ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 03:07


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

 ¶³ñáõÝ µ»ñ»ó ì³Ñ³·Ý ²ß˳ñÑáõÙ, ºñÏñÇ íñ³ª Ýáñ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ²ñ³ñ³ïáõÙª Ýáñ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝ:

            ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõݹÇó Ñ»ïá »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ ¿ÇÝ ³ÝóÝáõÙ: Þ³ï ²ñÇÝ»ñ ¿ÇÝ ÍÝíáõÙ, ß³ï ²ñÇÝ»ñ ¿ÇÝ ³ÙáõëݳÝáõÙ, ¨ ߻ݳÝáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÁ:

            ²ëïí³Í³¹Çñ ûñ»ÝùÝ»ñáí ¿ñ ²ñÇÝ»ñÇÝ Ï³é³í³ñáõ٠سÝÁ: ´áÉáñÁ »ñç³ÝÇÏ ¿ÇÝ: ´³Ûó ÇÝùÁª سÝÁ, Ù»Í Ñá·ë áõÝ»ñ: ¸»é Ø»Í æñѻջÕÇó ³é³ç â³ñÇÝ»ñÁ ìÇß³åÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ ³íÇñ»É ¿ÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ Ð³í»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùÁ, áñ ÇÝùÁª ݳ˳ѳÛñ ²ñÇÝ ¿ñ ϳéáõó»É ¨ Çñ ³ÝáõÝáí Ïáã»É ¿ñ ²ñdzí³Ýª ¾ñ»í³Ý: æñѻջÕÝ ¿É µáÉáñáíÇÝ Ù³ùñ»É ¿ñ ³Û¹ ù³Õ³ùÇ Ñ»ïù»ñÁ:

            ºì Ñ³×³Ë Ø³ÝÇ Ùáï ·Çß»ñáí ·³ÉÇë ¿ñ Çñ ݳ˳ѳÛñ ²ñÇÝ ¨ å³ïíÇñáõÙª í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ³Û¹ гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùÁ ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ ¨ ÝáõÛÝ ï»ëùáí: лÝó ³Û¹ ù³Õ³ùáõÙ ¿ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ëï³óí»Éáõ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ßáõÝãÁ, ׳鳷»Éáí ï³ñ³Íí»Éáõ ²ñ³ñ³ïáí Ù»Ï ¨ å³Ñå³Ý»Éáõ ²ñ³ñ³ïÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ:

            Ú³Ñí³ÑÁ, ·Çï»Ý³Éáí ¾ñ»í³ÝÇ ³Û¹ ½áñáõÃÛáõÝÁ, ëïáñ·»ïÝÛ³ ³Ñ³íáñ óÝóáõÙÝ»ñáí ù³Ý¹»É ¿ñ  ³ÛÝ, áñ ²ñ³ñ³ïÁ ½ñÏíÇ Çñ ½áñáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÇó: ìÇß³åÝ ¿É Ù»Í ÷áÃáñÇÏÝ»ñ ë³ñù»Éáí, óÇñáõó³Ý ³ñ»ó ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ, ÇëÏ Ø»Í æñѻջÕÁ ¾ñ»í³ÝÇ Ñ»ïùÝ ³Ý·³Ù ëñµ»ó ºñÏñÇ »ñ»ëÇó:        ºì سÝÁ ½·áõÙ ¿ñ, áñ å»ïù ¿ í»ñ³Ï³Ý·ÝíÇ ³Û¹ гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùÁ áñå»ë ²ñ³ñ³ïÇ ¨ ²ñÇ ò»ÕÇ ½áñáõÃÛ³Ý Ø³Ûñ ø³Õ³ù: ´³Ûó سÝÁ ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ ·ïÝ»É ï»ÕÁ, áñï»Õ »Õ»É ¿ ³Û¹ ù³Õ³ùÁ ¨ ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ ·ïÝ»É ³ÛÝ Ó¨Á, áñáí åÇïÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝíÇ ù³Õ³ùÁ:

            Ø³ÝÁ ½áÑ Ù³ïáõó»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ áõ Ëݹñ»ó å³ñ½»É гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ·³ÕïÝÇùÁ: ºì ׳ñï³ñ³·»ï îÇñÁ, áñ  Ñáí³Ý³íáñÝ ¿ µáÉáñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ñí»ëïÝ»ñÇ, ϳéáõÛóÝ»ñÇ, ÷³ñ³ï»ó سÝÇ íÇßïÁ ¨ ³ë³ó.

            - à¯í, ²ñÇ Ø³°Ý, ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »ë ù»½ »Ù ѳÕáñ¹áõ٠гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ·³ÕïÝÇùÁ, áñ ѳÛïÝÇ ¿ ÙdzÛÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, Ù»Ï ¿Éª ùá ݳËÝÇÝ»ñÇÝ: ¸áõ ³ñ³ñ»Éáõ »ë ÙÇ áñ¹Ç, áñÁ ùá å³åÇ å³åÝ ¿: ܳ ï»ë»É ¿ ¾ñ»í³ÝÁ, ³åñ»É ¿ ³ÛÝï»Õ: ܳ »Õ»É ¿ ÑÙáõï ׳ñï³ñ³å»ï ¨ µ³ñ»å³ßï ùáõñÙ: ܳ Ïí»ñ³Ï³Ý·ÝÇ ³Û¹ ù³Õ³ùÁ Ñ»Ýó ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ ¨ ÝáõÛÝ ëϽµáõÝùáí:

            Ø³ÝÁ ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõÝ¹Ç ÑÇÝ· ѳñÛáõñ»ñáñ¹ ï³ñáõÙ ³ñ³ñ»ó ²ñ³ÙÇÝ: àôßÇÙ ¿ñ ²ñ³ÙÁ ¨ Éáõë³ÙÇï, ϳÛï³é ¿ñ ¨ ½áñ»Õ: ºì ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ëÇñ»ÉÇÝ ¿ñ: ÆëÏ ×³ñï³ñ³·»ï îÇñÁ áõëáõó³ÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý: ´³Ûó îÇñÁ ²ñ³ÙÇÝ áãÇÝã Ýáñ µ³Ý ã¿ñ áõëáõó³ÝáõÙ, ù³Ý½Ç ²ß˳ñÑáõÙ áã ÙÇ Ýáñ µ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: îÇñÁ ²ñ³ÙÇ Ù»ç í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ñ Ýñ³ ³ÝóÛ³É ÷áñÓÁ, ³ÝóÛ³É ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ¨ ³ÝóÛ³É ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ:

            ºì »ñµ ²ñ³ÙÁ ѳëáõÝ ¿ñ áõ µ³½Ù³ÑÙáõï, سÝÁ å³ïíÇñ»ó Ýñ³Ý.

            - ¸áõ åÇïÇ í»ñ³Ï³Ý·Ý»ë ¾ñ»í³Ý гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùÁ ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ ¨ ÝáõÛÝ Ó¨áí, áñ ÑÇÙݳ¹ñ»É ¿ Ù»ñ ݳ˳ѳÛñ ²ñÇÝ áñå»ë ½áñáõÃÛ³Ý ÷³ñáë ³ÙµáÕç ²ñ³ñ³ïÇ Ñ³Ù³ñ:

            ²ñ³ÙÁ Ùïù»ñÇ Ù»ç Ëáñ³ëáõ½í³Í, ßñçáõÙ ¿ñ ³ÙµáÕç ²ñ³ñ³ïÁ ¨ ÷áñÓáõÙ ¿ñ í»ñÑÇᯐ ³ÛÝ, ÇÝã ï»ë»É ¿ñ ݳËáñ¹ ÏÛ³ÝùáõÙ: ܳ »Ï³í ѳë³í ÙÇ ï»Õ, áõñ µ³½Ù³ÃÇí µÉáõñÝ»ñ ϳÛÇÝ: ê³éÝáñ³Ï ³ÕµÛáõñÝ»ñ ¿ÇÝ µËáõÙ µÉáõñÝ»ñÇ ï³ÏÇó, ¨ Óáñ»ñÇ ÙÇçáí ÑáëáõÙ ¿ñ µáõéÝ É»éݳÛÇÝ ·»ïÁ: ܳ çáõñ ËÙ»ó áõ Ýëï»ó ѳݷëï³Ý³Éáõ:

            Ü³Û»ó ÙÇ ÏáÕÙª ¹ÇÙ³óÁ Çñ í»ÑáõÃÛ³Ùµ »ñÏÇÝù ¿ñ ËáÛ³ÝáõÙ »ñÏ·³·³Ã سëÇëÁª ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ï³ó³ñ³ÝÁ: ܳۻó ÙÛáõë ÏáÕÙ ¨ ï»ë³í ù³é³·³·³Ã ²ñ³·³ÍÁ, áñï»Õ гÛñ ²ñ³ÛÇ ÷³é³Ñ»Õ ·³ÑÝ ¿ñ: ºì Ååï³ó ²ñ³ÙÁª Ñ»Ýó ³Ûëï»Õ ¿ »Õ»É ¾ñ»í³Ý гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùÁ: ܳ ÷³Ï»ó ³ãù»ñÁ ¨ Çñ Ñá·áõ ³ãù»ñáí ï»ë³í ϳݷáõÝ ¾ñ»í³ÝÁ ¨ ï»ë³í Çñ»Ý ³Û¹ ù³Õ³ùáõÙ:

            ²ñ³ÙÁ µ»ñ»ó سÝÇÝ Ñ»Ýó ³Û¹ ï»ÕÁ: Þ³ï ¨ ß³ï ²ñÇÝ»ñ ѻ層óÇÝ Ýñ³Ýó: ²ñ³ÙÁ Ù»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»ó áõ ½áÑ Ù³ïáõó»ó ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: ¼áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ÍáõËÝ áõ ÑáïÁ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ »ñÏÇÝù ¨ ï³ñ³ÍíáõÙ »ñÏáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµª ÙÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ѳëÝáõÙ ¿ÇÝ Ø³ëÇë, ÙÛáõë áõÕÕáõÃÛ³Ùµª ²ñ³·³Í:

            ºì ²ñ³ÙÁ ³ë³ó.

            - лÝó ³Ûëï»Õ ¿ »Õ»É гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùÁ: лÝó ³Ûëï»Õ ¿, áñ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý Ïñ³ÏÁ »ñ¨áõÙ ¿ ¨° ²ñ³ÛÇ Ýëï³í³Ûñ ²ñ³·³ÍÇó, ¨° ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ï³ó³ñ³Ý سëÇëÇó:

            àôñ³Ë³ó³í سÝÁ: г½³ñ ׳ñï³ñ³å»ï ïí»ó ²ñ³ÙÇÝ, ѳ½³ñ ù³ñï³ß, ѳ½³ñ ÑÛáõëÝ, ѳ½³ñ Í»÷³·áñÍ ¨ ѳ½³ñ-ѳ½³ñ ³ÛÉ ßÇݳñ³ñÝ»ñ: ºì ²ñ³ÙÁ ëÏë»ó ϳéáõó»É ¾ñ»í³ÝÁ:

            ºñϳñ 層ó ù³Õ³ùÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÁ: ºì »ñµ ù³Õ³ùÝ ³ñ¹»Ý å³ïñ³ëï ¿ñ, ²ñ³ÙÁ ï»ë³í, áñ ß³ï ÝÙ³Ý ¿ Çñ ݳËÏÇÝ ï»ëùÇÝ ¨ áõñ³Ë³ó³í:          

            Ø³ÝÁ Éáõñ áõÕ³ñÏ»ó ²ñÇÝ»ñÇÝ, áñ ·³Ý Ýáñ³Ï³éáõÛó ¾ñ»í³Ý, ½áÑ Ù³ïáõó»Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ µÝ³Ï»óÝ»Ý ù³Õ³ùÁ:

            ´³Ûó ·Çß»ñÁ ëïáñ·»ïÝÛ³ ²ñù³ Ú³Ñí³ÑÁ, áñ ã³ñáõÃÛáõÝ ¿ñ ï³ÍáõÙ ²ñÇÇ ë»ñáõݹݻñÇ ¹»Ù, áõÅ·ÇÝ óÝó»ó ù³Õ³ùÁ ¨ ÑÇÙÝáíÇÝ ù³Ý¹»ó ³ÛÝ:

            îËñ»ó ²ñ³ÙÁ, »ñϳñ ËáñÑ»ó ¨ Ùï³Í»ó, áñ ß³ï ÷áùñ ¿ÇÝ û·ï³·áñÍ³Í ù³ñ»ñÁ: ºì áñáß»ó Ù»Í áõ ͳÝñ ù³ñ»ñáí ϳéáõó»É ù³Õ³ùÁ, áñ Ú³Ñí³ÑÁ ãϳñáճݳ ù³Ý¹»É ³ÛÝ:

            Üáñ í³ñå»ïÝ»ñ µ»ñ»ó ²ñ³ÙÁ, áñáÝù ß³ï áõÅ»Õ ¿ÇÝ ¨ ³Å¹³Ñ³: Ðëϳ É»éÝ»ñÇó Ñëϳ ÏïáñÝ»ñ ¿ÇÝ åáÏáõÙ, µ»ñáõÙ ¹ÝáõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ íñ³ ¨ ³Ù»Ý³½áñ³íáñ ß³Õ³Ëáí Í»÷áõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ:

            Þ³ï »ñϳñ 層ó ù³Õ³ùÇ ³Ûë ϳéáõóáõÙÁ, ݳۻó ²ñ³ÙÁ ¨ áõñ³Ë³ó³í: Þù»Õ ¿ñ ù³Õ³ùÁ ¨ ѳ׻ÉÇ, ß³ï ¿ñ ÝÙ³Ý Ý³ËÏÇÝ ¾ñ»í³ÝÇÝ:

            ÜáñÇó سÝÁ ϳÝã»ó ²ñÇÝ»ñÇÝ, áñ ·Ý³Ý µÝ³Ï»óÝ»Ý ³Û¹ ù³Õ³ùÁ: ´³Ûó ÝáñÇó ·Çß»ñáí Ú³Ñí³ÑÁ áõÅ·ÇÝ óÝó»ó áõ ï³å³É»ó Ýáñ³Ï³éáõÛó ù³Õ³ùÁ:

            Þ³ï ïËñ»ó ²ñ³ÙÁ: ܳ ³Ûɨë í³ñå»ïÝ»ñ ãµ»ñ»ó: ¶Çß»ñ áõ ó»ñ»Ï ßñçáõÙ ¿ñ ³Û¹ ï»Õ»ñáõÙ, ùÝáõÙ ¿ñ ³ÛÝï»Õ ¨ áñáÝáõÙ ¿ñ ù³Õ³ùÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ·³ÕïÝÇùÁ:

            ²ñ³ÙÁ ϳÝã»ó Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ: ºì ·Çß»ñáí, »ñµ µ³½áõÙ ³ëïÕ»ñ ½³ñ¹³ñáõÙ ¿ÇÝ ãϳéáõóí³Í ¾ñ»í³ÝÇ »ñÏÇÝùÁ, ²ñ³ÙÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ á·ÇÝ»ñÁ ѳí³ùí»óÇÝ Ýñ³ ßáõñçÁ: ²ñ³ÙÁ Ëݹñ»ó Ýñ³Ýóª µ³ó»É гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ·³ÕïÝÇùÁ:

            Ü³ËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ å³ïíÇñ»óÇÝ ûç³Ë í³é»É: ²ñ³ÙÁ Ù»Í ûç³Ë í³é»ó ¨ Ïñ³ÏÁ å³Ñ»ó ÙÇÝ㨠Éáõë³µ³ó: ܳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ ûç³ËÇ ßáõñç ½ñáõóáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÝ㨠Éáõë³µ³ó: ºì Éáõë³µ³óÇÝ Ýñ³Ýù ³ë³óÇÝ.

            - úç³¯Ë í³éÇñ, ²ñ³°Ù, û糯Ë: Ø»Ýù »Ýù å³ÑáõÙ ï³Ý å³ï»ñÁ ϳݷáõÝ, Ù»Ýù »Ýù å³ÑáõÙ ù³Õ³ùÁ ϳݷáõÝ: ÆëÏ Ù»Ýù ³ÛÝï»Õ »Ýù, áõñ ûç³Ë ϳ:

            Ð³ëϳó³í ²ñ³ÙÁ Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ: гí³ù»ó Çñ áñ¹ÇÝ»ñÇÝ, ѳñëÝ»ñÇÝ áõ ÃáéÝ»ñÇÝ ¨ µ»ñ»ó Çñ Ùáïª ³åñ»Éáõ ³Û¹ µÉáõñÝ»ñÇ íñ³ ¨ ùÝ»Éáõ µ³ó »ñÏÝùÇ ï³Ï, í³éíáÕ ûç³ËÇ Ùáï: ²ñ³ÙÇ áñ¹ÇÝ»ñÝ áõ ѳñëÝ»ñÁ ³ÙµáÕç ûñÁ ³ß˳ïáõÙ ¿Çݪ í³ñáõÙ, ó³ÝáõÙ, ÑÝÓáõÙ. »ñ»Ë³Ý»ñÁ ³ÙµáÕç ûñÁ ˳ÕáõÙ ¿ÇÝ µÉáõñÝ»ñÇ íñ³, ÇëÏ ·Çß»ñÁ ѳí³ùíáõÙ ¿ÇÝ ûç³ËÇ ßáõñçÁ ¨ ѳݷÇëï ùáõÝ ÙïÝáõÙ:

            ºì ²ñ³ÙÁ áñáß»ó ÙÇ ïáõÝ ë³ñù»É, áñ ÃáéÝ»ñÁ å³ïëå³ñí»Ý ù³Ùáõó ¨ ³ÝÓñ¨Ý»ñÇó: ºì Ñ»Ýó ³ÛÝï»Õ, í³éíáÕ ûç³ËÇ ßáõñçÁ ݳ å³ï»ñ ϳݷݻóñ»ó áõ ï³ÝÇù ¹ñ»ó: îáõÝÁ å³ïñ³ëï ¿ñ: ºì ï³Ý Ù»ç ï³ù ¿ñ áõ ãáñ: ºì ÃáéÝ»ñÁ ³Ýíñ¹áí ùÝáõÙ ¿ÇÝ ï³Ý Ù»ç:

            ºñµ ïáõÝÝ ³ñ¹»Ý å³ïñ³ëï ¿ñ, Ú³Ñí³ÑÁ áõÅ·ÇÝ óÝó»ó ³ÛÝ, ÷áñÓ»Éáí ÏáñÍ³Ý»É ²ñ³ÙÇ ë³ñù³Í ïáõÝÁ, µ³Ûó ãѳçáÕí»ó: îáõÝÁ ϳݷáõÝ Ùݳó: àôñ³Ë³ó³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÁ, áõñ³Ë³ó³í ¨ ²ñ³ÙÁ: γÝã»ó سÝÇÝ: ºÏ³í سÝÁ, »Ï³Ý ²ñ³ÙÇ  »Õµ³ÛñÝ»ñÁ: î»ë³Ý, áñ ïáõÝÁ ϳݷáõÝ ¿, ½³ñÙ³ó³Ý: ºì ²ñ³ÙÁ ³ë³ó.

            - Ø»ñ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ ÇÝÓ å³ïíÇñ»óÇÝ, áñ ïáõÝÁ ûç³ËÇ íñ³ ϳéáõó»Ù:

            ²ñ³ÙÇ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ ½áÑ Ù³ïáõó»óÇÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ Çñ»Ýó ݳËÝÇÝ»ñÇÝ: ºì سÝÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ýù ¿É ѳí³ù»óÇÝ Çñ»Ýó áñ¹ÇÝ»ñÇÝ, ѳñëÝ»ñÇÝ áõ ÃáéÝ»ñÇÝ ¨ »Ï³Ý ³Û¹ï»Õ: Üñ³Ýù ûç³Ë í³é»óÇÝ ¨ ³å³ ³Û¹ ûç³ËÝ»ñÇ íñ³ ïÝ»ñ ßÇÝ»óÇÝ:

            ²ÛÝáõÑ»ï¨ ß³ï áõ ß³ï ²ñÇÝ»ñ ¿ÇÝ ·³ÉÇë ¾ñ»í³Ý, ·³ÉÇë ¿ÇÝ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí, í³ñáõÙ ¿ÇÝ ÑáÕÁ, ó³ÝáõÙ, ѳó ÃËáõÙ, ûç³Ë í³éáõÙ ¨ ³Û¹ ûç³ËÝ»ñÇ íñ³ ïÝ»ñ ϳéáõóáõÙ:

            ºì í»ñ³Ï³Ý·Ýí»ó гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùÁ, ϳݷáõÝ Ùݳó ¾ñ»í³ÝÁ: ´³Ûó ¨ »ñµ»ù ã³í³ñïí»ó ù³Õ³ùÇ Ï³éáõóáõÙÁ: ºì ¾ñ»í³ÝÇ Ï³éáõóáõÙÁ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³: ´³Ûó Ñ»Ýó áñ ѳݷã»Ý ûç³ËÝ»ñÁ ïÝ»ñáõÙª ù³Õ³ùÁ Ïù³Ý¹íÇ:

            ²å³ سÝÁ ѳí³ù»ó ²ñÇÝ»ñÇÝ, Ù»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó: гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ ݳ ²ñ³ÙÇÝ Ï³ñ·»ó ²ñÇÝ»ñÇ Ý³Ñ³å»ï, ¨ ÇÝùÁ ·áÑ áõ »ñç³ÝÇÏ ·Ý³ó ÙdzݳÉáõ Çñ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇÝ: ÆëÏ Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁ, ݳËÝÛ³ó ³í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³Ûñ»óÇÝ Ë³ñáõÛÏÇ íñ³ ¨ µ³ßË»óÇÝ Áëï å³ïϳݻÉáõÃ۳ݪ ÑáõñÇÝÁ ÑáõñÇÝ ïíÇÝ, û¹ÇÝÁª û¹ÇÝ, çñÇÝÁª çñÇÝ, ÑáÕÇÝÁª ÑáÕÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 231
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz