ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:20


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՔ ԱՐԻ ՀԱՅԿԻ ՄԱՍԻՆ - ՎԱՀԱԳՆԻ ԿԱՆԹԵՂԸ

ì³Õáõó ´»ÉÁ ³Û¹å»ë ѳݷÇëï ã¿ñ ùÝ»É:  Ü³ í»ñç³å»ë ѳÙá½»É ¿ñ ÙáñÁ ¨ ³é³íáïÛ³Ý ëå³Ý»Éáõ ¿ñ гÛÏÇÝ:  ºì Çñ ѳÕóݳÏÇ µ»ñÏñáõÃÛ³Ùµ ݳ Ëáñ ùáõÝ ¿ñ Ùï»É:

            Ð³ÛÏÝ ¿É ¿ñ ѳݷÇëï ùÝ»É:  Ü³ ³Ýï»ÕÛ³Ï ¿ñ ¹³ï³í×éÇÝ, ³Ýï»ÕÛ³Ï ¿ñ ´»ÉÇ Ñ³ÕóݳÏÇÝ, ³Ýï»ÕÛ³Ï ¿ñ ʳÃáõÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³ÝÁ:  Ü³ ѳݷÇëï ùÝ»É ¿ñ ¨ ã·Çï»ñ ÝáõÛÝÇëÏ, áñ ʳÃáõÝÁ ùÝ³Í ã¿ñ:  Ü³ ã¿ñ ½·áõ٠ʳÃáõÝÇ ßáõñûñÇ ÑåáõÙÁ Çñ ׳ϳïÇÝ ¨ Çñ ¹»ÙùÇÝ ÁÝÏÝáÕ Ýñ³ ³ñóáõÝùÝ»ñÁ:

            ¶Çß»ñí³ Ï»ëÇÝ Ð³ÛÏÁ Éë»ó ÙÇ ³Ýáõß Ó³ÛÝ:  ²ãù»ñÁ µ³ó»ó ¨ ï»ë³í ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ:  Ð³ÛÏÁ Ååï³ó ¨ ÷³ñí»ó سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ ÏñÍùÇÝ:  ØÇ áõÅ·ÇÝ Ï³ñáï ³É»ÏáÍáõÙ ¿ñ Ýñ³ ëÇñïÁ:  ²Ù³ã»Éáí Çñ ½áñáõÃÛáõÝÇó, гÛÏÁ ½ëåáõÙ ¿ñ Çñ ³ñóáõÝùÝ»ñÁ:  ´³Ûó í»ñçÁ ã¹ÇÙ³ó³í:  §¾É DZÝã ½áñáõÃÛáõÝ, áñ Ùáñ ·ñÏáõÙ ã³ñï³ëíǦ - ³ë³ó ÇÝùÝ Çñ»Ý áõ ɳó »Õ³í:

            - سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï, - ³ë³ó гÛÏÁ, - »ë Ù»Ý³Ï »Ù ³Ûë ³ß˳ñÑáõÙ, µáÉáñÁ ï³ñµ»ñ »Ý, µáÉáñÁ ûï³ñ »Ý, »ë ÇÝÓ ÝÙ³ÝÝ»ñÇÝ »Ù áõ½áõÙ:

            - àñ¹Ç°ë, - ³ë³ó ²ëïí³Í³Ù³ÛñÁ, - »ë Ñ»Ýó ¹ñ³ ѳٳñ »Ù »Ï»É:  ²é³íáïÛ³Ý ´»ÉÁ ëå³Ý»Éáõ ¿ ù»½, ¨ ʳÃáõÝÁ Çñ ѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ïí»É:  ì»ñ ϳó Ñ»Ýó ÑÇÙ³, ù³ÝÇ ¹»é µáÉáñÁ ùÝ³Í »Ý, ÇëÏ Ê³ÃáõÝÁ Çñ ë»ÝÛ³ÏáõÙ íßïÇó ³Ý½·³Ûݳó³Í ¿, ÷³ËÇñ áõ ·Ý³ ²ñ³ñ³ï ù»½ ÝÙ³ÝÝ»ñÇ Ùáï:

            - ´³Ûó ÇÝãå»±ë ·Ý³Ù ²ñ³ñ³ï,- ѳñóñ»ó гÛÏÁ,- »ë ã·Çï»Ù á±õñ ¿ ݳ:

            ºì سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ ³ë³ó.

            - ì³Ñ³·Ý ²ëïí³ÍÁ ÙÇ í³é ϳÝÃ»Õ ¿ Ï³Ë»É »ñÏÝùÇó, áõÕÇÕ ²ñ³·³Í É»é³Ý í»ñ¨Á: ¸áõ Ïï»ëÝ»ë ³Û¹ ϳÝûÕÁ. ݳ ³é³ÝÓݳÝáõÙ ¿ ³ëïÕ»ñÇ Ù»ç Çñ Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ ¨ å³Ûͳé ÉáõÛëáí: ì³Ñ³·ÝÇ Ï³ÝûÕÁ áñå»ë ÷³ñáë ÏáõÕ»ÏóÇ ù»½. ·Ý³ ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ´³Ûó ·ÇïóÇ°ñ, áñ ì³Ñ³·ÝÇ Ï³ÝûÕÇ ÉáõÛëÁ »ñ¨áõÙ ¿ ÙdzÛÝ ·Çß»ñÝ»ñÁ: ºì ¹áõ ÙdzÛÝ ·Çß»ñÝ»ñÁ ·Ý³, ÇëÏ ó»ñ»ÏÝ»ñÁ óùÝíÇñ, áñ ´»ÉÇ ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ã·ïÝ»Ý ù»½: ÆëÏ »Ã» ìÇß³åÁ Çñ ó³ëáõÙáí Ñ»ï³åÝ¹Ç ù»½, ¹áõ û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÝãÇñ ì³Ñ³·ÝÇÝ. ݳ ù»½ Ïå³ßïå³ÝÇ:

            - س°Ûñ,- ѳñóñ»ó гÛÏÁ,- ÇëÏ ÇÝãå»±ë ÇٳݳÙ, áñ ѳë»É »Ù ²ñ³ñ³ï:

            ºì سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ ³ë³ó.

            - ¸áõ ÇÝù¹ Ͻ·³ë: ºñµ ÑáÕÁ ù»½ Ó·Ç Çñ»Ý, ¨ ³ñ¨Á ç»ñÙ³óÝÇ ù»½, ÇÙ³óÇñ, áñ ²ñ³ñ³ïáõÙ »ë: ¸», ÑÇÙ³ ßï³åÇ°ñ, ù³ÝÇ ¹»é ʳÃáõÝÁ ãÇ ëó÷í»É:

            ²ë³ó ²ëïí³Í³Ù³ÛñÁ ¨ Ñ»é³ó³í: ì»ñ ϳó³í гÛÏÁ ¨ ½·áõÛß ¹áõñë »Ï³í ë»ÝÛ³ÏÇó: àã áù ãϳñ, µáÉáñÁ ùÝ³Í ¿ÇÝ: ܳ ù³ÛÉ»ó ¹»åÇ ßù³Ùáõïù, áñ Ñ»é³Ý³ å³É³ïÇó, µ³Ûó ϳݷ ³é³í: §ÆÝãå»±ë »ë ·Ý³Ù ³é³Ýó Ññ³Å»ßï ï³Éáõ ʳÃáõÝÇÝ,- ÙïùáõÙ ³ë³ó ݳ,- ³Ëñ ݳ ÇÝÓ ÍÇÍ ¿ ïí»É, ÇÝÓ ÷³Û÷³Û»É ¿, ûñáñ»É¦:

            ºì Ùáé³Ý³Éáí ³Ù»Ý ½·áõßáõÃÛáõÝ, ³Ýï»ë»Éáí íï³Ý·Á, гÛÏÁ »ï ¹³ñÓ³í, Ùï³í ʳÃáõÝÇ ë»ÝÛ³ÏÁ: ʳÃáõÝÁ ³Ýß³ñÅ Ýëï³Í ¿ñ, Ó»éù»ñÁ ÍÝÏÝ»ñÇÝ ¨ ³ãù»ñÁ ÷³Ï. ³ñóáõÝùÝ»ñÁ ãáñ³ó»É ¿ÇÝ Ýñ³ ï³Ýçí³Í ¹»ÙùÇÝ: гÛÏÁ ÍÝÏÇ Çç³í, ѳٵáõñ»ó ʳÃáõÝÇ Ó»éùÁ, ³å³ áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó: §ØÝ³ë µ³ñáí, Ù³°Ûñ, »ë Ý»ñáõÙ »Ù ù»½, ¹áõ ¿É ÇÝÓ Ý»ñÇñ¦,- ßßÝç³ó ¨ ¹áõñë »Ï³í ë»ÝÛ³ÏÇó:

            Ê³ÃáõÝÁ ½·³ó гÛÏÇ ßáõñûñÇ ÑåáõÙÁ Çñ Ó»éùÇÝ, Éë»ó ݳ¨ Ýñ³ Ëáëù»ñÁ: ´³ó»ó ³ãù»ñÁ áõ »ñ³½Ç ÝÙ³Ý ï»ë³í Ñ»é³óáÕ Ð³ÛÏÇÝ: ܳ ¹áõñë í³½»ó ë»ÝÛ³ÏÇó, µ³Ûó гÛÏÝ ³ñ¹»Ý ãϳñ: Üñ³Ý Ãí³ó, û »ñ³½ ¿ ï»ë»É: Øï³í гÛÏÇ ë»ÝÛ³Ï, ï»ë³í ë»ÝÛ³ÏÁ ¹³ï³ñÏ ¿ ¨ ѳëϳó³í, áñ гÛÏÁ ÷³Ë»É ¿: ʳÃáõÝÁ ³Õ³Õ³Ï»ó, ¨ Ýñ³ Ó³ÛÝÇ íñ³ ѳí³ùí»óÇÝ ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, »Ï³í ¨ ´»ÉÁ:

            - гÛÏÁ ÷³Ë»É ¿, Ñ»ï³åݹ»°ù Ýñ³Ý ¨ áñï»Õ áñ µéÝ»ù, ëå³Ý»°ù,- ϳñ·³¹ñ»ó ʳÃáõÝÁ:

            ´áÉáñÁ ¹áõñë í³½»óÇÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ʳÃáõÝÇ Ññ³Ù³ÝÁ: ÆëÏ Ê³ÃáõÝÁ Ùï³í Çñ ë»ÝÛ³Ï, Ýëï»ó ¨ ³ë³ó ÇÝùÝ Çñ»Ý.

            - ÆëÏ Ý³ ѳٵáõñ»ó ÇÙ Ó»éùÁ...

            Ð³ÛÏÁ í³½»ó ¹»åÇ Ùáõà ³Ý³å³ï, ³å³ ݳۻó »ñÏÇÝù: ´³½áõÙ ³ëïÕ»ñÇ ÙÇçÇó ß³ï Ñ»éíáõÙ ³é³ÝÓݳÝáõÙ ¿ñ ÙÇ Ù»Í ³ëïÕ, ¨ Ýñ³ ÉáõÛëÝ ³í»ÉÇ å³ÛÍ³é ¿ñ: ºì ÇÙ³ó³í гÛÏÁ, áñ ¹³ ì³Ñ³·ÝÇ Ï³ÝûÕÝ ¿ »ñÏÝùÇó ϳËí³Í: ºì ݳ ·Ý³ó ³Û¹ ϳÝûÕÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:

            ØÃáõÃÛáõÝÁ ùáÕ³ñÏáõÙ ¿ñ гÛÏÇÝ, ¨ Ñ»ï³åݹáÕ ïÇï³ÝÝ»ñÁ ã¿ÇÝ ·ïÝáõÙ Ýñ³Ý: гÛÏÁ ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ÙdzÛÝ ·Çß»ñÝ»ñÁ, ÇëÏ ó»ñ»ÏÝ»ñÁ ݳ óùÝíáõÙ ¿ñ ù³ñ³ÛñÝ»ñáõÙ, Ù³ó³éÝ»ñáõÙ: îÇï³ÝÝ»ñÁ ã·Çï»ÇÝ ì³Ñ³·ÝÇ Ï³ÝûÕÇ Ù³ëÇÝ ¨ ѳÙá½í³Í ¿ÇÝ, áñ гÛÏÁ åÇïÇ ó»ñ»ÏÝ»ñÁ ù³ÛÉÇ: ºì Ýñ³Ýù гÛÏÇÝ áñáÝáõÙ ¿ÇÝ ó»ñ»ÏÝ»ñÁ:

            Êáñ³Ù³ÝÏ ¿ñ ´»ÉÁ ¨ ѳëϳó³í, áñ ˳µáõÙ ¿ Çñ»Ý гÛÏÁ: ܳ ½áÑ Ù³ïáõó»ó Çñ ²ëïí³Í ìÇß³åÇÝ, Ëݹñ»Éáí Çñ Ó»éùÁ ·ó»É гÛÏÇÝ: ºì ìÇß³åÁ áéݳó, ÙÇÝ㨠»ñÏÇÝù ѳëÝáÕ ûÓ³ù³ÙÇ µ³ñÓñ³óñ»ó ¨ гÛÏÇ ï»ë³¹³ßïÇó ͳÍÏ»ó ì³Ñ³·ÝÇ Ï³ÝûÕÁ: гÛÏÁ ÙáÉáñí»ó: ܳ ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ ¿ñ í³½áõÙ, µ³Ûó ûÓ³ù³ÙÇÝ Ñ»ï³åݹáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý: ºì ûÓ³ù³ÙÇÝ ûճϻó гÛÏÇÝ áõ Çñ ·ÇñÏÁ ³é³í Ýñ³Ý: гÛÏÁ ÷áñÓáõÙ ¿ñ ¹áõñë åñÍÝ»É ³Û¹ ûÓ³ù³Ùáõ ×Çñ³ÝÝ»ñÇó, ÏéíáõÙ ¿ñ Ýñ³ ¹»Ù, µ³Ûóª ³Ý³ñ¹ÛáõÝù: úÓ³ù³ÙÇÝ, Çñ ·ÇñÏÝ ³é³Í гÛÏÇÝ, Ýñ³Ý ï³ÝáõÙ ¿ñ »ïª ѳÝÓÝ»Éáõ ´»ÉÇ Ó»éùÁ:

            ²ñ¹»Ý »ñ¨áõÙ ¿ÇÝ ïÇï³Ý ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù óÝÍáõÙ ¿ÇÝ áõ ÷³é³µ³ÝáõÙ ìÇß³åÇÝ: гëϳó³í гÛÏÁ, áñ ìÇß³åÝ ¿ Çñ ¹»Ù »É»É, ¨ ÇÝùÁ, û¨ ³ëïí³Í, µ³Ûó »ñÏñ³ÛÇÝ ¿ ¨ ²ÝÙ³Ñ ²ëïÍá ¹»Ù Ïéí»É ãÇ Ï³ñáÕ: ºì гÛÏÁ ¹ÇÙ»ó ì³Ñ³·ÝÇÝ.

            - à¯í, ì³Ñ³°·Ý, á¯í, ²ëïí³°ÍÝ Ç٠ѳÛñ»ñÇ, å³ßïå³ÝÇñ ÇÝÓ ìÇß³åÇó:

            ì³Ñ³·ÝÁ Éë»ó Ýñ³ Ó³ÛÝÁ: ´áó³í³é»ó ϳÝûÕÁ ³ñ¨Ç Ññáí, ³å³ ÙÇ Ññ» ·áõݹ åáÏí»ó ϳÝûÕÇó áõ »Ï³í ¹»åÇ Ð³ÛÏÁ: ì³ÛݳëáõÝ µ³ñÓñ³óñÇÝ ïÇï³ÝÝ»ñÁ ¨ Ëáõ׳å³Ñ³ñ ÷³Ë³Ý: ²ëïí³Í³ÛÇÝ µáóÁ ×»Õù»ó ûÓ³ù³ÙÇÝ, ѳë³í гÛÏÇÝ áõ Ññ»Õ»Ý ÓÇ ¹³ñÓ³í: гÛÏÁ Ñ»Í³í ³Û¹ Ññ»Õ»Ý ÓÇÝ áõ µ³ñÓñ³ó³í »ñÏÇÝù:

            ìÇß³åÁ áéÝáóáí »ñϳñ Ñ»ï³åݹáõÙ ¿ñ гÛÏÇÝ, µ³Ûó ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ µéÝ»É Ýñ³Ý: ìÇß³åÁ гÛÏÇÝ Ñ»ï³åݹ»ó ÙÇÝ㨠ë³ÑÙ³Ý, áõñ í»ñç³ÝáõÙ ¿ñ Çñ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ ëÏëíáõÙ ¿ñ ì³Ñ³·ÝÇ Éáõë» Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ: γݷ ³é³í ë³ÑÙ³ÝÇÝ áõ ¹»é »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ó³ëáõÙáí áéÝáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÇ ÏáÕÙÁ:

            Ðñ»Õ»Ý ÓÇÝ Ï³Ý·Ý»ó ÑáÕÇ íñ³: гÛÏÁ Çç³í ÓÇáõó, ¨ ÓÇÝ ÝáñÇó Ãé³í »ñÏÇÝù, í»ñ³Íí»ó Ññ» ·áõÝ¹Ç áõ ³Ù÷á÷í»ó ϳÝûÕÇ Ù»ç:

            Ð³ÛÏÁ Ï³Ý·Ý»É ¿ñ ÑáÕÇ íñ³ ¨ ݳÛáõÙ ¿ñ Çñ ßáõñçÁ: ²Ù»Ý ÇÝã Ýáñ ¿ñ, ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝͳÝáà ¿ñ, µ³Ûóª ѳñ³½³ï: гÝϳñÍ Ý³ ½·³ó, áñ Çñ»ÝÇó ³ñÙ³ïÝ»ñ »Ý ³×áõÙ: ܳ ½³ñÙ³ó³í ¨ ¹»é ã¿ñ ѳëóñ»É ѳëÏ³Ý³É áñ¨¿ µ³Ý, »ñµ ï»ë³í, áñ ÑáÕÇ ÙÇçÇó ¿É ³ñÙ³ïÝ»ñ ¹áõñë »Ï³Ý ¨ ÓáõÉí»óÇÝ Çñ ³ñÙ³ïÝ»ñÇÝ: ºì »ñµ гÛÏÁ ù³ÛÉ»ó, ï»ë³í, áñ ѳݷÇëï ù³ÛÉáõÙ ¿, ¨ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ß³ñÅíáõÙ »Ý Çñ Ñ»ï: ºì ѳëϳó³í гÛÏÁ, áñ ³ñ¹»Ý ϳåí³Í ¿ ÑáÕÇÝ Çñ ³ñÙ³ïÝ»ñáí, ¨ áã ÙÇ áõÅ ãÇ Ï³ñáÕ Ýñ³Ý Çñ ³ñÙ³ïÝ»ñÇó åáÏ»É: §Ð»Ýó ë³ ²ñ³ñ³ïÝ ¿, Ñ»Ýó ë³ Ç٠سÛñ ÐáÕÝ ¿¦,- ³ë³ó гÛÏÁ ¨ »ñϳñ ³ÝùáõÝ ·Çß»ñÝ»ñÇó Ñ»ïá, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ѳݷÇëï ùÝ»ó ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÇ íñ³:

            ²é³íáïÛ³Ý ³ñ¨Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñÁ áÕáÕ»É ¿ÇÝ ²ñ³ñ³ïÁ: ºì гÛÏÁ ÙÇ »ñ³Ý»ÉÇ ç»ñÙáõÃÛáõÝ ½·³ó áõ µ³ó»ó ³ãù»ñÁ: ºì ѳÝϳñÍ Çñ ¹ÇÙ³ó ï»ë³í Çñ»Ý: ¼³ñÙ³ó³í, ϳñÍ»óª ¹»é ùÝ³Í ¿ áõ »ñ³½áõÙ ¿: Þ÷»ó ³ãù»ñÁ ¨ ѳÙá½í»ó, áñ ùÝ³Í ã¿, µ³Ûó ¹³ñÓÛ³É Çñ ¹ÇÙ³ó ï»ë³í Çñ»Ý: ÆÝùÁ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ Çñ ¹ÇÙ³ó, ݳÛáõÙ ¿ñ Çñ»Ý ¨ ÅåïáõÙ: ºì гÛÏÁ Ùï³Í»ó. §º±ë  »Ù »ë, û± ÇÝùÝ »Ù »ë¦:

            ÆëÏ Ååï³óáÕ ÙÛáõë §»ë¦-Á Ëáë»ó гÛÏÇ Ñ»ï.

            - à±í »ë ¹áõ, ³ÝͳÝá°Ã:

            §²ÝͳÝá±Ã,- ÇÝùÝ Çñ»Ý ÏñÏÝ»ó гÛÏÁ,- ÙDZû »ë ³ÝͳÝáà »Ù ÇÝÓ¦,- ¨ å³ï³ë˳ݻó.

            - ØDZû ¹áõ ÇÝÓ ã»ë ׳ݳãáõÙ. »ë ¹áõ »Ù, »ë ²ñÇ »Ù:

            - ºë ¿É »Ù ²ñÇ,- å³ï³ë˳ݻó ¹ÇÙ³óÇÝÁ,- ¨ Ù»Ýù ÝáõÛÝÝ »Ýù, ¹ñ³ ѳٳñ ¿É ÝÙ³Ý »Ýù Çñ³ñ:

            Ð³ëϳó³í гÛÏÁ, áñ ¹ÇÙ³óÇÝÁ ÇÝùÁ ã¿, µ³Ûó Çñ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ¨ ÷³ñí»ó Ýñ³Ý: ºì ÙdzëÇÝ ·Ý³óÇÝ Ùáï³Ï³ ·ÛáõÕÁ: ²ÛÝï»Õ ß³ï ²ñÇÝ»ñ ï»ë³í гÛÏÁ, ¨ µáÉáñÁ ÝÙ³Ý ¿ÇÝ Çñ»Ý, Çñ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ, ϳñÍ»ë Ñ»Ýó ÇÝùÁ ÉÇÝ»ÇÝ: ºì µáÉáñÁ Çñ»Ýó ³ñÙ³ïÝ»ñáí ϳåí³Í ¿ÇÝ ÑáÕÇÝ, ÇëÏ Ñ³Û³óùÝ»ñáíª ³ñ¨ÇÝ: ÆÝùÝ ¿É Çñ ѳ۳óùÁ áõÕÕ»ó ³ñ¨ÇÝ, ¨ ³ãù»ñÇ Ù»ç Ïáõï³ÏíáõÙ ¿ñ ³ñ¨Ç ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ:

            ì³Ñ³·ÝÇ Ï³ÝûÕÁ ã¿ñ »ñ¨áõÙ: ܳ ÷³ÛÉáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ·Çß»ñÝ»ñÁ ¨ ß³ï »ñϳñ åÇïÇ í³éíÇ Ï³Ëí³Í »ñÏÝùÇó, áõÕÇÕ ²ñ³·³ÍÇ í»ñ¨áõÙª ¹»åÇ ²ñ³ñ³ï ³é³çÝáñ¹»Éáõ µáÉáñ ³ÛÝ ²ñÇÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÙáÉáñí»É »Ý ûï³ñ ÑáÕ»ñÇ íñ³:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 227
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz