ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:16


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՅԱՀՎԱՀԸ

²ñ³ñ³ïáõÙ ³åñáõÙ ¿ñ ²ñÇÝ Çñ ÃáéÝ»ñÇ áõ ÍáéÝ»ñÇ Ñ»ï: ºñç³ÝÇÏ ¿ÇÝ Ýñ³Ýù, ³åñáõÙ ¿ÇÝ ³ëïí³Í³í³Û»É, ³ñ³ñáõÙ ¿ÇÝ, Ï»ñïáõÙ, ¨ ãϳñ á°ã ËéáíáõÃÛáõÝ, á°ã ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ:

            ²ñÇÝ»ñÁ ³ñ¨Ç Ñ»ï ¿ÇÝ ËáëáõÙ, ³ëïÕ»ñÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹Ç ¿ÇÝ ÝëïáõÙ: ¼áÑ ¿ÇÝ Ù³ïáõóáõÙ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ í³Û»ÉáõÙ: Ø»Í Ë³ñáõÛÏÝ»ñ ¿ÇÝ í³éáõÙ ¨ óáõÉ Ï³Ù ËáÛ ¿ÇÝ Ë³ÝÓáõÙ ³Û¹ ˳ñáõÛÏÝ»ñÇ íñ³: ʳÝÓ³µáõÛñ ÍáõËÝ áõ ³ñÛ³Ý ÑáïÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïáí Ù»Ï áõ µ³ñÓñ³ÝáõÙ »ñÏÇÝù: ºì µáÉáñ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ëÇñáí ·³ÉÇë ¿ÇÝ, µ³½ÙáõÙ ½áѳë»Õ³ÝÇ ßáõñçÁ, í³Û»ÉáõÙ ²ñ³ñ³ïÇ ×áË µ³ñÇùÝ»ñÁ ¨ ûñÑÝáõÙ ²ñÇÝ»ñÇÝ:

            ´áÉáñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ½áÑ ¿ÇÝ Ù³ïáõóáõÙ ²ñÇÝ»ñÁ, ã¿ÇÝ Ùáé³ÝáõÙ áã Ù»ÏÇÝ ¨ ³Ù»Ý Ù»ÏÇ Ñ³Ù³ñ áñáß³ÏÇ ûñ ¿ÇÝ Ñ³ïϳóñ»É: ´³Ûó ³Ù»ÝÇó ß³ï ¨ ³Ù»ÝÇó ×áË ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ²ñÇÝ»ñÁ ÝíÇñáõÙ ¿ÇÝ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ¸ñ³ÝÇó µáÉáñáíÇÝ ã¿ÇÝ ëñïÝ»ÕáõÙ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ¨ ëÇñáí Çñ»Ýù ¿É ¿ÇÝ ÷³é³µ³ÝáõÙ ²ñ³ÛÇÝ áõ ì³Ñ³·ÝÇÝ:

            ØdzÛÝ Ú³Ñí³ÑÝ ¿ñ ëñïÝ»ÕáõÙ ¹ñ³ÝÇó: ²ñÇÝ»ñÁ Ýñ³ ѳٳñ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ÙdzÛÝ Ù»Ï ûñ ¿ÇÝ ë³ÑÙ³Ý»É ¨ ³ÛÝ ¿Éª óñï³ßáõÝã ÓÙé³ÝÁ: ܳ Éáõé Çñ Ù»ç å³ÑáõÙ ¿ñ íÇñ³íáñ³ÝùÁ ¨ ã³ñ³ÝáõÙ ¿ñ ²ñÇÝ»ñÇ áõ ì³Ñ³·ÝÇ ¹»Ù: ܳ˳ÝÓÁ ÏñÍáõÙ ¿ñ Ýñ³ Ñá·ÇÝ, µ³Ûó ݳ ½ëåáõÙ ¿ñ ¨ ËáñÑáõÙ, û ÇÝãå»ë Ýë»Ù³óÝÇ ì³Ñ³·ÝÇÝ ²ñÇÝ»ñÇ áõ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ùáï:

            Ú³Ñí³ÑÇ ïáÝÇÝ, »ñµ ²ñÇÝ»ñÁ ½áÑ ¿ÇÝ Ù³ïáõóáõÙ Ýñ³Ý, ËÇëï óáõñï ¿ñ ¨ µáõù: ´áÉáñ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ѳí³ùí»É ¿ÇÝ ½áѳë»Õ³ÝÇ ßáõñçÁ, í³Û»ÉáõÙ ¿ÇÝ Ù³ï³ÕÁ ¨ ÷³é³µ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ú³Ñí³ÑÇÝ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÷³é³µ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ²ñ³ÛÇÝ áõ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ´áÉáñÁ áõñ³Ë ¿ÇÝ: Èáõé ¿ñ ÙdzÛÝ ÇÝùÁª Ú³Ñí³ÑÁ: ܳ ½áѳë»Õ³ÝÇó ã¿ñ û·ïíáõÙ ¨ ÙdzÛÝ ËÙáõÙ ¿ñ áõ ËÙáõÙ: ܳ íñ¹áíí³Í ¿ñ, áñ Çñ ïáÝÇÝ ¿É Çñ»ÝÇó ³é³ç ì³Ñ³·ÝÇÝ ¿ÇÝ ÷³é³µ³ÝáõÙ:

            Ú³Ñí³ÑÁ ѳñµ»É ¿ñ: ºì ѳñµ³Í, ݳ ÏÇë³ï ÃáÕ»ó ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ áõ Ãé³í ·Ý³ó ²ñ³ÛÇ Ùáï:

            - Ú³Ñí³°Ñ,- µ³ñϳó³í ²ñ³Ý,- ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ í³Û»É ã¿ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý Í»ëÇó Ñ»é³Ý³É, ³Û¹ DZÝã ã³ñáõÃÛáõÝ »ë ÝÛáõÃáõÙ ùá Ù»ç:

            - г°Ûñ ÇÙ,- ³ë³ó Ú³Ñí³ÑÁ,- »ë ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ë»Õ³ÝÇó Ñ»é³ó³, áñáíÑ»ï¨ ËÇëï íÇñ³íáñí³Í »Ù ù»½ ѳٳñ. ²ñÇÝ»ñÁ ÷³é³µ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ ùá ³ÝáõÝÇó ³é³ç ì³Ñ³·ÝÇ ³ÝáõÝÝ ¿ÇÝ ï³ÉÇë:

            - ¸áõ ã³ñ³Ëáëá°õÙ »ë, Ú³Ñí³°Ñ,- ½³Ûñ³ó³í ²ñ³Ý,- ³ëïí³Í³í³Û»É ã»°ë ËáëáõÙ: ²ñÇÝ»ñÁ ÙÇßï ÇÝÓ³ÝÇó Ñ»ïá ì³Ñ³·ÝÇÝ »Ý ÷³é³µ³ÝáõÙ, ù³Ý½Ç ì³Ñ³·Ý ¿ Ýñ³Ýó ½áñáõÃÛ³Ý Ñáí³Ý³íáñÁ: øá ѳñµ³Í É»½áõÝ ³ëáõÙ ¿ ³ÛÝ, ÇÝã ëó÷ Å³Ù³Ý³Ï ÝÛáõÃáõÙ ¿ ùá Ñá·ÇÝ:

            ºì ²ñ³Ý ã³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ïÅ»ó Ú³Ñí³ÑÇÝ. Ýñ³Ý íï³ñ»ó »ñÏÝùÇó ¨ ëïáñ·»ïÝÛ³ ²ñù³ ϳñ·»ó:

            - ²ÛÝï»Õ ¹áõ ùá ã³ñáõÃÛ³Ý å³Ñ»ñÇÝ óÝóíÇ°ñ  ¨  Ñ³Ý¹³ñïíÇ°ñ,- ³ë³ó ²ñ³Ý:

            ºì Ú³Ñí³ÑÁ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ëïáñ·»ïÝÛ³ ïÇñ³Ï³É ¹³ñÓ³í: ´³Ûó Çñ Ñá·áõ Ù»ç Ùßï³å»ë å³ÑáõÙ ¿ ³ï»ÉáõÃÛáõÝÁ ì³Ñ³·ÝÇ ¨ Ýñ³ Ñáí³Ý³íáñÛ³É ²ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù: ºì »ñµ»ÙÝ, »ñµ Ýñ³ Ù³ÕÓÁ ß³ï ¿ Ïáõï³ÏíáõÙ, ݳ óÝóáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÁ, å³ïÅ»Éáõ ѳٳñ ²ñÇÝ»ñÇÝ: ºì ²ñÇÝ»ñÁ ³ÛÝáõÑ»ï¨ í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ Ú³Ñí³ÑÇó áõ ³Ûɨë Ýñ³Ý ½áÑ ã¿ÇÝ Ù³ïáõóáõÙ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 295
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz