ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:26


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԽԱԽՈՂՕՐՀՆԵՔ

²ñ³ñ³ïáõÙ ³ëïí³Í³í³Û»É ¿ÇÝ ³åñáõÙ  ²ñÇÝ»ñÁ: Üñ³Ýù ã·Çï»ÇÝ, û ÇÝã ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ, ÇÝã ¿ ÑÛáõÍáÕ Í»ñáõÃÛáõÝÁ: Üñ³Ýù ³éáÕç ¿ÇÝ áõ »ñç³ÝÇÏ: ºì »ñϳñ ¿ÇÝ ³åñáõÙ: ²Ù»Ý Ù»ÏÁ ½·áõÙ ¿ñ Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ ³ÛÝ Ï³ï³ñáõÙ ¿ñ Ù»Í ÝíÇñáõÙáí: ºì »ñµ ϳï³ñáõÙ ³í³ñïáõÙ ¿ñ Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ, ³å³ å³ñ½³å»ë ·Çß»ñÁ ùÝáõÙ ¿ñ áõ ³é³íáïÛ³Ý ã¿ñ ½³ñÃÝáõÙ: ²Ñ³ ²ñÇÝ»ñÝ ³Û¹å»ë ¿ÇÝ ¹ÇÙ³íáñáõÙ  Ù³ÑÁ, »ñϳñ ¨ ³éáÕç ³åñ»Éáõó Ñ»ïá:

            ²ñÇÝ»ñÁ Ñ»ñÏáõÙ ¿ÇÝ ÑáÕÁ, ó³ÝáõÙ, ËݳÙáõÙ ¨ ³å³ í³Û»ÉáõÙ ³ñ³ñ³ïÛ³Ý µ³ñÇùÁ: ²ñ³ñ³ïáõÙ µáÉáñÁ ³åñáõÙ ¿ÇÝ É³í ¨ ³í»ÉÇ É³í: âϳñ ³Õù³ï, ãϳñ ѳñáõëï, ù³Ý½Ç ²ñÇÝ»ñÁ ³ñ³ñáõÙ ¿ÇÝ, ÇëÏ ³ñ³ñáÕÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É áã° ³Õù³ï ¨ á°ã ѳñáõëï: ºì ͳÕÏáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÁ: ºì µ³½Ù³½³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇ µáõñÙáõÝùÝ ¿ñ ï³ñ³ÍíáõÙ ³ß˳ñÑáí Ù»Ï, ·ñ·é»Éáí ß³ï-ß³ï»ñÇ ³ËáñųÏÁ: ºì ²Ý³å³ïÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ß³ï ¿ÇÝ ó³ÝϳÝáõÙ ×³ß³Ï»É ²ñ³ñ³ïÇ ³Û¹ ³ëïí³Í³ÛÇÝ µ³ñÇùÁ:

            ºì ²ñÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó ³×»óñ³Í µ³ñÇùÇó ѳ×áõÛùáí µ³ÅÇÝ ¿ÇÝ Ñ³ïϳóÝáõ٠ݳ¨ ²Ý³å³ïÇ â³ñÇÝ»ñÇÝ: ²Û¹ å³ï׳éáí ²ñÇÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ß³ï ¿ÇÝ ³ß˳ïáõÙ, áñ ³í»ÉÇ ß³ï µ³ñÇù ëï»ÕÍ»Ý: ºì ³é³í»É ÷³ñóٳÝáõÙ ¨ ×á˳ÝáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÇ µÝáõÃÛáõÝÁ: ²ñÇÝ»ñÁ ³ÝïñïáõÝç ³ß˳ïáõÙ ¿ÇÝ ¨ ·áÑ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³ß˳ï³ÝùÇó: ¶áÑ ¿ÇÝ Ý³¨ â³ñÇÝ»ñÁ: Üñ³Ýù ûñÑÝáõÙ ¿ÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ µ³ñÇùÁ ¨ ³ÛÝ Ùß³ÏáÕÝ»ñÇݪ ²ñÇÝ»ñÇÝ:

            ¸Å·áÑ ¿ñ ÙdzÛÝ â³ñÇ ìÇß³åÁ: ܳ ³Ý¹³¹³ñ áéÝáõÙ ¿ñ ã³ñáõÃÛáõÝÇó áõ ³Ý»ÉáõÃÛáõÝÇó: ì»ñç³å»ë ݳ ¹ÇÙ»ó Ëáñ³Ù³ÝÏ Ú³Ñí³ÑÇÝ.

            - à¯í, ػ͹ Ú³Ñí³°Ñ, ²ñ³ñ³ïÇ ²ñÇÝ»ñÁ ³ß˳ñÑÁ ëÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó µ³ñÇùÝ»ñáí ¨ ½áñ³ÝáõÙ »Ý: ÆëÏ â³ñÇÝ»ñÁ ûñÑÝáõÙ »Ý Ýñ³Ýó: ²ë³°, ÇÝãå»±ë ãáñ³óݻ٠²ñ³ñ³ïÁ:

            ºì Ú³Ñí³ÑÁ ³ë³ó.

            - à¯í, â³ñÇ ìÇß³°å, µ³ñÇùÝ»ñáí µ»éݳíáñí³Í ù³ñ³í³ÝÝ»ñ ÃáÕ ·Ý³Ý áã p» ²ñ³ñ³ïÇó ²Ý³å³ï, ³Ûɪ ²Ý³å³ïÇó ²ñ³ñ³ï:

            ºì ìÇß³åÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ, µ³ñÇùÝ»ñáí µ»éݳíáñí³Í ù³ñ³í³ÝÝ»ñ ²Ý³å³ïÇó ß³ñÅí»óÇÝ ¹»åÇ ²ñ³ñ³ï: ºì ²ñ³ñ³ïáõÙ Ýñ³Ýù Çñ»Ýó µ³ñÇùÁ ÷á˳ݳÏáõÙ ¿ÇÝ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý µ³ñÇùÇ Ñ»ï Ù»ÏÇ ¹»Ù ï³ëÁ ï³Éáí: ºì ³é³ïáñ»Ý ²ñ³ñ³ï ¿ÇÝ Ý»ñÙáõÍíáõÙ ²Ý³å³ïÇ ÍÇñ³ÝÝ áõ ÝáõßÁ, ˳ÕáÕÝ áõ ¹»ÕÓÁ, ï³ÝÓÝ áõ ËÝÓáñÁ, ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ³×áõÙ ¿ñ ݳ¨ ²ñ³ñ³ïáõÙ, µ³Ûó  Ý»ñÙáõÍí³Í µ³ñÇùÁ ß³ï ³í»ÉÇ ³é³ï ¿ñ ¨ ß³ï ³í»ÉÇ ¿Å³Ý:

            ºì ²ñÇÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ ËáñÑ»É, û ³ñÅ»±, ³ñ¹Ûáù, ³Û¹ù³Ý ùñïÇÝù áõ »é³Ý¹ ó÷»É ÑáÕÁ Ù߳ϻÉáõ ¨ µ³ñÇù ³×»óÝ»Éáõ ѳٳñ, »ñµ ²Ý³å³ïÇó Ý»ñÙáõÍíáÕ µ³ñÇùÁ ÝáõÛÝ ï»ë³ÏÇ µ³ñÇùÝ ¿, µ³Ûó ß³ï ³í»ÉÇ ³é³ï:

            ºì Íáõɳó³Ý ²ñÇÝ»ñÁ ¨ ÁÝã³ù³ÕóáõÃÛáõÝÁ ³ñÙ³ï ·ó»ó ß³ï ß³ï»ñÇ Ù»ç: ºì ѳñëï³Ý³Éáõ ÙáÉáõóùÁ ïÇñ»Ýó Ýñ³Ýó: ºì ³Ûɨë áã û µ³ñÇùÁ µ³ñÇùÇ Ñ»ï ¿ÇÝ ÷á˳ݳÏáõÙ, ³ÛÉ ·ÝáõÙ ¨ í³×³éáõÙ ¿ÇÝ ²Ý³å³ïÇ µ³ñÇùÁ áëÏáí, ³ñͳÃáí, óÝϳñÅ»ù ù³ñ»ñáí:

            ²·³ñ³ÏÝ»ñ ù³Ý¹í»óÇÝ, ßáõϳݻñ ë³ñùí»óÇÝ, áõñ ³é³ïáñ»Ý í³×³éíáõÙ ¿ÇÝ Ý»ñÙáõÍí³Í µ³ñÇùÝ»ñÁ: ²ñÇÝ»ñÁ Ù³×Á ÷áË»óÇÝ Ïß»éùáí: ºì µ³ñÇù ëï»ÕÍáÕ ²ñÇÝ ³Ûɨë ÙdzÛÝ ûï³ñ µ³ñÇùÝ ¿ñ ã³÷áõÙ áõ ÏßéáõÙ:

            ²Ù³Û³ÝáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÁ, å³Ï³ëáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý µ³ñÇùÁ: ÆëÏ ²ñÇÝ»ñÁ ·áÑ ¿Çݪ ³é³Ýó ³ß˳ï»Éáõ ³é³ïáñ»Ý ëÝíáõÙ ¿ÇÝ ²Ý³å³ïÇ µ³ñÇùÇó ¨ ûñÑÝáõÙ ¿ÇÝ â³ñÇÝ»ñÇÝ:

            ´³Ûó ѳÝϳñÍ ï³ñµ»ñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³ó³Ý ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç, áñ ³ñ³·áñ»Ý ï³ñ³ÍíáõÙ ¨ ÑÛáõÍáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó: ²ñÇÝ»ñÁ ã¿ÇÝ Ñ³ëϳÝáõÙ, û áñï»ÕÇó ¨ ÇÝãå»ë ³Û¹ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ »Ï³Ý áõ Ïå³Ý Çñ»Ýó: ºì ³Û¹ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó áã ÙÇ ÷ñÏáõÃÛáõÝ ãϳñ:

            î³·Ý³å³Ñ³ñ ²ñÇÝ»ñÁ ¹ÇÙ»óÇÝ ÇÙ³ëïáõÝ øáõñÙ»ñÇÝ, å³ñ½»Éáõ ѳٳñ ³Û¹ ûï³ñáïÇ ¨ íï³Ý·³íáñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï׳éÁ ¨ ¹ñ³ÝóÇó ³½³ïí»Éáõ ÙÇçáóÁ: ´áÉáñ øáõñÙ»ñÁ ѳí³ùí»óÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ ¶»ñ³·áõÛÝ øáõñÙÇ Ùáï: ÄáÕáí ³ñ»óÇÝ, Ë»Éù Ë»ÉùÇ ïíÇÝ ¨ ³å³ áñáß»óÇÝ ¹ÇÙ»É ²ñ³ñ³ïÇ Ï»óáõóÇã سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ: Ø»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»óÇÝ, ½áÑ Ù³ïáõó»óÇÝ, ¨ ²ñ³ñ³ïÇ ¶»ñ³·áõÛÝ øáõñÙÝ Çñ Ó»éù»ñÁ »ñÏÇÝù å³ñ½³Í, ϳÝã»ó.

            - à¯í, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï, ¹á°õ, áñ Ù³ÛñÝ »ë µáÉáñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ¨ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ, ÷ñÏÇñ ùá ½³í³ÏÝ»ñÇÝ ³Ûë µ³½Ù³ÃÇí ³ÝͳÝáà ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñ ÑÛáõÍáõÙ »Ý Ù»½:

            ºì سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ ѳÛïÝí»ó Ýñ³Ýó ³é³ç ¨ ³ë³ó.

            - гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí, »ë »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÇÝ ÍÝ»É »Ù Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙª ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ûññ³ÝáõÙ: ºì ²ñ³ñ³ïÝ ¿ ²ëïí³Í³í³Ûñ, ¨ ²ñ³ñ³ïÇ µ³ñÇùÝ ¿ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ëÝáõݹ: ¸áõù, áñ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ »ù, ÙdzÛÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ëÝáõݹáí åÇïÇ ëÝí»ù: ºì ²ñ³ñ³ïÇ µ³ñÇùÝ ¿ ÙÇ³Ï ëÝáõݹÁ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¶Çïó»ù, áñ ²Ý³å³ïÇ µ³ñÇùÁ ÙdzÛÝ ï»ë³Ï³å»ë ¿ ÝáõÛݳÝáõÙ ²ñ³ñ³ïÇ µ³ñÇùÇÝ, ³ÛÝÇÝã, áñ³Ï³å»ë ³ÛÝ ËÇëï ï³ñµ»ñ ¿: ²ñ³ñ³ïÇ µ³ñÇùÝ»ñÁ ÍÝáõݹ »Ý ³éÝáõÙ ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÇó, ²ñ³ñ³ïÇ ³Ù»Ý³Ï»Ý³ñ³ñ ³ñ¨Ý ¿ ç»ñÙ³óÝáõÙ Ýñ³Ýó ¨ »ñÏÝùÇó Çç³Í ³Ù»Ý³Ù³ùáõñ çñáí »Ý ëÝíáõÙ Ýñ³Ýù: ÆëÏ ²Ý³å³ïÇ µ³ñÇùÁ ëÝíáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÇó ³ñï³Ãáñí³Í çñáí: ºì ²Ý³å³ïÇ µ³ñÇùÁ ׳Ñ׳ѳ٠áõÝÇ Çñ Ù»ç áõ ÑÕÇ ¿ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ áã ѳïáõÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ëÝáõݹáí åÇïÇ ëÝí»Ý:

            ²ë³ó سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ ¨ ³ÝÑ»ï³ó³í:

            ºì ²ñÇÝ»ñÁ ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë íéݹ»óÇÝ ¹ñëÇó »Ï³Í µáÉáñ ù³ñ³í³ÝÝ»ñÁ, Ññ³Å³ñí»óÇÝ ²Ý³å³ïÇó »Ï³Í ³é³ï µ³ñÇùÇó: ²ñÇÝ»ñÁ ³Ûɨë ëÝíáõÙ ¿ÇÝ ÙdzÛÝ ³ñ³ñ³ïÛ³Ý µ³ñÇùáí: Üí³½ ¿ñ ³ñ³ñ³ïÛ³Ý µ³ñÇùÁ, µ³Ûó ³ëïí³Í³ÛÇÝ ëÝáõݹ ¿ñ: ºì ßáõïáí ²ñÇÝ»ñÇ ÙÇçÇó í»ñ³ó³Ý ³Û¹ ÑÛáõÍáÕ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²éáÕç³ó³Ý ²ñÇÝ»ñÁ: ø³Ý¹»óÇÝ ßáõϳݻñÁ ¨ ³·³ñ³ÏÝ»ñ ë³ñù»óÇÝ: лñÏ»óÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÁ, ó³Ý»óÇÝ, ËݳٻóÇÝ: ºì ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÁ ³é³ï µ»ñù ïí»ó Ýñ³Ýó:

            ºñç³ÝÇÏ ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ, óÝÍáõÙ ¿ÇÝ: ºñ·Ý áõ å³ñÁ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ÇÝ µ»ñù³Ñ³í³ùÇÝ: Ø»Í Ë³ñáõÛÏÝ»ñ ¿ÇÝ í³éáõÙ, ßáõñçå³ñ ¿ÇÝ µéÝáõÙ áõ ÷³é»ñ·»ñ ¿ÇÝ ÝíÇñáõ٠سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ:

            Ø³Ûñ ²Ý³ÑÇïÝ ¿É Çç³í ²ñ³ñ³ï, ÙdzݳÉáõ ³Û¹ µ»ñù³Ñ³í³ùÇ »ñç³ÝÇÏ ïáݳËÙµáõÃÛ³ÝÁ: ܳ í»ñóñ»ó ˳ÕáÕÇ áÕÏáõÛ½Á, ûñÑÝ»ó ³ÛÝ, ³å³ ×½Ù»ó ¨ Ë³ÕáÕÇ ÑÛáõÃáí ûÍ»ó µáÉáñ µ³ñÇùÝ»ñÝ áõ ³ë³ó.

            - êÇñ»ÉÇ ½³í³ÏÝ»°ñë, ³Ñ³ »ë ûñÑÝ»óÇ ³Ûë ³Ýáõ߳ѳ٠˳ÕáÕÁ ¨ Ýñ³ ÑÛáõÃáí ûÍ»óÇ µáÉáñ µ³ñÇùÝ»ñÁ: ì³Û»É»ù ¹ñ³Ýù ¨ ³Ûë ˳ÕáÕÇó å³ïñ³ëïí³Í ëáõñµ ÁÙå»ÉÇùáíª ·ÇÝÇáí, ÙÇßï ûÍ»ù Ó»ñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ëÝáõݹÁ:

            ºì ³ÛÝáõÑ»ï¨ ²ñÇÝ»ñÁ ³Ù»Ý µ»ñù³Ñ³í³ùÇÝ Ë³ÕáÕÇ ³é³çÇÝ µ»ñùÁ ÝíÇñáõÙ »Ý سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ: ºì سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ ûñÑÝáõÙ ¿ ˳ÕáÕÁ ¨ ³Û¹ ˳ÕáÕÇ ÑÛáõÃáí ûÍáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý µ³ñÇùÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 370
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz