ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:27


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՈՐՔ ԱՆԳԵՂ

²Ý·»Õ³ îáñùÁª гÛÏÛ³Ý ë»ñݹÇó, ѳÛáó µ³ñÓñ³µ»ñÓ É»éÝ»ñÇ ÑëϳÝ, »ñµ»ù ÝÙ³Ý ã¿ñ ѳë³ñ³Ï Ù³ñ¹áõ:  Ü³ íÇÃ˳ñÇ ¿ñ ¨ ß³ï ³Ñ³ñÏáõ:  ²ãù»ñÁ ϳñÍ»ë ÙÇ-ÙÇ Ï³åáõÛï Íáí, ׳׳Ýã³íáñí³Í ³ñ¨Ç ÉáõÛëáí:  ê¨-ë¨ áõÝù»ñÁª Ùáõà ³ÙåÇ Ýٳݪ µ³ñ¹-µ³ñ¹ Ïáõï³Ïí³Í ³ãù»ñÇ íñ³:  ÎáõñÍùÁ ϳë»ë û ÙÇ É³Ýç ¿ É»é³Ý, Ù»çùÁª ë³ñ³Å³Ûé, ÏéÝ»ñÁª ·»ñ³Ý - ÙÇ Ëáëùáíª ÙÇ ¹¨ ¨ áã û Ñëϳ:  ²Ñé»ÉÇ ¿ñ ݳ ¨ ³ÛÝù³Ý áõÅ»Õ, áñ ÑÇëáõÝ ·áÙ»ß ãáõÝ»ÇÝ Ù»Ïï»Õ:

            Ü³ ÙÇ ÑáíÇí ¿ñ, ÑáíÇí É»éݳϳÝ, µ³Ûó áã ѳë³ñ³Ï, ³ÛÉ ¹Ûáõó³½Ý³Ï³Ý: ²éÛáõÍ ¨ í³·ñ Ýñ³Ý ï»ëÝ»ÉÇëª ëáíáñ ß³Ý ÝÙ³Ý Ùáï ¿ÇÝ ·³ÉÇë. ϳñÍáõÙ ¿ÇÝ, û ݳ ¿É ¿ ·³½³Ý ¨ ݳ ¿ Çñ»Ýó ½áñ³íáñ ³ñù³Ý:

            Ü³ ã¿ñ ·áñͳÍáõÙ á°ã Ãáõñ ¨ á°ã Ý»ï, ÙdzÛÝ Çñ ï»ëùáí ³ÝáõÙ ¿ñ ³ÝÑ»ï: ´³Ûó »ñµ ÃßݳÙÇÝ »ñ»ë ¿ñ ³éÝáõÙ, ݳ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï áõÅÇÝ ¿ñ ¹ÇÙáõÙ:

            ê¨ ÍáíÇ ÏáÕÙÇó ûï³ñ ÃßݳÙÇù óɳÝáõÙ ¿ÇÝ Íáí»½ñÛ³ ·ÛáõÕ»ñ: ØÇßï ·³ÉÇë ¿ÇÝ ³ÝÃÇí ݳí»ñáí, ³ÛÝ ¿É ³ßϳñ³, ûñÁ ó»ñ»Ïáí. ÏáÕáåïáõÙ ¿ÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ·ÛáõÕ»ñ ¨ ·»ñÇ ï³Ýáõ٠ѳÛáó ³ÕçÇÏÝ»ñ:

            ØÇ ³Ý·³Ù »Ï³Ý, Ëݹñ»óÇÝ îáñùÇÝ, áñ ³í³½³ÏÝ»ñÇó Ýñ³Ýó å³ßïå³ÝÇ: ¶Ý³ó Ù»ñ ÑëϳÝ, µ³Ûó ݳí»ñÝ ³ñ¹»Ý Ñ»é³ó»É ¿ÇÝ ê¨ ÍáíÇ ³÷Çó: ¼³Ûñ³ó³í îáñùÁ, ·áé³ó, ÙéÝã³ó, ǵñ¨ ÙÇ ³éÛáõÍ Ý»ï³Ñ³ñ »Õ³Í: ´Éñ³ã³÷ ųÛé»ñ ë³ñ»ñÇó åáÏ»ó, ÷³ËãáÕ Ý³í»ñÇ Ñ»ï¨Çó ·ó»ó: ¸Õñ¹³ó ÍáíÁ, µ³ñÓñ³ó³Ý ³ÉÇù, ݳí»ñÁ ¹³é³Ý ß³ñÅáõÝ Ë³Õ³ÉÇù: ¶ÝáõÙ ¿ÇÝ ÏñÏÇÝ Å³Ûé»ñÁ ·áõݹ-·áõݹ, ½³ñÏáõ٠ݳí»ñÇÝ áõ ï³ÝáõÙ ³Ý¹áõݹ: àÕç Ïáñ³Ý ³Û¹å»ë ³í³½³ÏÝ»ñÁ ¹»åÇ ³Ýѳï³Ï ÍáíÇ Ëáñù»ñÁ:

            îáñùÇ ³ÝáõÝÁ ß³ï Ñéã³Ïí»ó³í, ÙÇÝ㨠³ñù³ÛÇ ³Ï³ÝçÁ ѳë³í: Ø»Í Ã³·³íáñÁ ϳÝãáõÙ ¿ îáñùÇÝ, áñ å³ñ·¨Ý»ñ ï³ ¨ ݳÛÇ ¹»ÙùÇÝ: ºñµ îáñùÁ ѳë³í ³ñù³ÛÇ å³É³ï, ³ñù³ÛÇ íñ³ ³½¹»ó Ù»Í ½³ñÙ³Ýù: ³·³íáñÝ ³ë³ó.

            - ²åñ»°ë, ³åñ»°ë, îá°ñù, ¹áõ ÙÇ  ³Ýѳï ã»ë ÉáÏ, ³ÛÉ ÙÇ ³ÙµáÕç ½áñù:

            ä³Ñ»ó å³É³ïáõÙ áõ å³ïÇí ïí»ó: Èë»É ¿ñ ³ñù³Ý, áñ  Ñëϳ Ù³ñ¹ÇÏ ã»Ý ÉÇÝáõÙ Ë»Éáù ¨ áã ¿É ×³ñåÇÏ: ºì îáñùÇ Ë»ÉùÁ ݳ ÷áñÓ»É áõ½»ó:

            - ÆÝãå»±ë »ë ϳñÍáõÙ,- ÙÇ ûñ ѳñóñ»ó,- á±ñÝ ¿ ·»ñ³½³Ýóª á±õÅÁ, û± Ë»ÉùÁ:

            - ºñÏáõëÝ ¿É É³í »Ý,- ù³ç îáñùÁ ³ë³ó,- ÷áùñÇÏ áõÅÇ Ù»ç ãÇ ÉÇÝÇ Ù»Í Ë»Éù, áã ¿É áõÅ»ÕÁ ÏÉÇÝÇ ³ÝË»Éù: ´³Ûó DZÝã ¿ Ë»ÉùÁ - áã áù ã·Çï». ³ÝË»ÉùÇ Ñ³Ù³ñ Ë»ÉáùÝ ³ÝÙÇï ¿: àôñÇß ¿ Ë»ÉùÁ ·É˳å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ áõñÇߪ Ë»ÉùÁ ѳ÷ßï³ÏáõÃÛ³Ý. ¹³ ³Ù»ÝùÝ áõݻݪ û° Ù³ñ¹, û° ·³½³Ý, û° Ë»Éáù ÉÇÝÇ, û° ³ÝÙÇï, ³Ýµ³Ý: ´³Ûó ϳ ÙÇ ³ÛÉ Ë»Éùª Ë»Éù ³ñ³ñãáõÃÛ³Ý, áñ ³ñ³ñáõÙ ¿, ëï»ÕÍáõÙ, ߻ݳóÝáõÙ: ê³ ¿ ×ßÙ³ñÇï Ë»ÉùÝ Ç٠ϳñÍÇùáí, ¨ Ù³ñ¹Á ·³½³ÝÇó í»Ñ ¿ ëñ³Ýáí:

            ¼³ñÙ³ó³í ³ñù³Ý, ³Ûɨ Ñdzó³í, »ñµ Ñëϳ îáñùÇó ³Ûë µ³ÝÝ ÇÙ³ó³í: ܳ ³é³ç³ñÏ»ó ÙÝ³É å³É³ïáõÙ, µ³Ûó îáñùÁ Ëݹñ»ó Ñ»é³óÙ³Ý Ññ³Ù³Ý: ²ñù³Ý ÃáõÛɳïñ»ó, ¨ îáñùÁ ·Ý³óª É»éÝ»ñáõÙ ßÝã»Éáõ µáõñÙáõÝùÁ ·³ñݳÝ:

            ¶³ñáõÝÁ îáñùÇÝ Ã³ËÇÍ å³ñ·¨»ó, áñÇó ³½³ïÙ³Ý ã¿ñ ·ïÝáõÙ ÙÇ »Éù: úñ»ñ, ·Çß»ñÝ»ñ ó÷³éáõÙ ¿ñ ݳ. óËÍáï ³ãù»ñÁ ³ñ¨ÇÝ Ñ³éáõÙ, ·Çß»ñÁ ÉáõëÝÇó ³ñóáõÝù ¿ñ ù³ÙáõÙ:

            ²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑÇÝ í»ñ¨Çó ï»ë³í áõ ÙáïÁ »Ï³í:

            - ²ë³ ÇÝÓ, »Õµ³°Ûñ,- ²ëïÕÇÏÁ ³ë³ó,- ÇÝãá±õ ã»ë ˳ÕáõÙ ·³½³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ù³ñ ã»ë ßåñïáõÙ ÙÇ ë³ñÇó ÙÛáõë ë³ñ: ÆÝãá±õ »ë óËÍáõÙ, ³ÝÑáõÛë ѳé³ãáõÙ. ÇÝãá±õ »Ý ËáÝ³í ³ãù»ñ¹ ³ÝÑáõÝ:

            ºì îáñùÁ ³ë³ó.

            - à¯í, í»Ñ¹, ¸ÇóáõÑÇ°, ÙÇ ûÓ, ÙÇ Í³ÕÇÏ Ï³Ù ÙÇ ³ÝßáõÝã ù³ñ ã»Ù ï»ë»É »ë ¹»é, áñ ë»ñ ãáõݻݳ: ºñÏÇÝù áõ ºñÏÇñ, û° ó³Ù³ù, û° Íáí , µáÉáñÁ Ù»Ïï»Õ ßÝãáõÙ »Ý ëÇñáí: ÈáÏ »ë »Ù ³Ýë»ñ, ٻݳϪ ³ß˳ñÑáõÙ: ºì ³Ûë ³ß˳ñÑáõÙ á±í ÏëÇñÇ ÇÝÓ: ºì Ï·ïÝíDZ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ ÏÇÝ, áñ áõ½Ç ¹³éÝ³É îáñùÇÝ ³ÙáõëÇÝ:

            ²ëïÕÇÏÁ Ååï³ó ¨ ³ë³ó Ýñ³Ý.

            - ØÇ°  Ñáõë³Ñ³ïíÇñ, å³ï³ÝÇ Ñëϳ°: ¸áõ ë»±ñ »ë ÷ÝïñáõÙ. ݳ ù»½ ¿ ëå³ëáõÙª гÛϳÝáõßÁ ÏáõÛë: ºì ¹áõ Ïï»ëÝ»ë Ýñ³Ý »ñ³½áõÙ: ÆëÏ ³é³íáïÛ³Ý ³ñ¨Ç ÉáõÛëáí, ³ñ¨Ç ׳Ù÷áí Ï·Ý³ë ³é³ç, ÏѳëÝ»ë ³ÛÝï»Õ, áõñ ųÛéÇ ï³ÏÇó ³ÕµÛáõñ ¿ ųÛÃùáõÙ: ²ÛÝï»Õ Ï·ïÝ»ë ëñïǹ ¹ÇóáõÑáõÝ:

            ²ëïÕÇÏÁ ³ë³ó áõ ³ÝÑ»ï³ó³í: îáñùÁ ùáõÝ Ùï³í áõ ï»ë³í Ýñ³Ý Çñ »ñ³½Ç Ù»ç: ܳ ·»Õ»óÇÏ ¿ñ ¨ ß³ï ݳ½»ÉÇ, ÇÝãå»ë Ýáñ ͳ·³Í ϳñÙÇñ ³ñ¨ÇÏ: ºì ݳ »ñ³½áõ٠ѳëï³ï Ëáëù ïí»ó ¨ Ëáëï³Ý³Éáí ÙÇ å³ÛÙ³Ý ¹ñ»ó. §ºÃ» ·³ë,- ³ë³ó,- Ïéí»ë áõ ѳÕûë, ¹áõ ÇÝÓ Ïëï³Ý³ë, ϳéÝ»ë Ïï³Ý»ë¦:

            îáñùÁ ³ñÃݳó³í: ºì ëñïÇ ë»ñÁ Çñ í³é ϳÛÍ»ñáí ÷éí»ó »ñ»ëÇÝ í³ñ¹Ç ûñûñáí: êÇñïÝ ³É»ÏáÍí»ó, Ñá·ÇÝ µáóÏÉï³ó: ºì ³ÛÝáõÑ»ï¨ »ñ³½Ý»ñ å»ë-å»ë ³ãù»ñÇ ³é³ç Ñ»ùdzà ¿ÇÝ ÑÛáõëáõÙ: ʻɳ·³ñ ëÇñïÁ ·»ïÝÇó ³Ýç³ïíáõÙ, ëÇñá è»ñáí »ñÏÇÝù ¿ñ ׳ËñáõÙ:

            îáñùÝ ³ñÍíÇ ÝÙ³Ý ÃéãáõÙ ¿ ³é³çª ³ñ¨Ç ÉáõÛëáí, ³ñ¨Ç ׳Ù÷áí ¨ ѳëÝáõÙ ³ÛÝï»Õ, áõñ ųÛéÇ ï³ÏÇó ³ÕµÛáõñ ¿ ųÛÃùáõÙ: ²ÕµÛáõñÇ ¹ÇÙ³ó ÙÇ µ»ñ¹ ¿ñ ϳݷݳÍ: îáñùÁ Ùáï»ó³í, ¹éÝ»ñÁ µ³Ë»ó: ´³ËáõÙ ¿, µ³ËáõÙ, µ³Ûó ã»Ý µ³ó ³ÝáõÙ, ϳñÍ»ë Ýñ³ Ñ»ï ÙÇ Ë³Õ »Ý ˳ÕáõÙ: ºñϳû ¹áõéÁ ÑëÏ³Ý Ëáñï³Ï»ó áõ í»ñ µ³ñÓñ³ó³í ù³ñ» ë³Ý¹áõÕùáí: ºì ÇÝãå»ë Ù³ÝáõϪ ÙáñÇóÁ Ëéáí, ë³Ý¹áõËùÇ ·ÉËÇÝ Ýëï»ó ·ÉËÇÏáñ:

            âùÝ³Õ ûñÇáñ¹Á îáñùÇÝ Ùáï»ó³í ¨ ǵñ ÇÝùÝ Çñ»Ý, ݳ ³Ûëå»ë ³ë³ó.

            - à±í å»ïù ¿ ÉÇÝÇ, ³ñ¹Ûáù, ³Ûë ÑëϳÝ, ë³ ã¿± ¹Ûáõó³½áõÝ îáñùÁ ²Ý·»Õ³: ¾É áõñÇß á±í ϳñ³ ѳݹ·Ý»É ÇÙ µ»ñ¹Ç ¹áõéÁ ³Ûëå»ë Ëáñï³Ï»É:

            îáñùÁ áñ Éë»ó, Ëéáí Ù³ÝáõÏÇ å»ë ǵñ ÇÝùÝ Çñ»Ý å³ï³ëË³Ý ïí»ó.

            - ºñµ ׳ݳãáõÙ ¿ ²Ý·»Õ³ îáñùÇÝ, ¹áõéÝ ÇÝãá±õ ÷³Ï»ó Ýñ³ »ñ»ëÇÝ: ê³ ÙÇ Ë³Õ Ë³Õ³É ÙdzÛÝ áõ½»ó³í ¨ ѻ勉ÝùÁ Çñ ³ãùáí ï»ë³í: îáñùÝ ³Ñ³ Ï»ñó, ¹áõéÁ ÏßïÏÇ ¨ ÇÝãå»ë ³é³ç ¿ñ, ³ÛÝå»ë ÏÏáÕåÇ:

            ºì îáñùÁ ·Ý³ó ¹áõéÁ ɳí Ïá÷»ó, ëáõñ  »ÕáõÝ·Ý»ñáí ÑÕÏ»ó áõ ÏáÏ»ó: ºñµ ÝáñÇó »Ï³í Çñ ï»ÕÁ Ýëï»ó, гÛϳÝáõßÁ Ýñ³Ý Ù»ÕÙ ³ãùáí ݳۻó:

            - ÆÝãá±õ »ë Ýëï»É,- ³ë³ó,- ãáñ ù³ñÇÝ, å»ïù ¿ ɳí å³ïí»É ù»½ å»ë ׳ñï³ñÇÝ: ֳݳå³ñÑáñ¹ »ë, ù³Õó³Í ÏÉÇÝ»ë: »± ѳó áõï»Éáõ ³ËáñÅ³Ï ãáõÝ»ë:

            - ø³Õó³Í »Ù, ³Ûá, µ³Ûó ß³ï »Ù ù³Õó³Í,- Ñá·áó ѳݻÉáí Ñëϳ îáñùÝ ³ë³ó,- DZÝã ѳó åÇïÇ ï³ë, áñ »ë Ïßï³Ý³Ù, DZÝã çáõñ åÇïÇ ï³ë, áñ »ë ½áí³Ý³Ù: Æ٠ѳóÝ áõ çáõñÁ, ·Çï»±ë áñÝ ¿ ³ÛÝ - ùá ë»ñÝ ¿, Ñá·Ç°ë, ùá ë»ñÝ ¿ ÙdzÛÝ: ØÇ Ý³ÛÇñ, áñ »ë ÏáåÇï »Ù áõ µÇñï. ³Ûë ÏáåïáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳ ùÝùáõß ÙÇ ëÇñï, áñ ù»½ ·ÉËáíÇÝ Çñ Ù»ç ϳÙ÷á÷Ç ¨ Ïå³ßïå³ÝÇ, ÏÑáí³Ý³íáñÇ:

            Ð³ÛϳÝáõßÝ ³ë³ó.

            - ¸áõ Ïå³ßïå³Ý»ë ÇÝÓ ÷áñÓ³ÝùÝ»ñÇó, µ³Ûó á±í ϳ½³ïÇ ÇÝÓ ùá ×Çñ³ÝÝ»ñÇó:

            ºì îáñùÁ ³ë³ó.

            - ²ñ³ñãÇ Ï³Ùùáí ²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑÇÝ ÇÝùÝ ¿ Ù»ñ ëñï»ñÝ Çñ³ñ Ùdzóñ»É, ÇÝùÝ ¿ »ñ³½áõÙ Ù»½ åë³Ï»É: ²ñ³ñãÇ Ï³ÙùÝ ¿, áñ ¹áõ ÏÇÝ ÉÇÝ»ë ²Ý·»Õ³ îáñùÇÝ, ¨ îáñùÁ ³ÝÑáõÝ ëÇñáí ù»½ ëÇñÇ:

            êÇñáõÙ ¿ñ îáñùÁ, ëÇñáõÙ ¿ñ ³ÝÏ»ÕÍ, ëÇñáõÙ ¿ñ ëÇñáí ³ÝµÇÍ áõ ³Ý»ÕÍ, ¨ Ïáßï³ï³ñ³½ Çñ ¹»ÙùÁ ÙÃÇÝ ¹³é»É ¿ñ ëÇñá óáɳóáÕ ÉáõëÇÝ: ²ÛÝ Ï»ñå³ñ³ÝùÁ ¨ ѳ۳óùÝ ³Ñ»Õ, áñ ù³ñ³óÝáõÙ ¿ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ï»ÕÝáõï»Õ, ³ÛÅÙ ¹³é»É ¿ñ ÙÇ í×Çï ³ÕµÛáõñ, áñÇó µËáõÙ ¿ñ ë»ñ Ñ»½³Ñ³ÙµáõÛñ:

            àñù³Ý Ïñ³ÏÁ í³éíáõÙ ¿, ³ÛñíáõÙ, ³ÛÝù³Ý ï³ùóáÕÁ Ñ»éáõ ¿ ϳݷÝáõÙ: îáñùÝ ÇÝãå»ë ëáË³Ï ¹³ÛɳÛÉáõÙ ³Ýí»ñç, ÇëÏ Ð³ÛϳÝáõßÁ Éáõé ¿ í³·ñÇ å»ë. ËáÑ»ÙáõÃÛáõÝÁª ѳïáõÏ Çñ ë»éÇݪ ǵñ¨ ÙÇ ëáõñ ½»Ýù, å³ÑáõÙ ¿ Ó»éÇÝ:

            ºì ³ëáõÙ ¿ ݳ îáñùÇÝ í»ñç³å»ë.

            - ²ÕçÇÏ áõ½»ÉÁ ãÇ ÉÇÝÇ ³Û¹å»ë: ¸áõ ß³ï áõÅáí »ë, ¹³ »ë É³í ·Çï»Ù, µ³Ûó ÇÝã ¿É ÉÇÝ»ë, åÇï ٻݳٳñï»Ýù:

            - êÇñáõÝ Ð³ÛϳÝá°õß,- ³ëáõÙ ¿ ÑëϳÝ,- ³ñÇ ÙÇ ³ÝÇñ ¹áõ ÇÝÓ Ë»Éù³Ñ³Ý: Êáëïáí³ÝáõÙ »Ù »ë ÇÝÓ å³ñïí³Í, »ë ùá ·»ñÇÝ »Ù, ù»½ÝÇó ï³å³Éí³Í: ¸áõ ùá ÷á˳ñ»Ý óáõÛó ïáõñ ѳñÛáõñÇÝ, ûÏáõ½ ѳ½³ñÇÝ. å³Ñ³ÝçÇñª ß³ñŻ٠ɻéÁ Çñ ï»ÕÇó, ³å³ åáÏáï»Ù ³Ýï³éÁ ³ÙµáÕç, í³ñ³ñ³Í ·»ïÇ ÁÝóóùÁ ÷áË»Ù, ë³ñ»ñ áõ Óáñ»ñ Çñ³ñ Ñ»ï ˳éÝ»Ù, µ³Ûó ù»½, гÛϳÝá°õß, ã»Ù ϳñáÕ ¹Çåã»É:

            - ºÃ» ³Û¹å»ë ¿, áõñ»ÙÝ ·Ý³ ¨ µ»ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ùë³Ý ·»ñí³Í Ñëϳ: ¸ñ³Ýáí ÇÙ ³Ýí³ÝÁ å³ïÇí ϵ»ñ»ë ¨ Ýáñ ÙdzÛÝ ÇÝÓ Ï³éÝ»ë Ïï³Ý»ë:

            ¶Ý³ó Ù»ñ ÑëÏ³Ý Ñëϳ ·»ñ»Éáõ. ÑëϳݻñÇ Ñ»ï ٻݳٳñï»Éáõ ¨ гÛϳÝáõßÇ Ï³ÙùÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݪ ùë³Ý ٳѳå³ñï Ñëϳ µ»ñ»Éáõ: ¶Ý³ó ß³ï áõ ùÇã ¨ í»ñçÁ ѳë³í É»éÝ»ñÇÝ ³Ý³Ýó, áõñ ÑëϳݻñÇ ïáÑÙÝ ¿ñ Íí³ñ³Í: ºì ÑëϳݻñÁ, áñ ï»ë³Ý ÑÛáõñÇÝ, Ù»Í áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ý Ý»ñë ϳÝã»óÇÝ, Ù»Í å³ïÇíÝ»ñáí Ýñ³Ý å³ïí»óÇÝ áõ ãѳñóñÇÝ, ûª §á±í »ë ϳ٠DZÝã¦:

            ºñµ ÑëϳݻñÇ Ùáï »ñ»ù ûñ Ùݳó, îáñùÁ ÇÝùÝ Çñ»Ý ³Ûëå»ë ÙïÙï³ó. §²Ûë ÑëϳݻñÝ ³Ñ³ ³Ý˳ñ¹³Ë ëÇñáí ÇÝÓ Ï³ßϳݹ»óÇÝ, ¿É ÇÝãå»±ë ϳñ³Ù ëñ³Ýó Ñ»ï Ïéí»É: à°ã, »ë 㻰٠ϳñáÕ: ÂáÕ Ð³ÛϳÝáõßÁ ³ÛÉ µ³Ý å³Ñ³ÝçÇ ¨ áã û »Õµ³ñó ³ñÛáõÝÁ áõ½Ç¦:

            âáñë ûñÇó Ñ»ïá îáñùÝ ³Ûëå»ë ³ë³ó.

            - êÇñ»ÉÇ »Õµ³°ñù, ãáñë ûñ ¿ ³Ýó»É, µ³Ûó ¹áõù ÇÙ Ù³ëÇÝ µ³Ý ã»ù ÇÙ³ó»É, û ÇÝã å³ï׳éáí ¨ ÇÝãÇó ëïÇåí³Í ó÷³éáõÙ »Ù »ë ë³ñ áõ Óáñ ÁÝϳÍ: ¸áõù ÇÝÓ óáõÛó ïíÇù ë»ñ, áõñ³ËáõÃÛáõÝ, ù³ç»ñÇÝ í³Û»É ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝ: Ò»½ Ùáï »Ù »Ï»É »ë ÙÇ Ëݹñ³Ýùáí: ²ÕçÇÏ »Ù ÁÝïñ»É áñå»ë ѳñëݳóáõ, áõ½áõÙ »Ù ³éÝ»É ³é³Ýó Ïéí»Éáõ: ºÏ»É »Ù ÑÇÙ³ Ó»ñ áïÁ ÁÝÏ»É. ϳ٠ÇÝÓ Ùáñûó»ù áõ óջù ³Ûëï»Õ, ϳ٠»Ï»ù ·Ý³Ýù ÇÝÓ Ñ»ï Ùdzï»Õ, áñ ³é³Ýó ÏéíÇ ³éÝ»Ýù ÙÇ ³ÕçÇÏ, Ë³Õ³Õ áõ ëÇñáí ³Ý»Ýù ѳñë³ÝÇù:

            ºì ³ë³ó ïáÑÙÇ Ý³Ñ³å»ïÁ Í»ñ.

            - ì»°ñ ϳó»ù, ïÕ»°ñù, µáÉáñë ·Ý³Ýù ù³ÕóñáõÃÛ³Ùµ, ëÇñáí, »ñ·áí áõ å³ñáí ¨ ³é³ç³ñÏ»Ýù Ñ³Ù³é ³ÕçϳÝ, áñ ï»ÕÇù ãï³ Ù»Ý³Ù³ñïáõÃÛ³Ý: ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí, ²ëïÕÇÏÇ ëÇñáí Ýñ³Ýó åë³Ï»Ýù ¨ áõñ³Ë ѳñëÝÇù ³ÛÝï»Õ Ù»Ýù ë³ñù»Ýù:

            ºì ÑëϳݻñÁ »ñ·áí áõ å³ñáí, ËÇݹáí, ÍÇͳÕáí ׳ݳå³ñÑ ÁÝϳÝ:

            ºñµ гÛϳÝáõßÁ ³ÕÙáõÏÁ Éë»ó, Çñ ³å³ñ³ÝùÇó ÇëÏáõÛÝ ¹áõñë í³½»ó, ·Ý³ó Áݹ³é³ç: ܳ ï»ë³í îáñùÇÝ ÑëϳݻñÇ Ñ»ï, áñáÝù ·»ñí³Í ¿ÇÝ, µ³Ûó »ñ· áõ å³ñáí: ºì гÛϳÝáõßÁ ½³ñÙ³ó³Í ³ë³ó.

            - ²Ý·»Õ³ Ñëϳ, ¹áõ ÇÝÓ Ëáëï³ó³ñ Ñëϳݻñ µ»ñ»É: ´»ñ»É »ë ³Ñ³ µ³½áõÙ Ñëϳݻñ, µ³Ûó áã û ·»ñÇ, ³ÛÉ Ñ³ñë³Ýù³íáñ: ºÃ» ³Û¹å»ë ¿, »°Ï ٻݳٳñï»Ýù: ºì û ѳÕûóÇñ, ÑëϳݻñÁ ÃáÕ Ù»ñ ѳñë³ÝÇùÇÝ å³ïíá ÑÛáõñ ÉÇÝ»Ý:

            - êå³ëÇ°ñ, гÛϳÝá°õß,- ³ë³ó Í»ñ ÑëϳÝ,- ѳٳӳÛÝ »Ù »ë Ó»ñ ٻݳٳñïáõÃÛ³Ý, µ³Ûó Ý³Ë áõÝÏÝ ¹Çñ ËáëùÝ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý: ÐÇÝ Ñ»ùdzÃÝ»ñáõÙ, Éë³Í ÏÉÇÝ»ë, »ñµ Ù³ñ¹áõÏÝ»ñÁ áõ½áõÙ »Ý ³ÕçÇÏ, ¨ ³ÛÝ ³ÕçÏ³Ý ¹¨»ñÝ »Ý ï³ÝáõÙ, Ù³ñ¹áõÏÁ ¹¨Çó ÷ñÏáõÙ ¿ Ýñ³Ý ¨ ¹³éÝáõÙ Ýñ³ ù³ç³·áñÍ ÷»ë³Ý: ØÇ Ù»Í å³ñͳÝù ¿, »ñµ ýáõÏ Ù³ñ¹ÇÏ áõÅáí áõ Ïéíáí ³éÝáõÙ »Ý ³ÕçÇÏ: ´³Ûó DZÝã å³ñͳÝù ¿, »ñµ ²ñÇ  ÑëÏ³Ý Çñ áõÅÁ óáõÛó ï³ ³å³·³ ÏÝϳÝ: ¸ñ³Ý ѳϳé³Ïª »Ã» óáõÛó ï³ ë»ñ, ¹³ ×ßÙ³ñÇï áñ å³ñͳÝù ÏÉÇÝÇ: ¸á°õ, Ñ³Ù³é ³ÕçÇ°Ï, Ùáõà ³ß˳ñÑáõÙ ã»ë ¨ áã ¿É ·»ñÇ ¹¨»ñÇ Ó»éùáõÙ: ƱÝã ³éÇà áõÝ»ë ÑÇÙ³ µ»ñ»Éáõ. ÙÇïù áõÝ»±ë, ³ñ¹Ûáù, ٻݳٳñï»Éáõ:

            ºì гÛϳÝáõßÁ ·ÉáõËÁ ϳ˻ó, áõ ßÇÏÝ³Í ¹»ÙùÇÝ ÅåÇïÁ ÷³ÛÉ»ó.

            - ºë ѳٳӳÛÝ »Ù, ÇÝãå»ë áñ í×é»ë, Ïٻݳٳñï»Ù, »Ã» Ññ³Ù³Û»ë:

            - ºë ÏÑñ³Ù³Û»°Ù,- ³ë³ó Í»ñáõÝÇÝ,- áñ Ù»ñ ûñ»Ýùáí Ùñó»ù Çñ³ñ Ñ»ï, µ³Ûó... ëÇñá ½»Ýùáí: ÂáÕ ë»ñÁ ÉÇÝÇ Ó»ñ ½»ÝùÁ ÙdzÏ, ëÇñ»ó»ù Çñ³ñª ٻϹ ÙÛáõëÇó ß³ï. ¹áõ Ýñ³Ý å³ßïå³Ý, ݳ ù»½ å³Ñ³å³Ý - ³Ñ³ ûñ»ÝùÁ ëáõñµ ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý:

            ºì ϳÕÝÇ åë³ÏÝ»ñÝ ³é³í Í»ñáõÝÇÝ, ûñÑÝ»Éáí ¹ñ»ó »ñÏáõëÇ ·ÉËÇÝ...

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 196
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz