ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:08


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԻԳՐԱՆ ԵՎ ԱԺԴԱՀԱԿ

гÛáó ó·³íáñÝ ¿ñ ²ñÇ Ð³ÛÏÇ Å³é³Ý·Ý»ñÇó îÇ·ñ³ÝÁ: îÇï³Ý ´»ÉÇ Å³é³Ý·Ý»ñÇó ²Å¹³Ñ³ÏÝ ¿ñ îÇï³ÝÝ»ñÇ Ã³·³íáñ: ºì ˳ճÕáõÃÛ³Ý ¹³ßÇÝù ¿ÇÝ ÏÝù»É Ýñ³Ýù Çñ³ñ Ñ»ï: ´³Ûó îÇ·ñ³ÝÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ Ùßï³å»ë »ñÏÛáõÕÇ Ù»ç ¿ñ å³ÑáõÙ ²Å¹³Ñ³ÏÇÝ: Üñ³Ý ³é³í»É Ùï³Ñá·áõÙ ¨ ³Ýѳݷëï³óÝáõÙ ¿ñ Ð³Û ¨ ä³ñëÇÏ ³ñÛáõݳÏÇó ²ñÇ ²½·»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í ëÇñá ϳåÁ, áñ ³é³í»É ѽáñ³óÝáõÙ ¿ñ îÇ·ñ³ÝÇÝ:

            ²Ûë ï¨³Ï³Ý Ùï³ï³ÝçáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ ϳëϳÍÝ»ñÇó ³É»ÏáÍí³Í, ÙÇ ·Çß»ñ ²Å¹³Ñ³ÏÁ ³ÛÝåÇëÇ »ñ³½ ¿ ï»ëÝáõÙ, áñ áã ³ñÃáõÝ Å³Ù³Ý³Ï ¿ñ ³ãùáí ï»ë»É ¨ áã ¿É »ñµ¨¿ ³Ï³Ýçáí Éë»É:

            ²Å¹³Ñ³ÏÁ ³Û¹ »ñ³½Çó ë³ñë³÷³Í, ùÝÇó í»ñ ¿ ÃéãáõÙ ¨ Ï»ë·Çß»ñÇÝ, ãëå³ë»Éáí Éáõë³µ³óÇÝ, ßï³å ϳÝãáõÙ ¿ Çñ ËáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ºñµ ËáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñÁ ѳí³ùíáõÙ »Ý, ²Å¹³Ñ³ÏÁ ïñïáõÙ ¨ Ùï³Ñá·, ѳ۳óùÁ ·»ïÇÝ Ñ³é³Í, Ëáñ óé³Ýã ¿ ³ñÓ³ÏáõÙ: ÊáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñÁ ѳñóÝáõÙ »Ý å³ï׳éÁ, ÇëÏ Ý³ ųٻñáí ÉéáõÙ ¿ ¨, Ç í»ñçá, Ñ»ÍÏÉï³Éáí Ýñ³Ýó å³ïÙáõÙ ¿ Çñ ï»ë³Í ³Ñ³íáñ »ñ³½Á:

            - ÆÙ ëÇñ»ÉÇÝ»°ñ,- ³ëáõÙ ¿ ݳ,- »ñ³½áõÙë »ë ÙÇ ³ÝͳÝáà »ñÏñáõÙ ¿Ç, ÙÇ µ³ñÓñ³µ»ñÓ É»é³Ý íñ³, áñÇ ·³·³ÃÁ ÃíáõÙ ¿ñ å³ï³Í ë³ñë³÷»ÉÇ ë³éݳٳÝÇùáí: γñÍ»ë Ù»ÏÁ ³ë»ÉÇë ÉÇÝ»ñ, áñ ¹³ г۳ٳñ¹»ñÇ »ñÏÇñÝ ¿: ºñµ »ë »ñϳñ ݳÛáõÙ ¿Ç ³Û¹ É»é³ÝÁ, ѳÝϳñÍ ÙÇ ÍÇñ³Ý³½·»ëï ÏÇÝ »ñ¨³óª ͳÍÏí³Í »ñÏݳ·áõÛÝ ùáÕáíª µ³ñÓñ É»é³Ý ·³·³ÃÇÝ Ýëï³Í: ÎÇÝÁ µ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï ¿ñ, Ëáßáñ ³ãù»ñáí, ϳñÙÇñ ³Ûï»ñáí ¨ ÍÝݹ³µ»ñáõÃÛ³Ý ó³í»ñáí ¿ñ µéÝí³Í: ºë ÑdzóÙáõÝùáí áõ ³ÏݳåÇß Ý³ÛáõÙ ¿Ç ³Û¹ ÏÝáçÁ: гÝϳñÍ ÏÇÝÁ ³½³ïí»ó ¨ µ»ñ»ó »ñ»ù ½³í³Ï, »ñ»ùÝ ¿É ѳë³Ïáí áõ ï»ëùáíª Ï³ï³ñÛ³É ¹Ûáõó³½áõÝÝ»ñ: ²é³çÇÝÁ ³éÛáõÍÇ íñ³ Ýëï³Í ëɳó³í ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù, »ñÏñáñ¹Áª ÁÝÓÇ íñ³ Ýëï³Í, ¹ÇÙ»ó ÑÛáõëÇë, ÇëÏ »ññáñ¹Áª Ññ»Õ»Ý ÝÅáõÛ· ë³ÝÓ³Í, µáõéÝ Ã³÷áí ѳñÓ³Ïí»ó Ù»ñ ï»ñáõÃÛ³Ý íñ³: ²Ûë ˳éÝ »ñ³½Ý»ñÇ Ù»ç Ù»Ï ¿É ÇÝÓ Ãí³ó, û »ë Ï³Ý·Ý³Í »Ù ÇÙ ³å³ñ³ÝùÇ ï³ÝÇùÇÝ, áõñ ó³ÛïáõÙ ¿ÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ·áõݳ·»Õ ß³ïñí³ÝÝ»ñ. ³ÛÝï»Õ ¿ñ Ï³Ý·Ý³Í Ý³¨ Ù»ñ ²ëïí³ÍÁª Çñ Ññ³ß³ÉÇ ï»ëùáí. ¨ »ë, Ó»½ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, Ýñ³Ý å³ïíáõÙ ¿Ç ½áÑ»ñáí áõ ËÝÏáí: ²Û¹ å³ÑÇÝ Ñ³ÝϳñÍ í»ñ ݳۻóÇ ¨ ï»ë³ ³ÛÝ Ññ»Õ»Ý ÓdzíáñÇÝ, áñ ³ñÍíÇ ÝÙ³Ý í³ñ ëɳݳÉáí ѳñÓ³Ïí»ó Ù»½ íñ³ ¨ Ùáï»Ý³Éáí, áõ½áõÙ ¿ñ ÏáñÍ³Ý»É Ù»ñ ²ëïÍáõÝ: ²Û¹ å³ÑÇÝ »ë ÏéíÇ Ù»ç Ùï³ ¨ ³Û¹ ëù³Ýã»ÉÇ ·³½³ÝÇ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ ÇÝÓ íñ³ ÁݹáõÝ»óÇ: àô »ñϳñ, ß³ï »ñϳñ Ïéí»óÇÝù ï³ñµ»ñ ½»Ýù»ñáí: ºì ÏéÇíÁ í»ñç³ó³í ÇÙ ÏáñͳÝáõÙáí: ݳå³ÉÇ Ñáõ½ÙáõÝùÇó ë³ëïÇÏ ùñïÝ»É ¿Ç, ùáõÝë ÷³Ë³í ¨ ÃíáõÙ ¿ñ, û ³Ûɨë ϻݹ³ÝÇ ã»Ù: γñÍáõÙ »Ù, áñ ³Ûë »ñ³½ë áõñÇß µ³Ý ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, ù³Ý ³ÛÝ, áñ ²ñÇ îÇ·ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ù»½ íñ³ ³Ý³ÏÝÏ³É Ñ³ñÓ³ÏáõÙ ¿ ëå³ëíáõÙ: àôëïÇ ËݹñáõÙ »Ù Ó»½ª Ëáëùáí áõ ·áñÍáí, µ³ñÇ ËáñÑñ¹áí ÇÝÓ ³ç³ÏÇó áõ û·Ý³Ï³Ý ÉÇÝ»ù:

            ÊáñÑñ¹³ÏÇóÝ»ñÁ µ³í³Ï³Ý û·ï³Ï³ñ Ùïù»ñ áõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñ »Ý ³é³ç³ñÏáõÙ ²Å¹³Ñ³ÏÇÝ. ݳ ßÝáñѳϳÉáõÃÛ³Ùµ ÁݹáõÝáõÙ ¿: ²å³ ½áÑ ¿ Ù³ïáõóáõÙ ìÇß³å ²ëïÍáõÝ ¨ ËݹñáõÙª û·Ý»É Çñ»Ý ³½³ïí»Éáõ îÇ·ñ³ÝÇó, áñÁ ûñ áõ ·Çß»ñ ³Ý»ñ¨áõÛà ѳɳÍáõÙ ¿ Çñ»Ý ³ñÃáõÝ Ã» ùÝ³Í Å³Ù³Ý³Ï:

            ìÇß³åÁ ѳÛïÝí»ó ²Å¹³Ñ³ÏÇÝ ¨ ³ë³ó.

            - à¯í, ³Ù»Ý³Ù»°Í¹ ù³ç»ñÇ Ù»ç, ·ÇïóÇñ, áñ ÃßݳÙÇÝ»ñÇó ½·áõ߳ݳÉáõ, Ýñ³Ýó Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ·áõ߳ϻÉáõ ¨ Ýñ³Ýó ÏáñͳݻÉáõ ѳٳñ É³í³·áõÛÝ Ó¨Á ëÇñá ÙÇçáóáí ¹³í»ÉÝ ¿: ºì îÇ·ñ³ÝÇ ¹»Ù áñá·³Ûà ɳñ»Éáõ ³Ù»Ý³Ñ³ñÙ³ñ Ó¨Á Ýñ³ ùñáçª ·»Õ»óϳ·áõÛÝ ¨ Ëáѻ٠îÇ·ñ³ÝáõÑáõÝ ÏÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»ÉÝ ¿: Ò»ñ ËݳÙÇ³Ï³Ý Ï³å»ñÁ Ý³Ë É³ÛÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»é»Ý ù»½ ³½³ï áõ ѳٳñÓ³Ï »ñè»ÏáõÃÛ³Ý, ³å³ ¨ îÇ·ñ³ÝÇ Ùï»ñÇÙÝ»ñÇÝ ·³ÝÓ»ñáí áõ å³ïíÇ ËáëïáõÙÝ»ñáí ϳ߳é»Éáõ, áñå»ë½Ç Ýñ³Ýù ϳ٠óùáõÝ ëå³Ý»Ý îÇ·ñ³ÝÇÝ, ϳ٠¿É Ýñ³Ý Éù»Éáí, Ù³ïÝ»Ý ùá Ó»éùÁ, ǵñ¨ ÙÇ ³Ý½áñ ïÕ³ÛÇ:

            ºì ²Å¹³Ñ³ÏÁ ³ÝÙÇç³å»ë ³Ýó³í ·áñÍÇ: ܳ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ áõÕ³ñÏ»ó îÇ·ñ³ÝÇ Ùáï, Ù»Í³Ù»Í Ýí»ñÝ»ñáí: Üñ³Ýù Ý»ñϳ۳ó³Ý îÇ·ñ³ÝÇÝ ¨ Ýñ³Ý ѳÝÓÝ»óÇÝ ²Å¹³Ñ³ÏÇ Ý³Ù³ÏÁ: ²Å¹³Ñ³ÏÁ ·ñáõÙ ¿ñ. §Ø»ñ »Õµ³ÛñáõÃÛáõÝÁ ·Çï», áñ ³ß˳ñÑáõÙ áã ÙÇ µ³Ý ³ÛÝù³Ý û·ï³Ï³ñ ã¿, ù³Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇ å³ñ·¨³Í ë»ñÝ áõ Ùdzµ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ٳݳí³Ý¹ ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñÇ ¨ ѽáñÝ»ñÇ ÙÇç¨: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ¹ñëÇó ËéáíáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ͳ·Ç, ͳ·»Éáõ ¹»åùáõÙ ¿Éª ÇëÏáõÛÝ ÏÁÝÏ×í»Ý, ÇëÏ Ý»ñùÇÝ ËéáíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏѳɳÍí»Ý, áñáíÑ»ï¨ ¹ñëÇó Ýå³ëïáÕ ãÇ ÉÇÝÇ: ´³ñ»Ï³ÙáÃÛ³Ùµ å³Ûٳݳíáñí³Í ³Û¹ ߳ѳí»ï û·áõïÁ ÝϳïÇ ³éÝ»Éáí, áõ½áõÙ »Ù ³é³í»É Ëáñ áõ ѳëï³ïáõÝ ¹³ñÓÝ»É ë»ñÁ Ù»ñ ÙÇç¨, áñå»ë½Ç »ñÏáõëë ¿É ³å³Ñáí ½·³Éáíª Ñ³ëï³ïáõÝ ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý å³Ñ»Ýù Ù»ñ ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Û¹å»ë ¿É ÏÉÇÝÇ, »Ã» ¹áõ ÇÝÓ ÏÝáõÃÛ³Ý ï³ë ùá ùñáçÁª гÛáó Ù»Í ûñÇáñ¹ îÇ·ñ³ÝáõÑáõÝ: ºì »Ã» ѳٳӳÛÝ»ë, ³å³ ݳ Ϲ³éݳ ó·áõÑÇÝ»ñÇ Ã³·áõÑÇ: à°Õç »ÕÇñ, Ç٠ó·³ÏÇó ¨ ëÇñ»ÉÇ »Õµ³°Ûñ¦:

            îÇ·ñ³ÝÁ ѳٳӳÛÝíáõÙ ¿ Çñ ·»Õ»óÇÏ ùñáçÁª îÇ·ñ³ÝáõÑáõÝ, ÏÝáõÃÛ³Ý ï³É ²Å¹³Ñ³ÏÇÝ: ²Å¹³Ñ³ÏÝ ³ÙáõëݳÝáõÙ ¿ îÇ·ñ³ÝáõÑáõ Ñ»ï ¨ Ýñ³Ý Çñ ϳݳÝó Ù»ç ³é³çÇÝÝ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ: ä³ï׳éÁ áã ÙdzÛÝ Çñ ݻݷ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, ³Ûɨ îÇ·ñ³ÝáõÑáõ ³Ýã³÷ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ:

            ²ÝóÝáõÙ »Ý ï³ñÇÝ»ñ: ²Å¹³Ñ³ÏÇ Ù»ç ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ »Ý Ëï³ÝáõÙ ã³ñ áõ ˳ñ¹³Ë Ùïù»ñÁ: ºì ݳ ³ñ¹»Ý îÇ·ñ³ÝÇÝ ÏáñͳݻÉáõ Íñ³·Çñ ¿ñ ÝÛáõÃáõÙ: ºì ÷áñÓáõÙ ¿ñ ³Û¹ ·áñÍÇÝ Ù³ëݳÏÇó ¹³ñÓÝ»É ÏÝáçÁª îÇ·ñ³ÝáõÑáõÝ:

            - ¸áõ ï»ÕÛ³Ï ã»ë,- ³ëáõÙ ¿ ²Å¹³Ñ³ÏÁ,- áñ ùá »Õµ³Ûñ îÇ·ñ³ÝÁ Çñ ÏÝáç ¹ñ¹Ù³Ùµ ݳ˳ÝÓáõÙ ¿ ù»½ª ѳٳÛÝ â³ñÛ³ó ïÇÏݳÝó ïÇÏÇÝ ¹³éݳÉáõ¹ ѳٳñ: ²Ûë ݳ˳ÝÓÇ Ñ»ï¨³ÝùÁ ÏÉÇÝÇ ÇÙ Ù³ÑÁ, áñÇó Ñ»ïá îÇ·ñ³ÝÇ ÏÇÝÁ Ïϳñ·íÇ ²ñÛ³ó áõ â³ñÛ³ó íñ³ ÙdzÝÓÝÛ³ ïÇÏÇÝ: ²ÛÅÙ ³Ù»Ý ÇÝã ù»½³ÝÇó ¿ Ï³Ëí³Í. ϳ°Ù åÇïÇ ÉÇÝ»ë »Õµ³Ûñ³ë»ñ ¨ ѳÝÓÝ ³éÝ»ë Ù»ñ ˳Ûï³é³Ï ÏáñͳÝáõÙÁ, ϳ°Ù ùá µ³ñÇÝ ·Çï³Ïó»Éáí, ÙÇ û·ï³Ï³ñ ËáñÑáõñ¹ ËáñÑ»ë Ù»ñ ³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ:

            ÊÇëï íßï³ó³í îÇ·ñ³ÝáõÑÇÝ ³ÙáõëÝáõ Ëáëù»ñÇóª ÙÇ ³Ñ³íáñ ·áõŠϳñ Ýñ³Ýó Ù»ç: ºì ˳Ëïí»ó Ýñ³ ³Ý¹áññÁ, ÷³Ë³í Ýñ³ ùáõÝÁ: î³é³å³ÉÇó Ùïù»ñÇ Ù»ç ÁÝϳÍ, ݳ ³é³ÝÓݳó»É ¿ñ, áã Ù»ÏÇ Ñ»ï ã¿ñ ËáëáõÙª ÇÝùÝ Çñ Ñ»ï ¿ñ ¨ Çñ ã³ñ³·áõß³Ï Ùïù»ñÇ: ò»ñ»ÏÝ»ñÁ ÷³ÏíáõÙ ¿ñ ë»ÝÛ³ÏáõÙ, ÇëÏ ·Çß»ñÝ»ñÁ ÙdzÛÝ³Ï Ã³÷³éáõÙ ¿ñ ¹³ßï»ñáõÙ:

            ²ÝùÝáõÃÛáõÝÇó, Ñá·»Ï³Ý ï³é³å³ÝùÝ»ñÇó ¨ Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó Ãáõɳó³Í, îÇ·ñ³ÝáõÑÇÝ ÁÝÏ³í ·»ïÇÝ ¨ áõÅ ãáõÝ»ñ áïùÇ Ï³Ý·Ý»Éáõ:

            ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ ѳÛïÝí»ó Ýñ³Ý, ·ñÏ»ó ¨ ³ë³ó.

            - ºë ·Çï»Ù ùá íÇßïÁ, ½³í³°Ïë:

            îÇ·ñ³ÝáõÑÇÝ ÷³ñí»ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇ ÏñÍùÇÝ áõ ɳó »Õ³í.

            - ²ë³ ÇÝÓ, á¯í, س°Ûñ, ÇÝãå»±ë í³ñí»Ù »ë: Êáñ ÃßݳÙáõÃÛáõÝ áõÝÇ ²Å¹³Ñ³ÏÁ îÇ·ñ³ÝÇ ¹»Ù: à±ôÙ ÏáÕÙÁ ·Ý³Ù »ë, á±õÙ ¹³í³×³Ý»Ù: îÇ·ñ³ÝÁ ÇÙ »Õµ³ÛñÝ ¿, ¨ »ë Ýñ³ Ñ»ï ϳåí³Í »Ù ³ñÛáõÝáí. »ë ã»Ù ϳñáÕ ¹³í³×³Ý»É ÇÙ ³ñÛ³ÝÁ: ²Å¹³Ñ³ÏÝ ¿É ÇÙ ³ÙáõëÇÝÝ ¿, ¨ »ë Ýñ³ Ñ»ï ϳåí³Í »Ù ÇÙ ½³í³ÏÝ»ñáí. »ë ã»Ù ϳñáÕ ¹³í³×³Ý»É ÇÙ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ: ²ë³, DZÝ㠳ݻÙ:

            ºì ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ ³ë³ó.

            - ¸Åí³ñ ѳñó »ë ï³ÉÇë, ³ÕçÇÏë: ºñµ ÙÇ Ñ³íù ÏïñíáõÙ ¿ Çñ »ñ³ÙÇó ¨ ÙïÝáõÙ ¿ áõñÇß »ñ³ÙÇ Ù»ç, ³å³ ³Û¹ »ñÏáõ »ñ³ÙÝ»ñÇ ÷á˳¹³ñÓ ÃßݳٳÝùÇ ³é³çÇÝ ½áÑÁ Ñ»Ýó ÇÝùÝ ¿ ÉÇÝáõÙ: ¸áõ ͳ·áõÙáí ²ñÇ »ë, ÇëÏ Ù³ÛñáõÃÛ³Ùµª â³ñÇ: ºì ³Û¹ »ñÏáõ  ò»Õ»ñÇ ÃßݳٳÝùÇó ¹áõ ³é³çÇÝÝ »ë ½áÑ ÉÇÝ»Éáõ, »Ã» ãϳñáճݳë Ù»ÕÙ»É Ýñ³Ýó ÃßݳٳÝùÁ:

            ²ÛÝáõÑ»ï¨ îÇ·ñ³ÝáõÑÇÝ ³Ù»Ý Ï»ñå ÷áñÓáõÙ ¿ñ ѳÙá½»É ²Å¹³Ñ³ÏÇݪ Ù»ÕÙ»Éáõ Çñ ÃßݳٳÝùÁ îÇ·ñ³ÝÇ Ýϳïٳٵ ¨ Ññ³Å³ñí»Éáõ Çñ ã³ñ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÇó:

            - ºë »ñ¹í»É »Ù ÇÙ ²ëïÍáõÝ, áñ îÇ·ñ³ÝÇ ³ñÛáõÝÁ åÇïÇ ½áѳµ»ñ»Ù Ýñ³Ý,- å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ²Å¹³Ñ³ÏÁ ¨ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ »é³Ý¹áí ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ ¿ Çñ ˳ñ¹³í³ÝùÇ Çñ³·áñÍáõÙÁ:

            îÇ·ñ³ÝáõÑÇÝ Ñá·Ý³Í ¨ Ñáõë³Ñ³ïí³Í ϳݷÝáõÙ ¿ ²Å¹³Ñ³ÏÇ ³éç¨ ¨ ³ëáõÙ.

            - îÇï³ÝÛ³Ý ³ñù³°, û ¹áõ Ù»ñ ²ëïÍáõÝ Ëáëï³ó»É »ë ²ñÛ³ó ³ñù³ÛÇ ³ñÛáõÝÁ ½áѳµ»ñ»É, ³å³ ÇÙ Ù»ç Ñ»Ýó ²ñÛ³ó ³ñù³Û³Ï³Ý ³ñÛáõÝÝ ¿ ÑáëáõÙ: ºë ϳٳíáñ ½áÑ ÏÉÇݻ٠¨ ϳ½³ï»Ù ù»½ ùá »ñ¹Ù³Ý ͳÝñáõÃÛáõÝÇó: øá »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáñ ÇÝùݳ½áѳµ»ñáõÙÁ ·áõó» ѳ·»óÝÇ Ù»ñ ²ëïÍá ͳñ³íÁ ¨ Ù»ÕÙÇ ùá Ù»ç ³Û¹ ã³ñ ÃßݳٳÝùÁ:

            ²ë³ó îÇ·ñ³ÝáõÑÇÝ ¨ ¹³ßáõÛÝÁ ÙËñ×»ó Çñ ÏáõñÍùÁ:

            ²Å¹³Ñ³ÏÁ ß³ï áÕµ³ó Çñ ëÇñ»ÉÇ ÏÝáç Ù³ÑÁ: ܳ Ù»Í ëáõ· ѳÛï³ñ³ñ»ó ³ÙµáÕç îÇï³ÝÛ³Ý »ñÏñáõÙ: ºì ù³é³ëáõÝ ûñ ëáõ· ¿ñ ³ñíáõÙ: ø³é³ëáõÝ ûñ ³ñ·»Éí³Í ¿ñ ÍÇͳÕÁ, ³ñ·»Éí³Í ¿ÇÝ Ë³ÕÝ áõ å³ñÁ ¨ ³Ù»Ý ÙÇ áõñ³ËáõÃÛáõÝ: ²Å¹³Ñ³ÏÁ ÙÇ Ñá۳ϻñï ¹³Ùµ³ñ³Ý ë³ñù»É ïí»ó . îÇ·ñ³ÝáõÑáõ ½Ùéëí³Í Ù³ñÙÇÝÁ ¹ñ»ó ³ÛÝï»Õ: ºì ¹³Ùµ³ñ³ÝÇ ×³Ï³ïÇÝ ÷áñ³·ñ»É ïí»ó. §Ø³Ûñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ, ÏÇÝ ÝíÇñÛ³É, ùáõÛñ ѳí³ï³ñÇÙ¦: ºì ïÇï³ÝÛ³Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÁª ìÇß³åÝ áõ Ú³Ñí³ÑÁ ûÍ»óÇÝ îÇ·ñ³ÝáõÑáõ ¹³Ùµ³ñ³ÝÁ:

            ØÇÝã ³Û¹ ¹»é ãï»ëÝí³Í áõ ãÉëí³Í ëáõ·Ç ÉáõñÁ ѳë³í г۳ëï³Ý: îÇ·ñ³ÝÁ ß³ï íßï³ó³í, µ³Ûó ëáõ· ã³ñ»ó: ܳ ѳí³ù»ó Çñ ½áñùÁ ¨ å³ïñ³ëïí»ó å³ï»ñ³½Ùáí å³ïÅ»Éáõ ²Å¹³Ñ³ÏÇÝ ¨ îÇ·ñ³ÝáõÑáõ Ù³ñÙÇÝÁ µ»ñ»Éáõ г۳ëï³Ý: ܳ Ù»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ:

            - à¯í, ì³Ñ³°·Ý, á¯í, ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³°Í,- ϳÝã»ó ݳ,- ûÍÇñ ÇÙ ëáõñÁ, áñ íÇ߳峽áõÝ ³Û¹ íÇß³åÇ Ù³Ñ³µ»ñ ·³Ý·Á ÷ßñ»Ù, áñ µ³ñ»Ï³Ù Ó¨³Ý³Éáí, Çñ ûÓ³µ³ñá ·³É³ñáõÙÝ»ñáí ûÕ³Ï»É ¿ ÇÝÓ ¨ ÷³Ã³Ãí»É ÇÙ å³ñ³ÝáóÇÝ: ¼áñ³íÇ· »ÕÇñ ÇÝÓ, áñ ²Å¹³Ñ³ÏÇÝ ï³å³É»Éáí, ѳíÇï»Ý³Ï³Ý ·»ñáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Ù îÇ·ñ³ÝáõÑáõ Ù³ñÙÇÝÁ:

            ºñµ ²Å¹³Ñ³ÏÁ ÇÙ³ó³í, áñ îÇ·ñ³ÝÁ ²ñÛ³ó Ù»Í ½áñ³µ³Ý³Ïáí ³ñß³íáõÙ ¿ Çñ íñ³, Ùï³í îÇ·ñ³ÝáõÑáõ ¹³Ùµ³ñ³Ý, ÍÝÏÇ Çç³í Ýñ³ ³éç¨ áõ ¹³éÝáõÃÛ³Ùµ ³ë³ó.

            - à¯í, ëñµ³·á°õÛݹ ëñµ»ñÇ Ù»ç, ù»½ ÃíáõÙ ¿ñ, û ùá ÇÝùݳ½áÑáõÃÛ³Ùµ ÏѳÕû±ë Ù»ñ ÃßݳٳÝùÇÝ: îÇ·ñ³ÝÁ íñ»Åáí Éóí³Í, åÇïÇ ëå³ÝÇ ÇÝÓ. »ë ¿É, í³Ë»Ý³Éáí Ýñ³ íñ»ÅÇó, åÇïÇ ëå³Ý»Ù Ýñ³Ý: ºì Ù»ñ ÃßݳٳÝùÁ Ïí»ñ³Ý³ Ù»½³ÝÇó Ù»ÏÇ Ù³Ñáí ÙdzÛÝ: ºì »ë ³ÕáûÉáõ »Ù ÇÙ ²ëïÍáõÝ, Ëݹñ»Éáí ѳÕÃáõÃÛáõÝ ÙdzÛÝ ÙÇ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñ ¹áõ Ùݳë ÇÙ »ñÏñáõÙª áñå»ë Ù³ÛñáõÃÛ³Ý, ÏÝáõÃÛ³Ý, ùáõÛñáõÃÛ³Ý í»Ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹:

            ºì ²Å¹³Ñ³ÏÁ Ù»Í ½áñù ѳí³ù»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó Çñ ²ëïÍáõÝ áõ ·Ý³ó ²ñÛ³ó ½áñùÇÝ Áݹ³é³ç:

            Ð³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ²ñÛ³ó áõ â³ñÛ³ó ½áñ³µ³Ý³ÏÝ»ñÁ, ¨ ëÏëíáõÙ ¿ ϳï³ÕÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÁ: ÎéÇíÁ ï¨áõÙ ¿ µ³í³Ï³Ý »ñϳñ. ù³ç»ñÁ ù³ç»ñÇ Ñ³Ý¹Çå»Éáí, Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ ¹ÛáõñáõÃÛ³Ùµ ÃÇÏáõÝù ã¿ñ ¹³ñÓÝáõÙ: ÎéíÇÝ í»ñç ¿ ïñíáõÙ ÙdzÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ù³ç³Ù³ñïÇÏ Ýǽ³Ï³íáñ îÇ·ñ³ÝÁ ¹»Ù ³é ¹»Ù ѳݹÇåáõÙ ¿ ²Å¹³Ñ³ÏÇÝ: îÇ·ñ³ÝÝ Çñ »ñϳñ Ýǽ³Ïáí ³ÛÝå»ë ¿ ѳñí³ÍáõÙ ²Å¹³Ñ³ÏÇ ÏñÍùÇÝ, áñ »ñϳû ³Ùáõñ ½ñ³ÑÁ çñÇ å»ë ×»Õù»Éáí, Ýñ³Ý ß³Ù÷ñáõÙ ¿ Ýǽ³ÏÇ É³Ûݳè ï»·ÇÝ:

            ÎéÇíÁ ³í³ñïíáõÙ ¿ îÇ·ñ³ÝÇ ÷³é³Ñ»Õ ѳÕóݳÏáí: гÕÃ³Ï³Ý îÇ·ñ³ÝÁ ³ñß³íáõÙ ¿ îÇï³ÝÛ³Ý »ñÏñÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù: âÇ ³í»ñáõÙ ³ÛÝ, áã Ù»ÏÇÝ íݳë ãÇ ï³ÉÇë: ܳ ϳݷÝáõÙ ¿ îÇ·ñ³ÝáõÑáõ ¹³Ùµ³ñ³ÝÇ ³éç¨ ¨ Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿ ù³Ý¹»É ³Û¹ ¹³Ùµ³ñ³ÝÁ ¨ îÇ·ñ³ÝáõÑáõ ½Ùéëí³Í Ù³ñÙÇÝÁ ï»Õ³÷áË»É Ð³Û³ëï³Ý:

            ´³Ûó îÇ·ñ³ÝÇ ³éç¨ Ï³Ý·ÝáõÙ »Ý ²Å¹³Ñ³ÏÇ áñ¹ÇÝ»ñÁ ¨ ³ëáõÙ.

            - à¯í, ²ñÛ³ó ³ñù³°, ¹áõ ѳÕÃ³Ï³Ý »ë, ³Ûá, ¹áõ ùá ½áñáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ë ³í»ñ»É ³ÙµáÕç Ù»ñ »ñÏÇñÁ, µ³Ûó Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÇ íñ³ ï»ñ ã»ë ϳñáÕ ÉÇÝ»É: ê³ ùá ùáõÛñÝ ¿ ¨ Ýñ³ íñ»ÅÁ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ ¹áõ ëñáí Ùï³ñ Ù»ñ »ñÏÇñ: ´³Ûó ݳ Ù»ñ Ù³ÛñÝ ¿: ºì Ù»Ýù ÃáõÛÉ ã»Ýù ï³, áñ Ù»ñ Ùáñ Ù³ñÙÇÝÁ åÕÍ»ë, Ýñ³Ý ï»Õ³÷áË»Éáí ²ñ³ñ³ï: ²ñ³ñ³ïÁ Ù»½ ѳٳñ ûï³ñ ÑáÕ ¿: àôëïÇ Ù»ñ Ù³ÛñÁ ûï³ñ  ÑáÕáõÙ ãå»ïù ¿ ÉÇÝÇ: »¨ ݳ Ññ³ÍÇÝ ¿, µ³Ûó ÑáÕ³ÍÇÝÝ»ñÇ Ù³Ûñ ¿, ¨ µáÉáñ ÑáÕ³ÍÇÝÝ»ñÇ ÝÙ³Ý Ù»ñ سÛñ ÐáÕÇÝ åÇïÇ Ñ³ÝÓÝíÇ:

            îÇ·ñ³ÝÁ µ³ñϳó³í, ѳݻó Çñ ëáõñÁ, áñ ëå³ÝÇ ³Û¹ ѳݹáõ·Ý íÇ߳峽áõÝÝ»ñÇÝ, µ³Ûó ѳÝϳñÍ Ñ³ÛïÝí»ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ,  µéÝ»ó Ýñ³ Ó»éùÁ ¨ ³ë³ó.

            - ìñ»ÅÇ ÙáÉáõóùÁ Ùó·Ý»É ¿ ùá Ñá·ÇÝ, ½³í³°Ïë: ¶ÇïóÇ°ñ, áñ ѳÕÃ³Ï³Ý ëáõñÁ å³ïÅ»Éáõ ѳٳñ ã¿ ÙdzÛÝ, ³ÛÉ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ ѳٳñ ¿ ݳ¨: îÇ·ñ³ÝáõÑÇÝ Í³·áõÙáí ¿ ÙdzÛÝ ²ñÇ, ÇëÏ Ù³ÛñáõÃÛ³Ùµ ݳ îÇï³Ý ¿: àôëïÇ Ýñ³ ²ñÇ  »Õµ³ÛñÝ  Ç½áñáõ ã¿ ïÝûñÇÝ»Éáõ Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁ: ²ÛÝ ïÝûñÇÝáõÙ »Ý Ýñ³ îÇï³Ý áñ¹ÇÝ»ñÁ:      

            îÇ·ñ³ÝÁ Ñݳ½³Ý¹í»ó ²ëïí³Í³Ùáñ ϳÙùÇÝ ¨ îÇ·ñ³ÝáõÑáõ Ù³ñÙÇÝÁ ѳÝÓÝ»ó Ýñ³ áñ¹ÇÝ»ñÇÝ: Üñ³Ýù Çñ»Ýó Ùáñ Ù³ñÙÇÝÁ ѳݻóÇÝ ¹³Ùµ³ñ³ÝÇó ¨ Ù»Í å³ïíáí ѳÝÓÝ»óÇÝ Çñ»Ýó سÛñ ÐáÕÇÝ:

            îÇ·ñ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»ó îÇ·ñ³ÝáõÑáõ óÕÙ³ÝÁ, ³å³ ²Å¹³Ñ³ÏÇ ³í³· áñ¹áõÝ Ï³ñ·»ó ³ñù³ ¨ Çñ ½áñùÁ í»ñóñ³Í í»ñ³¹³ñÓ³í г۳ëï³Ý:        
Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 1288
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz