ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:37


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒՆԴԸ

²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝùÇ ù³é³ëáõÝ»ñáñ¹ ûñÁ, ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ²ñ¨áí, ²ñÇ Ø³ÝÁ ϳݷݻó ѳë³Ïáí Ù»Ï, Çñ Ïé³Í ëáõñÁ Ó»éùÇÝ: ²ñ¨Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñÇ Ý»ñùá ßáÕßáÕáõÙ ¿ñ ëáõñÁ ѳ½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñÇ ÷³ÛÉáí: Ðå³ñï ¿ñ سÝÁ ¨ ·»ñѽáñ: Æñ ëáõñÁ å³ñ½»ó ¹»åÇ »ñÏÇÝù, ³ãù»ñÁ ѳé»ó ·³ñÝ³Ý ²ñ¨ÇÝ áõ ϳÝã»ó.

            - ì³Ñ³·Ý³Ï³¯Ýã:

            ºì Ýñ³ ϳÝãÁ ³ñÓ³·³Ýù ï³Éáí ï³ñ³Íí»ó ²ñ³ñ³ïáõÙ, ¨ ì³Ñ³·Ý³Ï³Ýã ¿ÇÝ ßÝãáõÙ ³Ù»ÝÁ Ù»Ïï»Õ - ݳËÝÇùÁ µáÉáñª Éáõë»Õ»Ý á·Çùª ì³Ñ³·Ý ¿ÇÝ Ï³ÝãáõÙ, سëÇëÁ Ñå³ñïª »ñÏÇÝù ËáÛ³ó³Íª ì³Ñ³·Ý ¿ñ ϳÝãáõÙ, ²ñ³ñ³ïÁ سÛñª ²ñ¨ÇÝ ·ñϳͪ ì³Ñ³·Ý ¿ñ ϳÝãáõÙ: ì³Ñ³·Ý ¿ÇÝ Ï³ÝãáõÙ µáÉáñÁ Ù»Ïï»Õ, ѳí³ïùáí ëå³ëáõÙ ÙÇ Ýáñ  ÍÝáõÝ¹Ç Ðñ» ì³Ñ³·ÝÇ: ²ãù»ñÁ ѳé³Í ´³ñÇ ²ñ¨ÇÝ. ²ñ¨Ý Çñ»Ýó Ù»çª ´³ñ¨¯ ì³Ñ³·ÝÇÝ:

            ºì ´³ñ¨¯Á  ÑÝã»ó ²ñÇ Ø³ÝÇ ËñáËï, ÑáõÅÏáõ Ó³ÛÝáí.

            - à¯í, ¹áõ, ì³Ñ³°·Ý, á¯í, îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¼áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²ñù³°, á¯í, ²ëïí³°Í¹ ÇÙ ²ñÇ ò»ÕÇ, ³Ñ³ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝùÇ µáóáí Ïé³Í ³Ûë ëáõñÁ Ó»éùÇë ¨ ùá ¼áñáõÃÛ³Ùµ ëÝí³Í, Ù³ñïÇ »Ù »ÉÝáõÙ â³ñÇÇ ¹ÇÙ³óª ÇÙ ²ñ³ñ³ïÁ ³½³ï»Éáõ ¨ ÇÙ ²ñÇ ²ñ³ñã³½³ñÙ ò»ÕÇ Ñ³í»ñÅáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ï»Éáõ: à¯í, ػ͹ ì³Ñ³°·Ý, ù»°½ »Ù ϳÝãáõÙ, ì³Ñ³·Ý³Ï³¯Ýã ¿ µËáõÙ ÇÙ Ñá·áõ ËáñùÇó: ºì ùá ³ëïí³Í³ÛÇÝ í»ÑáõÃÛ³Ùµ ûÍÇ°ñ ³Ûë Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ¨ ³é³çÝáñ¹Ç°ñ ÇÝÓ ³Ûë ³ëïí³Í³Ñ³× ³Ñ»Õ å³ï»ñ³½ÙáõÙ:

            ²å³ سÝÁ Çñ ëñáí Ïïñ»ó å³ñ³ñï å³ñ³ÝáóÁ ÙÇ Ù»Í óáõÉÇ, áñå»ë ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ²ñÝ³Ã³Ã³Ë ëáõñÁ ûÍ»ó É»éÝ»ñÇó ÑáëáÕ Ù³ùñ³Ù³ùáõñ çñÇ ó³ÛïáõÙáí, ¨ ïñݹ»½í³Í ˳ñáõÛÏÇ íñ³ ˳ÝÓ»ó ½áÑÁ: ³ÝÓñ ÍáõËÁ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ñ »ñÏÇÝù:

            ºì ²ñÇ Ø³ÝÁ ³é³çÇÝÁ ï»ë³í ÍÝíáÕ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ºñÏÝÇ áõ ºñÏñÇ ÙdzÓáõÛÉ µáóÇó ì³Ñ³·Ý ¿ñ ÍÝíáõÙª Ðñ» ä³ï³ÝÇ:

            ºì Ñá·»Ï³Ý ³ÝÑáõÝ µ»ñÏñáõÃÛ³Ùµ ϳÝã»ó سÝÁ Ç Éáõñ µáÉáñÇ.

            - òÝͳ¯, µÛáõñíÇß³å ²ñ³ñ³ï ³ß˳°ñÑ, ì³Ñ³¯·Ý ¿ ÍÝíáõÙª ÷ñÏáõÃÛ³Ý ²ëïí³°Í, ì³Ñ³¯·Ý ¿ ÍÝíáõÙª àñ¹Ç°Ý ²ñ³ÛÇ, ì³Ñ³¯·Ý ¿ ÍÝíáõÙª ¼áñáõÃÛ³Ý ²ñù³°. Ù»ñ ºñÏñÇ Ñ³Ù³ñª áõÅÇ Ý»ñßÝã³Ýù, ²ñ¨Ç ѳٳñª Ññá ½áñáõÃÛáõÝ, ²ëïÕ»ñÇ Ñ³Ù³ñª Éáõë» å³ï³ÝÇ, ÈáõëÝÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñª ëÇñá Ù»Õ»¹Ç, ºñÏÝùÇ Ñ³Ù³ñª ëÇñ³ëáõÝ Ù³ÝÏÇÏ, ²ñÇÇ Ñ³Ù³ñª Ññ»Õ»Ý »Õµ³Ûñ, ÇëÏ ìÇß³åÇ Ñ³Ù³ñª ¹³Å³Ý ³ËáÛ³Ý, ݳª ìÇß³å³ù³Õ:

            ºì ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ³ÝÑáõÝáõÃÛ³Ý Ù»ç áÕçáõÛÝÇ ÒáÝ»ñ· ÍÝíáÕ ì³Ñ³·ÝÇÝ ÑÝã»ó ÙdzÓáõÛÉ Ñ½áñ ßáõñûñÇóª ³ëïÕ»ñ ¨ ÉáõëÇÝ, ³ñ¨ Ññ³Ï»½, سëÇëÁ Ñå³ñï, É»éÝ»ñ áõ Óáñ»ñ, ¨ ѳíù, ¨ ·³½³Ý »ñ·áõÙ ¿ÇÝ Ù»Ïï»Õ.

                ºñÏÝ»ñ ºñÏÇÝ, »ñÏÝ»ñ ºñÏÇñ,

                ºñÏÝ»ñ ¨ ÍáíÝ ÍÇñ³ÝÇ,

           ºñÏÝ Ç ÍáíáõÙ áõÝ»ñ ¨ ½Ï³ñÙñÇÏÝ »Õ»·ÝÇÏ:

                Àݹ »Õ»·³Ý ÷áÕ ÍáõË »É³Ý»ñ,

                Àݹ »Õ»·³Ý ÷áÕ µáó »É³Ý»ñ,

                ºì Ç µáóáõÛÝ í³½»ñ ˳ñïÛ³ß å³ï³Ý»ÏÇÏ:

                Ü³ Ñáõñ  Ñ»ñ áõÝ»ñ,

                ²å³ û µáó áõÝ»ñ Ùáñáõë,                                   

                ºì ³ãÏáõÝùÝ ¿ÇÝ ³ñ»·³ÏáõÝù:

            ì³Ñ³·ÝÁ »Ï³í, ³ëïÕ»ñÇó ÑÛáõë³Í ó·Á Çñ ·ÉËÇÝ, µáó» ÃÇÏÝáóÁ Çñ ѳÕà áõë»ñÇÝ, Ó³Ë µ³½ÏÇ íñ³ ʳã - ä³ï»ñ³½ÙÇݪ ÓáõÉí³Í ²ñ¨Çó, ³ç Ó»éùÇÝ µéÝ³Í Ñ³½³ñ áõ ѳ½³ñ ²ñ¨áí Ïé³Í Çñ Âáõñ - λͳÏÇÝ:

            ºì ûÍ»ó ì³Ñ³·ÝÁ سÝÇ ëáõñÁ »ñÏë³ÛñÇ:

            ºì سÝÁ ²ñÇ, ûÍí³Í Çñ ëñáí, ¹áõñë »É³í Ù³ñïÇ â³ñÇ îÇï³ÝÇ ë»ñáõݹݻñÇ ¹»Ù: îÇï³ÝÝ»ñÁ áéÝáõÙ ¿ÇÝ ë³ñë³÷Çó, µ³Ûó ϳÛÍ-ÃáõñÇ Ñ³ñí³ÍÝ»ñÇó ÷ñÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ÇÝ: ²ñ³·³ÍÇ Ñ³½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñáí ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³Ïáí Ïé³Í ³Ûë ëáõñÁ ÇÝùÁ ì³Ñ³·Ý ¿ ûÍ»É Çñ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ: ºì á±í ϳñáÕ ¿ Ï³Ý·Ý»É ³Û¹ ½áñáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó: г½³ñ-ѳ½³ñÝ»ñ ÙÇ ë³ÛñÝ ¿ñ ëå³ÝáõÙ, ѳ½³ñ- ѳ½³ñÝ»ñ ÙÛáõë ë³ÛñÝ ¿ñ ëå³ÝáõÙ, ѳ½³ñ-ѳ½³ñÝ»ñ ׳鳷áõÙÝ ¿ñ áãÝã³óÝáõÙ, ѳ½³ñ-ѳ½³ñÝ»ñ ÁÝÏÝáõÙ ¿ÇÝ ³ÝßáõÝã ÙdzÛÝ ë³ñë³÷Çó:

            â³ñÇ îÇï³ÝÝ»ñÁ Ëáõ׳å³Ñ³ñ ÷³ËãáõÙ ¿ÇÝ, ¹»é ëñÇ ÷³ÛÉÁ ãï»ë³Í, ù³Ý½Ç ëáõñÁ ¹»é Ñ»éíÇó ß³ÝóѳñáõÙ ¿ñ Çñ ׳鳷áõÙáí: îÇï³ÝÝ»ñÁ ÷³ËãáõÙ ¿ÇÝ ìÇß³åÇ Ùáï ¨ å³ïëå³ñíáõÙ Ýñ³ è»ñÇ ï³Ï:

            Â»¨ ²ñÇ Ø³ÝÁ ³ëïí³Í ¿ñ, µ³Ûó »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ¿ñ ݳ ¨ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³Í ìÇß³åÇ ¹»Ù Ïéí»É ã¿ñ ϳñáÕ: ìÇß³åÇ ¹»Ù ÙdzÛÝ ì³Ñ³·ÝÁ ÏÏéí»ñ:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ³Ñ»Õª ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í, Ðñ» ä³ï³ÝÇ, Çñ áÕç ½áñáõÃÛ³Ùµ ϳݷݻó سѳµ»ñ ìÇß³åÇ ¹ÇÙ³ó: ºì ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ø»Í³Ù³ñï ëÏëí»ó Ñ»Ýó ºñÏñÇ íñ³, Ù³ñ¹Ï³Ýó ½³ñÙ³ó³Í ³ãù»ñÇ ³é³ç:

            ÜÛáõÃ»Õ»Ý ï»ëùáí ³Ñ»Õ ²ëïí³ÍÝ»ñª ¹³Å³Ý, ³Ý½ÇçáÕ... ìÇß³åÁ â³ñǪ µ³½áõÙ ·³Ý·»ñáí, ³ñÝáï ³ãù»ñáí, ¨ ÃáõÛÝ ¿ñ ó³ÛïáõÙ Çñ åÇÕÍ »ñ³ËÇó. ì³Ñ³·ÝÁ ²ñǪ Ðñ» ä³ï³ÝÇ, ³ñ¨ ³ãù»ñáí, µáó ¿ñ áõ Ïñ³Ï ¨ µáóÁ Ó»éùÇݪ Çñ Âáõñ - λͳÏÇÝ: ì³Ñ³·ÝÁ ³Ñ»Õ ß³Ýûñ ¿ñ ë÷éáõÙ Çñ Ñáõñ ³ãù»ñÇó, ˳í³ñÝ ¿ñ óñáõÙ, ³ëå³ñ»½ ϳÝãáõÙ â³ñÇ ìÇß³åÇݪ ×³Ï³ï ³é ׳ϳï ػͳٳñï»Éáõ, ÇÝãå»ë í³Û»É ¿ Ñ»Ýó ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

            ìÇß³åÁ ÃáõÝáïª â³ñÇÇ ²ëïí³Í, áéÝáõÙ ¿ñ ³Ñ»Õª Ç ï»ë ì³Ñ³·ÝÇ, Ù³Ñí³Ý ë³ñë³÷áí ·³É³ñíáõÙ ¿ñ ݳ ºñÏÇñÁ ·ñϳÍ, ϳï³Õ³Í áõ½áõÙª ºñÏÇñÁ ˻չ»É Çñ í»ñçÇÝ ßÝãáí, µ³Ûó ßáõÝãÝ ¿ ÷ãáõÙ:

            ì³Ñ³·ÝÁ ¼áñ»Õª ²ñÇÇ ²ëïí³Í, ÑáõÅÏáõ ½³ñÏ»ñáí ·³Ý·»ñÝ ¿ ÷ßñáõÙ ³Û¹ åÇÕÍ ìÇß³åÇ, »ñÏÇÝù ¿ ·óáõÙ Ù³ñÙÇÝÁ Ýñ³, áñ ³ñ»·³ÏÝ»ñÁ ³Ûñ»Ý Ïñ³Ïáí ·³ñß³ÝùÁ Ýñ³:

            ÆëÏ ²ñÇ Ø³ÝÁ Çñ ë³Ï³í³ÃÇí ù³ç»ñÇ ·ÉáõË ³Ýó³Í, ѳɳÍáõÙ ¿ñ â³ñÇ îÇï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ Ù³ùñáõÙ Ýñ³ÝóÇó ²ñ³ñ³ïÁ:

            ìÇß³åÁ ëå³Ýí³Í ¿ñ, Ýñ³ É»ßÁ ³ÛñíáõÙ ¿ñ »ñÏÝùáõÙ, µ³Ûó ìÇß³åÇ åÕͳÝùÁ ¹»é ϳñ ²ñ³ñ³ïáõÙ, ¨ ·³ñß³ÑáïáõÃÛáõÝÁ áÕç ºñÏÇñÝ ¿ñ å³ï»É:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 251
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz