ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:26


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՎԵՐԺԱՊԱՏՈՒՄ

 ºì ²ñ³ñÇãÁ ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳëï³ï»É ¿ µÝ³Ï³Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùßï³Ï³Ý ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç ´ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝÁݹѳï Ýáñá·íÇ, óñٳݳ ¨ ¹ñ³Ýáí ³å³ÑáíÇ Çñ µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ²ñ³ñÇãÁ µÝ³Ï³Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ¨ ºñÏñÇ íñ³, áñ ³Ýí³ÝáõÙ »Ýù ï³ñÇ:

            ºñÏñÇ íñ³ ³Ù»Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõݪ ï³ñÇ, ëÏëíáõÙ ¿ ·³ñÝ³Ý »ñÏáõÝùáí, »ñµ ѳÉãáõÙ ¿ ÓÙ»éí³ ÓÛáõÝÁ, áÕáÕáõÙ ¿ ÑáÕÁ, ¨ ÏÛ³ÝùÇ ÍÇÉ»ñÝ »Ý µ³ñÓñ³ÝáõÙ ÑáÕÇ ÏñÍùÇó: ºì ·³ñáõÝÁ ºñÏñÇ íñ³ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ýáñ ï³ñí³ ëÏǽµ:

            îÇ»½»ñ³Ï³Ý ³Ù»Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ëÏëíáõÙ ¿ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý »ñÏáõÝùáí, áñÁ ºñÏñÇ íñ³ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ гٳß˳ñѳÛÇÝ æñѻջÕáí:

            æñѻջÕÁ áÕáÕáõÙ ¿ ºñÏñÇ Ð³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ò³Ù³ùÁ: ºì ºñÏñÇ ³ÙµáÕç ½·³ó³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ Ëï³ÝáõÙ ¿ Çñ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ù»çª Î»Ý³ó ¶áïáõÙ: λݳó ¶áïÇÝ ß³ï µ³ñÓñ ¹Çñù áõÝÇ ¨ ³ñ¨»ÉùÇó ³ñ¨Ùáõïù Ó·íáÕ É»éݳßÕóݻñáí å³ßïå³ÝíáõÙ ¿ çñÇ Ñáë³ÝùÇó: ºì λݳó ¶áïÇÝ ºñÏñÇ Ð³í»ñÅ³Ï³Ý ò³Ù³ùÝ ¿: λݳó ¶áïáõ Ù»ç ¿ ·ïÝíáõ٠ݳ¨ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñǪ ²ñÇÝ»ñÇ ²ñ³ñ³ïÁ:

         ºì îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý ³Û¹ »ñÏáõÝùÇó ÍÝíáõÙ ¿ ²ñ³ÛÇ àñ¹Ç ì³Ñ³·ÝÁ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙª Ñáí³Ý³íáñ»Éáõ ¨ ³é³çÝáñ¹»Éáõ ѳٳñ ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í ²ñÇ ò»ÕÇÝ: ì³Ñ³·ÝÇ  ÍÝáõݹÁ  Ñ³ëï³ïáõÙ  ¿  îÇ»½»ñ³Ï³Ý  Üáñ  î³ñí³  ëÏǽµ:   ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõݹáí ëÏëíáõÙ ¿ ºñÏñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ Ýáñ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ, Ýáñ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ²ñ³ñ³ïáõÙª Ýáñ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝ:

            ²ñ³ñ³ïáõÙ ÙdzÛÝ áõÅ»ÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ í»ñ³åñáõÙ æñѻջÕÁ: ºì áõÅ»ÕÝ»ñÇó ¿ÇÝ ÙdzÛÝ áõÅ»ÕÝ»ñ ÍÝíáõÙ: ºì ³åñáõÙ ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ áñå»ë ³ëïí³ÍÝ»ñª »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñ, ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛ³Ùµ:

            ´³ñ»å³ßï ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ, Ñ»ï¨áõÙ ¿ÇÝ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, ½áÑ ¿ÇÝ Ù³ïáõóáõÙ Ýñ³Ýó: ºì ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÇÝ: ²ñÇÝ»ñÁ »ñç³ÝÇÏ ¿ÇÝ áõ ³éáÕç: Üñ³Ýù ã·Çï»ÇÝ, û ÇÝã ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ¨ áõųѳï Í»ñáõÃÛáõÝÁ. Ùßï³å»ë áõÅ»Õ ¿ÇÝ áõ ³Ùáõñ: Üñ³Ýó »ñϳñ³ï¨ ÏÛ³ÝùÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ Ù³ÑÁ ÝÙ³Ý ¿ñ ѳݷÇëï áõ Ù»ÕÙ »ñ³½Ç:

            ÎÛ³Ýùáí ÉÇ ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñݳÝÁ: Üñ³Ýù ëÇñáõÙ ¿ÇÝ ÏÛ³ÝùÁ, µ³Ûó Ù³ÑÇó ¿É ã¿ÇÝ í³Ë»ÝáõÙ, ù³Ý½Ç Ñ³í³ïáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ѳí»ñÅáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ ѳëï³ïíáõÙ ¿ñ ³ÝÁݹѳï í»ñ³ÍÝáõݹáí Çñ»Ýó ë»ñáõݹݻñÇ Ù»ç:

            îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñݳÝÁ ѳçáñ¹áõÙ ¿ñ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ²Ù³éÁ: ºñÏñÇ çáõñÁ ݳѳÝçáõÙ ¿ñ, ë³éó³É»éÝ»ñ ·áÛ³óÝ»Éáí µ¨»éÝ»ñáõÙ: ºì ³ëïÇ׳ݳµ³ñ µ³óíáõÙ ¿ñ гñ³µ»ñ³Ï³Ý ò³Ù³ùÁ:

            ºì ²ñ³ñ³ïÇóª ²ñÇ ïáÑÙ»ñÇó ·³ÕÃ³Ï³Ý ËÙµ»ñ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ÇÝ Ýáñ ó³Ù³ùÇ íñ³: ºì ³Û¹ µáÉáñÝ ¿É Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ Çñ»Ýó гÛñ³Ï³Ý îáÑÙ»ñÁ áõÝ»ÇÝ, Çñ»Ýó ïáÑÙ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÝ áõÝ»ÇÝ, Çñ»Ýó ïáÑÙ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÝ áõÝ»ÇÝ ¨° ëáíáñáõÛÃÝ»ñ, ¨° ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ... ³Û¹ ³Ù»ÝÁ áõÝ»ÇÝ Ø³Ûñ ²ñ³ñ³ïáõÙ: ºì ³Û¹ ³Ù»ÝÁ Ñ»ïÝ»ñÝ ¿ÇÝ ï³ÝáõÙ, ¨ Ýáñ ÐáÕ»ñáõÙ Çñ»Ýó îáÑÙ»ñÇ ×ÛáõÕ»ñÝ ¿ÇÝ ëï»ÕÍáõÙ: лÝó ³Û¹ ³½·³ÏÇó ËÙµ»ñÁ ²ñÇ ²½·»ñ ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ ¨ Ñ»Ýó гÛñ³Ï³Ý úç³ËÇ ÏáÕùÇÝ Çñ»Ýó ²½·³ÛÇÝ îÝ»ñÝ ¿ÇÝ ßÇÝáõÙ:

            ºì ³Û¹ µ³½Ù³ÃÇí ²½·»ñÁ ²ñǪ ÝáõÛÝ Í³éÇ ×ÛáõÕ»ñ, ³½·³ÏÇó ÙÇÙÛ³Ýó, Ñ»Ýó ÝáõÛÝ ²ñÙ³ïÇó ëÝáõݹ ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ, гÛñ³Ï³Ý úç³ËÇó Ïñ³Ï ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ: ºì ²½·»ñÝ ²ñÇ ³éáÕç ¿ÇÝ ³ÛÝù³Ý, áñù³Ý ëÝíáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ²ñÙ³ïÇó ¨ ²ñ³ñ³ïáõÙ Çñ»Ýó ²ñÙ³ïÝ ¿ÇÝ ½·áõÙ, áñáí ϳåíáõÙ ¿ÇÝ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

            ´³Ûó »Ï³í ²ßáõÝ: âáñ³ÝáõÙ ¿ñ ó³Ù³ùÁ: Üáñ³Ýáñ ÑáÕ»ñ ¿ÇÝ µ³óíáõÙ çñÇ ï³ÏÇó, ¨ å³Ï³ëáõÙ ¿ñ ºñÏñÇ çáõñÁ: ìÇß³åÁ ºñÏÇñ ¿ñ Çç»É, µéÝ»É ¿ñ çáõñÁ, ³ÛÝ Ñ³í³ùáõÙ ¿ñ µ¨»éÝ»ñáõÙ ¨ ë³é»óÝáõÙ: ºì ó³Ù³ùÁ ½ñÏíáõÙ ¿ñ çñÇ å³ß³ñÇó: æñÇ å³Ï³ëÁ ³é³ÝÓݳå»ë ½·³óíáõÙ ¿ñ гñ³µ»ñ³Ï³Ý ò³Ù³ùÇ íñ³, ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë: ¸Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ñ ÏÛ³ÝùÁ: ÆëÏ ìÇß³åÁ ½áÑ ¿ñ å³Ñ³ÝçáõÙ çáõñ ï³Éáõ ѳٳñ ¨ á°ã å³ñ½³å»ë ½áÑ, ³ÛÉ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ ½áѳµ»ñ»É ²ñÇÝ»ñ: ºì ²ñÇÝ»ñÁ ½áÑáõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ: ²ñÇ ²½·»ñÁ Çñ³ñ ¿ÇÝ ëå³ÝáõÙ, Çñ³ñ ÑáßáïáõÙ ¨ ²ñÇ »Õµáñ ³ñÛáõÝáí ëÝáõÙ â³ñÇ ìÇß³åÇ ëï³ÙáùëÁ ³Ýѳ·:

            ºì ïϳñ³ÝáõÙ ¿ñ ²ñÇÝ»ñÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝÁ: ºì ë³ëïϳÝáõÙ ¿ÇÝ ¹³Å³Ý áõ ³ñÛáõݳÉÇ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ: ²ñÇ ²½·»ñÁ ÉùáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ ÙÇ ÏáõÙ çáõñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ »ñÏñå³·áõÙ ¿ÇÝ ìÇß³åÇÝ: ÆëÏ â³ñÇ îÇï³ÝÝ»ñÁ ½áñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ, ù³Ý½Ç Ýñ³Ýù çñÇ å³Ï³ëáõÃÛáõÝ ã¿ÇÝ ½·áõÙ. 㿱 áñ Ýñ³Ýù ÑáÕ³ÍÇÝ  ¿ÇÝ, ¨ ìÇß³åÝ ¿É Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó:

            ²ñÇ ²½·»ñÁ Ñá·»å»ë ÏïñíáõÙ ¿ÇÝ ²ñ³ñ³ïÇó: Üñ³Ýù ³Ûɨë ã¿ÇÝ ëÝíáõÙ Çñ»Ýó ²ñÙ³ïÇó áõ ã¿ÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ áñ³ÏÝ»ñÝ ²ñÇ, ã¿ÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ µ³ñù»ñÁ ò»ÕÇ ¨ ã¿ÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ ¹»ÙùÁ ³½·³ÛÇÝ: ºì ²½·»ñÝ ²ñÇ ï»ñ¨³Ã³÷ ¿ÇÝ ÉÇÝáõÙ Çñ»Ýó ²ñÇ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇó:

            ºì áñù³Ý Ùáï»ÝáõÙ ¿ñ ÒÙ»éÁ, ³ÛÝù³Ý ë³ëïϳÝáõÙ ¿ÇÝ ù³ÙÇÝ»ñÁ, áñ ÑÛáõëÇëÇó áõ ѳñ³íÇó ÷ãáõÙ ¿ÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ íñ³: ºì ûÕ³ÏíáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÁ â³ñÇ Ñáñ¹³Ý»ñáí:

            ²ñ³ñ³ïáõÙ ²ñÇÝ»ñÁ ù³ç³µ³ñ ÏéíáõÙ ¿ÇÝ: Üñ³Ýó Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ñ ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÁ. ¨ ³éÝ³Ï³Ý áõ ³Ýå³ñï»ÉÇ ¿ñ ²ñÇÝ»ñÇ µ³½áõÏÁ:

            ´³Ûó »Ï³í ÒÙ»éª Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù³ÑÁ ºñÏñÇ: â³ñÇ ìÇß³åÁ ³Ñ»Õ áéÝáóáí ³ñß³íáõÙ ¿ñ ºñÏñÇ ÙÇ Í³ÛñÇó ÙÛáõëÁ: ºì ìÇß³åÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ ½áñ³ó³Í â³ñÇÝ»ñÁ ѳÕÃáõÙ ¿ÇÝ ïϳñ³ó³Í ²ñÇÝ»ñÇÝ: ºì ²ñÇÝ»ñÁª ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñëª Çñ»Ýù ¿ÇÝ ¹³éÝáõÙ ìÇß³åÇÝ ëå³ë³íáñ: Æñ»Ýó ²ñÇ Í³·áõÙÁ Ùáé³ó³Í, Çñ»Ýù Çñ»ÝóÇó ûï³ñ³ó»É ¿ÇÝ ¨ Ù³Ñí³Ý ÏñáÝÝ»ñÇ Ñ³ßÇßáí ѳñµ³Í, ˳ñ˳÷áõÙ ¿ÇÝ Ëáñ ÃÙµÇñÇ Ù»ç: ºì µÃ³ó»É ¿ñ ½·³óÙáõÝùÁ Ýñ³Ýó, åÕÍáÕ ¿ÇÝ ¹³ñÓ»É ³ñ³ñáÕ ²ñÇù ¨ ·³½³½³Í Çñ»Ýù Çñ»Ýó ¿ÇÝ åÕÍáõÙ, Çñ»Ýó ³ñÇáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ Ñ³É³ÍáõÙ Çñ»Ýó Ù»ç, Çñ»Ýù Çñ»Ýó ¿ÇÝ ¹³íáõÙ ¨ ¹³íáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ²ñ³ñ³ïÇÝ:

            ÆëÏ â³ñÇÝ áã û ëï»ÕͳÍÝ ²ñÇÇ, ³ÛÉ Ñ»Ýó ëï»ÕÍáÕÇÝ ¿ñ ³íÇñáõÙ ³ñ¹»Ý: ºì ²ñÇ ò»Õ³Í³éÇ ²ñÙ³ïÝ ¿ñ ÏïñáõÙ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ: ÆëÏ ²ñÇ ²½·»ñÁ û·ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý Çñ»Ýó ëå³Ý»Éáõ:

            ÆëÏ ²ñÇÝ»ñÁ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ÏéÇí ¿ÇÝ ï³ÉÇë ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ â³ñÇÝ»ñÇ ¹»Ùª ³ñÛáõÝ ¿ÇÝ Ã³÷áõÙ, í»ñù»ñ ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ, ÁÝÏÝáõÙ ç³ñ¹í³Í, ѳéÝáõ٠ѳÕóϳÝ... »¨ Ýñ³Ýù ²ñÙ³ïÝ ¿ÇÝ ò»ÕÇ, û¨ ì³Ñ³·ÝÛ³ ½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ, µ³Ûó áã û ò»ÕÇ, ³ÛÉ ò»Õ»ñÇ ¹»Ù ÇÝãù³±Ý å³Ûù³ñ»ÇÝ: ØÇ ²ñ³ñ³ï áÕç ³ß˳ñÑÇ ¹»Ù: ºì ¹»é ÏÏéí»ñ, ¹»é Ïå³ßïå³Ýí»ñ â³ñÇÇ åÕÍáõÙÇó, µ³Ûó Ñ»Ýó Çñ ò»ÕÇóª ²ñÇ ²½·»ñÇó ÇÝãå»±ë å³ßïå³Ýí»ñ:

            ºì åÕÍí»ó ²ñ³ñ³ïÁ: ºì ²ñÇÝ»ñÁ áõñ³ó³Ý Çñ»Ýó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ, áõñ³ó³Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ... ºì ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ³Ûɨë ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ û·Ý»É ²ñÇÝ»ñÇÝ, ù³Ý½Ç Ñ»Ýó ѳí³ïáí »Ý ½áñ³íáñ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ: лé³ó³Ý µáÉáñ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ²ñ³ñ³ïÇó, ¨ ÙdzÛÝ Ù³Ñ³ßáõÝã ìÇß³åÁ ѳÕÃ³Ï³Ý µ³½Ù»ó ²ñ³ñ³ïáõÙ:

            ºì Ñ»Ýó ³ÛÝ ûñí³ÝÇó, »ñµ ²ñÇÝ»ñÁ áõñ³ó³Ý Çñ»Ýó ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, íÇßïÝ áõ ÑÛáõÍáÕ ³Õ»ïÝ»ñÁ áõÕ»Ïó»óÇÝ Ýñ³Ýó: ì»ñ³ó³í Ýñ³Ýó ½áñáõÃÛáõÝÁ, í»ñ³ó³í ë»ñÁ, ³ñ³ñáõÙÁ: ¼³í³ÏÝ»ñÁ ³Ûɨë å³ïÇí ã¿ÇÝ ï³ÉÇë ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, ÁÝÏ»ñÁ ѳí³ï³ñÇÙ ã¿ñ ÁÝÏ»ñáçÁ, ë»ñ ãϳñ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ù»ç, ÏÇÝÁ ¹áõñë ¿ñ »Ï»É í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÇó ¨ ÏÛ³ÝùÝ ¿ñ ¹³íáõÙ: ²ñÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ó»éùáí ³í»ñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ù³Õ³ùÝ»ñÁ, ù³Ý¹áõÙ ¿ÇÝ ï³×³ñÝ»ñÁ, åÕÍáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ݳËÝÇÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ:

            ²Ù»Ýáõñ»ù â³ñÇ ìÇß³åÇ µéÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ïÇñáõÙ: ºì ìÇß³åÇ Ù³Ñ³½·»ëï ëå³ë³íáñÝ»ñÝ ¿ÇÝ ³ÙµáËÇÝ ³é³çÝáñ¹áõÙ: ºì ²ñÇÝ»ñÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏ³Ý ÙdzÛÝ Ñá·»Ù³ß ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ Ýñ³Ýù å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ÇÝ Áݹ¹»Ù ã³ñÇùÇ:

            Ø³Ñ³ßáõÝã ÒÙ»é ¿ñ ºñÏñÇ íñ³ ¨ ²ñ³ñ³ïáõÙ: òáõñïÝ ¿ñ å³ï»É ²ñÇÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÝ áõ Ùïù»ñÁ:

            ´³Ûó... ÒÙ»éÇó Ñ»ïá ·³Éáõ ¿ ¶³ñáõÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 209
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz