ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:40


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐԴԱՎԱՌ

îÇï³ÝÛ³Ý ´»ÉÇ ÃáéÝ»ñÁ Ëáñ íñ»Å áõÝ»ÇÝ ²ñÇ Ø³ÝÇ ë»ñݹÇó гÛÏÇ ÃáéÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ: Üñ³Ýù ß³ï ³Ý·³Ù ¿ÇÝ ³ñß³í»É ²ñ³ñ³ï, ²ñÇ Ð³Û»ñÇÝ å³ïÅ»Éáõ ѳٳñ, µ³Ûó ³Ù»Ý ³Ý·³Ù å³ñïí»É ¿ÇÝ áõ »ï ßåñïí»É:

            Êáñ³Ù³ÝÏ ¿ñ ¨ Ñ³Ù³é ´»ÉÇ ÃáéÝ»ñÇó Ðñ»ßÁ:  Ü³ ¹ÇÙ»ó Çñ ²ëïí³Í ìÇß³åÇÝ, Ëݹñ»Éáí ³é³çÝáñ¹»É Çñ»Ý ¹»åÇ ²ñ³ñ³ï:  ´³Ûó ìÇß³åÁ ³ë³ó Ýñ³Ý.

            - ²ñ³ñ³ïáõÙ ì³Ñ³·Ý ¿, ¨ »ë ²ñ³ñ³ïáõÙ ã»Ù ϳñáÕ ì³Ñ³·ÝÇÝ Ñ³ÕûÉ:  ¸ÇÙÇñ ëïáñ·»ïÝÛ³ ²ñù³ Ú³Ñí³ÑÇÝ. ݳ ÇÙ³ëïáõÝ ¿ ¨ Ëáñ³Ù³ÝÏ:  ºÃ» ݳ ѳÕÃÇ ì³Ñ³·ÝÇÝ, ÇÙ ½áñáõÃÛ³Ùµ ¹áõ ÏѳÕÃ»ë ²ñÇ Ð³Û»ñÇÝ:

            îÇï³ÝÛ³Ý Ðñ»ßÁ Ù»Í ½áÑ Ù³ïáõó»ó Ú³Ñí³ÑÇÝ:  Ú³Ñí³ÑÁ ϳݷݻó Ðñ»ßÇ ¹ÇÙ³ó áõ ³ë³ó.

            - øá µ³ñ»å³ßïáõÃÛáõÝÁ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñųÝÇ, ³ë³ª DZÝã »ë ϳٻÝáõÙ:

            - ºë áõ½áõÙ »Ù ²ñ³ñ³ïÁ, - ³ë³ó Ðñ»ßÁ, - »ë áõ½áõÙ »Ù, áñ ³ÛÝï»Õ áã û ²ñÇ Ð³Ûù, ³ÛÉ ÇÙ ò»ÕÁ ³åñÇ:

            - ²ñ³ñ³ïáõÙ ³åñ»Éáí, ÙǨÝáõÛÝ ¿, â³ñÇÝ ²ñÇ ãÇ ¹³éݳ:  ØÇ ÷áñÓÇñ ·Ý³É ³ñ³ñã³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ ¹»Ù, ¹áõ ÏÏáñͳÝí»ë:

            - ´³Ûó »ë íñ»Å áõݻ٠²ñÇ Ð³Û»ñÇ ¹»Ù, ¹áõ ¿É íñ»Å áõÝ»ë ì³Ñ³·ÝÇ ¹»Ù, - ³ë³ó Ðñ»ßÁ, - û·ÝÇñ ÇÝÓ ïÇñ»É ²ñ³ñ³ïÇÝ, ¨ »ë ß³ï áõ ß³ï ²ñÇÝ»ñ Ͻáѳµ»ñ»Ù ù»½ ѳٳñ:

            - ¸Åí³ñ ¿ ùá Ëݹñ³ÝùÁ, - ³ë³ó Ú³Ñí³ÑÁ, - µ³Ûó »ë ÇÙ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ËáëùÁ åÇïÇ Ï³ï³ñ»Ù:  ¶ÇïóÇñ, áñ ùá áõÅÁ ²ñÇÝ»ñÇ ïϳñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿:  ²ñÇÝ»ñÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ ì³Ñ³·Ý ¿, ÇëÏ ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ý áõÅÁ ê»ñÝ ¿:  ºÃ» ê»ñÁ í»ñ³Ý³ ²ñÇ Ð³Û»ñÇ ÙÇçÇó, ì³Ñ³·ÝÁ ³Ý½áñ ÏÉÇÝÇ å³ßïå³Ý»É Ýñ³Ýó, ³ñ¨Á Ï˳í³ñÇ ²ñ³ñ³ïáõÙ, ²ñÇÝ»ñÁ Ïïϳñ³Ý³Ý, ¨ ¹áõ ìÇß³åÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ ÏïÇñ»ë Ýñ³Ýó »ñÏñÇÝ:

            - à±í ϳñáÕ ¿ í»ñ³óÝ»É ²ñÇÝ»ñÇ ê»ñÁ, - ѳñóñ»ó Ðñ»ßÁ:

            - ØdzÛÝ »ë, - å³ï³ë˳ݻó Ú³Ñí³ÑÁ, - »ë Ï·áճݳ٠³Û¹ ê»ñÁ ¨ ßÕó۳ϳå Ïå³Ñ»Ù Ç٠ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ´³Ûó ¹ñ³ ѳٳñ ÇÝÓ ¿É ½áñáõÃÛáõÝ ¿ å»ïù:  ºÃ» ùá ò»ÕÁ ѳí³ï³ ÇÝÓ, »ë Ͻáñ³Ý³Ù:

            Ð³Ù³Ó³ÛÝí»ó Ðñ»ßÁ, ¨ Ýñ³ ³Ùµáñç ò»ÕÁ »ñÏñå³·»ó Ú³Ñí³ÑÇÝ:

            àô ½áñ³ó³í Ú³Ñí³ÑÁ:  ºñϳñ Ñ»ï³åݹ»ó ²ñÇÝ»ñÇ êÇñá ²ëïí³ÍáõÑÇ ²ëïÕÇÏÇÝ:  ºì »ñµ ²ëïÕÇÏÁ ¹³íÇó ³Ýï»ÕÛ³Ï Éá·³Ýù ¿ñ ÁݹáõÝáõÙ ºñ³ëËÇ çñ»ñÇ Ù»ç, íñ³ ¿ ѳëÝáõÙ Ú³Ñí³ÑÁ, ѳ÷ßï³ÏáõÙ ¿ Ýñ³Ý ¨ ï³ÝáõÙ »ñÏñÇ ËáñùÁ:

            ØáÉáñí»óÇÝ ²ñÇ Ð³Û»ñÁ:  ê»ñÁ í»ñ³ó»É ¿ñ ²ñ³ñ³ïÇó:  ºì ²ñÇ Ð³Û»ñÁ áñáÝáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ ê»ñÁ:

            â³ñ³Ëݹ³ó Ú³Ñí³ÑÁ. §à°ã, ¹áõù Ó»ñ ê»ñÁ ã»ù ·ïÝÇ:  ºë Ó»½ áõñÇß ê»ñ Ïï³Ùª ³ï»ÉáõÃÛ³Ý, Ù³Ñí³Ý ë»ñ:  ¸áõù ϳï»ù Ó»½ ¨ Ó»ñ ì³Ñ³·ÝÇݦ:

            Ú³Ñí³ÑÁ Ëï³óñ»ó Çñ ³Ùµáñç ó³ëáõÙÁ ¨ ³å³ ¹áõñë ÙÕ»ó:  ²ñ³ñ³ïÁ óÝóí»ó, ÑáÕÁ »ñ»ñ³ó áõ å³ïéí»ó, µáó áõ ßÇϳó³Í Ñ»ÕáõÏ Å³ÛÃù»ó »ñÏñÇ Áݹ»ñùÇó:  ÎáñͳÝí»óÇÝ ³å³ñ³ÝùÝ»ñ, ï³×³ñÝ»ñ, ÏáñͳÝí»óÇÝ ù³Õ³ùÝ»ñ ¨ ß³ï áõ ß³ï ²ñÇÝ»ñ:  Êáõ׳å³Ñ³ñ »Õ³Ý ²ñÇÝ»ñÁ:  Â³ÝÓñ ÍáõËÁ ͳÍÏ»ó Ýñ³Ýó ³ãù»ñÝ áõ Ñá·ÇÝ»ñÁ:

            ÊáÅáéí»óÇÝ ²ñÇÝ»ñÇ ¹»Ùù»ñÁ, ѳ۳óùÝ»ñÁ Ùó·Ý»óÇÝ, ë³ñë³÷Ý áõ ÙáÉáõóùÁ å³ñáõñ»óÇÝ Ýñ³Ýó:  ²ñÇ Ð³Û»ñÁ ³ï»óÇÝ Çñ³ñ, ³ï»óÇÝ »ñ·Ý áõ ÅåÇïÁ, ³ï»óÇÝ ²ñ³ñ³ïÁ, ³ï»óÇÝ ³ñ¨ÇÝ:  Ð³í³ù»óÇÝ Çñ»Ýó ³ÙµáÕç ë³ñë³÷Ý áõ Ù³ÕÓÁ ¨ ßåñï»óÇÝ ³ñ¨Ç íñ³:  ºì ³ñ¨Á ˳í³ñ»ó:  âáñ³ó³Ý ͳé áõ ͳÕÇÏ, ó³Ù³ù»óÇÝ Ï³ñϳã³Ñáë ³éáõÝ»ñÁ, ÃéãáõÝÝ»ñÁ Ñ»é³ó³Ý ²ñ³ñ³ïÇó:  ºì ìÇß³åÇ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ïÇï³ÝÛ³Ý Ðñ»ßÁ ѳÕÃ³Ï³Ý µ³½Ù»ó ²ñ³ñ³ïáõÙ:

            ÎÛ³ÝùÇ êÇñá ÷á˳ñ»Ý ²ñÇ Ð³Û»ñÇ Ù»ç ѳëï³ïí»ó ³ï»ÉáõÃÛ³Ý ë»ñÁ, Ù³Ñí³Ý ë»ñÁ:  ì»ñ³ó³í ÅåÇïÁ, í»ñ³ó³í »ñ·Á:  ÎÇÝÁ Ñ»é³ÝáõÙ ¿ñ ³ÙáõëÝáõó, ÍÝáÕÁ ÉùáõÙ ¿ñ ½³í³ÏÇÝ, »Õµ³ÛñÁ Çñ »Õµáñ ¹»Ù ëáõñ ¿ñ å³ñ½áõÙ ¨ ËñáõÙ Ýñ³ ÏáõñÍùÁ:

            òÝÍáõÙ ¿ÇÝ â³ñÇ ïÇï³ÝÝ»ñÁ:  ²é³ïáñ»Ý ²ñÇ Ð³Û»ñ ¿ÇÝ ½áѳµ»ñáõÙ Çñ»Ýó Ñáí³Ý³íáñáÕ Ú³Ñí³ÑÇÝ:

            ²Ýѳݷëï³ó³Í ¿ñ ³Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÁ:

            - г°Ûñ ÇÙ, - ¹ÇÙ»ó ݳ Ø»ÍÝ ²ñ³ÛÇÝ, - »ë ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ½áñáõÃÛ³Ý ï»ñÝ »Ù, ÙDZû »ë ã»Ù ϳñáÕ ÷ñÏ»É ÇÙ ²ñÇ ò»ÕÁ ³Ûë Ýí³ëï ëïñϳóáõÙÇó:

            - à°ã, - ³ë³ó Ø»ÍÝ ²ñ³Ý, - ¹áõ ã»ë ϳñáÕ ²ñÇ Ð³Û»ñÇÝ ÷ñÏ»É, ù³ÝÇ ¹»é Ýñ³Ýù Çñ»Ýù ù»½ ã»Ý ϳÝãáõÙ:  øá ¼áñáõÃÛ³Ý áõÅÁ êÇñá Ù»ç ¿:  ¶ïÇñ ²ëïÕÇÏÇÝ, í»ñ³¹³ñÓñáõ ê»ñÁ ²ñÇ Ð³Û»ñÇÝ, ³ÛÝų٠Ýñ³Ýù ù»½ ÏϳÝã»Ý, ¨ ¹áõ ½áñ³íáñ ÏÉÇÝ»ë:

            ºñϳñ ¿ñ áñáÝáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ ²ëïÕÇÏÇÝ, µ³Ûó ã¿ñ ·ïÝáõÙ, ݳ ã¿ñ ÉëáõÙ ²ëïÕÇÏÇ Ó³ÛÝÁ:  Ú³Ñí³ÑÁ ·Çï»ñ, áñ ì³Ñ³·ÝÁ Ï·ïÝÇ ²ëïÕÇÏÇÝ Ýñ³ Ó³ÛÝáí:  ºì áñå»ë½Ç ì³Ñ³·ÝÁ ãÉëÇ ²ëïÕÇÏÇ Ó³ÛÝÁ, ݳ â³ñÇÝ»ñÇ Ó»éùáí Ñ³×³Ë ²ñÇ Ð³Û»ñÇ Ïáïáñ³ÍÝ»ñ ¿ñ ë³ñùáõÙ:  ºì ë³ñë³÷³Í гۻñÇ ³Õ»ï³ÉÇ Ñ³é³ã³ÝùÝ»ñÁ, ³Õ»ñë³Ï³Ý ³ÕáÃùÝ»ñÁ, áÕµ»ñ·³Ï³Ý ɳóÝ áõ ÏáÍÁ ËɳóÝáõÙ ¿ÇÝ ²ëïÕÇÏÇ Ó³ÛÝÁ:

            ìßï³ó³Í ì³Ñ³·ÝÁ ¹ÇÙ»ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ.

            - ²Ûë »Õ»é³Ï³Ý áéÝáóÇ Ù»ç »ë ÇÝãå»±ë Éë»Ù ²ëïÕÇÏÇ Ó³ÛÝÁ:

            ºì سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ ³ë³ó.

            - ²ñ³ñ³ïáõÙ ·ïÇñ ÙÇ Ù³ÝáõÏ, áñ ¹»é ã·ÇïÇ, û ÇÝã ¿ ³ï»ÉáõÃÛáõÝÁ, áõÙ ³ãù»ñáõÙ ¹»é ãÇ Ë³í³ñ»É ÏÛ³ÝùÇ Ïñ³ÏÁ ¨ áõÙ Ñá·áõ Ù»ç ¹»é ϳñáïÁ ãÇ Ù»é»É:  Ü³ ÏÉëÇ ²ëïÕÇÏÇ Ó³ÛÝÁ:

            ì³Ñ³·ÝÁ ²ñ³ñ³ïÇ É»éÝ»ñáõÙ ï»ë³í ÙÇ Ù³ÝãáõÏ, áñ Ñá·Ý³Í áõ ÑÛáõÍí³Í, ÁÝÏÝ»Éáí áõ µ³ñÓñ³Ý³Éáí ³é³ç ¿ñ ß³ñÅíáõÙ:  Ü³ ß³ï ¿ñ ù³ÛÉ»É ¨ ¹»é ù³ÛÉáõÙ ¿ñ:

            - îÕ³°, - ³ë³ó ì³Ñ³·ÝÁ,- á±í »ë ¹áõ ¨ ³Ûëå»ë Ñá·Ý³Í áõ ÙdzÛÝ³Ï á±õñ »ë ·ÝáõÙ:

            - ºë ìÇñ³åÝ »Ù ¨ áñáÝáõÙ »Ù ì³Ñ³·ÝÇÝ, - å³ï³ë˳ݻó ïÕ³Ý, - »ë Éë»É »Ù ²ëïÕÇÏÇ Ó³ÛÝÁ:  Ü³ ì³Ñ³·ÝÇÝ ¿ ϳÝãáõÙ:  ºÃ» ì³Ñ³·ÝÁ ³½³ïÇ ²ëïÕÇÏÇÝ, Ç٠ѳÛñÝ áõ Ù³ÛñÁ ÏëÇñ»Ý ÇÝÓ:

            ì³Ñ³·ÝÁ ѻ層ó ïÕ³ÛÇÝ áõ ѳë³í ÙÇ Ù»Í Å³ÛéÇ:  Ä³ÛéÇ ï³ÏÇó ÉëíáõÙ ¿ñ ²ëïÕÇÏÇ Ó³ÛÝÁª ݳ ì³Ñ³·ÝÇÝ ¿ñ ϳÝãáõÙ:

            ì³Ñ³·ÝÁ ·áé³ó.

            - ÈëÇ°ñ, Ú³Ñí³°Ñ, ³Û¹ »ë »Ù »Ï»É:  ì»ñ³¹³ñÓñáõ ²ëïÕÇÏÇÝ, ϳ٠¿É »ÉÇñ ػͳٳñï»Éáõ, ÇÝãå»ë í³Û»É ¿ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

            Ú³Ñí³ÑÁ ë³ñë³÷»ó ì³Ñ³·ÝÇ ï»ëùÇó áõ Ó³ÛÝÇó:  Ü³ ¹áõñë ã»Ï³í ػͳٳñï»Éáõ, ÷³Ë³í áõ ³í»ÉÇ ËáñÁ ÙËñ×í»ó »ñÏñÇ Áݹ»ñùáõÙ:

            ì³Ñ³·ÝÁ Çñ Âáõñ-λͳÏÇáí ѳñí³Í»ó ųÛéÇÝ:  Ä³ÛéÁ ÷ßñí»óª ³Ù»Ý ÙÇ ÏïáñÁ ³í³½Ç ѳïÇÏÇ ã³÷:  ØÇ Ëáñ ÷áë µ³óí»ó:  ì³Ñ³·ÝÁ ³Û¹ ÷áëÇó ѳݻó ²ëïÕÇÏÇÝ:

            ÆëÏ ÷áùñÇÏ ìÇñ³åÁ ݳۻó ²ëïÕÇÏÇÝ, Ååï³ó ¨ ³å³ ûè åáÏí»ó ·»ïÝÇó áõ ¹³Ý¹³Õ µ³ñÓñ³ó³í »ñÏÇÝù:  ºì ³ñ¹»Ý »ñÏÝÇ ³ÝÑáõÝÇó í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù ϳÝã»ó.

            - ºñµ ²ëïÕÇÏÁ ë»ñ ï³ ÇÙ ÑáñÝ áõ ÙáñÁ, ³Ù»Ý ³ßÝ³Ý ·Çß»ñ³Ñ³í³ë³ñÇÝ »ë ÏÇçݻ٠³Ûëï»Õ, ÷³ñí»Éáõ Ýñ³Ýó:

            ºì ³Û¹ ÷áëÁ ì³Ñ³·ÝÇ Ï³Ùùáí »ñµ»ù ã÷³Ïí»ó áõ Ïáãí»ó Êáñ ìÇñ³åª Ç å³ïÇí ³Û¹ ïÕ³ÛÇ ³ÝáõÝÇ:

            ²ëïÕÇÏÁ µ³ñÓñ³ó³í »ñÏÇÝù, ÷³ñí»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ áõ سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ:  ²å³ Ýñ³Ýó ûñÑݳÝùÁ ëï³Ý³Éáí, í»ñóñ»ó ³ëïí³Í³ÛÇÝ çñáí ÉÇ ÙÇ ë³÷áñ ¨ Çç³í ²ñ³ñ³ï:

            ²ëïÕÇÏÁ ã׳ݳã»ó ²ñ³ñ³ïÁ:  ²Ù»Ýáõñ ÷áõß áõ ï³ï³ëÏ ¿ñ, ¨ ûÓ»ñÝ ¿ÇÝ íËïáõÙ Çñ ßáõñçÁ:  ²Ù»Ýáõñ áéÝáó ¿ñ, É³ó ¨ áã ÙÇ ÅåÇï:

            î»ë³íª ÙÇ Ã³÷áñ ¿ Ùáï»ÝáõÙ:  ²ÛɳÛÉí³Í ¹»Ùù»ñáí, Ëáñï³Ïí³Í ѳ۳óùÝ»ñáí, Ñá·Ý³Í áõ ÑÛáõÍí³Í ù³ÛÉáõÙ ¿ÇÝ ²ñÇ Ð³Û»ñÁ:

            - ²Û¹ á±õñ »ù ·ÝáõÙ, ³½ÝÇí ²ñÇÝ»°ñ, - ѳñóñ»ó ²ëïÕÇÏÁ:

            - Ø»Ýù Ñ»é³ÝáõÙ »Ýù ³Ûë ³ÝÇÍí³Í »ñÏñÇó, - ó³ëáõÙáí å³ï³ë˳ݻóÇÝ Ýñ³Ýù, - Ù»Ýù Ñ»ï¨áõÙ »Ýù ìÇß³åÇ Ï³ÝãÇÝ:

            ²ëïÕÇÏÁ ïËñ»ó áõ ù³ÛÉ»ó ³é³ç:  ºì ï»ë³íª ÙÇ ù³ÝÇ ³ÕçÇÏÝ»ñ ·³É³ñíáõÙ »Ý ·»ïÝÇ íñ³, ÇëÏ µ³½Ù³ÃÇí ûÓ»ñ ÏñÍáïáõÙ »Ý Ýñ³Ýó Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ:

            - ²Ûë DZÝã »ù ³ÝáõÙ, ²ñÇ  ³ÕçÇÏÝ»°ñ, - ½³ñÙ³ó³Í µ³ó³Ï³Ýã»ó ²ëïÕÇÏÁ:

            - â»±ë ï»ëÝáõÙ, áñ íÇ߳峽áõÝÝ»ñÇÝ »Ýù Ï»ñ³ÏñáõÙ, - ½³Ûñ³ó³Ý ³ÕçÇÏÝ»ñÁ:

            ìßï³ó³í ²ëïÕÇÏÁ, ³ñï³ëí»ó:  Üñ³ ³ñóáõÝùÝ»ñÁ ÁÝÏ³Ý ÑáÕÇ íñ³, ¨ Ññ³ß³ÉÇ í³ñ¹»ñ µ³óí»óÇÝ:  ì³ñ¹³µáõÛñÁ ï³ñ³Íí»ó ßáõñçÁ, ¨ í³ñ¹»ñÁ ßáÕ³ñӳϻóÇÝ Ùé³ÛÉÇ Ù»ç:  úÓ»ñÁ ýßß³óñÇÝ áõ ÷³Ë³Ý:  ÎÇë³Ù»é ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ½Ù³ÛÉí³Í í³ñ¹»ñÇÝ ¿ÇÝ Ý³ÛáõÙ:  ²ëïÕÇÏÁ ³Ù»Ý ÙÇ ³Õçϳ ÙÇ í³ñ¹ ïí»ó, ³å³ ë³÷áñÇó ³ëïí³Í³ÛÇÝ çáõñ ëñëÏ»ó Ýñ³Ýó íñ³: ²ÕçÇÏÝ»ñÝ ³ÝÙÇç³å»ë Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËí»óÇÝ, Ýñ³Ýó í»ñù»ñÁ ÷³Ïí»óÇÝ, Ýñ³Ýù ³ñÃݳó³Ý Ëáñ ÃÙµÇñÇó, ¹»Ùù»ñÁ å³ñ½í»óÇÝ:  Üñ³Ýù ݳۻóÇÝ í³ñ¹»ñÇÝ, ݳۻóÇÝ ²ëïÕÇÏÇÝ, ݳۻóÇÝ Çñ³ñ áõ Ååï³óÇÝ:  ºì ·»Õ»óϳó³Ý Ýñ³Ýù:

            - à±í »ë ¹áõ, - ѳñóñÇÝ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ:

            - ºë ²ëïÕÇÏÝ »Ùª êÇñá ²ëïí³ÍáõÑÇÝ, - å³ï³ë˳ݻó ݳ- , гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »ë ³ëïí³Í³ÛÇÝ ê»ñ »Ù µ»ñ»É Ó»½:  ºÏ»ù ÇÝÓ Ñ»ï, »ñ·áí áõ ÅåÇïáí ÙdzëÇÝ ßñç»Ýù áÕç ²ñ³ñ³ïÁ, ì³ñ¹³í³é ë³ñù»Ýù, í³ñ¹-çñáí ûÍ»Ýù ²ñÇ Ð³Û»ñÇÝ, áñ Ååï³Ý Ýñ³Ýù, áñ ëÇñ»Ý Ýñ³Ýù, áñ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ëÇñáí ѳñëݳݳÝ, áñ å³ï³ÝÇÝ»ñÁ ì³Ñ³·Ýáí ½áñ³Ý³Ý ¨ ëÇñáí å³ßïå³Ý»Ý ë»ñÁ Ó»ñ Ñá·áõ:

            ²ÕçÇÏÝ»ñÁ Ùdzó³Ý ²ëïÕÇÏÇÝ:  ºì ëÇñá ó÷áñÁ ß³ñÅí»ó ³é³ç:  ²ëïÕÇÏÁ í³ñ¹³çáõñ ¿ñ ó³ÝáõÙ ²ñÇ Ð³Û»ñÇ íñ³, ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ëÇñá »ñ·»ñáí ë»ñ ¿ÇÝ µáñµáùáõÙ Ð³Û å³ï³ÝÇÝ»ñÇ Ù»ç:

            ÄåïáõÙ ¿ÇÝ Ù³Ûñ»ñÁ, ÅåïáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ûñ»ñÁ, ÅåïáõÙ ¿ÇÝ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ, ÅåïáõÙ ¿ÇÝ å³ï³ÝÇÝ»ñÁ, ϳÛï³é³ÝáõÙ, ³ßËáõųÝáõÙª ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝ ²ëïÕÇÏÇÝ, ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ë»ñ ²ëïÕÇÏÝ»ñÇÝ áõ ëÇñáõÙ Ýñ³Ýó:

            Äåï³óÇÝ Ð³Û»ñÁ, Ååï³óÇÝ ²ëïÕÇÏÇÝ, Ååï³óÇÝ Çñ³ñ:  êÇñ»óÇÝ ²ëïÕÇÏÇÝ, ëÇñ»óÇÝ Çñ³ñ:  àô ëÇñá »ñ·Ý áõ ÅåÇïÁ ï³ñ³Íí»óÇÝ ²ñ³ñ³ïáõÙ:

            ì³ñ¹³í³é ¿ñª ëÇñá ïáݳËÙµáõÃÛáõÝ:

            ²ëïÕÇÏÁ ѳí³ù»ó гۻñÇ ÅåÇïÁ, ÙÇ ÷áõÝç ϳ½Ù»ó áõ ³ñ¨ÇÝ ïí»ó:  ²ñ¨Ý ¿É Ååï³ó, ѳ½³ñ³íáñ ׳׳ÝãÝ»ñáí Ååï³ó ²ñÇ Ð³Û»ñÇÝ áõ ²ñ³ñ³ïÇÝ:  ¶Ý³ó ûíÏdzÝáëÝ»ñÇó çñ»ñ ѳí³ù»ó, µ»ñ»ó áõ ó³Ý»ó ²ñ³ñ³ïÇ íñ³:  ÜáñÇó ³éáõÝ»ñÁ ϳñϳã»óÇÝ, É×»ñÁ Éóí»óÇÝ:  àô ²ñÇ Ð³Û»ñÁ ˳ճóÇÝ çñÇ Ñ»ï, Çñ³ñ çñ»óÇÝ, Çñ³ñ Ãñç»óÇÝ ¨ µáÉáñÁ »ñç³ÝÇÏ ¿ÇÝ:

            ì³ñ¹³í³é ¿ñ:

            ÜáñÇó ͳé áõ ͳÕÇÏ Ï»Ý¹³Ý³ó³Ý, Ñ»é³ó³Í ѳíù»ñÁ í»ñ³¹³ñÓ³Ý ²ñ³ñ³ï:  ÜáñÇó ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ѳñëݳó³Ý, Ù³Ûñ»ñÁª Ù³Ûñ³ó³Ý:  ÆëÏ Ð³Û å³ï³ÝÇù Çñ»Ýó ųݷáï³Í ëñ»ñÁ ÷³ÛɳóñÇÝ áõ ³ãù»ñÁ ѳé³Í ³ñ¨ÇÝ, ϳÝã»óÇÝ. §à¯í, ì³Ñ³°·Ý, Ù»Ýù ù»°½ »Ýù ¹ÇÙáõÙ...¦:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 276
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz