ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:20


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԼԱԿԸ

´áõñ³í»ï áõ Ñdzëù³Ýã  ¹³ßï ¿ñ ÷éí³Í µ³ñÓñ É»éÝ»ñÇ ÙÇç¨: ÆëÏ ¹³ßïÇ ÙÇçáí ÑáëáõÙ ¿ñ å³ñ½³çáõñ ²ñ³Í³ÝÇÝ, áñÇ ³÷»ñÁ ͳÍÏí³Í ¿ÇÝ µ³½Ù³·áõÛÝ í³ñ¹»ñáí: ²Û¹ ï»ÕÁ ³é³ÝÓݳå»ë ·»Õ»óÇÏ ¿ñ ³é³íáï ϳÝáõË, »ñµ  ³ñ¨Ç ³é³çÇÝ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÁ ÁÝÏÝáõÙ ¿ÇÝ ·»ïÇ çñ»ñÇÝ ¨ µ»Ïí»Éáí, áëÏ»½ûÍ ³ÝÓñ¨Ç å»ë ó÷íáõÙ ¿ÇÝ Í³ÕÇÏÝ»ñÇ íñ³:

            úñí³ Ñ»Ýó ³Û¹ å³ÑÇÝ ²ëïÕÇÏ ²ëïí³ÍáõÑÇÝ ÇçÝáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ï, ÙïÝáõÙ ¿ñ ·»ïÁ ¨ Çñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Éá·³ÝùÝ ¿ñ ÁݹáõÝáõÙ: æñÇ ½áíáõÃÛáõÝÁ ˳éÝíáõÙ ¿ñ Ññ³ß³·»Õ ͳÕÇÏÝ»ñÇ áõ í³ñ¹»ñÇ µáõÛñÇÝ ¨ ³Ýñç³ÛÇÝ »ñ³ÝáõÃÛáõÝ å³ñ·¨áõÙ ²ëïÕÇÏÇÝ:

            Þ³ï ¨ ß³ï å³ï³ÝÇÝ»ñ Ùáï³Ï³ ·ÛáõÕ»ñÇó, ß³ï ¨ ß³ï å³ï³ÝÇÝ»ñ Ñ»é³íáñ í³Ûñ»ñÇó ѳí³ùíáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ï»Õ ¨ ·»ïÇó áã Ñ»éáõ ³×áÕ ÷³ñó٠Ã÷»ñÇ »ï¨áõ٠óùÝí»Éáí, ¹ÇïáõÙ ¿ÇÝ ²ëïÕÇÏÇÝ: ²ëïÕÇÏÁ Çñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ ë»ñ ¿ñ µáñµáùáõÙ Ù³ï³Õ ëñï»ñÇ Ù»ç:

            ºì å³ï³ÝÇÝ»ñÁ, Ùáé³ó³Í ³Ù»Ý ÇÝã, ûñ»ñáí ã¿ÇÝ Ñ»é³ÝáõÙ ·»ïÇ ³÷Çó: ¶Çß»ñÝ»ñÁ ˳ñáõÛÏ ¿ÇÝ í³éáõÙ ¨ ˳ñáõÛÏÇ ßáõñç ѳí³ùí³Í, ëÇñ³í³é »ñ·»ñ ¿ÇÝ ÑÛáõëáõÙ ²ëïÕÇÏÇ Ñ³Ù³ñª Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó Ñá·»Ãáí, Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó ëÇñ³ï»Ýã: ÆëÏ ³é³íáïÛ³Ý ³ñß³ÉáõÛëÇÝ Ýñ³Ýù ·ñ³íáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ¹Çñù»ñÁ Ã÷»ñÇ »ï¨áõÙ ¨ ³Ýѳٵ»ñ ëå³ëáõÙ, û »ñµ ²ëïÕÇÏÝ Çñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ Ï»ñ¨³ ·»ïÇ çñ»ñÇ Ù»ç:

            ²ëïÕÇÏÁ ½·³ó å³ï³ÝÇÝ»ñÇ ëÇñ³ïáãáñ ѳ۳óùÝ»ñÁ, ßÇÏÝ»ó ³ÙáÃÇó ¨ í³ñ¹³·áõÛÝ Ùßáõßáí å³ï»ó Çñ ßáõñçÁ: àô ³Ûɨë áã áù ã¿ñ ϳñáÕ ï»ëÝ»É Ýñ³Ý: ºñϳñ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ å³ï³ÝÇÝ»ñÁ ÑáõÛëáí, áñ ÙßáõßÁ ÏóñíÇ, ¨ Ýñ³Ýù ÝáñÇó Ïï»ëÝ»Ý ²ëïÕÇÏÇÝ: ´³Ûó ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ûñ»ñ, ³ÙÇëÝ»ñ, ¨ ÙßáõßÁ ã¿ñ óñíáõÙ:

            ä³ï³ÝÇÝ»ñÁ, ÑáõÛëÝ»ñÁ Ïïñ³Í, ëÏë»óÇÝ Ñ»é³Ý³É ·»ïÇ ³÷Çó, ²ñÇ ïáÑÙ»ñÇ Ù»ç Çñ»Ýó µ³ËïÁ áñáÝ»Éáõ: ºì ÙdzÛÝ Ù»ÏÁ, áñÇ ³ÝáõÝÝ ¿ñ êɳÏ, ѳٳéáñ»Ý ÙÝáõÙ ¿ñ ·»ïÇ ³÷ÇÝ: êɳÏÁ  Ø³ÝÇ ïáÑÙÇó ²ñ³ÙÇ »Õµáñ ÃáéÝ ¿ñ: î³é³åáõÙ ¿ñ å³ï³ÝÇ êɳÏÁ ²ëïÕÇÏÇ ëÇñáõó ¨ Ñ³Ù³éáñ»Ý ëå³ëáõÙ ¿ñ:

            Ðdzó³í ²ëïÕÇÏÁ å³ï³ÝÇ êɳÏÇ ëÇñá ½áñáõÃÛ³Ùµ ¨ áñáß»ó í³ñÓ³ïñ»É Ýñ³ ë»ñÁ:

            È»éݳÛÇÝ ·ÛáõÕ»ñÇó Ù»ÏáõÙ ÙÇ ³ÕçÇÏ Ï³ñ, ³ÝáõÝÁ ÐáõñÇÏ: ¶»Õ»óÇÏ ¿ñ ݳ ¨ ùÝùáõß: ºì ÙÇ ·Çß»ñ ÐáõñÇÏÁ Çñ »ñ³½áõÙ ì³Ñ³·ÝÇÝ ¿ñ ï»ë»É áõ ëÇñ»É ¿ñ Ýñ³Ý: úñ áõ ·Çß»ñ ùáõÝ ãáõÝ»ñ ÐáõñÇÏÁ, »ñ³½áõÙ ¿ñ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ²Ù»Ý ³é³íáï í³Õ ³ñß³ÉáõÛëÁ ³é³çÇÝÝ ¿ñ ¹ÇÙ³íáñáõ٠ݳ, ÑáõÛë áõݻݳÉáí ï»ëÝ»É ì³Ñ³·ÝÇÝ: ºì ³ÕáÃáõÙ ¿ñ ÐáõñÇÏÁ, ³ÕáÃáõÙ ¿ñ ²ëïÕÇÏÇÝ, áñ ²ëïÕÇÏÁ ë»ñ ³ñÃݳóÝÇ ì³Ñ³·ÝÇ ëñïáõÙ, áñ ·áÝ» ÙdzÛÝ »ñ¨³ Çñ »ñ³½áõÙ: ²ëïÕÇÏÁ ÉëáõÙ ¿ñ ÐáõñÇÏÇ Ëݹñ³ÝùÁ, ËÕ×áõÙ ¿ñ Ýñ³Ý, µ³Ûó ÇÝãå»±ë û·Ý»ñ:

            ºì ³Ñ³ ²ëïÕÇÏÇ ·ÉËáõÙ ÙÇ ÙÇïù ÑÕ³ó³í. §ÐáõñÇÏÁ ÇÝÓ ¿ ÝÙ³Ý, êɳÏÝ ¿Éª ì³Ñ³·ÝÇݦ: ºì ݳ ·Ý³ó ÐáõñÇÏÇ Ùáï:

            - âùÝ³Õ ÐáõñÇ°Ï,- ³ë³ó ²ëïÕÇÏÁ,- »ë í³Õáõó ¿Ç Éë»É ùá ëÇñá Ëáëïáí³ÝáõÃÛáõÝÁ, µ³Ûó û·Ý»É ã¿Ç ϳñáÕ: ÐÇÙ³ »Ï ÇÝÓ Ñ»ï, ¨ ¹áõ Ïï»ëÝ»ë ùá ëñïÇ ì³Ñ³·ÝÇÝ:

            àôñ³Ë³ó³í ÐáõñÇÏÁ áõ ѻ層ó ²ëïÕÇÏÇÝ: Üñ³Ýù »Ï³Ý ѳë³Ý Âáñ·áÙ³ ¹³ßï, ϳݷݻóÇÝ ·»ïÇ ³÷ÇÝ: ºì ²ëïÕÇÏÁ ³ë³ó.

            - ²Ù»Ý ³ñ¨³Í³·ÇÝ »ë ³Ûë çñ»ñÇ Ù»ç Éá·³Ýù ¿Ç ÁݹáõÝáõÙ: ºñç³Ýϳµ»ñ »ñ³ÝáõÃÛáõÝ ¿ å³ñ·¨áõÙ ³Ûë çáõñÁ: ²ñ¨Ç ³é³çÇÝ ×³é³·³ÛÃÝ»ñáí ¹áõ ÙïÇñ çáõñÁ:

            Øáï»ÝáõÙ ¿ñ ³ñß³ÉáõÛëÁ: ÐáõñÇÏÁ Ùï³í çáõñÁ: ²ëïÕÇÏÁ ÙßáõßÁ óñ»ó Ýñ³ ßáõñçÁ ¨ ÇÝùÁ ³ÝÑ»ï³ó³í: ºì ²ëïÕÇÏÝ ³ÛÉ¨ë »ñµ»ù ã»Ï³í ³Û¹ ·»ïáõÙ ÉáճݳÉáõ:

            ²é³íáïÛ³Ý ³ñß³ÉáõÛëÇÝ êɳÏÁ óùÝí»ó Ã÷»ñÇ »ï¨Á ¨ ѳ۳óùÝ áõÕÕ»ó ·»ïÇ çñ»ñÇÝ: ºñµ  ³ñ¨Ç ³é³çÇÝ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÝ ÁÝÏ³Ý çñÇ íñ³, êɳÏÁ ï»ë³í, áñ ÙßáõßÝ ³ÝÑ»ï³ó»É ¿,  ·»ïÇ çñ»ñÇ Ù»ç ÉáÕ³ÝáõÙ ¿ Çñ ëñïÇ ²ëïÕÇÏÁ ¨ Çñ ³ÙµáÕç ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ ßáÕáõÙ ¿ ³ñ¨Ç Ý»ñùá:

            êɳÏÁ ˳ݹ³í³éí»ó, Ë»Ýóó³í Ç ï»ë ²ëïÕÇÏÇ: ¾É ãѳٵ»ñ»ó, Ý»ïí»ó ³ÉÇùÝ»ñÇ Ù»ç, Çñ µ³½áõÏÝ»ñáí ³ùó³Ý»ó Ýñ³Ý áõ ѳݻó ³÷:

            âùÝ³Õ ÐáõñÇÏÁ ãÁݹ¹ÇÙ³ó³í. ëÇñáí ÁݹáõÝ»ó Çñ ³é¨³Ý·áõÙÁ, ù³Ý½Ç êɳÏÁ ß³ï ¿ñ ÝÙ³Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ, áõÙ ï»ë»É ¿ñ »ñ³½áõÙ ¨ áõÙ ëÇñáõó ³ÛñíáõÙ ¿ñ ݳ:

            êɳÏÁ ÐáõñÇÏÇ Ù»ç ²ëïÕÇÏÇÝ ¿ñ ï»ëÝáõÙ ¨ ëÇñáõÙ Ýñ³Ý: ÐáõñÇÏÝ ¿É êɳÏÇ Ù»ç ì³Ñ³·ÝÇÝ ¿ñ ï»ëÝáõÙ ¨ ëÇñáõÙ Ýñ³Ý: ºì ³Û¹ ëÇñáí Ýñ³Ýù ³Ùáõëݳó³Ý: ÜáõÛÝ ·»ïÇ ³÷ÇÝ ¿É ïáõÝ ßÇÝ»óÇÝ: ºì ³Û¹ ï»ÕÁ êɳÏÝ ³Ýí³Ý»ó Øáõß:

            Þ³ï ½³í³ÏÝ»ñ áõ ÃáéÝ»ñ áõÝ»ó³Ý êɳÏÝ áõ ÐáõñÇÏÁ: êɳÏÇ ÃáéÝ»ñÁ Çñ»Ýó ݳѳå»ïÇ ³ÝáõÝáí Ïáãí»óÇÝ êÉÏáõÝÇÝ»ñ:

            ì³Ñ³·ÝÛ³ ÑáõñÁ ϳñ êÉÏáõÝÇ ù³ç å³ï³ÝÇÝ»ñÇ Ù»ç: ²ëïÕÇÏÇ ëÇñá ßáÛ³ÝùÁ ϳñ êÉÏáõÝÇ Ñ»½ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ù»ç: Þ³ï ¨ ß³ï ²ñÇ ïáÑÙ»ñÇ Ñ»ï ËݳÙáõÃÛáõÝ ¿ñ ³ÝáõÙ êÉÏáõÝÇ ïáÑÙÁª ³ÕçÇÏ ³éÝáõÙ, ³ÕçÇÏ ï³ÉÇë:

            Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¨ سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ ٻͳó³í áõ ½áñ³ó³í êÉÏáõÝÇ ïáÑÙÁ ¨ ï»ñ »Õ³í ³ÙµáÕç ³Û¹ ¹³ßïÇÝ, áñ ѻﳷ³ÛáõÙ Ïáãí»ó î³ñáÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 260
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz