»ñÁ: Üñ³Ý ßñç³å³ïáÕ Ý³ËÝÛ³ó ëáõñµ á·ÇÝ»ñÁ ßßÝçáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÕÃáõÃÛ³Ý Ù³ÕóÝù: ê³ñ»ñ áõ Óáñ»ñ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÕÃáõÃÛ³Ý Ù³ÕóÝù: ºì سÝÇ ëÇñïÁ ÉóíáõÙ ¿ñ ½áñáõÃÛ³Ùµ ¨ ѳÕóݳÏÇ Ñ³í³ïáí:

            Ø³ÝÁ µ³ñÓñ³ó³í سëÇë ë³ñ: ¼áÑ Ù³ïáõó»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ:

            - à¯í, ì³Ñ³°·Ý ²Ù»Ý³½áñ,- ϳÝã»ó ݳ,- سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ úñÑÝáõÃÛ³Ùµ »ë ·ÝáõÙ »Ù Ú³Ñí³ÑÇ Ñ»ï ٻݳٳñï»Éáõ ¨ г½³ñ³Ý гíùÁ µ»ñ»Éáõ: ¸áõ ¿É ûÍÇñ ÇÙ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ:

            ì³Ñ³·ÝÁ »Ï³í Ýñ³ Ùáï ¨ ³ë³ó.

            - à¯í, ù³ç¹ س°Ý, ¹áõ ã·Çï»±ë, áñ Ú³Ñí³ÑÁ ½áñ³íáñ ²ëïí³Í ¿: ºì ¹áõ, û¨ ³ëïí³Í »ë, µ³Ûó »ñÏñ³ÛÇÝ »ë ¨ ß³ï »ë ½ÇçáõÙ Ýñ³Ý ùá áõÅáí:

            - à¯í, ì³Ñ³°·Ý ²Ù»Ý³½áñ,- ³ë³ó سÝÁ,- »ë ²ñÇ »Ù, гÛñ ²ñ³ÛÇ ³ñÛáõÝÁ áõݻ٠ÇÙ Ù»ç: ºí ëï³ó»É »Ù سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ úñÑÝáõÃÛáõÝÁ, Ù»ñ Ù³Ûñ»ñÇ, Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ áõ ѳñëÝ»ñÇ Ù³ÕóÝùÝ »Ù ëï³ó»É, »ë ëï³ó»É »Ù Ç٠ݳËÝÇÝ»ñÇ ëáõñµ Ý»ñßÝã³ÝùÁ: ¾É DZÝã ½áñáõÃÛáõÝ Ï¹Çٳݳ ³Û¹ µáÉáñÇÝ:

            - Æñáù ¹áõ ß³ï Ù»Í ½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»ë ùá Ù»ç, á¯í, ²ñÇÝ»ñÇ ³é³çÝá°ñ¹,- ³ë³ó ì³Ñ³·ÝÁ,- гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »ë ¿É ÇÙ ¼áñáõÃÛáõÝÝ »Ù ï³ÉÇë ù»½ ÙÇ ûñáí: ¶Ý³, ػͳٳñïÇñ Ú³Ñí³ÑÇ Ñ»ï, ÇÝãå»ë í³Û»É ¿ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

            ²å³ ì³Ñ³·ÝÁ ϳÝã»ó ÙÇ Ñëϳ ³ñÍíǪ ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ ï³ñ»Ï³Ý, áñ ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ ³Ý·³Ù ßñç»É ¿ ³ÙµáÕç ºñÏÇñÁ ¨ ͳÝáà ¿ ³Ù»Ý ³ÝÏÛáõÝÇÝ:

            ²ñÍÇíÁ Çñ è»ñÇ íñ³ ï³ñ³í سÝÇÝ: ºñϳñ Ãé³í ¨ ѳë³í ³ß˳ñÑÇ Í³ÛñÁ: ºì Çç³í ³ñÍÇíÁ ÙÇ Ù»Ý³íáñ áõ ë¨ É»é³Ý Ùáï:

            - à¯í, Ú³Ñí³°Ñ,- ϳÝã»ó سÝÁ,- »ë »Ï»É »Ù ػͳٳñï»Éáõ ù»½ Ñ»ï, ¹á°õñë ³ñÇ ³ëå³ñ»½:

            àã ÙÇ Ó³ÛÝ ãϳñ: سÝÁ Çñ Ãáõñ-ϻͳÏÇáí ѳñí³Í»ó É»é³ÝÁ: È»éÁ å³ïéí»ó, ¨ µ³óí»ó ÙÇ Áݹ³ñÓ³Ï ³ÝÓ³í, áñÇ Ù»çï»ÕáõÙ Ùñ³÷áõÙ ¿ñ Ú³Ñí³ÑÁ:

            - ²ñÃݳóÇ°ñ, Ú³Ñí³°Ñ,- ϳÝã»ó سÝÁ:

            Üñ³ Ó³ÛÝÁ ³Ñ³íáñ ³ñÓ³·³Ýù ïí»ó ³ÝÓ³íÇ Ù»ç, µ³Ûó Ú³Ñí³ÑÁ ã¿ñ ½³ñÃÝáõÙ: Þ÷áÃí»É ¿ñ سÝÁª ųٳݳÏÁ áõß ¿ñ, ÇëÏ Ú³Ñí³ÑÁ ã¿ñ ½³ñÃÝáõÙ, áñ ÏéÇí ³Ý»Ý: ܳ û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ýã»ó ³ñÍíÇÝ: ²ñÍÇíÁ Ïïó³Ñ³ñáõÙ ¿ñ Ú³Ñí³ÑÇ Ù³ñÙÝÇ ï³ñµ»ñ Ù³ë»ñÁ, µ³Ûó ³å³ñ¹ÛáõÝ: ì»ñçÁ ³ñÍÇíÁ Ëáõïáõï ïí»ó Ýñ³ è³ï³ÏÇÝ, ¨ Ú³Ñí³ÑÁ ³ÝÙÇç³å»ë í»ñ Ãé³í: ܳ ï»ë³í سÝÇÝ, áñ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ Ó»éùÇÝ, Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ Çñ ¹ÇÙ³ó:

            - à¯í, ²ñÇ Ø³°Ý,- Ñ»·Ý»ó Ú³Ñí³ÑÁ,- ¹áõ ÑÛá±õñ »ë »Ï»É ÇÝÓ Ùáï, û± ÏéíÇ: » ÑÛáõñ »ë »Ï»Éª ³ÝÏáã »ë, û ÏéíÇ »ë »Ï»Éª ³Ý½áñ  »ë:

            - ºë ÏéíÇ »Ù »Ï»É, Ú³Ñí³°Ñ,- ³ë³ó سÝÁ,- ϳ°Ù ïáõñ ÇÝÓ Ð³½³ñ³Ý гíùÁ, ϳ°Ù ¿É ¹áõñë »Ï Ø»Í³Ù³ñï»Ýù, ÇÝãå»ë í³Û»É ¿ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

            ÌÇͳջó Ú³Ñí³ÑÁ: àôÅ·ÇÝ ÷ã»ó, áñ ßÝãáí ï³å³ÉÇ Ø³ÝÇÝ: Üñ³ ßÝãÇó Ù»Í ÷áÃáñÇÏ µ³ñÓñ³ó³í ºñÏñÇ íñ³, µ³Ûó سÝÇ Ù»ç ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛáõÝÝ ¿ñª ݳ Ùݳó ϳݷáõÝ: ¼³ñÙ³ó³í Ú³Ñí³ÑÁ: Æñ µ»ñ³ÝÇó µáó ³ñӳϻó, áñ ³ÛñÇ Ø³ÝÇÝ: ²Û¹ µáóÁ Ññ³µË³ó³Í å³ï»ó ³ÙµáÕç ºñÏÇñÁ, µ³Ûó سÝÇ Ù»ç ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛáõÝÝ ¿ñª ݳ Ùݳó ³Ýíݳë: Þ³ï ½³ñÙ³ó³í Ú³Ñí³ÑÁ ¨ ³ë³ó.

            - ²ñÇ Ø³°Ý, ¹³ ùá ßÝáñÑùÁ ã¿ñ, áñ ¹ÇÙ³ó³ñ ÇÙ ßáõÝãÇÝ áõ Ïñ³ÏÇÝ. ùá Ù»ç ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛáõÝÁ ϳ: ´³Ûó ³ë³ ÇÝÓ, ÇÝãá±õ ùá Ãáõñ-ϻͳÏÇáí ãËáó»óÇñ ÇÝÓ, »ñµ »ë ùÝ³Í ¿Ç, 㿱 áñ ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ¹áõ ϳñáÕ ¿Çñ ÇÝÓ ï³å³É»É:

            ºì سÝÁ å³ï³ë˳ݻó.

            - ºë ²ñÇ »Ùª »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í, ¨ ÇÝÓ í³Û»É ã¿ ùݳÍÇ íñ³ ëáõñ µ³ñÓñ³óÝ»É:

            ºì Ú³Ñí³ÑÁ ³ë³ó.

            - ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÁ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïÍáõÝ ãÇ Ï³ñáÕ ½Çç»É í»Ñ³ÝÓÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ºë ù»½ Ïï³Ù г½³ñ³Ý гíùÁ: ´³Ûó ·ÇïóÇ°ñ, áñ »ë ¹³ñÓÛ³É ÃßݳÙÇ »Ù ù»½ ¨ ùá ò»ÕÇÝ:

            ²ñÇ Ø³ÝÁ í»ñóñ»ó г½³ñ³Ý гíùÁ ¨ ÉáõÛë ³ß˳ñÑ »É³í: ºì ³ñÍÇíÁ Çñ ÑáõÅÏáõ è»ñáí سÝÇÝ Ñ³ëóñ»ó ²ñ³ñ³ï Ñ»Ýó ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõݹÇó Ñ»ïá  ³é³çÇÝ ÉdzÉáõëÝÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ ³ñ»·ûñÁ Éáõë³µ³óÇÝ:

            ²ñÇÝ»ñÁ, áñ ³ÙµáÕç ·Çß»ñ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ Ø³ÝÇÝ, ß³ï áõñ³Ë³ó³Ý: سÝÁ гíùÇÝ ¹ñ»ó ·»ïÝÇÝ ÷é³Í ѳñ¹Ç íñ³, гíùÁ ׳鳷áõÙ ¿ñ ÍdzͳÝÇ ·áõÛÝ»ñáí: àô »ñ·»ó гíùÁ áõ »ñ·»Éáí Óí»ñ ³Í»óª µ³½Ù³ÃÇí , µ³½Ù³·áõÛÝ: ²ñÇÝ»ñÁ áõñ³ËáõÃÛáõÝÇó ÃéãÏáïáõÙ ¿ÇÝ: Òí»ñÁ Ó»éù»ñÇÝ µéÝ³Í å³ñáõÙ ¿ÇÝ, »ñ·áõÙ ¨ ÷³é³µ³Ýáõ٠гÛñ ²ñ³ÛÇÝ, سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ, ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ö³é³µ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ Çñ»Ýó ݳѳå»ï سÝÇÝ:

            ²Ý³ÑÇïÁ ÝáõÛÝå»ë áõñ³Ë ¿ñ: ܳ Çç³í ²ñ³ñ³ï: гí³ù»ó µ³½Ù³·áõÛÝ Óí»ñÇó µ³½áõÙ ·áõÛÝ»ñ áõ ß³Õ ïí»ó ²ñ³ñ³ïáí Ù»Ï: ²å³ Ãéóñ»ó г½³ñ³Ý гíùÇÝ, å³ïíÇñ»Éáíª µáõÛÝ ßÇÝ»É ²ñ³ñ³ïÇ É»éÝ»ñÇ íñ³ ¨ Ùßï³å»ë å³Ñå³Ý»É ²ñ³ñ³ïÇ ·áõÛÝ»ñÇ Ã³ñÙáõÃÛáõÝÁ: ²å³ ²Ý³ÑÇïÁ ¹ÇÙ»ó سÝÇÝ.

            - à¯í, ²ñÇ Ø³°Ý, ÑÇÙ³ ϳñáÕ »ù ëÏë»É Ó»ñ í³ñ áõ ó³ÝùÁª ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÁ µ³½Ù³·áõÛÝ, µ³½Ù³µáõÛñ ¨ µ³½Ù³Ñ³Ù ³ëïí³Í³ÛÇÝ µ³ñÇù Ïï³:

            ºì ²ñÇÝ»ñÁ áõñ³Ë »ñ·»ñáí í³ñáõÙ ¿ÇÝ áõ ó³ÝáõÙ: ÆëÏ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ, ç³Ñ»É ³ÕçÇÏÝ»ñÝ áõ ѳñëÝ»ñÁ ·áõݳíáñ Óí»ñÁ Ó»éù»ñÇÝ ÙÇÝ㨠áõß »ñ»Ïá ¹»é å³ñáõÙ ¿ÇÝ, »ñ·áõÙ, Óí³Ë³Õ ³ÝáõÙ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 243
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz