ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 00:39


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐՆԴԵԶ

سÝÁ ѳí³ù»ó ²ñÇÝ»ñÇÝ ¨ ¹ÇÙ»ó Ýñ³Ýó.

            - êÇñ»ÉÇ ³½·³ÏÇóÝ»°ñ, »ë ì³Ñ³·Ý ²ëïÍáõÝ »Ù ï»ë»É, ì³Ñ³·ÝÇ ÙáïÇó »Ù ·³ÉÇë ¨ ì³Ñ³·ÝÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ï·³ÙÝ »Ù µ»ñ»É Ó»½: Þáõïáí ²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝù ¿ ÉÇÝ»Éáõ, ¨ ³å³ ·³Éáõ ¿ ì³Ñ³·ÝÁ, ÷ñÏ»Éáõ Ù»ñ ò»ÕÁ ìÇß³åÇ åÇÕÍ ×Çñ³ÝÝ»ñÇó: ºÏ»°ù ²ñ³·³Í É»é³Ý ѳ½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñÁ å»Õ»Ýù ¨ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝùÇ Ïñ³Ïáí Ïé»Ýù Ù»ñ ½áñáõÃÛ³Ý Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ: ¶³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ²ñ¨áí Ï·³ ì³Ñ³·ÝÁ, ÏûÍÇ Ù»ñ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ, ¨ Ù»Ýù ÏѳÕûÝù â³ñÇ îÇï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ϳ½³ï»Ýù Ù»ñ ²ñ³ñ³ïÁ:

            ê³Ï³ÛÇÝ ãÉë»óÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ سÝÇÝ: êϽµÇó µéáõÝóù ×á×»óÇÝ íñ³Ý, ѳÛÑáÛ»óÇÝ, ³Ýѳí³ï ¨ ³ÝÑݳ½³Ý¹ ³Ýí³Ý»óÇÝ: лïá ëÏë»óÇÝ Í³Õñ»É Ýñ³Ý, ѳٳñ»óÇÝ Ë»É³·³ñ áõ Ñ»é³ó³Ý:

            Ø³ÝÁ Ùݳó ÙdzÛݳÏ: ºì ÙdzÛÝ³Ï ·Ý³ó ·³ÝÓ»ñ å»Õ»Éáõ: öáñáõÙ ¿ñ ݳ ²ñ³·³ÍÇ ÏáõñÍùÁ: Üñ³ µñÇãÇ Ñ³ñí³ÍÝ»ñÁ ³ñÓ³·³Ýù ¿ÇÝ ï³ÉÇë É»éݳëï³Ýáí Ù»Ï: ܳ ßï³åáõÙ ¿ñª ßáõïáí ëÏëí»Éáõ ¿ñ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝùÁ, ¨ ÇÝùÁ å»ïù ¿ å³ïñ³ëï ÉÇÝ»ñ:

            Ø³ÝÇ µñÇãÇ Ñ³ñí³ÍÝ»ñÁ, ³ñÓ³·³Ýù ï³Éáí, ·ñ·éáõÙ ¿ÇÝ Ï³ëϳͳÙÇï ²ñÇÝ»ñÇ  Ñ»ï³ùñùñ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ: ²ÙµáËÁ ѳí³ùíáõÙ ¿ñ سÝÇ ßáõñçÁ: ̳ÕñáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý, ѳÛÑáÛáõÙ, »ñµ»ÙÝ Ý³¨ ù³ñ»ñ ßåñïáõÙ Ýñ³ íñ³: ´³Ûó ³Ù»ÝÇÝ ³ÝѳÕáñ¹, سÝÁ  Ñ³Ù³éáñ»Ý ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ñ å»Õ»É:

            Ø³ÝÇ ³Û¹ ÇÝùݳíëï³Ñ ѳٳéáõÃÛáõÝÁ ×ÝßáõÙ ¿ñ ³ÙµáËÇ íñ³: ²ÙµáËÁ ëëÏíáõÙ ¿ñ: л·Ý³ÝùÁ ï»ÕÇ ¿ñ ï³ÉÇë »ñÏÛáõÕ³ÉÇ ½·áõß³íáñáõÃÛ³Ý: ²ñÇÝ»ñÝ ³Ûɨë ã¿ÇÝ Í³Õñáõ٠سÝÇÝ, ù³ñ ã¿ÇÝ Ý»ïáõÙ Ýñ³ íñ³. ÙÇ Ý»ñùÇÝ »ñÏÛáõÕáí ݳѳÝçáõÙ ¿ÇÝ áõ Ñ»éíÇó ¹ÇïáõÙ ¿ÇÝ Ø³ÝÇÝ, ³é³Ýó ѳëϳݳÉáõ, û ÇÝã ¿ ³ÝáõÙ: ØdzÛÝ Ý»ñùÇÝ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ Ïé³ÑáõÙ ¿ÇÝ, áñ ÙÇ ß³ï ³Ñ³íáñ µ³Ý ¿ ÝÛáõÃáõÙ: ºì áñù³Ý ½·áõß³ÝáõÙ ¿ÇÝ, ³ÛÝù³Ý Ýñ³Ýù ÁÝÏ×íáõÙ ¿ÇÝ Ø³ÝÇ ½áñáõÃÛ³Ý ³éç¨:

            Ø³ÝÁ Çñ Ù»çùÁ áõÕÕ»ó ÙdzÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ å»Õí³Í ѳ½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñÁ µ³½Ù³·áõÛÝ ×³é³·áõÙ ¿ÇÝ ³é³íáïÛ³Ý ³ñ¨Ç ï³Ï: ܳ ëñµ»ó ׳ϳïÇ ùñïÇÝùÁ áõ ݳۻó »ñÏÇÝù:

            Ð»éíáõÙ, ß³ï Ñ»éíáõ٠ϳñÍ»ë ÙÇ Ï³ñÙÇñ Ýáõé ¿ñ å³ÛûÉ, ¨ ÑÛáõÃÁ ÍáñáõÙ ¿ñ Ý»ñù¨: гëϳó³í سÝÁ, áñ ºñÏáõÝùÁ ëÏëíáõÙ ¿: ܳ ¹ÇÙ»ó ѳí³ùí³Í ³ÙµáËÇÝ, áñ »ñÏÛáõÕÇó ã¿ñ  Ñ³Ý¹·ÝáõÙ Ùáï»Ý³É Ýñ³Ý:

            - ²ñÇÝ»°ñ,- ϳÝã»ó سÝÁ,- ݳۻ°ù  »ñÏÇÝù, ²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝùÝ ¿ ëÏëíáõÙ, Ù»ñ ½áñáõÃÛ³Ý ³ñß³ÉáõÛëÝ ¿ µ³óíáõÙ:

            ²ñÇÝ»ñÁ ݳۻóÇÝ »ñÏÇÝù ¨ ë³ñë³÷³Í í³ÛݳëáõÝ µ³ñÓñ³óñÇÝ.

            - ²ëïÍá å³ïǯÅÝ ¿ ë³, سÝÇ Ï³ï³ñ³Í ³Ñ³íáñ Ù»ÕùÇ Ñ³Ù³ñ ìÇß³å ²ëïí³ÍÁ å³ïÅáõÙ ¿ µáÉáñÇë. ë³ ³ß˳ñÑÇ í»¯ñçÝ ¿...

            ºì ÷³Ë³Ý ²ñÇÝ»ñÁ, Ùï³Ý ïÝ»ñÁ, ³Ùáõñ ÷³Ï»óÇÝ ¹éÝ»ñÝ áõ Éáõë³ÙáõïÝ»ñÁ:

            ¸ñëáõÙ ëÏëí»É ¿ñ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝùÁ, ÇëÏ ïÝ»ñáõÙ ë³ñë³÷³Í ²ñÇÝ»ñÁ ˳í³ñÇ Ù»ç Ñáõë³Ñ³ï ³ÕáÃáõÙ ¿ÇÝ:

            ²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝù ¿ñ:

            ºñÏÝÇ  »ñÏáõÝùÇó, ºñÏñÇ  »ñÏáõÝùÇó ¨ ÍÇñ³Ý³·áõÛÝ ÍáíÇ »ñÏáõÝùÇó, ÍÇñ³ÝÇ ÍáíáõÙ »Õ»·Ý ¿ñ  »ñÏÝáõÙ: ºÕ»·³Ý ÷áÕÇó ÍáõË ¿ñ »É³ÝáõÙ, »Õ»·³Ý ÷áÕÇó µáó ¿ñ »É³ÝáõÙª Ñáõñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ, »ñÏÇÝù ¿ñ Ó·íáõÙ, ѳëÝáõÙ ³ñ¨ÇÝ ¨ ÙdzÑÛáõëíáõÙ ³ñ¨Ç µáóÇÝ: ²ñ¨Á »ñÏÝÇó Ïñ³Ï ¿ñ ó³Ûïáõ٠׳׳ÝãÝ»ñÇ ï»Õ, µ³½áõ٠ϳÛͳÏÝ»ñ Çñ³ñ ¿ÇÝ Ë³ãíáõÙª ÑáßáïáõÙ »ñÏÝÇ Ï³åáõÛïÁ ɳ½áõñ, áñáïÝ ¿ñ ³Ñ»Õ ³ñÓ³·³Ýù ï³ÉÇë ³ëïÕ»ñÇó í»ñ¨: ºñÏáõÝùÇ ó³íÇó ºñÏÇñÝ ¿ñ ïÝùáõÙ, ÑáÕÝ ¿ñ Ïïñ³ïíáõÙ áõÅ·ÇÝ óÝóáõÙÇó áõ ºñÏñÇ ËáñùÇóª Ññ³µáõË Å³ÛÃùáõÙ, ¨ ÑáõÅÏáõ ³ÉÇù ³Ñ»Õ áéÝáóáí ·ñáÑáõÙ ¿ÇÝ Ù³Ûñ ó³Ù³ùÇ íñ³: ºñÏá¯õÝù ¿ñ, ºñÏá¯õÝù ²ëïí³Í³ÛÇÝ:

            ê³ñë³÷³Í ²ñÇÝ»ñÁ ÷³Ïí³Í ¿ÇÝ ïÝ»ñáõÙ, áÕµáõÙ ¿ÇÝ ³ß˳ñÑÇ í»ñçÁ, ³ÝÇÍáõÙ ¿ÇÝ Ø³ÝÇÝ, ³ÝÇÍáõÙ ¿ÇÝ ºñÏáõÝùÁ, áñå»ë ã³ñ³·áõß³Ï Ý³Ë³ËݳÙáõÃÛáõÝ: ÌÝÏÇ Çç³Í, ³ÕáÃáõÙ ¿ÇÝ ìÇß³åÇÝ, áñ å³ïÅÇ Ø³ÝÇÝ, áãÝã³óÝÇ Ýñ³Ý ¨ ÷ñÏÇ Çñ»Ýó:

            ´³Ûó ³Ý½áñ ¿ñ ìÇß³åÁ ºñÏáõÝùÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ ϳÝË»Éáõ: ìÇß³åÁ ÇÝùÝ ¿ñ ë³ñë³÷³Í áéÝáõÙ, Çñ  Ùáï³Éáõï Ù³ÑÁ ϳÝ˳½·³Éáí:

            ºì ÙdzÛÝ ²ñÇ Ø³ÝÝ ¿ñ áÕçáõÝáõÙ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝùÁ: ܳ í³½»ó Íáí³÷, »Õ»·³Ý ÷áÕÇó ųÛÃùáÕ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³Ïáí Çñ ç³ÑÁ í³é»ó: ºì ç³ÑÁ Ó»éùÇÝ ßñçáõÙ ¿ñ ïÝ» ïáõÝ, µ³ËáõÙ ¿ñ ¹éÝ»ñÁ ¨ ϳÝãáõÙ.

            - л¯Û, ²ñÇÝ»°ñ, µ³ó»°ù Ó»ñ ¹éÝ»ñÝ áõ Éáõë³ÙáõïÝ»ñÁ, ³ß˳ñÑÇ í»ñçÁ ã¿ ë³, ³ß˳ñÑÇ ëÏǽµÝ ¿: ì³Ñ³¯·Ý ¿ ÍÝíáõÙª ÷ñÏáõÃÛ³Ý ²ëïí³°Í: ¸á°õñë »Ï»ù, ÷³Ûï»°ñ ¹Ç½»ù, ˳ñáõÛÏÝ»°ñ í³é»ù ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³Ïáí, îñݹ»°½ ë³ñù»ù. ÃáÕ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³Ïáí µ³óí»Ý Ó»ñ ³ãù»ñÁ, ÃáÕ Ó»ñ ëñï»ñÁ µáóÏÉï³Ý ³Ûë Ïñ³Ïáí: úÍí»°ù ³Ûë ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³Ïáí ¨ í»ñ³Ï³Ý·Ý»°ù Ó»ñ Ù»ç ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝÁ:

            Þ³ï ùÇã ¹éÝ»ñ µ³óí»óÇÝ: ØdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÁ ѳݹ·Ý»óÇÝ Ý³Û»É  ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³ÏÇÝ: ʳñáõÛÏÝ»ñ ë³ñù»óÇÝ áõ í³é»óÇÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³Ïáí: ²Û¹ Ïñ³ÏÁ Ë÷»ó Ýñ³Ýó ¹»Ùù»ñÇÝ, ¨ Ýñ³Ýó ÙÇçÇó µáÉáñáíÇÝ ãù³ó³í ë³ñë³÷Á, ½áñ³ó³Ý Ýñ³Ýù ¨ Çñ»Ýó ³ëïí³ÍÝ»ñ ½·³óÇÝ: ä³ñ ¿ÇÝ µéÝáõÙ ïñݹ»½í³Í Ïñ³ÏÇ ßáõñç, ÓáÝ»ñ·»ñ ¿ÇÝ ÑÛáõëáõÙ, ÷³é³µ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ²ñ³ÛÇÝ áõ ì³Ñ³·ÝÇÝ, ÇëÏ ç³Ñ»É ѳñëÝ»ñÁ, áñ Ù³Ûñ³Ý³Éáõ ϳñáï áõÝ»ÇÝ, ÃéãáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³ÏÇ íñ³Ûáí, ûÍ»Éáõ ѳٳñ Çñ»Ýó ³ñ·³Ý¹Á, áñ Çñ»Ýù  ¿É ÍÝ»Ý ì³Ñ³·Ý³ÝÙ³Ý ²ñÇ ½³í³ÏÝ»ñ:

            ÆëÏ Ø³ÝÇ ³Ñ»Õ Ùáõñ×Ç ÑáõÅÏáõ ѳñí³ÍÝ»ñÁ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ ¿ÇÝ áÕç ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ ìÇß³åÇ ·³Ý·»ñÇ Ù»ç: سÝÁ ѳ½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñÝ ¿ñ ѳɻóÝáõÙ ïñݹ»½í³Í ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³Ïáí ¨ ¹³ñµÝáõÙ ¿ñ Çñ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ:

            Þ³ï ùÇã ²ñÇÝ»ñª ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ûÍí»óÇÝ ïñݹ»½í³Í ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³Ïáí áõ ½áñ³ó³Ý, ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù Ùdzó³Ý سÝÇÝ:

            ø³é³ëáõÝ ûñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³ÏÁ ïñݹ»½í³Í å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ñ, ¨ ù³é³ëáõÝ ûñ Çñ»Ýó ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ½·³ó³Í ²ñÇÝ»ñÁ å³ñáõÙ áõ »ñ·áõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ Ïñ³ÏÇ ßáõñçÁ: ºì ù³é³ëáõÝ ûñ ²ñ³ñ³ïáõÙ ½ñÝ·áõÙ ¿ÇÝ Ùáõñ×»ñÇ Ñ³ñí³ÍÝ»ñÁª ²ñÇ Ø³ÝÁ ÙÇ ËáõÙµ ½áñ³ó³Í ²ñÇÝ»ñÇ Ñ»ï ÏéáõÙ ¿ñ ÷ñÏáõÃÛ³Ý ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½»ÝùÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 203
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz