ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:37


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԹՈՐԳՈՄԸ ԵՎ ԱՐԵԳՆԱԶԸ

 ²ñ³ñ³ïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇó ·áõÅϳݠ »Ï³í ²ñ³ÙÇ Ùáï ¨ ѳÛïÝ»ó.

            - à¯í, ػ͹ ²ñ³°Ù, ·Çïó³Í »ÕÇñ, áñ ë¨ ³Ý³å³ïÝ»ñÇó ÙÇ íÇÃ˳ñÇ íÇß³å-ûÓ ¿ ѳÛïÝí»É Ù»ñ ë³ñ»ñáõÙ, ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ³ÏÝ ¿ µéÝ»É ¨ çáõñ ãÇ ï³ÉÇë. âáñ³ÝáõÙ »Ý ³ñï»ñÝ áõ ³Û·ÇÝ»ñÁ, ÏáïáñíáõÙ »Ý ³Ý³ëáõÝÝ»ñÝ áõ í³ÛñÇ ·³½³ÝÝ»ñÁ, ͳñ³íÇó Ýí³ÕáõÙ »Ý ²ñÇÝ»ñÁ: Þ³ï ½áñ³íáñ ¿ ³Û¹ íÇß³å-ûÓÁ, ¨ áã ÙÇ áõÅ ãÇ Ï³ñáÕ Ýñ³Ý ѳÕûÉ: ØÇ ×³ñ ·ïÇñª ÷ñÏ»Éáõ Ù»½ ³Û¹ ³Ñ³íáñ ã³ñÇùÇó:

            ²ñ³ÙÁ ¹ÇÙ»ó Âáñ·áÙÇÝ ¨ ³ë³ó.

            - àñ¹Ç°ë, ¹áõ åÇïÇ Å³é³Ý·»ë Ç٠ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ åÇïÇ ÉÇÝ»ë ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ²ñÇÝ»ñǪ г۷ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹Á: ²Ûëûñ ųÙÝ ¿ ùá ½áñáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»ë Ýñ³Ýó å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

            - г°Ûñ ÇÙ,- ³ë³ó Âáñ·áÙÁ,- ùá ϳÙùÁ ²ñ³ÛÇó ¿ ¨ ùÝÝáõÃÛ³Ý »Ýóϳ ã¿: ºë ·ÝáõÙ »Ù Ïéí»Éáõ ³Û¹ íÇß³å-ûÓÇ ¹»Ù: » ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÁ Ñáí³Ý³íáñÇ ÇÝÓ, »ë Ïëå³Ý»Ù íÇß³å-ûÓÇÝ ¨ Ïѳëï³ï»Ù ²ñÙ»ÝÝ»ñÇÝ ³é³çÝáñ¹»Éáõ ÇÙ Çñ³íáõÝùÁ: ÆëÏ »Ã» ³ñųÝÇ ãÉÇݻ٠ì³Ñ³·ÝÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³ÝÁ, »ë Ïëå³Ýí»Ù ¨ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇÝ Ï³½³ï»Ù ·³×³× ϳé³í³ñáÕ áõݻݳÉáõ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÇó:

            ²ñ³ÙÁ ûñÑÝ»ó Âáñ·áÙÇÝ, ½áÑ Ù³ïáõó»ó ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ áõ ¹ÇÙ»ó ì³Ñ³·ÝÇÝ.

            - à¯í, ¹áõ ì³Ñ³°·Ý ²Ù»Ý³½áñ, ͳÝñ ÏéíÇ ¿ ·ÝáõÙ Âáñ·áÙÁ: ä³ï³ÝÇ ¿ ݳ ¨ ³Ý÷áñÓ, íÇß³å-ûÓÁ ½áñ³íáñ ¿ ¨ Ëáñ³Ù³ÝÏ: ä³ï³ÝÇ Âáñ·áÙÇ Ñ»ï »ÕÇñ, Ñáí³Ý³íáñÇñ Ýñ³Ý ¨ ѳÕóݳÏáí åë³ÏÇñ Ýñ³ ëáõñÁ:

            ä³ï³ÝÇ Âáñ·áÙÁ Çñ Ññ»Õ»Ý ÓÇáí ëɳó³í ²ñ³ñ³ïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ: ²é³íáïÛ³Ý ¹áõñë »Ï³í гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùÇó ¨ »ñ»ÏáÛ³Ý Ñ³ë³í ³Õ»ïÇ í³ÛñÁ: îËáõñ ï»ë³ñ³Ý µ³óí»ó Ýñ³ ³é³çª ãáñ³ó³Í ͳé»ñ, ˳ÝÓí³Í µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ²ñÇÝ»ñÁ ͳñ³íÇó Ãáõɳó³Í, ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ Éáõë³µ³óÇÝ, áñ ÙÇ ÏáõÛë ³ÕçÇÏ ½áÑ»Éáí, ÙÇ ùÇã çáõñ ëï³Ý³Ý íÇß³å-ûÓÇó:

            ´Ý³Ï³í³ÛñÇó áã Ñ»éáõ, ˳ÝÓí³Í ¹³ßïáõÙ å³éÏ»ó Âáñ·áÙÁª ·Çß»ñÁ ѳݷëï³Ý³Éáõ, áñ ³é³íáïÛ³Ý ÏéíÇ íÇß³å-ûÓÇ ¹»Ù: ºñÏÝùÇó ³ÝÃÇí ³ëïÕ»ñ ³ãùáí ¿ÇÝ ³ÝáõÙ Ýñ³Ý: Âáñ·áÙÁ ½·³ó, áñ ѳÛñ»ÝÇ »ñÏÝùÇ ³ëïÕ»ñÁ ѳí³ïáõÙ »Ý Çñ ѳÕóݳÏÇÝ:  ÆëÏ ³ëïÕ»ñÇ Ñ»ï¨Çó Ñ»Ýó ÇÝùÁª ì³Ñ³·Ý ¿ñ ÅåïáõÙ Çñ»Ý:  ºñ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Âáñ·áÙÁ ÷³Ï»ó ³ãù»ñÁ: ÆëÏ Ñ»éíÇóª »ñÏÝÇ ËáñùÇó ÉëíáõÙ ¿ñ ì³Ñ³·ÝÇ Ó³ÛÝÁ.  §ºñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í å³ï³ÝÇ Âáñ·áÙ, »ë ù»½ Ñ»ï »Ù, ¨ ¹áõ ÏѳÕûë íÇß³å-ûÓÇݦ:  ºì ѳݷÇëï ùÝ»ó Âáñ·áÙÁ ÙÇÝ㨠Éáõë³µ³ó:

            ²é³íáïÛ³Ý Âáñ·áÙÝ ³ñÃݳó³í Ù»Í ³ÕÙáõÏÇó:  ØÇ Ù»Í Ã³÷áñ ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ É»éÝ»ñÁ:  ÆëÏ Ã³÷áñÇ ³éç¨Çó ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ÙÇ ¹»é³ïÇ ³ÕçÇÏ:  ²ÕçÇÏÁ Éáõé, Ñݳ½³Ý¹ ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ³é³ç:  Ü³ ã¿ñ Áݹ¹ÇÙ³ÝáõÙ, ã¿ñ µáÕáùáõÙ, ã¿ñ ³Õ»ñëáõÙ, ù³ÝÇ áñ íÇ׳ÏÁ Çñ»Ý ¿ñ ÁÝÏ»É:  ²ÕçÇÏÁ Ññ³ßù ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ:  ºì Âáñ·áÙÁ ß³ï íßï³ó³í, áñ ³Û¹ ³ñ»·Ý³½ ·»Õ»óÏáõÑÇÝ åÇïÇ µ³ÅÇÝ Ñ³ëÝ»ñ íÇß³å-ûÓÇÝ:

            Âáñ·áÙÁ Éáõé Ñ»ï¨áõÙ ¿ñ ó÷áñÇÝ:  Â³÷áñÁ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ñ É»éÝ»ñÁ:  È»éÝ»ñÇ Ù»ç ÙÇ Ù»Í É»ñÏ Å³Ûé ¿ñ óóí³Í: âѳë³Í ³Û¹ ųÛéÇÝ, ó÷áñÁ ϳݷ ³é³í, ÇëÏ ³ÕçÇÏÁ ³Ýç³ïí»ó ó÷áñÇó áõ ·Ý³ó ϳݷݻó ųÛéÇ ï³Ï:

            §²Ûë ·»ÕáõÑáõ ¹»ÙùÇÝ ß³ï ³í»ÉÇ ÅåÇïÁ Ïë³½»ñ¦, - ÙñÙÝç³ó å³ï³ÝÇ Âáñ·áÙÁ ¨ ÓÇÝ ËóݻÉáí, ·Ý³ó ϳݷݻó ³Õçϳ ÏáÕùÇÝ:

            ØÇ ³Ñ»Õ áéÝáó Éëí»ó, óÝóí»ó ÑáÕÁ, ¨ íÇÃ˳ñÇ íÇß³å-ûÓÁ ¹áõñë »Ï³í ųÛéÇ Ñ»ï¨Çó:

            - гóÝ áõ ·ÇÝÇÝ, ï»ñ ϻݹ³ÝÇÝ, - ϳÝã»ó Âáñ·áÙÁ ¨ ëáõñÁ å³ñ½³Í, ѳñÓ³Ïí»ó íÇß³å-ûÓÇ íñ³:

            Ø»Í³·áõÛÝ Ù»Ý³Ù³ñï ëÏëí»ó å³ï³ÝÇ Âáñ·áÙÇ áõ ³Ñ»Õ íÇß³å-ûÓÇ ÙÇç¨:  ºñÏÇñÝ ¿ñ óÝóíáõÙ, ÷áßÇÝ Í³ÍÏ»É ¿ñ ³ñ¨Ç ¹»ÙùÁ:

            ºñϳñ ¿ÇÝ ÏéíáõÙ Âáñ·áÙÝ áõ íÇß³å-ûÓÁ:  ¼áñ³íáñ ¿ñ Âáñ·áÙÁ, µ³Ûó ³Ý÷áñÓ ¿ñª ݳ ·ñáÑáõÙ ¿ñ ¹ÇÙ³óÇó: Êáñ³Ù³ÝÏ áõ ×ÏáõÝ ¿ñ íÇß³å-ûÓÁª Ëáõë³÷áõÙ ¿ñ ³é׳ϳï ÏéíÇó ¨ ÷áñÓáõÙ ¿ñ ÃÇÏáõÝùÇó ѳñí³Í»É Âáñ·áÙÇÝ:

            ²ÕçÇÏÁ ï»ë³í Âáñ·áÙÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³ ÃÇÏáõÝùáõÙ Çñ»Ý ³å³Ñáí ½·³ó:  ºì ݳ ¹ÇÙ»ó ²ëïÕÇÏ ¹ÇóáõÑáõÝ.

            - ú¯, ¸ÇóáõÑÇ°¹ Ù³ùñ³Ù³ùáõñ, ¹á°õ, áñ ë»ñÝ »ë ½áñáõÃÛ³Ý, ÇÙ Ïáõë³Ï³Ý ë»ñÁ ÷á˳ÝóÇñ å³ï³ÝÇ Âáñ·áÙÇÝ, Ýñ³ ëÇñïÁ µáñµáùÇñ ÇÙ ëÇñá Ïñ³Ïáí, ¨ ÃáÕ ÇÙ ë»ñÁ ½áñ³óÝÇ Ýñ³Ý ¨ Ýñ³ µ³½áõÏÁ ѳÕÃáõÃÛ³Ùµ ÏéÇ:

            Èë»ó ²ëïÕÇÏÁ ·»ÕáõÑáõ ³Õ»ñëÁ ¨ Ýñ³ ë»ñÁ ÷Ýç»Éáí, ·ó»ó Âáñ·áÙÇ íñ³:

            ´áó³í³éí»ó Âáñ·áÙÁ, Ýñ³ å³ï³ÝÇ ëÇñïÁ Ññ¹»Ñí»ó ëÇñá Ïñ³Ïáí:  Ü³Û»ó ³ÕçϳÝ, Ãáõݹ ³é³í ¨ ÙÇ ÑáõÅÏáõ ½³ñÏ ïí»ó íÇß³å-ûÓÇÝ:  úÓÁ »ñÏáõ Ïïáñ »Õ³í.  ÙÇ ÏïáñÁ ë³ñÇ ÙÇ É³Ýçáí ·Éáñí»ó ó³Í, ÙÛáõë ÏïáñÁª ÙÛáõë ɳÝçáí:  ºì Ñáñ¹³ó çáõñÁ É»éÝ»ñÇó áõ ·³Ñ³íÇÅ»ó ó³Í:

            òÝÍáõÙ ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ, ³·³Ñáñ»Ý ËÙáõÙ ¿ÇÝ çáõñÁ ¨ ÷³é³µ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Âáñ·áÙÇÝ áõ ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÇÝ: ÆëÏ ³ÕçÇÏÁ ÷³ñí»É ¿ñ Âáñ·áÙÇ ÏñÍùÇÝ áõ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÇó ÅåïáõÙ ¿ñ:

            - ²Ýáõݹ DZÝã ¿, ·»Õ»óÇÏ ³ÕçÇ°Ï, - ѳñóñ»ó Âáñ·áÙÁ:

            ºì ³ÕçÇÏÁ å³ï³ë˳ݻó.

            - ÆÙ ³ÝáõÝÁ Ùáé³ó»É »Ù ³ñ¹»Ý:  ÆÝÓ µáÉáñÁ ¼áÑ ¿ÇÝ ³ëáõÙ ³Ûë ·Çß»ñ:  ÆëÏ ÑÇÙ³, áñ ¹áõ í»ñ³ÍÝ»óÇñ ÇÝÓ, ÇÝù¹ ¿É ÏÝùÇñ ÇÙ ³ÝáõÝÁ:

            - øá ÅåÇïÁ ³ñ»·Ý³½ ¿, - ³ë³ó Âáñ·áÙÁ, - ¨ »ë ù»½ ²ñ»·Ý³½ ϳÝí³Ý»Ù:

            Âáñ·áÙÁ í»ñ³¹³ñÓ³í гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ù:  ºì ²ñ³ÙÁ ËݳٳËáëÝ»ñ áõÕ³ñÏ»óª ·»Õ»óÇÏ ²ñ»·Ý³½Ç Ó»éùÁ Ëݹñ»Éáõ Âáñ·áÙÇ Ñ³Ù³ñ:

            ²ñ»·Ý³½Ç ѳÛñÁ ³ë³ó.

            - Âáñ·áÙÁ гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ï»ñÝ ¿ ÇÙ ³Õçϳ ÏÛ³ÝùÇ, ¨ ÇÙ ³ÕçÇÏÁ Ýñ³Ý ¿ å³ïϳÝáõÙ:  ´³Ûó »ë ß³ï í³Õáõó áõËï »Ù ³ñ»É, ¨ »Ã» »ë Ç٠ϳÙùáí ï³Ù ³Õçϳë, áõËï³¹ñáõÅ ÏÉÇÝ»Ù, áñ í³Û»É ã¿ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïÍáõÝ:  î»ëÝá±õÙ »ù Ñ»éíáõÙ ÷éí³Í ÑëÏ³Û³Ï³Ý ·áñß ï³ñ³ÍùÁ:  Ø»Í æñѻջÕÇó ³é³ç ¹³ ͳÕϳí»ï ¹³ßï ¿ñ, ¨ ÙÇçáí ¿É ·»ï ¿ñ ÑáëáõÙ:  ÐÇÙ³ ¹³ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³Õáõï ¿, ¨ áãÇÝã ãÇ ³×áõÙ ³ÛÝï»Õ:  ºì »ë áõËï»É »Ù ÇÙ ³ÕçÏ³Ý ï³É Ýñ³Ý, áí ³Û¹ ³ÕáõïÁ ÝáñÇó Ïí»ñ³ÍÇ Í³Õϳí»ï ¹³ßïÇ:

            ÊݳٳËáëÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓ³Ý áõ ²ñ³ÙÇÝ Ñ³ÛïÝ»óÇÝ ³Õçϳ Ñáñ Ëáëù»ñÁ:

            - ²ñ¹³ñ ¿ ݳ, - ³ë³ó ²ñ³ÙÁ, - ³ëïí³ÍÁ áõñÇß ³ëïÍá áõËïÁ ÝáõÛÝå»ë åÇïÇ Ñ³ñ·Ç:

            ºì å³ïíÇñ»ó Âáñ·áÙÇÝ ³Û¹ ·áñß ³ÕáõïÁ í»ñ³Í»É ͳÕϳí»ï ¹³ßïÇ:

            Âáñ·áÙÁ ·Ý³ó, ѳë³í ³ÕáõïÇÝ:  Ü³Û»ó ßáõñçÁ ¨ ïËñ»ó:  §Ì³Õϳí»ï ²ñ³ñ³ïáõÙ ³Ûë ³Ý³å³ïÝ Ç±Ýã ·áñÍ áõÝǦ, - ³ë³ó ݳ:  ²å³ ½áÑ Ù³ïáõó»ó, ÷³é³µ³Ý»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ³ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ û·ÝáõÃÛáõÝ Ëݹñ»ó Ýñ³ÝóÇó:

            ºì ׳ñï³ñ³·»ï îÇñÁ ѳÛïÝí»ó Ýñ³ Ùáï:

            - à¯í, ³½ÝÇí Âáñ·á°Ù, - ³ë³ó îÇñÁ, - гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »Ù »Ï»É ù»½ Ùáï:  ÈëÇñ ÇÙ å³ïí»ñÁ:  ¶»ïÇ ÑáõÝÁ í³Õáõó ͳÍÏí³Í ¿ ãáñ³ó³Í ïÇÕÙáí:  Ø³ùñÇñ ·»ïÇ ÑáõÝÁ ïÇÕÙÇó, ³å³ µ³ñÓñ³óÇñ É»éÝ»ñÁ, ·ïÇñ çñÇ ³ÏáõÝùÁ ¨ ³ÛÝï»ÕÇó çáõñÁ áõÕÕÇñ ³Û¹ ÑáõÝÇ Ù»ç:

            îÇñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Âáñ·áÙÁ ·ï³í ·»ïÇ ÑáõÝÁ:  Î³Ýã»ó ßñç³Ï³ÛùáõÙ µÝ³ÏíáÕ ²ñÇÝ»ñÇÝ:  Þ³ï ß³ï»ñÁ »Ï³Ý ¨ Âáñ·áÙÇ Ñ»ï Ù³ùñ»óÇÝ ·»ïÇ ÑáõÝÁ:  ²å³ Âáñ·áÙÁ µ³ñÓñ³ó³í É»éÝ»ñÁ, ·ï³í çñÇ íï³ÏÝ»ñÁ, áñ ·»ïÝÇ ï³Ï ¿ÇÝ ·ÝáõÙ: ²Û¹ íï³ÏÝ»ñÁ áõÕÕ»ó ¹»åÇ ·»ïÇ ÑáõÝÁ:  æáõñÁ »Ï³í, ¨ ·»ïÁ í³ñ³ñ»ó:

            îÇñÁ ѳí³ù»ó ³ñ¨Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñÁ, ˳éÝ»ó ¹ñ³Ýù áõ ÷áßÇ ¹³ñÓñ»ó:  öáßÇÝ ß³Õ ïí»ó ÑáÕÇ íñ³, ¨ ÑáÕÁ Ù³ùñí»ó ³ÕÇó:

            ºì Âáñ·áÙÁ ¹ÇÙ»ó ²ëïÕÇÏÇÝ.

            - ú¯, ¸ÇóáõÑÇ°¹ ì³ñ¹³Ù³ïݪ ãùÝ³Õ ²ëïÕÇ°Ï, ³Ûë ¹³ßïÇ íñ³ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý µ³½Ù³½³Ý áõ µ³½Ù³·áõÛÝ Í³ÕÇÏÝ»ñ áõ í³ñ¹»ñ ó³ÝÇñ:

            ºì ²ëïÕÇÏÁ µ³½Ù³·áõÛÝ áõ µ³½Ù³µáõÛñ ͳÕÇÏÝ»ñ áõ í³ñ¹»ñ ß³Õ ïí»ó, ¨ ³ÝÙÇç³å»ë ¹³ßïÁ Í÷³ó ³ëïí³Í³ÛÇÝ Í³ÕÇÏÝ»ñÇó áõ í³ñ¹»ñÇó:

            Ð³í³ùí»óÇÝ ÙáïÇÏ áõ Ñ»éáõ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó ѳ½³ñ³íáñ ²ñÇÝ»ñ, áõñ³Ë³ó³Ý, ËÝçáõÛù ë³ñù»óÇÝ, ÷³é³µ³Ý»óÇÝ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, ÷³é³µ³Ý»óÇÝ Ý³¨ Âáñ·áÙÇÝ áõ ³Û¹ ¹³ßïÝ ³Ýí³Ý»óÇÝ Âáñ·áÙ³ ¹³ßï:

            ºì ²ñ»·Ý³½Ç ѳÛñÁ, Çñ áõËïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ûñÑÝ»ó Çñ ³ÕçÏ³Ý áõ ïí»ó ²ñ³ÙÇ áñ¹áõÝ:  Ø»Í ѳñë³ÝÇù ë³ñù»ó ²ñ³ÙÁ ¨ åë³Ï»ó Âáñ·áÙÇÝ áõ ²ñ»·Ý³½ÇÝ:

            Úáà ûñ, Ûáà ·Çß»ñ 層ó ѳñë³ÝÇùÁ:  Úáà ûñ Ñ»ïá ²ñ³ÙÁ Ù»Í ½áÑ Ù³ïáõó»ó, ÷³é³µ³Ý»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ, ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ ëáõñµ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ:  ²å³ Âáñ·áÙÇÝ Ñ³ÝÓÝ»ó Çñ ÑáñÇó ųé³Ý·³Í Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ, Ýñ³Ý ³ñù³ ϳñ·»ó ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ³ß˳ñÑÇÝ, ¨ ÝáõÛÝ ûñÁ ²ñ³ÙÁ Ù»é³í:  ºì ݳ, áñ Ñáõñ ¿ñ, Ñáõñ ¹³ñÓ³í:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 234
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz