ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:18


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՔ ԱՐԻ ՀԱՅԿԻ ՄԱՍԻՆ - ՆԱՎԱՍԱՐԴ

²ñ³ñ³ïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ·áõÅÏ³Ý »Ï³í гÛÏÇ Ùáï ¨ ѳÛïÝ»ó Ýñ³Ý.

            - à¯í, ²ñÛ³ó ³ñù³°, ·ÇïóÇñ, áñ ïÇï³ÝÛ³Ý ´»ÉÁ ·³ÉÇë ¿ ²ñ³ñ³ïÇ íñ³ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ù³ç»ñáí ¨ »ñÏݳ¹»½ Ñëϳݻñáí:

            Ð³ÛÏÁ ëå³é³½ÇÝí»ó, í»ñóñ»ó Çñ Âáõñ-λͳÏÇÝ, ѻͳí Çñ Ññ»Õ»Ý ÓÇÝ, ³å³ ϳݷݻó Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¨ ϳÝã»ó.

            - à¯í, ²ñÇÝ»°ñ, á¯í, »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»°ñ, ïÇï³ÝÛ³Ý ´»ÉÁ ·³ÉÇë ¿ Ù»ñ íñ³ Çñ ³ÝÃÇí ½áñùáí:  ºì »ë ÇÙ Âáõñ-λͳÏÇáí »ÉÝáõÙ »Ù ´»ÉÇ ¹»Ù:  àí Ó»½³ÝÇó Ïó³Ýϳݳ ѳÕÃáõÃÛ³Ý µ»ñÏñ³ÝùÁ ÏÇë»É ÇÝÓ Ñ»ï, ÃáÕ Ùdzݳ ÇÝÓ:

            ºì ³Ù»Ý ÏáÕÙÇó ѳí³ùí»óÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ:  Øß³ÏÁ Çñ ÑáÕÁ ÃáÕ»ó »Ï³í, áñÙݳ¹ÇñÁ Çñ Ùáõñ×Á ·ó»ó »Ï³í, ¹³ñµÇÝÁ Çñ ¹³½·³ÑÁ ÃáÕ»ó »Ï³í, ¹»é³Ñ³ëÁ Çñ ˳ÕÁ ÃáÕ»ó »Ï³í, Í»ñáõÝÇÝ Çñ ýµ»ÑÁ ÃáÕ»ó »Ï³í:  ºÏ³Ý ѳ½³ñ- ѳ½³ñÝ»ñ, »Ï³Ý ÓÇáí áõ áïùáí, »Ï³Ý ëñáí, Ýǽ³Ïáí, »Õ³Ýáí, ÷³Ûïáíª áí ÇÝã áõÝ»ñ:

            Ü³Û»ó гÛÏÁ ³Û¹ ϳٳíáñ é³½ÙÇÏÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³ÝÁ ¨ ¹ÇÙ»ó Ýñ³Ýó.

            - à¯í, ²ñÇ ù³ç»°ñ, Ó»ñ ÝíÇñáõÙÁ ³ñųÝÇ ¿ ·áí»ëïÇ, Ó»ñ á·áõ ½áñáõÃÛáõÝÁ ³ñųÝÇ ¿ ÷³é³µ³ÝáõÙÇ:  ´³Ûó »ë ã»Ù ϳñáÕ ³ÙµáÕç ²ñ³ñ³ïÁ ½»ÝùÇ Ï³å»É:  Ðá ûñѳëÁ ãÇ å³ï»É ²ñ³ñ³ïÇÝ, áñ Ù»ñ í»ñçÇÝ ³ñÛáõÝÁ ½áѳµ»ñ»Ýù:  Â» Ùß³ÏÁ ÏïñíÇ ÑáÕÇó, á±í åÇïÇ Ñ³ó ³×»óÝÇ, û ¹³ñµÇÝÁ Çñ ¹³½·³ÑÁ ÉùÇ, á±í åÇïÇ ëáõñ ¨ Ëá÷ ÏéÇ, û Í»ñáõÝÇÝ é³½Ù³¹³ßï »ÉÝÇ, á±í åÇïÇ ÃáéÝ»ñÇÝ Ý³ËÝÛ³ó ÷áñÓÁ ÷á˳ÝóÇ:  ºë ÇÝùݳ½áÑáÕáõÃÛ³Ý ã»Ù ·ÝáõÙ, ³ÛÉ ·ÝáõÙ »Ù ÇÙ ëáõñÁ åë³Ï»Éáõ ÷³é³Ñ»Õ ѳÕÃáõÃÛ³Ùµ:  ÂáÕ ÇÝÓ Ñ»ï ·³Ý ½áñ³íáñÝ»ñÇó ½áñ³íáñÝ»ñÁ ÙdzÛÝ:

            Ð³ÛÏÇ í×ÇéÁ ѳí³Ý»óÇÝ ò»ÕÇ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ:  ´³Ûó á±õ٠ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝ ï³É:  à±í Çñ»Ý ½áñ³íáñ ãÇ Ñ³Ù³ñáõÙ:  ²ñ¹»Ý Çñ»Ýó ½áñ³íáñ ׳ݳã»Éáí ¿, áñ µáÉáñÁ Çñ»Ýó ½»Ýù»ñáí »Ï»É »Ý ³Ûëï»Õ:  ºì áã Ù»ÏÁ ãÇ ÁݹáõÝáõÙ ÙÛáõëÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ Çñ ½áñáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ:

            ÊáÑ»ñÇ Ù»ç ÁÝϳí гÛÏÁ:  ²é³ÝÓݳó³í ¨ ÙÇïù ³ñ»ó, û ÇÝãå»ë ¨ áõÙ ÁÝïñÇ:  Ü³ µ³ñÓñ³ó³í ²ñ³·³Í: ²ñ³·³ÍÇ ·³·³ÃÇÝ Ë³ñáõÛÏ í³é»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó áõ ϳÝã»ó.

            - à¯í, гÛñ ²ñ³¯, á¯í, ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³°·Ý, û·ÝÇñ ÇÝÓª »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ÙÇçÇó ½áñ³íáñÝ»ñÇÝ ÁÝïñ»É, µ³Ûó ³ÛÝå»ë, áñ ÙÛáõëÝ»ñÁ ãíÇñ³íáñí»Ý:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ѳÛïÝí»ó гÛÏÇÝ áõ ³ë³ó.

            - à¯í, г۷ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ ³é³çÝá°ñ¹, ÇÙ³ëïáõÝ í×Çé »ë ϳ۳óñ»Éª áõñ á·ÇÝ ¿ ³é³çÝáñ¹áõÙ, ³ÛÝï»Õ ù³Ý³ÏÁ, ù³ñÁ, »ñϳÃÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ñÅ»ùÁ:  àã û ù³Ý³Ïáí, ³ÛÉ á·áõ ·»ñ³·áõÛÝ ½áñáõÃÛ³Ùµ ·Ý³ å³ï»ñ³½Ù:  ºì áñå»ë½Ç ³Ý³ñ¹³ñ ãÉÇÝ»ë, ¹áõ ÇÝù¹ ÙÇ ÁÝïñÇñ. ÃáÕ áñ Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ù»ç áñáß»Ý ³Ù»Ý³½áñ»ÕÝ»ñÇÝ ¨ áñáß»Ý ÙñóáõÛÃáí:  ÂáÕ Ùñó»Ý áõÅÇ, ׳ñåÏáõÃÛ³Ý, Ñݳñ³ÙïáõÃÛ³Ý Ù»ç, ¨ ѳÕÃáÕÝ»ñÇ ëáõñÁ »ë ÇÝùë Ïûͻ٠áõ Ýñ³Ýó µ³½ÏÇÝ »ë ˳ã-å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ï¹Ý»Ù:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ гÛÏÇÝ ïí»ó ÙÇ Ù»Í ç³Ñ, áñÇ µáó»ñÇ Ù»ç гÛñ ²ñ³ÛÇ ûñÑÝáõÃÛáõÝÁ ϳñ:  Ð³ÛÏÁ, ç³ÑÁ Ó»éùÇÝ, Çç³í ²ñ³·³ÍÇó ¨ ·Ý³ó ¹»åÇ Ð³í»ñÅ³Ï³Ý ù³Õ³ùª ¾ñ»í³Ý:

            Ð³ÛÏÁ ²ñ³ÛÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ ûÍí³Í ç³ÑÁ Ó»éùÇÝ Ï³Ý·Ý»ó Ññ³å³ñ³ÏáõÙ:  ´áÉáñÁ ³Ýѳٵ»ñ Ýñ³ áñáßÙ³ÝÝ ¿ÇÝ ëå³ëáõÙ, ¨ ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ÑáõÛë áõÝ»ñ, áñ ÇÝùÁ ÁÝïñ۳ɻÝñÇ Ù»ç åÇïÇ ÉÇÝÇ:  ´³Ûó гÛÏÁ ¹ÇÙ»ó µ³½ÙáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ë³ó.

            - à¯í, ù³ç ²ñÇÝ»ñ, ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇ Ï³Ùùáí ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ù ܳí³ë³ñ¹Û³Ý ˳Õ-ÙñóáõÛÃ:  ´áÉáñÁ ÃáÕ Ù³ëݳÏó»Ý ¨ óáõó³¹ñ»Ý Çñ»Ýó ½áñáõÃÛáõÝÁ:  ºì ѳÕÃáÕÝ»ñÁ Ïëï³Ý³Ý ì³Ñ³·ÝÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ûÍáõÙÁ ¨ ˳ã-å³ï»ñ³½ÙÇݪ Ó³Ë µ³½ÏÇÝ: ÆëÏ ²ñ³·³ÍÇó µ»ñí³Í ³Ûë ç³ÑÁ, áõñ ³ñ³ñã³Ï³Ý Ïñ³ÏÝ ¿ í³éíáõÙ, ÃáÕ µáóÏÉï³ ÙñóáÕ ù³ç»ñÇ ·É˳í»ñ¨áõÙ, áñå»ë гÛñ ²ñ³ÛÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹:

            ²ñÇÝ»ñÁ ѳí³Ý»óÇÝ ³Û¹ áñáßáõÙÁ, áñ ì³Ñ³·ÝÇó ¿ñ ·³ÉÇë:  ºì »Ï³Ý ù³ç»ñ ²ñ³ñ³ïÇ ï³ñµ»ñ ·³í³éÝ»ñÇó: ºÏ³Ý ù³ç»ñ ¨ ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë ²ñÇ ³½·»ñÇóª »Ï³Ý ²ñ³ÙÇ áñ¹ÇÝ»ñÝ áõ ÃáéÝ»ñÁ ²ñ¨»ÉùÇó, ²ñ¨ÙáõïùÇó, гñ³íÇó ¨ ÐÛáõëÇëÇó:

            ø³ç»ñÇ ïáݳѳݹ»ë ¿ñ гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùáõÙ, ѳٳ³ñÇ³Ï³Ý Ü³í³ë³ñ¹Û³Ý ˳ջñ, áñ ÓáÝí³Í ¿ÇÝ ì³Ñ³·ÝÇÝ ¨ Ñáí³Ý³íáñíáõÙ ¿ÇÝ ì³Ñ³·ÝÇ ÏáÕÙÇó:  ºì ³Ù»Ý ÙÇ ù³ç ÷³é³µ³ÝáõÙ ¿ñ ì³Ñ³·ÝÇÝ, ³å³íÇÝáõÙ ì³Ñ³·ÝÇ ½áñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ÏÝϳÉáõÙ ¿ñ  Ñ³ÕóݳÏ:

            Ð³½³ñ³íáñ ²ñÇÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³í³ùí»É ¹Çï»Éáõ ù³ç»ñÇ ½áñáõÃÛ³Ý ÙñóáõÛÃÁ:  ¶áõë³ÝÝ»ñÁ ÓáÝ»ñ ¿ÇÝ ÑÛáõëáõÙ ì³Ñ³·ÝÇÝ ¨ ÙñóáÕ ù³ç»ñÇÝ. ç³Ñ»É ѳñëÝ»ñÝ áõ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ Çñ»Ýó »ñ·áí áõ å³ñáí ù³ç³É»ñáõÙ ¿ÇÝ ÙñóáÕ ù³ç»ñÇÝ:

            Øñó³ÏÇóÝ»ñÁ ÷³é³µ³Ý»óÇÝ ì³Ñ³·ÝÇÝ, Çñ»Ýó »ñ¹áõÙÁ ïí»óÇÝ ²Ù»Ý³½áñ ²ëïÍáõÝ:  ºì ÙñóáõÛÃÁ ëÏëí»ó: ²Ù»Ý³ï³ñµ»ñ Ùñó³Ó¨»ñÇ áõ ˳ջñÇ Ù»ç ¿ÇÝ Ùï»É:  ØñóáÕÝ»ñÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÁ Ó·ïáõÙ ¿ñ ì³Ñ³·ÝÇ ÁÝïñÛ³ÉÁ ÉÇÝ»É ¨ ³ÙµáÕç Çñ ½áñáõÃÛáõÝÁ ¹ÝáõÙ ¿ñ ÙñóáõÙÇ Ù»ç:

            ´³½ÙáõÃÛáõÝÁ ù³ç³É»ñáõÙ ¿ñ ÙñóáÕÝ»ñÇÝ µ³ó³Ï³ÝãáõÃÛáõÝÝ»ñáí, »ñ· áõ å³ñáí:  ºì ϳñÍ»ë Ùáé³ó»É ¿ÇÝ Ã»° ´»ÉÇ Ù³ëÇÝ ¨ û° ´»ÉÇ ³Ýѳٳñ ½áñùÇ Ù³ëÇÝ, áñ ³ñß³íáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÇ íñ³:

            ÈáõñÁ ѳë³í ´»ÉÇÝ, û ²ñÇÝ»ñÁ Ù»Í Ü³í³ë³ñ¹ »Ý ïáÝáõÙ. Ù»Í Ùñó³Ù³ñï ¿ ¾ñ»í³ÝáõÙ, áñÝ ¿É áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ »ñ· áõ å³ñáí:  ºñÏÛáõÕ»ó ´»ÉÁ:  §ºë ÇÙ ³Ýѳٳñ ½áñùáí ·ÝáõÙ »Ù ²ñ³ñ³ïÝ ³í»ñ»Éáõ, ÇëÏ ³Û¹ ³ëïí³ÍÝ»ñÁ Ëñ³Ë׳±Ýù »Ý ³ÝáõÙ¦ - ½³ñÙ³ó³Í ³ë³ó ݳ:

            ê³ñë³÷»É ¿ÇÝ ¨ ïÇï³Ý ÑëϳݻñÁ:  ÜáõÛÝÇëÏ ËáñÑáõñ¹ ïí»óÇÝ ´»ÉÇݪ ѳßïí»É ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ˳ճÕáõÃÛ³Ùµ í»ñ³¹³éÝ³É Çñ»Ýó »ñÏÇñÁ:  ´³Ûó ´»ÉÁ Ù»ñÅ»ó.

            - ºë ³Ûë ³Ýѳٳñ ½áñùáí »Ï»É »Ù ѳßïáõÃÛá±õÝ ÏÝù»Éáõ ѳٳñ:  ´³ ³ëïí³ÍÝ»ñÁ ÇÝÓ ã»±Ý Í³ÕñÇ:

            ÆëÏ ²ñ³ñ³ïÇ Ð³í»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùáõÙ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ù³³ñÇ³Ï³Ý Ü³í³ë³ñ¹Û³Ý ˳ջñÁ:  ØñóáõÙÝ»ñÁ í»ñç³ó³Ý Ù³Ûñ³ÙáõïÇó ³é³ç:  Ð³ÕÃáÕ ÑëϳݻñÁ ß³ñí»óÇÝ ²ñáñ¹Û³ó ï³×³ñÇ ³éç¨:  Ðá·Ý³Í ¿ÇÝ Ýñ³Ýù, µ³Ûó Ñå³ñï ¿ÇÝ áõ »ñç³ÝÇϪ Ýñ³Ýù ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá ÁÝïñÛ³ÉÝ»ñÝ ¿ÇÝ:

            ì³Ñ³·ÝÁ ÇÝùÁ ûÍ»ó ѳÕÃáÕÝ»ñÇ ëñ»ñÁ ¨ ³ñ¨Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñáí Ýñ³Ýó Ó³Ë µ³½áõÏÝ»ñÇÝ ¹³ç»ó ˳ã-å³ï»ñ³½ÙÇÝ:

            ÄáÕáíáõñ¹Á óÝÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ñ. ÷³é³µ³ÝáõÙ ¿ñ ѳÕÃáÕ ù³ç»ñÇÝ ¨ Ù³ÕÃáõ٠ѳÕÃ³Ý³Ï ïÇï³ÝÛ³Ý ´»ÉÇ ¹»Ù:

            ºì гÛÏÇ ë³Ï³í³ÃÇí ½áñ³ËáõÙµÁ, ûÍí³Í ì³Ñ³·ÝÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ, ³ñß³í»ó ¹»åÇ Ñ³ñ³íª ´»ÉÇ ¹»Ù:  Üñ³Ýó Ñ»ï ¿ÇÝ Ý³¨ »ñÏáõ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ³ñ³É»½Ý»ñÁ:

            ºì ³ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÇÝ Ýñ³Ýó ëÇñïÁ ÉóÝáõÙ ¿ÇÝ ¹³ßï»ñÇ ßáõÝãÁ, ѳñ³½³ï É»éÝ»ñÇ ë»·áõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ýó ûñÑÝáõÙ ¿ñ ѳÛñ»ÝÇ »ñÏÇÝùÁ:  ºì ³Ù»Ýáõñ Ýñ³Ýù ½·áõÙ ¿ÇÝ, ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝ, ÉëáõÙ ¿ÇÝ.

            - гÕÃáõÃÛá¯õÝ, - ³ÕáÃáõÙ ¿ÇÝ Ù³Ûñ»ñÝ áõ ÏáõÛë»ñÁ Ýñ³Ýó ѳٳñ:

             - гÕÃáõÃÛá¯õÝ, - »ñ·áõÙ ¿ÇÝ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ:

            - гÕÃáõÃÛá¯õÝ, - ÕáÕ³ÝçáõÙ ¿ÇÝ ½³Ý·»ñÁ:

            ´áÉáñÁ ³Ù»Ýáõñ ·áãáõÙ ¿ÇÝ. §Ò»½ Ñ»°ï »Ýù, ²ñÇ ù³ç»°ñ, ³é³¯ç ѳÕóϳݦ:

            ú¯Ñ, ǯÝã ½áñáõÃÛáõÝ:  ¾É DZÝã ÃßݳÙÇ ³Ûë ³ÙµáÕç³Ï³Ý ½áñáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó:  ºì гÛÏÁ ²ñÇ Çñ Ýí³½ ½áñùÇó ѳ½³ñ³å³ïÇÏ ³í»É ½áñùÇ ¹»Ù ѳ½³ñ³å³ïÇÏ ³í»É ½áñáõÃÛ³Ùµ Ù³ñïÇ ¿ñ »ÉÝáõÙ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 188
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz