ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:58


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԹՈՐԳՈՄԸ ԵՎ ՏԻՏԱՆՅԱՆ ԽԱԹՈՒՆԸ

Þ³ï Å³Ù³Ý³Ï ã³Ýó³Í Ø»ëñ³ÛÇÙÁ Ù»é³í:  Ø»éÝ»Éáõó ³é³ç Çñ Ùáï ϳÝã»ó Çñ ÏÝϳݪ ïÇï³ÝÛ³Ý Ê³ÃáõÝÇÝ ¨ ³ë³ó.

            - ÈëÇ°ñ, ÏÝÇ°Ï, »ë ù»½ »Ù ѳÕáñ¹áõÙ Ù»ñ ²ëïí³Í ìÇß³åÇ Ï³ÙùÁ:  ìÇß³åÇ Ï³Ùùáí ïÇï³ÝÝ»ñÇÝ Ù»Í ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ¿ ïñí³Íª ˳í³ñáí å³ï»É ²ñ³ñ³ïÁ ¨ ³Ý³å³ïÇ í»ñ³Í»É ³ÛÝ:  ´³Ûó ³ëïí³ÍÝ»ñÁ ½áñ³íáñ »Ý Çñ»Ýó ì³Ñ³·Ýáí:  ºì ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ¹»Ù Çñ»Ýó ³ñÛáõÝáí å»ïù ¿ Ïéí»É ÙdzÛÝ:

            Ø»ëñ³ÛÇÙÇ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ÙÇïù ³ñ»ó ʳÃáõÝÁ. §Ø³ñ¹ ׳Ù÷»Ù Âáñ·áÙÇ Ùáï, ÃáÕ ·³ ÇÝÓ ÑÛáõñ ÉÇÝÇ, ÃáÕ å³éÏÇ ÇÙ ë»ÝÛ³ÏáõÙ, ¨ »ë Ýñ³ÝÇó ÙÇ ÏïñÇ× ïÕ³ áõݻݳ٦:  Ü³ »ñÏáõ ÷³Ñɨ³Ý áõÕ³ñÏ»ó ²ñ³ñ³ï ¨ Ýñ³Ýó ÙÇ ·Çñ ïí»ó, áñ ѳÝÓÝ»Ý Âáñ·áÙÇÝ:

            ö³Ñɨ³ÝÝ»ñÁ ·ï³Ý Âáñ·áÙÇÝ ¨ Ýñ³Ý ѳÝÓÝ»óÇÝ Ê³ÃáõÝÇ ·ÇñÁ: ʳÃáõÝÁ ·ñ»É ¿ñ. §Â» ¹áõ ³ëïí³Í »ëª ³ëïí³Í³ÛÇÝ »ñ¹áõÙǹ ѳñ³½³ï »ÕÇñ. »Ï áõ ïÇñáõÃÛáõÝ ³ñ³ ÇÝÓ, ÇÝãå»ë áõËï»É »ë ųٳݳÏÇݦ:

            Øïù»ñÇ Ù»ç ÁÝϳí Âáñ·áÙÁ: â·Çï»ñ ÇÝã ³ÝÇ: ´³Ûó »ñ¹í»É ¿ñ ¨ Çñ  »ñ¹áõÙÁ ã¿ñ ϳñáÕ ¹ñÅ»É: ºì Âáñ·áÙÁ ³ë³ó ÏÝϳÝ.

            - ÎÝÇ°Ï, ïÇï³ÝÛ³Ý Ê³ÃáõÝÁ ·Çñ ¿ áõÕ³ñÏ»É ¨ ÇÝÓ Ï³ÝãáõÙ ¿ ²Ý³å³ï: ºñ¨Ç ݳ Ý»ÕÝ ¿ ÁÝÏ»É, ¨ »ë åÇïÇ ·Ý³Ù:

            ²ñ»·Ý³½Á ³ë³ó.

            - Âáñ·á°Ù, ÙÇ° ·Ý³: ²Û¹ ʳÃáõÝÁ Ëáñ³Ù³ÝÏ ¿ ûÓÇ å»ë, ݳ ù»½ Ï˳µÇ: ܳ ùá ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿ áõ½áõÙ, ݳ ù»½³ÝÇó áñ¹Ç ¿ áõ½áõÙ:

            Âáñ·áÙÁ ÑÇß»ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇ Ëáëù»ñÁ ¨ ѳëϳó³í, áñ ʳÃáõÝÁ Çñ ³ñÛáõÝÝ ¿ áõ½áõÙ, áñ Ñ»ïá Çñ ¹»Ù ѳÝÇ: гëϳó³í Âáñ·áÙÁ, µ³Ûó áõËï ¿ñ ³ñ»É ¨ ¹ñ³ÝÇó ¿É Ññ³Å³ñí»É ã¿ñ ϳñáÕ:

            ¶Çß»ñÝ»ñÁ ã¿ñ ùÝáõÙ Âáñ·áÙÁ áõ »Éù ¿ñ áñáÝáõÙ: ܳ ¹ÇÙ»ó гÛñ ²ñ³ÛÇݪ å³ï³ëË³Ý ãëï³ó³í: ¸ÇÙ»ó ì³Ñ³·ÝÇݪ å³ï³ëË³Ý ãëï³ó³í: ¸ÇÙ»ó سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ, ¨ سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ Éë»ó Ýñ³ Ó³ÛÝÁ ¨ ѳÛïÝí»ó Ýñ³ ³é³ç:

            - سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï,- ³ë³ó Âáñ·áÙÁ,- ïÇï³ÝÛ³Ý Ê³ÃáõÝÁ ÇÝÓ ¿ ϳÝãáõÙ: ¶Çï»Ùª ݳ ³ñÛáõÝ ¿ áõ½áõÙ ÇÝÓ³ÝÇó: ²ë³, DZÝ㠳ݻÙ:

            - ¼³í³°Ïë,- å³ï³ë˳ݻó ²Ý³ÑÇïÁ,- ¹áõ ˳µí»É »ë ³ñ¹»Ý Ëáñ³Ù³ÝÏ Ø»ëñ³ÛÇÙÇó ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ »ñ¹áõÙ »ë ïí»É: ʳÃáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë ˳µáõÙ ¿ ù»½: ´³Ûó ¹áõ ϳåí³Í »ë ùá »ñ¹áõÙáí ¨ ã»ë ϳñáÕ »ñ¹Ùݳ½³Ýó ÉÇÝ»É: ¸³ ¿ ϳÙùÁ гÛñ ²ñ³ÛÇ:

            - س°Ûñ,- ³ë³ó Âáñ·áÙÁ,- ÙDZû гÛñ ²ñ³Ý ãÇ Ï³ñáÕ ³½³ï»É ÇÝÓ ÇÙ áõËïÇó:

            ºì ²Ý³ÑÇïÁ ³ë³ó.

            - à°ã, áñ¹Ç°ë, гÛñ ²ñ³Ý ëÇñáõÙ ¿ ù»½, µ³Ûó ·ÇïóÇ°ñ, áñ ²ñ³ÛÇ Ñ³ëï³ï³Í ûñ»ÝùÝ»ñÁ µ³ó³ñÓ³Ï »Ý, ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ÇÝùÁª ²ñ³Ý, ãÇ Ï³ñáÕ Ë³Ëï»É: ²ÛÝå»ë áñ ¹áõ åÇïÇ ·Ý³ë: ¶Ý³°, å³ßïå³ÝÇ°ñ ʳÃáõÝÇÝ ïÇï³ÝÛ³Ý Çß˳ÝÝ»ñÇ Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÇó, µ³Ûó ÉëÇ°ñ ÇÙ å³ïí»ñÁ, áñ ²ñ³ÛÇó ¿ ·³ÉÇëª ãÙïÝ»ë ʳÃáõÝÇ ë»ÝÛ³ÏÁ: ØdzÛÝ ¹ñ³Ýáí ¹áõ ϳ½³ïí»ë ùá áõËïÇ Í³ÝñáõÃÛáõÝÇó:

            Âáñ·áÙÁ Ëáëï³ó³í ãÇçÝ»É Çñ ÓÇáõó ¨ ·Ý³ó ʳí³ñÇ Â³·³íáñáõÃÛáõÝ:

            îÇï³ÝÛ³Ý Ê³ÃáõÝÁ Ù»Ï Å³Ùí³ ×³Ý³å³ñÑ ·áñ·»ñ ¿ñ ÷é»É, ÙáÙ»ñ í³é»É, ÇÝùÝ ¿É ½áõ·í»É, Çñ ï³Ý å³ïß·³ÙµÇÝ ëå³ëáõÙ ¿ñ Âáñ·áÙÇÝ: î»ë³í, áñ Ñ»éíÇó ÙÇ Ódzíáñ ¿ ·³ÉÇë: гëϳó³í, áñ Âáñ·áÙÝ ¿, áõñ³Ë³ó³í:

            Âáñ·áÙÁ »Ï³í ѳë³í, µ³ñ¨ ïí»ó ¨ ³ë³ó.

            - îÇï³ÝÛ³Ý Ê³Ãá°õÝ, »ë ÇÙ ³ëïí³Í³ÛÇÝ »ñ¹Ù³Ùµ »Ï»É »Ù ù»½ Ùáï, ϳÝãÇñ ³Ûëï»Õ ùá µáÉáñ Çß˳ÝÝ»ñÇÝ, ¨ »ë Ͻëå»Ù Ýñ³Ýó:

            - 쳯Ñ,- ³ë³ó ʳÃáõÝÁ,- ¹áõ Ñá·Ý³Í »ë »ñϳñ ׳ݳå³ñÑÇó ¨ ÇÙ ÑÛáõñÝ »ë, ÇçÇñ ÓÇáõó ó³Í, Ý»ñë »Ï, ѳݷëï³óÇñ, Ýáñ ÙdzÛÝ ½µ³ÕíÇñ å»ï³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí:

            - à°ã,- ³ë³ó Âáñ·áÙÁ,- »ë áõËï »Ù ³ñ»É, áñ ÓÇáõó ã»Ù ÇçÝ»Éáõ ó³Í, ϳÝãÇ°ñ Çß˳ÝÝ»ñǹ:

            - Âáñ·á°Ù,- ³ë³ó ʳÃáõÝÁ,- ÙDZû »ë ·»Õ»óÇÏ ã»Ù áõ ѳ׻ÉÇ:

            - ¸áõ ·»Õ»óÇÏ »ë áõ ѳ׻ÉÇ,- å³ï³ë˳ݻó Âáñ·áÙÁ,- µ³Ûó ÇÙÁ ã¿ ùá ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ.  ¹áõ ïÇï³Ý »ë, »ëª ³ëïí³Í, ¹áõ ²¹³Ùáñ¹Ç »ë, »ëª  ²ñáñ¹Ç,  ¹áõ â³ñÇ »ë, »ëª ²ñÇ: ºì ÇÙÁ ²ñÇ ÏÝáç ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÝ ¿:

            - ²ñÙ»Ý Âáñ·á°Ù,- ãݳѳÝç»ó ʳÃáõÝÁ,- ïÇï³ÝÛ³Ý ò»ÕÇ ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ ÏÇÝÝ »Ù »ë: ÆçÇñ ÓÇáõó ¨ ïÇñÇñ ÇÙ ·»Õ»óÏáõÃÛ³ÝÝ áõ ³ÙµáÕç ²Ý³å³ïÇ Â³·³íáñáõÃÛ³ÝÁ:

            ºì Âáñ·áÙÁ ³ë³ó.

            - ÈëÇ°ñ, ïÇï³ÝÛ³Ý Ê³Ãá°õÝ, á°ã ùá ûï³ñ ÑáÕÝ ¿ å»ïù ÇÝÓ ¨ á°ã ¿É ùá ûï³ñ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ:

            î»ë³í ʳÃáõÝÁ, áñ ѳëï³ÏáÕ ¿ Âáñ·áÙÁ ¨ ׳ñ ãϳñ Ýñ³Ý Ý»ñë µ»ñ»Éáõ, ϳÝã»ó Çñ Çß˳ÝÝ»ñÇÝ: Æß˳ÝÝ»ñÁ, áñ ÙdzÛÝ Âáñ·áÙÇ ï»ëùÇó ½³ñÑáõñáõÙ ¿ÇÝ ³ñ¹»Ý, ·ÉËÇÏáñ ϳݷݻóÇÝ Ýñ³ ³é³ç: Âáñ·áÙÁ ë³ëï»ó Ýñ³Ýó, ¨ Ýñ³Ýù »ñ¹í»óÇÝ Çñ»Ýó ²ëïí³Í ìÇß³åáíª Ñݳ½³Ý¹ ÉÇÝ»É Ê³ÃáõÝÇÝ:

            Æñ ·áñÍÝ ³í³ñï³Í ѳٳñ»Éáí, Âáñ·áÙÁ áõ½»ó Ñ»é³Ý³É, µ³Ûó ʳÃáõÝÁ ³ë³ó.

            - à¯í, Ù»°Í¹ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç, »Ï ³Ûë ѳßïáõÃÛáõÝÁ ÏÝù»Ýù ÙÇ ÙÇ Ã³ë ·ÇÝÇáí, ¨ ³å³ µ³ñÇ ×³Ý³å³ñÑ ù»½:

            ØÇ ÙÇ Ã³ë ·ÇÝÇ µ»ñ»óÇÝ ïí»óÇÝ Çß˳ÝÝ»ñÇÝ, ÇëÏ Âáñ·áÙÇÝ ïí»óÇÝ Ñ³ñÛáõñ ï³ñí³ ·ÇÝÇ: Ðá·Ý³Í ¿ñ Âáñ·áÙÁ áõ ͳñ³í: ¸³íÇÝ ³Ýï»ÕÛ³Ï, ݳ ËÙ»ó ·ÇÝÇÝ: лÝó áñ ËÙ»ó, Ýñ³ ׳ϳïÁ µéÝ»ó, ·ÉáõËÁ åïïí»ó: Âáñ·áÙÇÝ Çç»óñÇÝ ÓÇáõó ¨ ï³ñ³Ý Ý»ñë: ÖáË ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝ ë³ñù»óÇÝ, ËÙ³óñÇÝ Âáñ·áÙÇÝ áõ ï³ñ³Ý ʳÃáõÝÇ ë»ÝÛ³ÏÁ:

            Ê³ÃáõÝÁ Âáñ·áÙÇó Ùݳó »ñ»Ëáí: ÆÝÁ ³ÙÇë, ÇÝÁ ûñ ¨ ÇÝÁ ų٠áñ Éñ³ó³í, ʳÃáõÝÁ ÙÇ ïÕ³ áõÝ»ó³í ¨ ³ÝáõÝÁ ¹ñ»ó ´»É:

            ÚáÃÁ ï³ñÇ ïÇï³ÝÛ³Ý Ê³ÃáõÝÁ Âáñ·áÙÇÝ å³Ñ»ó ·ÇÝáí: ØÇ ûñ ¿É, »ñµ Âáñ·áÙÁ ¹ñëÇó Ý»ñë ¿ñ ·³ÉÇë, ¹éÝ»ñÇ Ù»ç Éë»ó ʳÃáõÝÇ Ó³ÛÝÁ: ʳÃáõÝÁ ˳ճóÝáõÙ ¿ñ ´»ÉÇÝ ¨ ³ëáõÙ. §øá Ù»ñÁ ù»½ Ù»éÝÇ, ïÇï³ÝÛ³Ý ³ñù³, ٻͳݳë, ïÇï³ÝÝ»ñÇ ûç³ËÁ ϳݷݳóÝ»ë, ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ûç³ËÁ ÷ã³óÝ»ë¦:

            Âáñ·áÙÁ áñ Éë»ó ³Û¹ Ëáëù»ñÁ,  áõßùÇ »Ï³í, Ý»ñë Ùï³í áõ ³ë³ó.

            - ʳÃá°õÝ, ³Û¹ DZÝã Ëñ³ï »ë ï³ÉÇë ¹ñ³Ý: ܳ ¹»é ÓíÇó ¹áõñë ã»Ï³Í, ÑÇÙÇÏí³ÝÇó ¹áõ ã³ñáõÃÛá±õÝ »ë ëáíáñ»óÝáõÙ Ýñ³Ý:

            - ÆѳñÏ»,- å³ï³ë˳ݻó ʳÃáõÝÁ,- ݳ â³ñÇÝ»ñÇ ³ñù³ ¿ ÉÇÝ»Éáõ, áõñ»ÙÝ ÑÇÙÇÏí³ÝÇó ã³ñáõÃÛáõÝ åÇïÇ ëáíáñÇ:

            - ºÃ» ³Û¹å»ë ¿, »ë ¿É ã»Ù Ùݳ ³Ûëï»Õ,- ³ë³ó Âáñ·áÙÁ:

            - ¸áõ ·Çï»ë, Âáñ·á°Ù,- ³ë³ó ʳÃáõÝÁ,- ÇÝÓ áñ¹Ç ¿ñ å»ïù, ųé³Ý· ¿ñ å»ïù ²Ý³å³ïÇ Â³·³íáñáõÃÛ³ÝÁ: ÚáÃÁ ï³ñÇ ù»½ ·ÇÝáí ïÇñáõÙ ¿Ç »ë ¨ ù»½³ÝÇó ïÕ³ áõÝ»ó³: ÐÇÙ³ Ïáõ½»ë ·Ý³, Ïáõ½»ë Ùݳ: » ÏÙݳë, »ë ë»ñ áõݻ٠¹»åÇ ù»½ ¨ ëÇñáÕ ÏÇÝ ÏÉÇÝ»Ù. û Ϸݳë, ÇÙ ûñÑݳÝùÁ ù»½ Ñ»ï:

            Âáñ·áÙÇ ·ÇÝáíáõÃÛáõÝÁ Ùdzݷ³ÙÇó ÃáÕ»ó: ºì ݳ ³ë³ó ÇÝùÝ Çñ»Ý. §ºë Ù»Ï ûñ ã¿, áñ ³Ûëï»Õ »Ù, ³ñ¹»Ý Ûáà ï³ñÇ ¿: ºë ˳Ëï»óÇ Ø³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ ïí³Í ÇÙ ËáëïáõÙÁ ¨ ïÇï³ÝÝ»ñÇÝ ÇÙ ³ñÛáõÝáí ½áñ³óñǦ: ºÉ³í ëáõë áõ ÷áõë ÓÇÝ Ñ»Í³í áõ ·Ý³ó ²ñ³ñ³ï:

            ´³Ûó ²ñÇÝ»ñÁ ãáõñ³Ë³ó³Ý Âáñ·áÙÇ í»ñ³¹³ñÓÇó, ¨ áã áù ã¹ÇÙ³íáñ»ó Ýñ³Ý: ²ñ»·Ý³½Ý ¿É Ùï³í ïáõÝ ¨ åÇݹ ÷³Ï»ó ¹áõé áõ Éáõë³Ùáõï:

            ºì Âáñ·áÙÁ ¹ÇÙ»ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ.

            - ú¯, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï, Ù»Í ¿ ÇÙ Ù»ÕùÁ ¨ ³ÝÝ»ñ»ÉÇ: ÆÙ ÅáÕáíáõñ¹Á ãÇ ÁݹáõÝáõÙ ÇÝÓ, ÇÙ ÏÇÝÁ ãÇ ÁݹáõÝáõÙ ÇÝÓ, ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ã»Ý ÁݹáõÝáõÙ ÇÝÓ, »ë ¿É »Ù ÇÝÓ Ù»ñÅáõÙ, ¨ ÙdzÛÝ Ù³Ûñ³Ï³Ý ëÇñïÁ ãÇ ÉùáõÙ áñ¹áõݪ ÝáõÛÝÇëÏ ÙáÉáñÛ³É, ÝáõÛÝÇëÏ Ù³Ñ³å³ñï: ú¯, س°Ûñ, »ë Ý»ñáõÙ ã»Ù ËݹñáõÙ, áã ÏÛ³Ýù, áã Çß˳ÝáõÃÛáõÝ: ºë ÙdzÛÝ ÙÇ ½³í³Ï »Ù áõ½áõÙ, áñ ųé³Ý·Ç Ç٠ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ å³ßïå³ÝÇ ÇÙ ò»ÕÁ ½áñ³óáÕ ´»ÉÇó:

            ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ Éë»ó Âáñ·áÙÇ Ó³ÛÝÁ ¨ ѳÛïÝí»ó Ýñ³ ³é³ç áõ ³ë³ó.

            - àñ¹Ç°ë, гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »ë ÃáÕáõÃÛáõÝ Ïï³Ù ²ñ»·Ý³½ÇÝ, áñ ݳ ù»½ Ý»ñë ÁݹáõÝÇ: ¸áõ ųé³Ý· Ïáõݻݳë, µ³Ûó ¹áõù »ñÏáõë¹ ¿É áõËï³Ïáïáñ ÏÉÇÝ»ù áõ ÏÙ»éÝ»ù:

            ºì Âáñ·áÙÁ ³ë³ó.

            - гí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇ Ù³ÑÁ DZÝã ³ñÅ»ª á·Ç³ó³Í »ñ³½ ÙdzÛÝ: Ø»Ýù ݳËÝÇ »Õ»É »Ýù, ÝáñÇó ݳËÝÇ ÏÉÇÝ»Ýù ¨ Ù»ñ áñ¹áõ ųé³Ý·Ý»ñÇ Ù»ç ÏñÏÇÝ Ïí»ñ³ÍÝí»Ýù:

            ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇ å³ïí»ñáí ²ñ»·Ý³½Á µ³ó»ó ¹áõéÁ ¨ Âáñ·áÙÇÝ Ý»ñë ³é³í:

            ÆÝÁ ³ÙÇë, ÇÝÁ ûñ ¨ ÇÝÁ ų٠áñ Éñ³ó³í, ²ñ»·Ý³½Á ÙÇ ïÕ³ ÍÝ»ó: ÌÝí»ó Ù³ÝáõÏÁ ³ñ¨Ç ÉáõÛëáí, ¨ ³ñ¨Ç ÉáõÛëÝ ¿ñ Ýñ³ ³ãù»ñáõÙ: ºì ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ ÇÝùÁ Ñáí³Ý³íáñ»ó Ýñ³ ÍÝáõݹÁ: ²é³çÇÝÁ ÇÝùÁ ·ñÏ»ó Éáõë»Õ»Ý Ù³ÝáõÏÇÝ, ݳۻó Ýñ³Ý áõ µ³ó³Ï³Ýã»ó.

            - ú¯Ñ, áñù³Ý ÝÙ³¯Ý ¿ г۷ ²ñÇÇÝ: ºì ÃáÕ ³Ûë Ù³ÝÏ³Ý ³ÝáõÝÁ гÛÏ ÉÇÝÇ:

            ºì ²ñ»·Ý³½Á ¹ÇÙ»ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ.

            - à¯í, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï, ¹á°õ, áñ Ñáí³Ý³íáñ»óÇñ  Âáñ·áÙÇ áñ¹áõ  ÍÝáõݹÁ ¨ Ýñ³Ý г۷ ²ñÇÇ å³ïíÇÝ Ð³ÛÏ ³Ýí³Ý»óÇñ, ùá Ù³Ûñ³Ï³Ý ·áõÃáí ù³é³ëáõÝ ûñ Å³Ù³Ý³Ï ïáõñ ÇÙ Ù³ÛñáõÃÛ³ÝÁ, áñ ù³é³ëáõÝ ûñ å³Ñå³Ý»Ù гÛÏÇÝ íݳëÝ»ñÇó, í³ñ³ÏÇó, ³ãùÇó, ³å³ ûÍ»Ýù Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁ ²ñ³ñ³ïÇ Ñ³½³ñ áõ ÙÇ Í³ÕÇÏÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÇã ÛáõÕáí ¨ ÏÝù»Éáí Ýñ³Ý, ѳÝÓÝ»Ýù  ÏÛ³ÝùÇÝ áõ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³ÝÁ:

            ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ Éë»ó ²ñ»·Ý³½Ç ³Õ»ñëÁ ¨ ù³é³ëáõÝ ûñ Å³Ù³Ý³Ï ïí»ó Ýñ³Ý áõ Âáñ·áÙÇݪ ÙÇÝ㨠гÛÏÇÝ ù³é³ëáõÝùÇó ѳݻÉÝ áõ ÏÝù»ÉÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 176
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz