ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:26


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՏՎԱԾԱԴԻՐ ՕՐԵՆՔԸ

 ØdzÛÝ áõÅ»ÕÝ»ñÁ í»ñ³åñ»óÇÝ æñѻջÕÁ: ºì Ýñ³Ýù Çñ»Ýó í»ñçÇÝ ·Çß»ñÝ ¿ÇÝ ³ÝóϳóÝáõ٠سëÇëÇ ·³·³ÃÇÝ: ì³Õ Éáõë³µ³óÇÝ Ýñ³Ýù å»ïù ¿ ÇçÝ»ÇÝ ³ÛÝï»ÕÇó: ´áÉáñÁ ùÝ³Í ¿ÇÝ: ºì ÙdzÛÝ Ø³ÝÝ ¿ñ ³ñÃáõÝ: ܳ ³ÝѳݷÇëï ¿ñª å»ïù ¿ ëÏëí»ñ Ýáñ ÏÛ³Ýù, ¨ ÇÝùÝ ¿ñ å³ï³ë˳ݳïáõ ²ñ³ÛÇ ³é³ç Çñ ò»ÕÇ Ñ³Ù³ñ: ºì ·Çß»ñ³ÛÇÝ ÙÃáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ó»éù»ñÁ å³ñ½³Í »ñÏÇÝù, ¹ÇÙ»ó ²ñ³ÛÇÝ.

            - à¯í, г°Ûñ ÇÙ, ²ñ³¯, ·³ñáõÝ µ»ñ»ó ì³Ñ³·ÝÁ ²ß˳ñÑáõÙ, ºñÏñÇ íñ³ª Ýáñ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ²ñ³ñ³ïáõÙª Ýáñ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝ: ÆÝãå»±ë ϳé³í³ñ»Ù »ë ²ñÇÝ»ñÇÝ, áñ Ýñ³Ýù ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÏÛ³Ýùáí ³åñ»Ý:

            Èë»ó سÝÇ Ï³ÝãÁ ²ñ³Ý ¨ Ýñ³ Ùáï áõÕ³ñÏ»ó ²ñïÇ ²ëïí³Í ØÇÑñÇÝ: ºì ²ñï³í³½¹ ØÇÑñÁ ²ñ³ñãÇ ä³ïíÇñ³ÝÁ ѳÕáñ¹»ó سÝÇÝ.

            - § à¯í, ²ñÇ Ø³°Ý, ¹áõ ³ëïí³Í »ë, û¨ª »ñÏñ³ÛÇÝ: ºì ¹áõ ³ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ ò»ÕÁ åÇïÇ Ýáñá·»ë: ºì ùá ë»ñáõݹݻñÁ ùá ³ÝáõÝáí ÏÏáãí»Ý ²ñÙ»Ý: ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ Ùßï³å»ë ÏÑáí³Ý³íáñ»Ý ùá ²ñÙ»Ý ò»ÕÁ: ´³Ûó ·ÇïóÇ°ñª Ñ»Ýó ³ÛÝ ûñÁ, »ñµ  ùá ë»ñáõݹݻñÁ áõñ³Ý³Ý ²ñ³ñãÇÝ ¨ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, Ñ»Ýó ÝáõÛÝ ûñÁ Ͻáñ³Ý³ ìÇß³åÁ áõ ÏÇçÝÇ ºñÏÇñ: ºì â³ñÇ îÇï³ÝÝ»ñÁ ìÇß³åÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ ÏáõÅ»Õ³Ý³Ý ¨ ٻͳ·áõÛÝ ã³ñÇù ϵ»ñ»Ý ùá ò»ÕÇÝ:

            ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ  Ü³Ñ³å»ïÝ »ë ¹áõ: ºì ²ñïÇ úñ»Ýùáí åÇïÇ ³é³çÝáñ¹»ë ¹áõ ùá ò»ÕÁ: ²ëïí³Í³¹Çñ ûñ»ÝùÝ ¿ ¹³: ²ëïí³Í³¹Çñ úñ»ÝùÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ ͳ·áõÙÁ, ³ñÛáõÝÁ, á·ÇÝ, ³ñ³ñáõÙÁ:

             Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí, ò»ÕÁ å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ ²ñ³ÛÇ ³é³ç. ²½·Á å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ ò»ÕÇ ¨ ²ñ³ÛÇ ³é³ç. îáÑÙÁ å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ ²½·Ç, ò»ÕÇ ¨ ²ñ³ÛÇ ³é³ç. ÀÝï³ÝÇùÁ å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ îáÑÙÇ, ²½·Ç, ò»ÕÇ ¨ ²ñ³ÛÇ ³é³ç. ³ÝѳïÁ å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ ÀÝï³ÝÇùÇ, îáÑÙÇ, ²½·Ç, ò»ÕÇ ¨ ²ñ³ÛÇ ³é³ç: ²Û¹ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ Ù³ÛñÁ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ÆëÏ Çñ³íáõÝùÝ ³é³Ýó å³ï³ë˳ݳïíáõÃ۳ݪ ³Ýµ³ñá۳ϳÝáõÃÛáõÝ ¿, ¨ ¹³ ¿ Ù³ÛñÁ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ á×ÇñÝ»ñÇ:

            ºì ÇÝãåÇëÇ ûñ»ÝùÝ»ñ ¿É áñ ë³Ñٳݻë, ·ÇïóÇ°ñ, áñ ³Û¹ µáÉáñ ûñ»ÝùÝ»ñÁ åÇïÇ µË»Ý ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÇó, áñ áñå»ë ²ñ³ñã³Ï³Ý ä³ïíÇñ³Ý ѳÕáñ¹áõÙ »Ù ù»½:

            ò»ÕÇ ¨ ²½·Ç ÙÇç¨ Í³·³Í ѳϳëáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª Çñ³íáõÝùÁ ò»ÕÇÝÝ ¿. ²½·Ç ¨ îáÑÙÇ ÙÇç¨ Í³·³Í ѳϳëáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª Çñ³íáõÝùÁ ²½·ÇÝÝ ¿. îáÑÙÇ ¨ ÀÝï³ÝÇùÇ ÙÇç¨ Í³·³Í ѳϳëáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª Çñ³íáõÝùÁ îáÑÙÇÝÝ ¿. ÀÝï³ÝÇùÇ ¨ ³ÝѳïÇ ÙÇç¨ Í³·³Í ѳϳëáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª Çñ³íáõÝùÁ ÀÝï³ÝÇùÇÝÝ ¿:

            ºì ·ÇïóÇ°ñ, á¯í, س°Ý, û¨ ²ëïí³Í³¹Çñ úñ»ÝùÁ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »ë »Ù Ñ³ëï³ïáõÙ, µ³Ûó ³Û¹ úñ»ÝùÁ ³Ý³ñ¹ÛáõÝù ÏÉÇÝÇ, »Ã» ãûÍíÇ ì³Ñ³·ÝÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ¦:

            Ø³ÝÇ Ã³÷áñÁ Çç³í سëÇë ë³ñÇó, áõ ÝáñÇó ÏÛ³ÝùÁ ëÏëí»ó ²ñ³ñ³ïáõÙ: гñëÝ»ñÁ ì³Ñ³·Ý³ÝÙ³Ý ½³í³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ ÍÝáõÙª áõÅ»Õ, ³éáÕç, ·»Õ»óÇÏ:  ²ñÇ Ø³ÝÇ ³ÝáõÝÇó ³é³ç³ó³í ¨ ²ñٻݪ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ, ò»Õ³ÝáõÝÁ: ºì ²ñÇÝ»ñǪ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ, ò»ÕÁ ÝáñÇó µ³½Ù³ÝáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïáõÙ: ²ñÇÝ»ñÁ ³åñáõÙ ¿ÇÝ áñå»ë ³ëïí³ÍÝ»ñ ¨ ³åñáõÙ ¿ÇÝ ³ëïí³Í³í³Û»É í³ñùáí áõ »ñç³ÝÇÏ ¿ÇÝ: ºì ²ñÇÝ»ñÇÝ ²ñïÇ ûñ»ÝùÝ»ñáí ¿ñ ϳé³í³ñáõ٠ܳѳå»ï سÝÁ: ºì ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ñáí³Ý³íáñáõÙ Ýñ³Ýó:

            ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ñ  ³Ù»Ý ÙÇ ÍÝáõݹ ¨ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ñ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ ³éáÕç ÍÇͳÕÁ: ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÁ ѳɳÍáõÙ ¿ñ ïϳñáõÃÛáõÝÁ ²ñÇÝ»ñÇ ÙÇçÇó ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ëÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó: êÇñ³í³é ²ëïÕÇÏÁ ³ëïí³Í³ÛÇÝ êÇñáí Çñ³ñ ¿ñ ϳåáõÙ ²ñÇÝ»ñÇ ëñï»ñÁ: ²ñï³í³½¹ ØÇÑñÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ñ ²ñÇ ë»ñáõݹݻñÇ ³ëïí³Í³í³Û»É í³ñùÁ: Ö³ñï³ñ³·»ï îÇñÁ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ¿ñ áõëáõó³ÝáõÙ ²ñÇÝ»ñÇÝ: ºì гÛñ ²ñ³Ý Çñ µ³ñÓáõÝùÇó ·áÑáõݳÏáõÃÛ³Ùµ ÅåïáõÙ ¿ñ, ï»ëÝ»Éáí Çñ »ñÏñ³ÛÇÝ ë»ñáõݹݻñÇ »ñç³ÝÇÏ ÏÛ³ÝùÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 236
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz