ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:17


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԹՈՐԳՈՄԸ ՈՒ ՄԵՍՐԱՅԻՄԸ

 Ð»Ýó áñ ÇÙ³ó³íª ¿É ²ñ³Ù ãϳ, ïÇï³ÝÛ³Ý Ø»ëñ³ÛÇÙÁ Ù»Í ½áñù ѳí³ù»ó áõ »Ï³í ϳݷݻó ²ñ³ñ³ïÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ: ¶áõÅÏ³Ý »Ï³í Âáñ·áÙÇ Ùáï ¨ ѳÛïÝ»ó, áñ ïÇï³ÝÛ³Ý Ø»ëñ³ÛÇÙÁ ·³ÉÇë ¿ Ïéí»Éáõ Ýñ³ Ñ»ï:

            Âáñ·áÙÁ Çñ ë³Ï³í³ÃÇí ½áñùáí ·Ý³ó Ø»ëñ³ÛÇÙÇ ¹»Ù:  ºì Ñ»Ýó ë³ÑÙ³ÝÇÝ, áñ µ³Å³ÝáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÁ ʳí³ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÇó, ѳݹÇå»óÇÝ Çñ³ñ:

            ºì Âáñ·áÙÁ ³ë³ó Ø»ëñ³ÛÇÙÇÝ.

            - à¯í, ïÇï³ÝÛ³Ý ³ñù³°, ÇÝãá±õ »ë ½áñù¹ ѳí³ù»É »Ï»É ÇÙ íñ³:  Æ±Ýã »ë áõ½áõÙ:  Â» ÉáõÛëÝ ¿ å³Ï³ë ùá »ñÏñáõÙ, ÉáõÛë ï³Ù ù»½. ëï»ÕÍáõÙÝ ¿ å³Ï³ë, ëï»ÕÍáõÙ ÝíÇñ»Ù. ͳÕÇÏ »ë áõ½áõÙ ³×»óÝ»É, µ³½Ù»ñ³Ý· ͳÕÇÏÝ»ñ ÁÝͳۻÙ:  ²ë³, DZÝã »ë áõ½áõÙ:

            ºì Ø»ëñ³ÛÇÙÁ ³ë³ó.

            - à¯í, »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ³ñù³°, ÇÝÓ ÉáõÛë å»ïù ã¿, »ë ˳í³ñÝ »Ù »ñÏñå³·áõÙ. ÇÝÓ ëï»ÕÍáõÙ å»ïù ã¿, »ë ³í»ñáõÙÇ Í³ñ³íÁ áõÝ»Ù. ÇÝÓ Í³ÕÇÏ å»ïù ã¿, »ë ÷áõß áõ ï³ï³ëÏÇ µáõñÙáõÝùáí »Ù ³ñµ»ÝáõÙ:

            ºì Âáñ·áÙÁ ³ë³ó.

            - à¯í, Ø»ëñ³ÛÇÙ, ùá áõ½³ÍÁ Ñ»Ýó ùá »ñÏñáõÙ ¿, ¨ ǽáõñ »ë ³ñß³íáõÙ ²ñ³ñ³ï, ³Ûëï»Õ ùá áõ½³ÍÝ»ñÁ ãϳÝ:

            ÌÇͳջó Ø»ëñ³ÛÇÙÁ Âáñ·áÙÇ ÙdzÙïáõÃÛ³Ý íñ³.

            - ø³ç »ë ¹áõ, á¯í, Âáñ·á°Ù, µ³Ûó Ë³Ï »ë ¨ ¹»é ã»ë ѳë»É ³ñ³ñã³Ï³Ý ÇÙ³ëïáõÃÛ³ÝÁ:  ¸áõ ³ëïí³Í »ë, »ëª ïÇï³Ý, ¹áõ г۷ »ë, »ëª ²¹³Ù, ¹áõ ²ñÇ »ë, »ëª â³ñÇ:  ºì ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ùá ¹»ñÝ ¿ ³ñ³ñ»ÉÁ, Ï»ñï»ÉÁ, ÇëÏ ÇÙ ¹»ñÝ ¿ ù³Ý¹»ÉÁ, ³í»ñ»ÉÁ:

            ºì Âáñ·áÙÁ ³ë³ó.

            - Ø»ëñ³ÛÇ°Ù, û ²ñ³ñÇãÁ Ù»½ ï³ñµ»ñ ¹»ñ»ñ ¿ ïí»É, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¿É Ù»½ ï³ñµ»ñ ÐáÕ»ñ ¿ ѳïϳóñ»É:  Ø»Ýù Ù»ñ ¹»ñÁ ϳï³ñáõÙ »Ýù ²ñ³ñ³ïáõÙ, ¹áõù Ó»ñ ¹»ñÁ ϳï³ñáõÙ »ù ²Ý³å³ïáõÙ:  ºë ¹»ñ ãáõݻ٠ùá ²Ý³å³ïáõÙ, ¹áõ ¿É ¹»ñ ãáõÝ»ë ÇÙ ²ñ³ñ³ïáõÙ:

            - ÆÙ³ëïáõÝ ã»ë ¹áõ, á¯í, ù³ç¹ Âáñ·á°Ù, - ³ë³ó Ø»ëñ³ÛÇÙÁ, - ÇÙ ²Ý³å³ïáõÙ »ë DZÝãÁ ³í»ñ»Ù, »ñµ ³ÛÝï»Õ ³ñ³ñáõÙ ãϳ:  ²ñ³ñáõÙÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¿, ¨ ÙdzÛÝ ²ñ³ñ³ïáõÙ »ë ϳñáÕ »Ù ³í»ñ»É ³ñ³ñáõÙÁ:  ºì »ë »Ï»É »Ù Ïéí»Éáõ ù»½ Ñ»ï:  Â» »ë ½áñ³íáñ ÉÇÝ»Ù, ÏÝí³×»Ù ²ñ³ñ³ïÁ ¨ ÇÙ ²ëïí³Í ìÇß³åÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ ³í»ñ ¨ ˳í³ñ Ïë÷é»Ù ³ÛÝï»Õ:  ÆëÏ »Ã» ¹áõ ½áñ³íáñ ÉÇÝ»ë, ÏÝí³×»ë ÇÙ ²Ý³å³ïÁ ¨ ùá ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ ÉáõÛë ¨ ³ñ³ñáõÙ Ïë÷é»ë ³ÛÝï»Õ:

            - Ø»ëñ³ÛÇ°Ù, - ³ë³ó Âáñ·áÙÁ, - ÇÝÓ ùá ÑáÕÁ å»ïù ã¿:  ºÃ» ˳í³ñÝ ¿ »ñç³ÝϳóÝáõÙ Ó»½, ³åñ»ù ˳í³ñáí Ó»ñ ÐáÕÇ íñ³:  ºë ÏÏéí»Ù ÙdzÛÝ ÇÙ ÐáÕÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÙ ²ñ³ñ³ïÇ Ñ³Ù³ñ, áñ ųé³Ý·»É »Ù Ç٠ݳËÝÇÝ»ñÇó ¨ åÇïÇ ÷á˳Ýó»Ù ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÇÝ ÝáõÛÝå»ë Éáõë³íáñ, ß»Ý áõ ͳÕϳí»ï:  ºë ÏÏéí»Ù, áñ ÇÙ ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ ÇÙ ²ñÇ ò»ÕÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ³Ýí»ñç ³ñ³ñÇ:

            - ÆÝãå»±ë Ïéí»Ýù, - ѳñóñ»ó Ø»ëñ³ÛÇÙÁ:

            - Ø»ëñ³ÛÇ°Ù, - ³ë³ó Âáñ·áÙÁ, - »ñÏáõ ÏáÕÙÇó ¿É µ³½áõÙ ù³ç»ñ Ù»½ »Ý ݳÛáõÙ:  ´³Ûó Ýñ³Ýù ß³ï ç³Ñ»É »Ý ¨ ëÇñá ϳñáï:  ºÏ Ýñ³Ýó ë»ñÁ Ù³Ñáí ãÏÝù»Ýù, ¨ û ѳٳӳÛÝ »ëª ٻݳٳñï»Ýù »ñÏáõëáí:

            Ø»ëñ³ÛÇÙÁ ݳۻó Çñ ½áñùÇݪ ß³ï ¿ÇÝ Çñ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ, áõñ³Ë³ó³í:  §ÆÙ ½áñùÁ ÏѳÕÃÇ, - ËáñÑ»ó ݳ, - ½áñùáí Ïéí»Ýù¦:  ²å³ ݳۻó ²ñÇ ù³ç»ñÇݪ ùÇã ¿ÇÝ Ýñ³Ýù, µ³Ûó ³Ù»Ý Ù»ÏÇ ³ãù»ñÇó ϳÛÍ»ñ ¿ÇÝ ó³ÛïáõÙ, ¨ ÁÝÏ×í»ó ݳ:  §²ñÇ ù³ç»ñÁ ½áñ³íáñ »Ý, - ÙïùáõÙ ³ë³ó ݳ, - ½áñùáí ãÏéí»Ýù¦:  ºì ³ë³ó Ø»ëñ³ÛÇÙÁ.

            - ºÏ ٻݳٳñï»Ýù:

            - ÆÝãá±í ٻݳٳñï»Ýù, - ѳñóñ»ó Âáñ·áÙÁ, - ëñá±í, û± Ý»ïáí, ·áõñ½á±í, û Ó»éùáí:  ÀÝïñáõÃÛáõÝÁ ù»½ »Ù ÃáÕÝáõÙ:

            Ø»ëñ³ÛÇÙÁ ݳۻó Âáñ·áÙÇÝ, Ýñ³ ϻͳÏÇ ÃñÇÝ, »ñϳû ·áõñ½ÇÝ, ë³ëïÇÏ »ñÏÛáõÕ»ó áõ Ùïù»ñÇ Ù»ç ÁÝϳí. §Â» ëñáí Ïéí»Ýùª Ýñ³ ϻͳÏÇ ÃñÇó ÷ñÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ù, û Ý»ïáí Ïéí»Ýùª ݳ ç³Ñ»É ¿ áõ ëñ³ï»ë, û ·áõñ½áí Ïéí»Ýùª ß³ï ͳÝñ ¿ Ýñ³ ·áõñ½Á:  Ò»éùáí Ïéí»ÉÇë ·áõó» Ëáõë³÷»Ù Ù³ÑÇó¦:  ºì ³ë³ó.

            - Âáñ·á°Ù, »ñÏáõëë ¿É ¹Ûáõó³½áõÝ »Ýù, »Ï Ó»éùáí Ïéí»Ýù:

            ºì Âáñ·áÙÝ áõ Ø»ëñ³ÛÇÙÁ Ïå³Ý Çñ³ñ:  ÐáÕÁ Ñ»ñÏíáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó áïù»ñÇ ï³Ï, ÷áßÇÝ »ñÏÇÝùÝ ¿ñ ͳÍÏ»É, ¨ áãÇÝã ã¿ñ  »ñ¨áõÙ ßáõñçÁ:  ¼áéáõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ ÑëϳݻñÁ, ¨ Ýñ³Ýó ³Ñ»Õ ÙéáõÝãÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ß³ï Ñ»éáõÝ»ñÁ:  ºì ³ß˳ñÑÝ ¿ñ ¹Õñ¹áõÙ Ýñ³Ýó ÏéíÇó:  ²ñÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó »ñÏñáõÙ ³ëáõÙ ¿ÇÝ. §²ÙåñáåÝ ¿ ųÛÃùáõÙ Ñ»éáõ »ñÏÝùáõÙ¦:  â³ñÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó »ñÏñáõÙ ³ëáõÙ ¿ÇÝ. §ºñÏñ³ß³ñÅÇó ë³ñ»ñÝ »Ý ÷ÉáõÙ¦:

            ºñ»ù ó»ñ»Ï, »ñ»ù ·Çß»ñ ÏéíáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýù ¨ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³Ýáõ٠ѳÕÃ»É Çñ³ñ:  ÆÝã Âáñ·áÙÝ ¿ñª áõÅ»Õ ¿ñ, ÇÝã Ø»ëñ³ÛÇÙÝ ¿ñª Ëáñ³Ù³ÝÏ ¿ñ, ý³Ý¹áí ¿ñ:

            âáññáñ¹ ûñÁ Ø»ëñ³ÛÇÙÁ ½·³ó, áñ Ýí³½áõÙ »Ý Çñ áõÅ»ñÁ, ÇëÏ Âáñ·áÙÁ ³í»ÉÇ ¿ ½áñ³ÝáõÙ, ¨ ³ë³ó.

            - γ°Ý· ³é, á¯í, Âáñ·á°Ù, ë³ ùá ÑáõݳñÁ ã¿ñ, áñ ³Ýå³ñï»ÉÇ »ë. ë³ ùá ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ ùá Ù»ç ¿ Ùï»É:

            - ²Ûá, - å³ï³ë˳ݻó Âáñ·áÙÁ, - µ³Ûó ¹³ ¿É ùá ÑáõݳñÁ ã¿ñ, áñ ûÓÇ å»ë ·³É³ñí»Éáí, ³½³ïíáõÙ ¿Çñ ÇÙ µ³½áõÏÝ»ñÇó. ùá Ù»ç ùá ²ëïí³Í ìÇß³åÇ Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÝ áõ ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÝ ¿ Ùï»É:

            - ºÃ» ³Û¹å»ë ¿, - ³ë³ó Ø»ëñ³ÛÇÙÁ, - áõñ»ÙÝ »ñÏáõëë ¿É  ã»Ýù ϳñáÕ Ñ³ÕÃ»É Çñ³ñ: ºÏ ѳßïí»Ýù. »ë ÷³é³µ³Ý»Ù ÇÙ ²ëïÍáõÝ, ¹áõª ùá ²ëïÍáõÝ ¨ »Õµ³Ûñ³Ý³Ýù áõ »Õµ³ÛñáõÃÛ³Ý áõËï ÏÝù»Ýùª û »ë ßáõï Ù»éÝ»Ù, ¹áõ å³ßïå³Ý»ë ÇÙ ÁÝï³ÝÇùÁ, û ¹áõ ßáõï Ù»éÝ»ëª »ë Ñáí³Ý³íáñ»Ù ùá ÁÝï³ÝÇùÁ:

            Ò»éù Ó»éùÇ ïíÇÝ, »ñ¹í»óÇÝ Çñ»Ýó ݳËÝÇÝ»ñáí áõ »Õµ³ÛñáõÃÛ³Ý áõËï ÏÝù»óÇÝ:  ØdzÙÇï ¿ñ Âáñ·áÙÁ, ¨ ³ÝÏ»ÕÍ ¿ñ Ýñ³ ѳßïáõÃÛáõÝÁ:  Êáñ³Ù³ÝÏ ¿ñ Ø»ëñ³ÛÇÙÁ, ¨ Ï»ÕÍ ¿ñ Ýñ³ »Õµ³ÛñáõÃÛáõÝÁ:

            Âáñ·áÙÁ í»ñ³¹³ñÓ³í гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ù:  Ü³ ÇÝùÁ ß³ï ·áÑ ¿ñ Çñ ³ñ³ÍÇó ¨ Ñ³Ùá½í³Í ¿ñ, áñ ³ëïí³Í³Ñ³× ·áñÍ ¿ ³ñ»É:  ºì Ù»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó, ÷³é³µ³Ý»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ, ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ Çñ ëáõñµ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ:  ºì ½³ñÙ³ó³í, »ñµ ï»ë³í, áñ áã ÙÇ ²ëïí³Í ¨ áã ÙÇ Ý³ËÝÇ ãÙ³ëݳÏó»ó Çñ ½áѳµ»ñáõÃÛ³ÝÁ:  Ð³ëϳó³í Âáñ·áÙÁ, áñ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ã»Ý ÁݹáõÝáõÙ Çñ Ù³ï³ÕÁ:  ìßï³ó³í ݳ ¨ Ùïù»ñÇ Ù»ç ÁÝϳí:  ºì سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ ѳÛïÝí»ó Ýñ³ ¹ÇÙ³ó:  Âáñ·áÙÁ ÍÝÏÇ Çç³í سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ ³é³ç ¨ ³ë³ó.

            - ú¯, س°Ûñ ÇÙ, ³ë³ ÇÝÓª DZÝã Ù»Í ëË³É »Ù ·áñÍ»É, áñ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ãÁݹáõÝ»óÇÝ ÇÙ Ù³ï³ÕÁ. 㿱 áñ »ë ³Ý³ñÛáõÝ Ñ³ßïáõÃÛáõÝ ÏÝù»óÇ:

            - à°ã, ½³í³°Ïë, - ³ë³ó سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ, - ¹áõ ˳µí»óÇñ Ø»ëñ³ÛÇÙÇó ¨ ³ñÛ³Ý áõËï ÏÝù»óÇñ:  ¶ÇïóÇ°ñ, áñ Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÁ â³ñÇÝ»ñÇ ³ñųÝÇùÝ ¿ ¨ ÙÇ³Ï Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ½»ÝùÁ ²ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù:  Ð»Ýó ³Û¹ ½»Ýùáí ¹áõ å³ñïí»óÇñ:  ºì ùá ÏÝù³Í áõËïÇ áõÅáí ïÇï³ÝÛ³Ý µ³½áõÙ ë»ñáõݹݻñ Ñ»Ýó ùá ³ñÛáõÝáí ùá ¹»Ù »Ý Ïéí»Éáõ:

            Ðá·»Ï³Ý ËéáíùÇ Ù»ç ÁÝϳí Âáñ·áÙÁ:  Ü³ ËáñÑáõÙ ¿ñ, û ÇÝãå»ë Çñ ò»ÕÁ å³ßïå³ÝÇ Çñ áõËïÇó:  ÆÝã ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿ª ¹³ Çñ ³ñųÝÇùÝ ¿ñ, ¨ ݳ ³Ùñ³Ïáõé µ»ñ¹»ñ ¿ñ ϳéáõóáõÙ:  ´³Ûó ïÇï³ÝÛ³Ý Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»Ù ³Ùñáó ϳéáõó»É ݳ ãϳñáÕ³ó³í:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 231
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz