ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:46


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՋՐՀԵՂԵՂ

 Ð³ÕûÉáí â³ñÇ îÇï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ²ñ³ñ³ïÁ ³½³ï»Éáí Ýñ³ÝóÇó, ²ñÇ Ø³ÝÁ Ù»Í ½áÑ Ù³ïáõó»ó ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ºì ì³Ñ³·ÝÁ ÇÝùÁ Ù³ëݳÏÇó »Õ³í ³Û¹ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý Í»ëÇÝ, ëÇñáí í³Û»É»ó سÝÇ Ýí»ñÁ, ÷³é³µ³Ý»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ³å³ ¹ÇÙ»ó سÝÇÝ.

            - à¯í, ù³ç¹ س°Ý, ÇÙ »ñÏñ³ÛÇÝ »Õµ³Ûñ ²ñÇÇ ³ñųݳíáñ ųé³Ý·: гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¨ ùá µ³½ÏÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ ¹áõ Ù³ùñ»óÇñ ²ñ³ñ³ïÁ îÇï³ÝÝ»ñÇó: ²ß˳ñÑÝ ¿É ³½³ïí»ó ìÇß³åÇó: ´³Ûó ìÇß³åÇ åÕÍáõÃÛáõÝÁ ·³ñß³ÑáïáõÃÛ³Ùµ ¹»é ÇßËáõÙ ¿ ºñÏñÇ íñ³: ²Û¹ ·³ñß³ÝùÁ ÙdzÛÝ çñáí ÏÙ³ùñíÇ: ºì »ë ºñÏñÇ íñ³ÛÇó ìÇß³åÇ ·³ñß³ÝùÁ Ù³ùñ»Éáõ »Ù Ø»Í æñѻջÕáí: ²Ù»Ý ÇÝã ÙݳÉáõ ¿ çñÇ ï³Ï: ØdzÛÝ ²ñ³ñ³ïÝ ¿ çñÇó ¹áõñë ÙݳÉáõ:´³Ûó ²ñ³ñ³ïáõÙ ¿É ÙdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÁ Ïí»ñ³åñ»Ý:ØdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÇÝ »Ù Ñáí³Ý³íáñ»Éáõ »ë:îϳñÝ»ñÇÝ »ë ã»Ù Ñáí³Ý³íáñÇ:îϳñÝ»ñÁ ã»Ý ¹Çٳݳ ·»ñѽáñ ÑáõñÇ ½áñáõÃÛ³ÝÁ, ¨ Ýñ³Ýù ÏÏáñͳÝí»Ý, ù³Ý½Ç »ë å»ïù ¿ å³Ñå³Ý»Ù »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ò»ÕÁ Çñ µÝûññ³ÝáõÙ, ÇëÏ ïϳñÝ»ñÇó ³ëíï³ÍÝ»ñ ã»Ý ÍÝíÇ: ºë å³ïíÇñáõÙ »Ù ù»½, á¯í, ²ñÇÝ»ñÇ Ü³Ñ³å»°ïª Ñ³í³ùÇ°ñ ²ñÇÝ»ñÇÝ ¨ µ³ñÓñ³óÇ°ñ سëÇë ë³ñ` ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ï³ó³ñ³Ý: ¶ÇïóÇ°ñª سëÇë ë³ñ ϳñáÕ »Ý µ³ñÓñ³Ý³É ÙdzÛÝ îñݹ»½Ç ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³Ïáí ûÍí³Í ¨ Çñ»Ýó ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ½·³ó³Í ³ñÇÝ»ñÁ, ù³Ý½Ç سëÇëÁ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ï³ó³ñ³Ý ¿, ¨ ³ÛÝï»Õ ϳñáÕ »Ý µ³ñÓñ³Ý³É ÙdzÛÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÁ: ¸³ ¿ ϳÙùÁ ²ñ³ÛÇ:

            ºì سÝÁ Çñ ÙÇ ù³ÝÇ ù³ç ½ÇݳÏÇóÝ»ñáí, áñáÝù ½·³ó»É ¿ÇÝ ³ñ¹»Ý Çñ»Ýó ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí, ù³ÛÉ»ó ¹»åÇ Ø³ëÇë ë³ñ: ³ùÝí³Í ²ñÇÝ»ñÁ ïÝ»ñÇó ¹áõñë ó÷í»óÇÝ ¨ ³Õ³ã»óÇÝ Ø³ÝÇÝ.

            - Ø»½ ÙÇ° ÃáÕÝÇñ  Ù»Ý³Ï , Ù»½ ¿°É ï³ñ ù»½ ѻ   :

            ²ÝÇÙ³ëï ¿ñ µ³ó³ïñ»É Ýñ³Ýó áñ¨¿ µ³Ý. Ù³Ñí³Ý ë³ñë³÷Á Ùó·Ý»É ¿ñ Ýñ³Ýó µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¨ Ýñ³Ýù Ëáõ׳å³Ñ³ñ Ñ»ï¨áõÙ ¿ÇÝ Ø³ÝÇÝ:

            - ¾¯Ñ,- ³ë³ó سÝÁ,- ²ñ³ÛÇ Ï³ÙùÝ ¿, »Ï»ù, »Ã» ϳñáÕ »ù µ³ñÓñ³Ý³É سëÇë:

            ºì ²ñÇÝ»ñÇ Ù»Í Ã³÷áñÁ ß³ñÅí»ó ³é³ç áõ ϳݷ ³é³í سëÇëÇ ëïáñáïÇÝ:

            ²ÛÝï»Õ ¿ÇÝ Ñ³í³ùí»É ³ñ¹»Ý ³Ù»Ý ÏáÕÙÇó ÷³Ë³Í ß³ï ϻݹ³ÝÇÝ»ñ ¨ ÃéãáõÝÝ»ñ: ¼·³Éáí Ùáï³Éáõï íï³Ý·Á, Ýñ³Ýù ·³½³½»É ¿ÇÝ ¨ Çñ³ñ ¿ÇÝ ÑáßáïáõÙ: î»ëÝ»Éáí Ùáï»óáÕ ²ñÇÝ»ñÇÝ, ѳñÓ³Ïí»óÇÝ Ýñ³Ýó íñ³: îϳñ ²ñÇÝ»ñÁ Ëáõ׳å³Ñ³ñ ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ ¿ÇÝ í³½áõÙ ¨ سÝÇó å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ³Õ»ñëáõÙ:

            Ø³ÝÁ Çñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛ³Ùµ ë³ëï»ó ·³½³½³Í ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇÝ:

            îϳñ ²ñÇÝ»ñÁ, ³ÝϳñáÕ µ³ñÓñ³Ý³Éáõ, í³ÛݳëáõÝ µ³ñÓñ³óñÇÝ.

            - ¶Ã³° Ù»½, á¯í, س°Ý, ÙÇ° ÃáÕÝÇñ Ù»½ ³Ûëï»Õ ³ÝÑ»ï Ïáñã»Éáõ, Ù»½ ¿°É ï³ñ ù»½ Ñ»ï:

            ºì سÝÁ ³ë³ó.

            - гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »ë å³ï³ë˳ݳïáõ »Ù ²ñÇ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ò»ÕÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ѳٳñ: ÆëÏ Ó»½³ÝÇó ³ëïí³ÍÝ»ñ ã»Ý ÍÝíÇ: » áõÅ ãáõÝ»ù µ³ñÓñ³Ý³Éáõ, Ùݳó»ù  ³Ûëï»Õ. á°ã Ó»ñ ÏÛ³ÝùÝ ¿ å»ïù ²ñ³ÛÇÝ, á°ã ¿É Ó»ñ Ù³ÑÁ:

            ºì سÝÇ ë³Ï³í³ÃÇí ó÷áñÁ ëÏë»ó µ³ñÓñ³Ý³É سëÇëÝ Ç í»ñ:

            Ø³ÝÇ Ã³÷áñÁ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ñ, ÇëÏ Ý»ñù¨Çó µ³½Ù³ÅËáñ í³ÛݳëáõÝÝ áõ ϳÕϳÝÓÁ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý:  ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ºñÏñÇ ë³éó³É»éÝ»ñÁ ßÇϳó³Ý, ѳɻóÇÝ, áõ å³ïéí»óÇÝ ³Ùå»ñÁ »ñÏÝùÇ, ¨ çáõñÁ ó÷áí ºñÏÇñÁ áÕáÕ»ó, ¨ æñѻջÕÇ ï³Ï Ïáñ³Ý â³ñÇ ìÇß³åÇ ³ÙµáÕç ·³ñß³ÝùÁ ¨ Ýñ³ »ñÏñå³·áõÝ»ñÁ:

            Ø³ëÇëÇ ·³·³ÃÇÝ` ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ï³ó³ñ³Ýáõ٠ѳßï áõ Ë³Õ³Õ ³åñáõÙ ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ: ºì ²ëïí³ÍÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ñáí³Ý³íáñáõÙ Ýñ³Ýó:

Ê³Õ³Õ ã¿ñ ÙdzÛÝ Ø³ÝÇ Ñá·ÇÝ: ܳ ½·áõÙ ¿ñ, ÿ ÇÝã ¿ ϳï³ñíáõÙ ²ñ³ñ³ïáõÙ: îϳñ ²ñÇÝ»ñÁ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ½áñáõÃÛ³ÝÁ ã¹ÇٳݳÉáí, Ù³Ñí³Ý ë³ñë³÷Çó Ñ»Ýó Ù³Ñí³Ý Ù»ç ¿ÇÝ ÷ñÏáõÃÛáõÝ ·ïÝáõÙ: Þ³ï ¿ ïËñáõ٠سÝÁ, µ³Ûó áãÇÝã ³Ý»É ã¿ñ ϳñáÕ. ¹³ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ï³ÙùÝ ¿ñ` ïϳñÝ»ñÁ åÇïÇ ÏáñͳÝí»ÇÝ, ù³Ý½Ç ²ñ³ñ³ïÁ ÙdzÛÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ µÝûññ³ÝÝ ¿, ¨ ³ÛÝï»Õ ÙdzÛÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÁ åÇïÇ ³åñ»Ý:

Þáõïáí Ù»é»É³ÛÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ïÇñ»ó ²ñ³ñ³ïáõÙ: ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇ å³ïí»ñáí ³Õ³íÝÇÝ Ãé³í »Ï³í ²ñÇ Ø³ÝÇ Ùáï, áõé»Ýáõ ×ÛáõÕÁ µ»ñ³ÝÇÝ: ¸³ Ýß³Ý ¿ñ, áñ ²ñ³ñ³ïÁ ϳñáïáí ëå³ëáõÙ ¿ Çñ ½áñ³íáñ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ, ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ï»Ý³ó ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ï»Éáõ ѳٳñ:   

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 215
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz