ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:45


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՔ ԱՐԻ ՀԱՅԿԻ ՄԱՍԻՆ - ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ

 Ð³ÛÏÁ ˳ÕáõÙ ¿ñ ïÇï³Ý ïճݻñÇ  Ñ»ï: î³ñí³Í ˳Õáí, Ýñ³Ýù ß³ï Ëáñ³ó³Ý ï³÷³ëï³ÝÇ Ù»ç: ºì гÛÏÁ Ñ»éíáõÙ ÙÇ Ï³åáõÛï ¹³ßï ï»ë³í: ܳ ³é³ç³ñÏ»ó ·Ý³É ³Û¹ ϳåáõÛï ¹³ßïÇ Ùáï: îճݻñÁ, ѻ層Éáí Çñ»Ýó ѳÛñ»ñÇ å³ïí»ñÇÝ, Ù»ñÅ»óÇÝ: ´³Ûó Ñ»ï³ùñùñ³ë»ñ ¿ñ гÛÏÁ ¨ ѳٳé. ݳ Çñ áõÅáí ëïÇå»ó ïճݻñÇÝ ·Ý³É Çñ Ñ»ï:

            ºñµ ѳë³Ý ³Û¹ ϳåáõÛï ¹³ßïÇÝ, гÛÏÁ ѳëϳó³í, áñ ¹³ ÙÇ Áݹ³ñÓ³Ï çñÇ ¹³ßï ¿: ²Û¹ù³Ý Ù»Í çáõñ ݳ »ñµ»ù ã¿ñ ï»ë»É: ¸³ ÉÇ× ¿ñ, ¨ É×Ç çáõñÝ ³ÛÝù³Ý å³ñ½ ¿ñ, áñ Ýñ³ ٳϻñ»ëÇÝ Ñ³Û»Éáõ å»ë ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ÇÝ ïճݻñÇ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ: гÛÏÁ ݳۻó çñÇÝ ¨ ë³ñë³÷³Í »ï Ãé³í: ²å³ ÝáñÇó ݳۻóª ÙÇ ûï³ñáïÇ ¹»Ùù ¿ñ ݳÛáõÙ Çñ»Ý:

            - ê³ á±í ¿,- ѳñóñ»ó ݳ:

            - ¸³ ¹áõ »ë,- ÍÇͳջÉáí å³ï³ë˳ݻóÇÝ ïճݻñÁ:

            Ð³ÛÏÁ ÝáñÇó áõ ÝáñÇó ݳۻó çñÇÝ ¨ í»ñçÁ ѳÙá½í»ó, áñ Çñáù ¹³ ÇÝùÝ ¿: ²å³ ݳۻó ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ áõ ÝáñÇó ݳۻó Çñ å³ïÏ»ñÇÝ: ºì ½³ñÙ³ó³í, áñ µáÉáñÝ Çñ³ñ ÝÙ³Ý »Ý, ¨ ÙdzÛÝ ÇÝùÝ ¿ ï³ñµ»ñíáõÙ µáÉáñÇó: ØÇÝ㨠ÑÇÙ³ ݳ ѳÙá½í³Í ¿ñ, áñ ÇÝùÁ Ñ»Ýó ³ÛÝåÇëÇÝ ¿, ÇÝãåÇëÇÝ µáÉáñÝ »Ý: ´³Ûó ÑÇÙ³ çñÇ íñ³ ÙÇ áõñÇß å³ïÏ»ñ ¿ª Çñ å³ïÏ»ñÝ ¿, áñ µáÉáñáíÇÝ ÝÙ³Ý ã¿ ÙÛáõëÝ»ñÇÝ:

            Ð³ÛÏÁ ïËñ»ó ¨ Ñ»é³ó³í É׳÷Çó: ܳ »Ï³í ïáõÝ áõ ÷³Ïí»ó Çñ ë»ÝÛ³ÏáõÙ: гÛÏÝ ³ñ¹»Ý ï»ë»É ¿ñ ÇÝùÝ Çñ»Ý: ܳ áã Ù»ÏÇÝ áãÇÝã ã³ë³ó, ÙdzÛÝ ³ÙµáÕç ûñÁ Éáõé ¿ñ ¨ Ùïù»ñÇ Ù»ç Ëáñ³ëáõ½í³Í. §ÆÝãá±õ »Ý µáÉáñÁ Çñ³ñ ÝÙ³Ý ¨ ÇÝãá±õ »Ý µáÉáñÁ ï³ñµ»ñ ÇÝÓ³ÝÇó, ÙDZû »ë áõñÇß »Ù¦:

            ²é³íáïÛ³Ý Ð³ÛÏÁ ÝáñÇó Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ ï³ñ³í É׳÷: ÜáñÇó áõ ÝáñÇó ï»ëÝáõÙ ¿ñ Çñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ µáÉáñÇó: îÇï³Ý ïճݻñÁ ã¹ÇÙ³ó³Ý çñÇ ·³ÛóÏÕ»óÝáÕ ½áñáõÃÛ³ÝÁ áõ Ý»ïí»óÇÝ çáõñÁ ÉáÕ³Éáõ: гÛÏÝ ¿É Ùï³í çáõñÁ: ê³éÁ çáõñÁ ß³ï ѳ׻ÉÇ ¿ñ ¨ Ù»ÕÙáõÙ ¿ñ Ýñ³ Ù³ñÙÝÇ ó³í»ñÁ:

            ºñϳñ ÙݳóÇÝ çñÇ Ù»ç: æáõñÁ ù³Ûù³Û»ó гÛÏÇ ÷ß» ß³åÇÏÁ, ¨ ³ÛÝ Ã³÷í»ó íñ³ÛÇó: ºì »ñµ ¹áõñë »Ï³Ý çñÇó, гÛÏÇ ÏñÍùÇÝ ÝáñÇó ׳鳷»ó ²ñ¨Ë³ãÁ: îÇï³Ý ïճݻñÁ ë³ñë³÷³Ñ³ñ ÷³Ë³Ý:

            ²ñ¨Ë³ãÇ ×³é³·áõÙÁ ç»ñÙ³óñ»ó гÛÏÇÝ: ܳ ßáÛ»ó ²ñ¨Ë³ãÁ ¨ ½³ñÙ³ó³í, áñ ã³Ûñ»ó Çñ Ó»éùÁ: ܳ Ù»Ï- Ù»Ï Çñ Ù³ñÙÝÇó ѳݻó ÷ß»ñÁ: ºì ³í»ÉÇ ½³ñÙ³ó³í, »ñµ ï»ë³í, áñ Ù³ñÙÝÇ í»ñù»ñÁ ³ÝÙÇç³å»ë ÷³ÏíáõÙ »Ý:  ºì ËáñÑáõÙ ¿ñ Ð³ÛÏÁ.  §²Ûë ²ñ¨Ë³ãÇ ×³é³·áõÙÁ ç»ñÙ³óñ»ó ÇÝÓ ¨ ÷³Ï»ó ÇÙ í»ñù»ñÁ, ÇëÏ ÙÛáõë ïճݻñÇÝ ë³ñë³÷»óñ»ó: ƱÝã ËáñÑáõñ¹ áõÝÇ Çñ Ù»ç ³Ûë ²ñ¨Ë³ãÁ, áñ ï³ñµ»ñ ¿ ÇÝÓ ¨ Ýñ³Ýó ѳٳñ¦:

            Ð³ÛÏÁ í»ñ³¹³ñÓ³í ïáõÝ: ܳ ß³ï ïËáõñ ¿ñ áõ Ùï³½µ³Õ: ʳÃáõÝÁ ѳñóñ»ó.

            - àñ¹Ç°ë, ÇÝãá±õ »ë ïËáõñ, ·áõó» ÑÇí³±Ý¹  »ë:

            - à°ã,- å³ï³ë˳ݻó гÛÏÁ, ³å³ »ñϳñ ݳۻÉáí ʳÃáõÝÇÝ, ѳñóñ»ó,- Ù³ñ»°, á±í »Ù »ë:

            Ê³ÃáõÝÁ ³Ù»ÝÇó ß³ï ³Û¹ ѳñóÇó ¿ñ í³Ë»ÝáõÙ, ¨ ³Ñ³ ³Û¹ ѳñóÁ »Õ³í: ܳ ³ë³ó.

            - ØDZû ¹áõ ã·Çï»ë: ¸áõ ÇÙ áñ¹ÇÝ »ë, ¹áõ ïÇï³ÝÛ³Ý ³ñù³ÛÇ áñ¹ÇÝ »ë, ´»ÉÇ »Õµ³ÛñÁ:

            - سñ»°,- ³ë³ó гÛÏÁ,- ÇëÏ ÇÝãá±õ »ë ÝÙ³Ý ã»Ù µáÉáñÇÝ: ´áÉáñÁ ÝÙ³Ý »Ý Çñ³ñ, µ³Ûó µáÉáñÝ ¿É ï³ñµ»ñ »Ý ÇÝÓ³ÝÇó, ¹áõ ¿É »ë ï³ñµ»ñ:

            - à±í ³ë³ó ù»½,- ѳñóñ»ó ʳÃáõÝÁ:

            - ºë ÇÝùë ï»ë³ É×Ç çñ»ñÇ Ù»ç:

            §ÎáïñíÇ Ýñ³ íǽÁ, áí ëñ³Ý ï³ñ»É ¿ É×Ç Ùáï¦,- ÙïùáõÙ ³ë³ó ʳÃáõÝÁ: ´³Ûó ݳ DZÝã Çٳݳñ, áñ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÝ ¿ñ ³Ý»ñ¨áõóµ³ñ áõÕ»Ïóáõ٠гÛÏÇÝ: ºì ʳÃáõÝÁ ³ë³ó.

            - æáõñÁ ˳µáõÙ ¿ ù»½, áñ¹Ç°ë, ï³ñµ»ñ ã»ë ¹áõ:

            - î³ñµ»ñ »Ù, Ù³ñ»°,- åݹ»ó гÛÏÁ,- çñÇ Ù»ç ß³åÇÏë ѳÉí»ó, ¨ ÏñÍùÇë ²ñ¨Ë³ãÁ ÷³Ï»ó ÇÙ Ù³ñÙÝÇ í»ñù»ñÁ, ÇëÏ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë ë³ñë³÷»óñ»ó:

            Ê³ÃáõÝÁ ãÏáñóñ»ó Çñ»Ý ¨ ³ë³ó.

            - àñ¹Ç°ë, »Ã» ³Û¹ Ýß³ÝÁ ѳݻë íñ³ÛÇó¹, ¹áõ ¿É ÝÙ³Ý ÏÉÇÝ»ë µáÉáñÇÝ: ¸áõ ϳ˳ñ¹í³Í »ë: ÜáñÇó ͳÍÏÇñ ¹³ ¨ ·Ý³ ³ÕáÃÇñ Ù»ñ ²ëïÍáõÝ, áñ ݳ Ý»ñÇ ùá ÙáÉáñáõÃÛáõÝÁ:

            Øïù»ñÇ Ù»ç ÁÝϳí ʳÃáõÝÁ: гÛÏÁ ï»ë»É ¿ñ ÇÝùÝ Çñ»Ý: »¨ ÇÝùÁ ÷áñÓ»ó ѳÙá½»É Ð³ÛÏÇÝ, µ³Ûó ³Û¹ ѳñóÁ ³ñ¹»Ý Ù»Ëí»É ¿ñ гÛÏÇ áõÕ»ÕÇ Ù»ç ¨ ÙÇßï Ñ»ï³åݹ»Éáõ ¿ñ Ýñ³Ý: ÆÝã ³ñÇÝ- ã³ñÇÝ, ãϳñáÕ³ó³Ý гÛÏÇÝ Ñ³·óÝ»É Ýáñ ÷ß» ß³åÇÏ:

            ºì ´»ÉÁ ³ë³ó ÙáñÁ.

            - سñ»°, ³Ûë ²ñÇÇ ×áõïÁ ïÇï³Ý ãÇ ¹³éݳ »ñµ»ù, ݳ Ñ³Ù³é ¿ áõ ½áñ³íáñ: ÂáÕ »ë ëå³Ý»Ù Ýñ³Ý, ù³ÝÇ ¹»é ÷áùñ ¿:

            Ê³ÃáõÝÁ    ËÇëï Áݹ¹ÇÙ³ó³í ´»ÉÇÝ:

            - ÂáÕ ùá ϳÙùÁ ÉÇÝÇ, Ù³ñ»°,- ëñïÝ»Õ³Í ³ë³ó ´»ÉÁ,- µ³Ûó ·ÇïóÇñª û ÇÙ ·ÉËÇÝ ÷áñÓ³Ýù ·³ ÙÇ ûñ, ¿ë ûñÁ íϳ, ëñ³ÝÇó Ï·³:

            ÆëÏ Ð³ÛÏÁ ûñ»óûñ Ñá·»å»ë Ù³ßíáõÙ ¿ñ: ºì ËáñóÝáõÙ ¿ñ ݳ ßñç³å³ïÇó: ´áÉáñÁ ï³ñµ»ñ ¿ÇÝ, ÝáõÛÝÇëÏ Ê³ÃáõÝÁ: ܳ ÇÝùÝ Çñ»Ý ¹³ï³å³ñï»É ¿ñ ÙdzÛÝáõÃÛ³Ý. áã Ù»ÏÇ  Ñ»ï ã¿ñ ß÷íáõÙ ¨ ã»ñ Ùáï»ÝáõÙ Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ: ܳ Ñ³×³Ë ·ÝáõÙ ¿ñ É׳÷ áõ ųٻñáí ÝëïáõÙ ³ÛÝï»Õ, ݳÛáõÙ ÇÝùÝ Çñ»Ý çñÇ Ù»ç, ˳ÕáõÙ ²ñ¨Ë³ãÇ Ñ»ï:

            ØÇ ûñ ¿É гÛÏÁ ß³ï Ùݳó É׳÷ÇÝ: ܳ å³éÏ»ó ³í³½ÇÝ áõ ÷³Ï»ó ³ãù»ñÁ: ØÇ ³Ýáõß Ó³ÛÝ ëó÷»óñ»ó Ýñ³Ý: ²ãù»ñÁ µ³ó»ó ¨ Çñ ¹ÇÙ³ó ï»ë³í ÙÇ ÏÇÝ: ܳ ï³ñµ»ñ ¿ñ гÛÏÇ ï»ë³Í µáÉáñ ϳݳÝóÇó: ܳ Çñ»Ýª гÛÏÇÝ ¿ñ ÝÙ³Ý ¨ ß³ï ¿ñ ÝÙ³Ý: ¸³ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÝ ¿ñ, áñ Ùßï³å»ë Ñ»ï¨áõÙ ¿ñ гÛÏÇÝ ¨ ÑÇÙ³ ѳÛïÝí»ó Ýñ³ ³é³ç:

            Ð³ÛÏÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ï»ë³í Çñ ÝÙ³ÝÇÝ, áõñ³Ë³ó³í ¨ ѳñóñ»ó.

            - ºë ã·Çï»Ùª ùݳ±Í »Ù, û± ³ñÃáõÝ. ÇÙ »ñ³½Ç å³ïñ³±Ýù »ë ¹áõ, û Çñ³Ï³Ý ¿³Ï. µ³Ûó ¹áõ ÇÝÓ ß³ï »ë ÝÙ³Ý, ³ë³ª á±í »ë ¹áõ:

            ºì ²Ý³ÑÇïÁ ³ë³ó.

            - ºë ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÝ »Ùª ùá  Ù³ÛñÁ ¨ µáÉáñ ²ñÇÝ»ñÇ áõ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ø³ÛñÝ »Ù »ë :

            ¼³ñÙ³ó³í гÛÏÁª µ³ ʳÃá±õÝÁ: سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ Éë»ó гÛÏÇ ÙÇïùÁ ¨ ³ë³ó.

            - ʳÃáõÝÁ ùá ÍÍÙ»ñÝ ¿: ܳ í»ñóñ»ó ù»½ Ï»ñ³Ïñ»Éáõ, µ³Ûó ë»÷³Ï³Ý³óñ»ó:

            ºì гÛÏÁ ³ë³ó.

            - » ¹áõ ÇÙ Ù³ÛñÝ »ë, ³ë³ª á±í »Ù »ë:

            - ¸áõ ²ñÇ »ëª »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í,- å³ï³ë˳ݻó سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ,- ²ñÇÝ»ñÇ ³ñù³ Âáñ·áÙÇ áñ¹ÇÝ »ë ¹áõ:

            ºì гÛÏÁ ³ë³ó.

            - » ¹áõ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ  »ë, ³ë³ª DZÝã ËáñÑáõñ¹ áõÝÇ ÇÙ ÏñÍùÇÝ ßáÕ³óáí Ýß³ÝÁ:

            ºì سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ ³ë³ó.

            - ¸³ ²ñ¨Ë³ãÝ ¿, áñ »ë Ç٠سÛñ³Ï³Ý êÇñáí ûÍ»É »Ù ¨ Ï³Ë»É ùá å³ñ³ÝáóÇÝ ùá ÏÝáõÝùÇ ûñÁ: ¸³ ³ñ¨Çó ¿ ëÝíáõÙ ¨ ù»½ ¿ ëÝáõÙ ³ñ¨Ç ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ:

            ºì гÛÏÁ ѳñóñ»ó.

            - » ¹áõ ²ñÇÝ»ñÇ Ø³ÛñÝ »ë, ³ë³ª á±ñï»Õ »Ý ÇÝÓ ÝÙ³ÝÝ»ñÁ:

            ºì سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ ³ë³ó.

            - ø»½ ÝÙ³ÝÝ»ñÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ »Ý:

            -» ¹áõ ÇÙ Ù³ÛñÝ »ë,- ÝáñÇó ѳñóñ»ó гÛÏÁ,- ³ë³ª ÇÝãá±õ »ñµ»ù ã¿Çñ »ñ¨áõÙ ÇÙ »ñ³½áõÙ:

            - ºë Ùßï³å»ë Ñ»ï¨»É »Ù ù»½,- ³ë³ó سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ,- ¨ ·Çß»ñÝ»ñÁ ûñáñáóǹ Ùáï »ë »Ù »ñ·»É: ¸áõ ÉëáõÙ ¿Çñ ÇÙ »ñ·Á ¨ ù»½ ÃíáõÙ ¿ñ, û ʳÃáõÝÝ ¿ »ñ·áõÙ: ºì »ñµ »ñ³½Ç¹ Ù»ç §Ù³ñ»¦ ¿Çñ ³ëáõÙ, ¹áõ Ýñ³Ý ¿Çñ ϳÝãáõÙ: ºë ã¿Ç »ñ¨áõÙ ùá »ñ³½áõÙ, áñáíÑ»ï¨ Ê³ÃáõÝÁ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ ¨ Ù³Ûñ ¿ñ ù»½ ѳٳñ:

            ÐÇß»ó гÛÏÁ, áñ ß³ï Ñ³×³Ë Çñ ùÝ³Í Å³Ù³Ý³Ï Ñ»Ýó ³Ûë Ó³ÛÝÝ ¿ñ ÑÝãáõÙ ù³Õóñ »ñ·»ñáí: ºì гÛÏÁ ÷³ñí»ó سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ:

            - àñ¹Ç°ë,- ³ë³ó سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ,- »ë »Ï»É »Ù å³ßïå³Ý»Éáõ ù»½ Ù»Í íï³Ý·Çó: ¶ÇïóÇñª û¨ ʳÃáõÝÁ ù»½ ëÇñáõÙ ¿, µ³Ûó ´»ÉÁ áõ½áõÙ ¿ ù»½ ëå³Ý»É:

            - سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï,- ½³ñÙ³ó³Í ѳñóñ»ó гÛÏÁ,- ´»ÉÝ ÇÝãá±õ ¿ áõ½áõÙ ÇÝÓ ëå³Ý»É, ÇÝãá±í »Ù »ë ˳ݷ³ñáõÙ Ýñ³Ý:

            - ÆÙ³óÇñ, ½³í³°Ïë,- ³ë³ó سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ,- ´»ÉÝ ¿É ùá Ñáñ áñ¹ÇÝ ¿ ¨ ѳí³ÏÝáõÙ ¿ ïÇñ»É ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁª ²ñ³ñ³ïÁ:

            - àôñ»ÙÝ ´»ÉÁ ÇÙ »Õµ³±ÛñÝ ¿:

            - à°ã,- ³ë³ó سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ,- û¨ ùá ³ñÛáõÝÁ ϳ Ýñ³ Ù»ç: ¸áõ ³ëïí³Í »ë, ÇëÏ ´»ÉÁ ³ëïÍá áñ¹Ç ¿ ÙdzÛÝ, ݳ ³ëïÍáõó ë»ñí³Í ïÇï³Ý ¿: ºì ïÇñ»Éáí ²ñ³ñ³ïÇÝ, ãÇ ß»Ý³óÝÇ ³ÛÝ, ³ÛÉ Ë³í³ñáí Ïå³ïÇ: ºì ¹áõ íï³Ý·³íáñ ã¿Çñ ÉÇÝÇ Ýñ³ ѳٳñ áñå»ë ïÇï³Ý, µ³Ûó íï³Ý·³íáñ »ë áñå»ë ³ëïí³Í: ¼·áõÛß »ÕÇñ, áñ¹Ç°ë ¨ áã Ù»ÏÇ Ùáï ÙÇ µ³ó ùá ëÇñïÁ: ºì »ë Ï÷ñϻ٠ù»½ áõ Ïï³Ý»Ù ²ñ³ñ³ï:

            ²ë³ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ áõ Ñ»é³ó³í: ºì гÛÏÁ ³Û¹å»ë ¿É ãѳëϳó³íª »ñ³±½ ¿ñ ¹³, û± Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ´³Ûó ÙÇ µ³Ý å³ñ½í»ó Ýñ³ ѳٳñª û áí ¿ ÇÝùÁ:ª

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 204
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz